Словото

Влад Пашов – Трите рода сили, четирите състояния на енергия и седемте планетни сфери

Трите рода сили

Божествен свят

Духовен/реален свят

Материален свят

Свят на принципите и идеите

Свят на вторичните начала, на законите и силите – небето на зодиака (свят на четворната тройка елементи)

Област на планетите – седморката от произвеждащи и поддържащи сили

Световен Дух

Световна Душа

Световно Вещество

Изис

Озирис

Хорус

Философски живак (огнено начало)

Философска сяра (водно начало)

Философска сол (създадено начало)

 

Съгласно принципът за двойствеността на активното и пасивното начала, във всеки от трите споменати свята действат две начала – активно, оплодяващо, даващо импулс, подтик и негативно, оплодявано, отхраняващо и оформяващо, мъжко и женско. Те са полюсите на Битието. От тяхното съчетание, от тяхното взаимодействие се ражда плода, който съдържа тези две начала и е подчинен на постоянното им влияние.

Следователно, като творчески център на Битието е Словото. Вселената е външната страна на Словото. Четирите елемента, дванадесетте зодиакални знаци и 12-те планети, това са само органи, чрез които Словото се проявява и твори в човека, и в Битието, и навсякъде в природата. Навсякъде се намира този отпечатък на творчеството – защото туй, което е горе, е подобно на туй, което е долу.

Херметичната наука и философия разграничават четири състояния на материята и енергията.

Четирите състояние на материята и енергията

Твърда материя

Течна материя

Въздухообразно/газ

Светлинно/огнено

Жизнен етер

Химически етер

Светлинен етер

Топлинен етер

Земя

Вода

Въздух

Огън

Студен и сух

Влажен и студен

Влажен и горещ

Горещ и сух

C

H

N

O2

Гноми

Ундини

Силфи

Саламандри

Създава квадрати

Полукръгове

Триъгълници

Сфери

Сгъстяват и абсорбират материята

Сгъстяват и абсорбират материята

Разширение и разреждане на материята

Разширение и разреждане на материята

Центростремителни

Центростремителни

Центробежни

Центробежни

Отрицателни сили в низходяща степен

Отрицателни сили във възх. степен

Положителни сили в низходяща степен

Положителни сили във възх. степен

Пасивен, женски магнетичен, съграждащ пр-п

Пасивен, женски магнетичен, съграждащ пр-п

Активен, мъжки, електричен, творчески пр-п

Активен, мъжки, електричен, творчески пр-п

Тъмнина, плътност (непроницателност) и покой (инерция)

Тъмнина, плътност,

движение

 

Тъмнина, разредителност, движение,

 

Светлина (топлина), проницателност (разредителност) и движение

Меланхоличен

Флегматичен

Сангвиничен

Холеричен

Има генетическа връзка между четирите състояния на материята и енергията, което ни показва на появата на известна материя и енергия в процеса на космическото развитие.

С тези четири състояния на материята и енергията са свързани в различните области на Битието ред разумни същества, които стоят зад всички процеси в природата, като си служат с четирите състояния на материята и енергията, като с агенти за проява. В най-низшия план на Битието – физическия, тези четири състояния на материята и енергията, са свързани с тъй наречените природни духове, или тъй да се каже тези елементи са като среда, в която природните духове живеят и откъдето те вземат субстанцията за своята проява.

Тъй като определихме, че всеки елемент има по три качества, то в допълнение на това ще кажа, че всеки елемент има по три проявления, които отговарят на трите свята; като във всеки свят едно от качествата е доминиращо, изявено, а другите са в полупотенциално състояние. По такъв начин получаваме четири елемента с по три качества – 12 проявени качества – това са дванадесетте знака на зодиака, които са основа на Астрологията.

Седемте планети (планетни сфери)

За да разберем същността на планетните влияния, трябва преди всичко да се освободим от материалистическото схващане на планетите, т. е. да се освободим от схващането да гледаме на небесните тела – планети, слънца, комети и луни, като на мъртви тела, и да ги схванем като живи същества, като активни творчески центрове на разумна деятелност.

Ето какво казва Учителят по този въпрос: „Вие трябва да знаете, че непрекъснато се намирате под влиянието на планетите, които представят сбор от разумни същества, завършили своето развитие. Те познават законите на човешкото развитие, вследствие на което могат да ви дават добри съвети, напътствия. Например, ако някой иска да развие благородството си, съществата от Юпитер ще му покажат, как трябва да работи. Благородството в човека представя златото в неговата кръв. Изобщо, всички планети и слънца във вселената представят банки, от които човек може да извади това богатство, което в даден случай му е потребно. От човека зависи какво богатство ще си достави и как ще го използва. Това показва, че човек може да влезе в съзнателно общение с планетите и да добие от тях това, което му е нужно.“

Както изтъкнах в по-предните глави, според херметичната наука целия Космос е един жив организъм. И нашата слънчева система, сама по себе си, си представя един жив организъм, в който като във всеки жив организъм, циркулира един общ живот, който храни и обновява всичките му части. Сърцето на нашата система е Слънцето, от което живота се прелива по цялата система. Този живот иде от Безграничния Космос и чрез зодиакалните съзвездия се предава на Слънцето, което от своя страна го изпраща по цялата система.

Според първия принцип на херметичната наука, всичко в света в ум – в центъра на всяка деятелност стои един ум, от който изхождат импулсите към творчество и дейност. На това основание, всяка една планета е център на разумна деятелност, която деятелност, по закона на вибрациите, се предава на окръжаващата среда, като от своя страна въздействува на тази окръжаваща среда, според собствената си природа. Следователно, щом в центъра на деятелността имаме един ум, то това, което наричаме планетни влияния, не е нищо друго, освен влияние на този колективен ум, проявено чрез неговата мисловна дейност, която като всяка мисловна дейност във външната си проява е енергия в движение. Следователно, планетните влияния са подчинени на закона на мисълта – тъй, както хората си влияят помежду си, със своите мисли, а установено е фактически, че мисълта е сила, така и колективния ум на планетите ни влияе чрез своята мисъл, която се предава през пространството по закона на вибрациите. И както при влиянията на мисълта между хората една мисъл много по-лесно може да засегне даден човек, да му повлияе, когато в самия него има същите предразположения, същото се отнася и до планетните влияния. По-рано споменах, че силите, които действуват в Космоса, се намират и в човека, само че в потенциално състояние и външните динамични сили на Космоса по закона на вибрациите динамизират съответните сили и в човека! Астрологията именно изучава законите на това динамизиране на силите в човека, под въздействието на космичните сили.

Според както учи окултната наука, върховното ръководство на цялата слънчева система се намира на Слънцето, където възвишени разумни същества, организирани в общества, посредством мисълта си, външен израз, на която се явява светлината и топлината, направляват дейността на планетите. Това положение не е в противоречие с по-горе изказаното, че всяка планета е израз и център на разумна деятелност, но само го обяснява, защото, според окултната наука, центъра на всички планети е в Слънцето. Така че планетите представят концентрични сфери с общ център в Слънцето. Така например, според това схващане Сатурн се простира от центъра на Слънцето до мястото, където виждаме да се намира Сатурн, Видимата планета, която забелязваме на периферията на окултната планета, е резултат от взаимодействието на две противоположни сили – една центробежна, която действува от Слънцето и определя границите на окултната планета и другата центростремителна, действуваща от Безграничния космос.

 

Категории