Словото

Ангелът хранител – висшият „Аз“ или гласът на съвестта

Ангелът хранител – пробуденият Аз

„Рече Господ на Господа моего.“ (Мт, 22:44) Значи има и един малък Господ вътре в нас, и един голям Господ, който говори на моя малък Господ. Големият Господ ще проговори на този малкия Господ, пък той на тебе ще го каже и ти ще узнаеш истината. А това окултната наука го нарича: висшето „Аз“ у човека, пробуждането на „Аза“, а християните го наричат: „ангел хранител.“ Окултистите наричат „богове“ тия, които ни ръководят. Има едно Божествено Начало, с което ние сме свързани. Туй начало ние го наричаме Христос, който е вътре в нас. Той е малкият Господ в нас. И някои искат да представят, че Христос е над всичко, все и во все. Не е така. Ако вие искате да узнаете философски, не е така. Христос е началото, в което Бог се изразява най-добре. Той много добре казва: „Никой не може да дойде при мен, ако Отец, Великото Начало, не го привлече.“ С какво? – с Любов.

Колцина от вас имат опитността да знаете, че имате някой приятел извън Земята, един ръководител, ангел хранител, един добър приятел. Някои го наричат „Аз“ –  едно същество, което взима много дълбоко участие във вашия земен живот, интересува се от всичко и всякога.  В най-големите мъчнотии, туй същество иде да ви помогне. То е пръв и последен във вашия живот.

Всеки човек има свой ангел хранител

Всеки човек си има ангел хранител, само трябва да го долавя. Това не е нещо фиктивно, това е една действителна истина. Той е толкова интелигентен, толкова светло лице има, такъв глас, такива трептения има около него и от него диша живот. И когато иде, всякога се усещаш радостен, всичко ти е светло; пък като си заминава, си неразположен духом. Той като идва си радостен, като си заминава – скръбен си, усещаш се стеснен в сърцето. Той все ходи по планетите, не само по планетите, но и още по-далече ходи той и се връща. Някой път и той ще те пита: „Я, ми кажи ти нещо сега из твоя живот.“ И ти почнеш да му разправяш тъгите си и скърбите, а той седне и те слуша и почне да смята, смята. После бутне едно бутонче и веднага се изменят теченията, тебе ти светне. Но дълго време ще му разправяш и няма да го лъжеш. Той казва: „Право казва.“ И записва всичко каквото му кажеш. Понеже, ако право казваш – и резултатът ще бъде прав. Ако криво казваш – и резултатът ще бъде крив. 

Та невидимият свят или духовният свят взема живо участие за разумните хора на земята, които разбират, всеки ден ги посещават. Затуй ние искаме да приготвим условия да разбирате вече небесния език. А той, ангелът говори отлично на твоя език, той много добре те разбира и отлично говори на езика ти. Той, като дойде при тебе, няма да те кара да учиш неговия език, ти, като идеш горе, тогава ще учиш неговия език, но щом дойде Духът, той говори отлично на твоя език. 

Защо ангелите хранители помагат на хората

Човек не познава ангелите и не подозира, че хубавите работи, които върши е с тяхно съдействие в самия него. Ангелите са красиви (чисти) и вие трябва да се радвате, понеже тяхната красота е вашата бъдеща красота. Всеки човек си има ангел хранител (ръководител), които е крайно внимателен да събуди неговата душа навреме, да не закъснее, нито една милионна част от секундата. Бог е вложил доста дарби у човека и той трябва да ги разработи, за да свърши учението си с успех. 

Ангелите идват да помагат на хората, защото, когато те са били хора, ние сме били растения, а сегашните растения като станат хора, ние ще бъдем ангели и ще им помагаме. Ангелите, обаче се изкачват в по-горни стъпала на развитие, местата на най-долните ангели се овакантяват и се заместват постепенно със светии, които поемат част от тяхната служба и ги облекчават в досегашната им работа, като им се възлагат по-отговорни задачи. Светиите са ученици на ангелите и се учат от тях, как да ни помагат

Ангелите се интересуват от хората по единствената причина, че Бог се интересува от тях. Обръщането на един грешник е събитие на небето и причинява голяма радост. Един ангел е крайно внимателен, когато се събуди една душа. Той гледа да я събуди навреме, да не закъснее нито една милионна част от секундата. Ако не я събуди навреме, ангелът ще дойде в едно голямо противоречие. Всеки човек си има един ангел хранител /ръководител/. Ангелите държат изпитите си чрез нас. Дават им задачи по отношение на хората и ако ние свършим правилно нашата работа, те са издържали добре задачата си. Горе съвършенните като обърнат едного към Бога, той е тяхно дете. 

За нуждата от ангели хранители

Има едно обществено мнение в света: то е общественото мнение на съзнателната Любов, на всички добри хора, които живеят на Земята. Аз наричам тия хора светии, а източните народи ги наричат адепти, наричат ги още Учители, ангели хранители. Аз ги наричам големите Бели братя на човечеството. Аз бих желал да имам тяхното добро мнение.

Ако добре сега се държите в едно възприемателно състояние, невидимият свят, разумните, от вас по-напредналите души, ваши братя ще ви предадат своята мисъл. Те са невидими, те имат тяло ето тук. Ако вие си отворите очите, ще видите – те минават, но не са с такива тела като човешките – и те гледат. Като мине един, те се взират и като видят един, че е готов, веднага му обръщат внимание, те го обикват и те имат същата светлина, както хората, те правят разлика, както хората. Като те обикне някой от тях, посещава те по-често, почва да работи върху тебе и ставаш по-здрав, мисълта ти почва да работи, въодушевяваш се, хората отвън почват да ти обръщат внимание, има някой да мисли за тебе. Тези братя, наречени ангели хранители, те идат. Без тях човек е изгубен, без тях човек е като сираче, оставено на пътя. А когато имаш такъв ангел хранител, ти имаш една майка, която се грижи за тебе. Като заплачеш, тя дойде. Имаш нужди, задоволява ги.

Как реално ни помагат ангелите хранители

Има планетни влияния. Човек не може да ги измени. Това е все едно, че пада камък. Няма да очакваме да се отмени падането на камъка, но когато той пада, ще гледаме да не ни засегне – да мине малко по-рано или по-късно. Това може да направи само онзи, който знае. Може да го направи ангелът ръководител. Той ще задържи човека. Например, ако ръководителят вижда, че ще се случи нещастие с един човек, който минава някъде, ще го задържи, за да не мине, когато пада камъкът. Ръководителят на човека всякога има желание да предотврати нещастието. Като говоря сега, виждам наоколо ангели, които работят върху вас

Има светещи души! В момента, когато сте в мрак, когато сте нападнати от някои ненапреднали души, ще дойде една от тия светли души и ще ви каже: „Бог е Любов, Бог е Мъдрост, Бог е Истина“ – ще ви внуши една нова мисъл, една нова идея и вие ще се подигнете. Тия светли души казват: „Погледни нагоре, ние ще бъдем с теб!“ Това са тези помощници – ангели хранители на човечеството. Във всяко отношение, във всяко направление тия напреднали души ви заобикалят. Благодарение на това, че сме заобиколени с такива души, нашият живот може да съществува. Затова всички трябва да бъдем с чисти сърца, със светли умове, за да могат душите, умовете и сърцата ни да станат олтар на тия светли души, на тия напреднали наши братя, за да работят с нас заедно. 

Когато човек има да разрешава една важна задача от съдбоносно значение и сам не може да я разреши, нека да отправи своя поглед към звездите, да направи вътрешна връзка с тях. И не е било случай, като постъпи така, да не дойде до едно Божествено разрешение. Непременно ще се разреши въпросът по Божествен начин. 

Различаване на тъмния дух и ангела хранител

Ти да не мислиш, че си се избавил без будността на съзнанието. Тъмният дух иска да ви пресее. Малките грехове приличат на кръчмарската чаша: чукаш се в кръчмата – всичко това, което Бог е вложил в тебе, изчезва. Значи, така се постига целта на онези, който искат да те оберат. Тъмният дух още при първата си визитация трябва да го познаеш и да вземеш мерки. Вашият ангел ръководител може да ви говори чрез някой човек и затова трябва да слушаш какво ви говорят добрите хора. За мене животът от единия до другия край е Божествена красота. 

Еволюция на ангелите

В рая лесно се влиза, но между ангелите мъчно се влиза. В рая са все човешки души. Та, когато някой ме слуша да говоря за ангелите, казвам: пламъка, огъня, ангелите ги правят, те са същества на огъня. Ние трябва да бъдем скромни. Ангелите имат отлична култура – такава култура по своята чистота, за която ние може да имаме само смътно понятие. По някой път някой ангел може да дойде на Земята, но те идват със специална мисия. И човешките души имат ръководители ангели, но те много рядко слизат. Не си правете илюзия! Ангелите слизат много рядко, не че не обичат да слизат, но имат много работа. Понеже човечеството е останало назад, те гледат да приготвят светии за тях. И ангелите – те си имат еволюция, по която вървят; те приготовляват светии. И тъй, вие се приготовлявате за светии

Две златни правила за нашите ангели хранители

1.    Първото си впечатление, първият съвет на твоя ангел хранител пази. Това, което ти каже за другите, дръж го за истинско мерило. От първия глас на съвестта си се не дели. Не принуждавай душата си в това, което ѝ е по начало противно. Не работи против собствената природа на твоя дух, защото ще пострадаш.

2.    Слушай гласа на твоя ангел хранител – съвестта, за да си спокоен и блажен всякога. Затова гледай как ходиш в пътя на Живота. Не се двоуми, кога имаш да избереш два противоположни пътя, защото в двоумението си ще покажеш своята слабост, която може да ти стане уловка да пострадаш.

Категории