Словото

ВЛИЯНИЕТО НА ТВЪРДАТА ПОЧВА, ТЕЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ВЪЗДУХООБРАЗНИТЕ И СВЕТЛИНАТА

ВЛИЯНИЕТО НА ТВЪРДАТА ПОЧВА, ТЕЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА, ВЪЗДУХООБРАЗНИТЕ И СВЕТЛИНАТА

5 часа сутринта

Добрата молитва

Тема: „Опаките действия на човешката воля“.

В мисълта имат влияние твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината. Тези влияния са външни. И вие може да сте под влиянието на мисли, които произтичат от земята. Може да се влияете от физически вещества. Това са сетивата на човека. Може да говорите за влиянието на планетите, на Венера, на Луната и т.н. После може да говорите за влиянието на въздухообразните вещества и най-после на светлината – висшето влияние. Между тези 4 категории има вътрешно съответствие, хармония. Когато тази хармония се наруши, се създава дисхармония. Когато се наруши хармонията, влиянието на твърдата почва, тогаз настава суша. Значи няма тогава достатъчно такива мисли. Но когато преодоляват влиянията на твърдите вещества, тогаз е крайният материализъм. Когато преодолява влиянието на течните вещества, тогаз имаме склонност към удоволствия. А пък, когато преодоляват въздухообразните влияния, тогава имаме новата мисъл. Това беше след средните вкове. Тогава се развиваше човешката мисъл и едва сега започват влиянията на мисълта, които произтичат от светлината – четвъртото влияние. Когато дойде петото влияние в света, тогава може да очаквате, че шестата раса ще дойде на земята. Земята ще се преобрази.

Тези неща не трябва да се засягат много. Всички вие трябва да минете, да пострадате докрай. Главата ви трябва да побелее и да почернее 10 пъти, за да разберете нещата. Някой философи казват: „Всеки иска да господарува над другите.“ Всеки иска да бъде господар над себе си. Всеки иска да бъде свободен. Свободата не принадлежи само на един човек. Животът не принадлежи само на един човек. Мисълта не принадлежи само на един човек. Ако ти имаш една мисъл, то тя е достояние на много други същества.

Но има една специфична страна, която ако вие я знаете, ще може да помогнете на себе си. Не, че тези мисли, които произтичат от твърдата материя, са вредни. Те трябва да предизвикат едно сцепление вътре в организма. Има някой органи от човешкото тяло, които съответствуват на известни чувства. Отзад на главата има един орган, който принадлежи на личните чувства. Твърдостта е едно качество на моралния, духовен свят и ако не знаеш как да я употребиш, причинява голяма вреда на човека. Запример едно дете не иска да отиде в училище, проявява твърдост. Казва: „Не искам да отида в училище.“ Един учен човек да не иска да отиде в първо отделение, това разбирам, той е твърд, но когато малкото дете се инати да отиде в първо отделение, на какво ще го отдадете това? Той е един философ, така го обясняват окултистите, който е имал знание, едно време имал знания на философ, но сега той е изчезнал. То прилича на един богат човек, който казва: „Не работя вече.“ Богатите са все останали на желанията, ето защо богатите не работят, защото в тях има преодоляюще влияние течните мисли, чувствата. На богатия трябва да му служи някой, но ако няма кой да му служи, тогаз? Богатият казва: „Нямам ли право да си поживея?“ Но онзи слуга и той има нужда да си поживее. Тогава ще се зароди едно неправилно отношение между богатия и сиромаха. Богатият казва: „Аз съм станал господар на твърдата и течна материя, ти трябва да ме слушаш. Ще ти дам едно учение.“

Разправя ми една сестра една своя философия какъв бил земният учител и какъв бил класическият учител. Сега философията е в това: Каква е разликата между Христа и Исуса? Никаква разлика няма. Те казват: „Какво казва космическият учител?“ Космическият учител няма нужда защо да ви говори, да отиде да вършите някаква работа заради Него. И между гадателите, физиогномистите, окултистите, навсякъде съм срещал едно заблуждение. Те казват: „Еди къде си, този човек имал квадрат на ръката си.“ Вие трябва разбирате в математиката как са поставени квадратите и кръстовете. Как са поставени? Има много книги писани по хиромантия, но са в заблуждение. Вие може да учите. Човек трябва да учи някой път лъжата, без да я приеме. Защото трябват сенки. Аз не искам да ви говоря, че съм заинтересован, но вие се самоизмамвате. Вие имате чужди мисли и мислите, че са ваши. Вие имате една особена чужда мисъл и мислите, че сте вие. Истинският човек е независим. Знаете ли в какво отношение? Всички негови мисли и желания едновременно лежат ясно пред него и той знае ясно всяка една мисъл и едно желание от де иде. По отношение мислите и желанията на другите хора, той ги оставя свободни.

Някой път, вие имате една мисъл, известни мисли, които нямат съответствие с вашите мисли, а някой път се хармонират с вашите. Някой казва: „Ти не ми говори, понеже ми обърка ума.“ Ти не искаш да ти говорят, понеже ти объркват ума, но ти говориш на другите. Че твоите идеи, като ги говориш на другите, ще объркат умовете на другите. Ако мислите произвеждат в човека сухота, аз гледам, че ръцете на мнозина са станали сухи. Малцина у вас има у които не е така. И ако така вървите, вие преждевременно ще измрете. Тези хора, които имат сухота, нямат в ръцете си никаква жизнена сила, нямат вода. Една сестра ми говори, че космическия учител ѝ говори. Гледам, ръката ѝ суха. Някой брат казва, че има нови идеи, обаче ръката му суха. Значи утре ще го обесят. Има бесилки в другия свят. Утре ще пошепне някой на някого, да те претрепят.

Ще ви кажа как стават астралните връзки. Миналата година обвиняват някого в фалимент, затварят го и му искат една гаранция от 20 хиляди лева. Написа ми той едно дълго писмо с какви ли не титли, че аз мога да го спася, да му стана гарантин. Изпраща си личната карта, да покаже, че е честен търговец. От де да му стана гарантин? Не му отговорих и той ми писа: „Аз съм в болницата, изпратих ви едно писмо и вие не ми услужихте, не ми изпратихте личната карта и аз ще се справя с вас, както намеря за добре.“ Разглеждам писмата си и намирам неговото писмо и личната карта вътре. Това е една уловка. Нито ме познава, нито го познавам, а иска 20 хиляди лева. И както е писал писмото, така не се пише писмо. Какво трябва да му отговоря? Той иска по мистичен начин. Аз съм услужил вече, той е излязъл от мъчнотиите, в които се е намирал в затвора. Сега не е в затвора, а в болницата. Виждам му портрета. Той е с широка брада, със скулесто лице, няма никакъв идеализъм. Той е краен материалист. За него светът е: „Вар пари, вар Хасан. Йок пари, йок Хасан252.“

Тези влияния са външни, те са посторонни. Влияния, които идват от твърдата материя. Това са влияния на същества, които са изостанали назад в миналото, те си имат свои лични интереси. И всякога вплитат човечеството в своите проекти. Тези духове, тези същества ще дойдат при тебе, ще те заобиколят и ще ти кажат: „Ти гледай да бъдеш богат, да имаш земя, волове.“ До една степен ще се нагласят с тебе, ще ти пратят слуги, ще те накарат да се отнасяш зле с тях, ще направят да се скарат с тебе. Ще им кажат, че ти не си добър господар и те ще те претрепят. За твоите мисли и желания, стават винаги големи престъпления и винаги настава една вътрешна борба. Искаш да направиш нещо, друго нещо има, което противодействува, понеже има и други влияния от твърдата материя. Когато твърдите мисли преодоляват, образува се черният цвят на лицето, като една свещ, която мъжделее. Когато преодолява вторият цвят, образува се една неестествена червенина. При третия цвят се образува една неестествена жълтина, тогава е нарушена функцията на черния дроб. При първия цвят се явява ревматизъм, гръбначни болки, свиване на някой от крайниците, болки в ръцете, главоболие. При втория случай на стомашни болести.

Някой от вас сте страхливи, вие ще се изпоплашите от това, което ви казвам. Вие не може да се освободите от тези влияния, както не може да се освободите от твърдата материя. Вие не може да се освободите от въздуха, светлината, водата, но може да ги употребите, може да ги урегулирате в себе си. Колко от тези твърди мисли трябва да имате в дадения случай? Може да имате и да ги употребите, те са потребни. Но щом имате вътрешен излишък от третата категория, ще се образува проветряне, буря, ураган. Вие ще мислите, че може да направите много. Ще дойде буря. После бурята ще престане. Умният човек е човек, който е впрегнал мислите си на работа. Когато една мисъл те впрегне на работа, то е хипноза. Една мисъл отвън може да те овладее. Така както някой може да те върже с въже или както някой може да ти тури преграда, някой бент. Така може да ти повлияе. И ако ти не познаваш източника, ти ще загубиш.

Сутрин като станете, вие може да разучавате Божествените мисли от другите. Божествените мисли, които проникват в Битието, се отличават с крайна мекота. И само Божествените мисли са в сила да влияят благотворно на всички други категории мисли. Само Божествените мисли, когато проникнат в човека, имат силата да урегулират човешкото естество. Вън от [Божественото], човешките мисли никой не може да ги урегулира, иначе ще има спорове. Има си методи да стане човек твърд, да е устойчив и каквото желае, той трябва да го постигне. Но това си има свои лоши последствия. И в окултният свят, ако не си умен, ще се изложиш на заблуждения. Някои школи проповядват, че има един закон в света и че каквото поискаш, ще стане. То става, но при условие. Обаче всякога ще понесеш своите последствия. Наричат го закона на Опуленс253.

Привеждал съм този пример. На един човек му трябват 10 хиляди долара. Той ги държи в ума си. Той казва: „10 хиляди долара трябва да дойдат.“ Той очаква да дойдат. И до определеното време, в което той ги очаква, те не идат. Той тогава се разгневява, взема си билет и отива на запад, в Чикаго. И си мисли, че Невидимият свят не изпълнява неговата мисъл. Влиза в едно малко градче, става голям ураган, блъска го една греда, счупва му крака, той пада в безсъзнание и като се събужда вижда един чек от 10 хиляди долара до себе си. Това желание за доларите се изпълнява, но ще отиде нещо. Този крак за 10 хиляди долара ще го продадеш. С вашето жестокосърдечие, ако изисквате нещата да станат.

Та в едно общо събрание някой път всеки иска неговата мисъл да бъде приета. Ако трябва да мине една мисъл, най-първо трябва да бъде Божествената мисъл. Онзи, който има първото право, това е Бог, Който е създал всичко. После идват възвишените същества. А пък ние сме десетото колело в този порядък.

Когато идват твърдите мисли в човека, в него се явява едно крайно ожесточение. Сухота има. Ти си недоволен. Има хора богати, учени, в които твърдите мисли преодоляват. Те са постоянно недоволни. Някой път и вие сте недоволни, неразположени и търсите причината в някой други хора. Онези, другите хора са условия, а същинската причина е, че ти си влязъл във влиянието на тези твърди мисли. При туй недоволство, каквото и да ти направят, ти ще намериш един кусур. Тогава ти ще заприличаш на онзи българин, който попаднал под онзи мисли. Имал той една жена и искал да намери причина да я бие и не могъл да намери. Един ден намислил и казал: „Ще ми сложиш вън от къщи, вечерно време яденето“, и вечерно време било сложено яденето вън. Но падали куришки от птиците и той казал: „Защо ми сложи тук масата?“ Тя казала: „Ти ми каза тук.“

Всички страдате от три категории мисли. [В] целият обществен строй и в хората съществува крайно разединение. Хората не се разбират, говорят на много езици. Те имат едно общо желание, една обща идея. Всички търсят свободата, защото свободата е смисъла на човешкия живот. Но как ще може да се добие тази свобода? И хиляди теории има и прилагат една теория, втора, трета и свободата не се добива. Ще я добиеш до известна степен. Казва: „Трябва да бъдеш млад и здрав.“ Така е, но младостта ще носиш със себе си. Ако майка ти не е била млада, баща ти не е бил млад, когато ти си се раждал, тогава ще бъдеш млад. Ако те са имали хармонични мисли, тогаз може да останеш млад. Но, ако майка ти е била със сухи желания и е желаела 10 пъти да те пометне, тогава каквато работа заловиш, ти искаш да я пометнеш. Същото е и по отношение на баща ти. Каквато работа започнеш все наполовина ще я изкарваш. Училище не свършиш, казваш: „Съдбата ми е такава.“ Майката и бащата са определили твоята съдба. Сега се изискват гигантски усилия от тебе, да измениш това направление и въобще може да го измениш по някой начин. Само в Духовния свят има сили, които може да те освободят от наследствените качества, които са проникнали в тебе от майка ти и от баща ти. Ти може да се освободиш, само като се проникнеш от Божествените мисли. Това са казва новораждане. Да се освободиш от наследствените мисли на баща ти, майка ти, дядо ти и т.н.

Като си пипате ръцете, те трябва да имат мекота. Ръката ти трябва да придобие една мекота. Някой път мекотата означава разумност. Не е обикновена мекота, но има една мекота с живот. Това е ръка магнетична, с живот. И такава ръка, като я бутнеш, тя всякога носи нещо хубаво. Има една мекота, която съдържа пъргавина. Мека е кожата на човека. Някой казва: „Понеже съм работил, затова ръката ми е затвърдяла.“ Не, аз съм срещал хора, които не работят и пак ръката им е твърда. Горната и долната част на ръката да са меки. За целта ще прекарате мисълта на Божественото в живота, във вас да расте. Това, което ще научите, ще ви бъде полезно през вековете, които ще дойдат. От опит са намерени тези работи. Иначе ще пострадаш и веднаж, и дваж от тези твои мисли. Тези твои мисли, спират ти магнетизма. Магнетизмът завзема мястото на течните вещества. И когато магнетизмът преодолява във вас, значи течните вещества преодоляват.

Когато във вас преодолява електричеството, значи преодоляват въздухообразните вещества. Ако тези течения не стават правилно, тогава се зараждат болестите. Ако във вас преодоляват третата категория мисли, тогава настава подлудяване, неврастения, тогава има желание да се ликвидира, самоубийството не е нищо друго, освен желание на една фирма да ликвидира. Той има много дългове и казва: „Да става каквото ще. 10% или нищо няма да им дам.“ Самоубийството е един фалимент в астралния свят, така както на Земята. Но понеже има закон, ще те викат и ще те държат отговорен. Когато имаш да даваш, ти нямаш право да затвориш фирмата си. Един праведник може да замине на онзи свят когато иска, понеже няма да дава. Но един грешник може да замине, когато ликвидира със своите дългове. Да умреш като праведник е едно благословение, а да умреш като грешник е лошо. В спиритичните сеанси се явяват някой духове, които казват, че им е лошо. Те са в затвор.

Онова, което препятствува за организиране на числото, е следното: докато не си господар на твърдите мисли, на течните мисли, на въздухообразните, ти със себе си не може да се справиш. За да може да се справите, трябва да говорите истината на себе си. Какво е говоренето на истината? Как ще говори човек на себе си? ел съм и съм преял. Ще кажеш: „Преял съм.“ Угощаван си бил някъде, ще кажеш истината: „Не трябваше да ям толкова. Занапред няма да правя така.“ Ти може да кажеш: „яденето им не било хубаво“, ще обвиняваш другите. Не. Ти не трябваше да преяждаш. Ще хапнеш колкото трябва. Могат да те поканят, вземи една, две, три хапки, вземи няколко хапки и спри. Ще приличаш на онзи българин, който ходил на гости. Той бил кумец на домакина. Онзи му казва: „Хайде за хатъра на кръстника, хайде за кръстничето, хайде за хатъра на кумата и т.н.“ Веднъж този българин казал на коня си, да пие за хатър, но конт не пил. За хатъра на никакъв кръстник не пий! Ако кръстникът ти има да дава 10 хиляди лева някому, ти плати този дълг за хатър. Ето за хатъра на кръстника може да направиш това, ако искаш да покажеш своята обич.

Та искам да отличавате Божествените мисли. Пътят, по който светът сега върви, не е Божествен. Това, което хората имат, то няма да отиде с тях. В края само Божествените мисли съдържат в себе си оная алхимия, богатство. Само Божествените мисли съдържат тайната да извадят соковете от първия, втория и третия вид мисли и да остане нещо за тебе. Като се освободите от вашите вредни желания и мисли, ще се подобри вашия живот, иначе ще се намерите в голямо чудо. Ще се намерите като голям търговец, който е фалирал, жена му, децата му и всички приятели са го напуснали и той сам останал като кукувица. Така ще бъдете като бъдете в Невидимия свят и никое друго същество няма да обърне внимание на вас. Вие ще носите надписа какъв сте били и той, като прочете надписа какъв сте били, ще се оттегли и ще се пази от вас. И човек ще бъде тогава един скитащ дух, който може да се скита 10 хиляди, 20 хиляди, 200, 300 хиляди години.

Един английски проповедник отива в Африка да проповядва. Влиза при него един старец и му казва: „Ще ти кажа нещо, но да не се уплашиш. Ти ми се виждаш благороден човек. Аз съм английски епископ, живял съм преди повече от 200 години в Англия. Живях много порочен живот. 250 години се скитам. Искам да ми проповядваш Христовото учение, за да ми трепне сърцето, да се обърна и да се спася.“ Онзи се съгласил да му проповядва. Той започнал да води със себе си и други и най-сетне стаята му се напълнила с такива духове. Този владика се обръща, заминава си и оставя другите. Но проповедникът заболял, отслабнал и лекарите му казали да се върне в Англия, той се върнал с изтощена нервна система, изчерпали го. Отива в Англия и намира точно данните, които му казал владиката. Проверил ги е. Намерението на същия владика, който е живял преди 250 години.

Та рекох, това, което наричаме лоши мисли, те са посторонни. Трябва да се освободите от всички външни влияния. Хората стават проводници на тези влияния от нисши сфери на духовния свят. Да кажем, ти си възбуден няколко минути. Какъв повод има да си възбуден? Сега, ако си възбуден, ще заболее крака ти, ще му туриш компрес, ще ти мине, но болестта ще седи в крака ти. Туриш му втори компрес, компресите са временна работа. С компрес болест не се лекува. Като заболее главата или стомахът, на човека му турят лед. Турете топли компреси, те са безопасни. По-добре топли компреси, отколкото студени. Студените компреси са само за хората пълнокръвни, а не са за слаби, нервни. Ако заболеете, турете компрес и с топла вода. Ако остане твоя организъм да се стопля, студеният компрес топлина ще вземе и тази, малката топлина, която имате. Сега мнозина турят студени компреси, някои нови лекари правят изключение. Казват:, Да вземе възпалението.“ Обаче целият организъм губи. Топло с топло се лекува.

Въпросът е за влиянието на мислите, които произтичат от твърдата почва. Твърдата почва си има свой произход. Течната материя си има свой произход и въздухообразната си има свой произход. Най-долният живот, елементарният живот се намира в твърдата почва. На една степен по-горе е в течната материя, а още по-горе – въздухообразната материя. Елементът, който се вади от твърдата материя, трябва да се вади в малки дози, чрез вода, въздух и електричество.

Милосърдието – това е елементът, който обогатява твърдата почва. Вие не може да влияете на мъртвата материя, ако нямате милосърдие. Онзи, който няма милосърдие, е жесток и трябва да се смекчи сърцето ви, да почувствувате топлинка. Когато този център е силен във вас, като дойде мекотата, вие ще почувствувате във вас една малка топлинка под лъжичката. Ако помислите за милосърдието, ще почувствувате едно малко изменение под лъжичката. Силите в Духовния свят са започнали да действуват. Вие ще започнете да се освобождавате постепенно. Някой ви заплашва, че ще ви убие, ако не си напуснете убежденията. Или ти казва: „Дай си парите и ако не ги дадеш, ще те убия.“ Трябва да се роди в тебе милосърдие. Кажи му: „Ти си беден, нали?“ Извади и му дай. Не му указвай съпротивление, той търси пари. Вие ще извадите едно заключение:„Ако всеки ни среща и иска така, къде ще му иде края?“ Който върви по Божествения път, по пътя на разумния живот, това са изключения.

Среща един апаш в новите времена един човек, който бил запознат с законите. Апашът му казва: „Сега ще те простра на земята.“ Онзи му казва: „Тури си оръжието в джоба, понеже аз не съм слаб.“ Апашът му казва: „Извади парите или ще тегля.“ Онзи му казва: „Хубаво, тегли. Нищо няма да извадя от джоба си.“ Апашът тегли, ръката така му остава във въздуха. Ти може да изпратиш друго влияние, чрез което да се вцепенят хората. Има хора с разни сили. Какви ли не лъчи има, които излизат из човешкият организъм. Човек може да простре на земята със своя поглед. Българите дето казват: „Урочасва.“ И бабата ще дойде, ще прекара ръцете си и онзи оздравява. Има хора с лоши очи. Това не е вече магнетизъм, ами насъбрано електричество. Това електричество може да се събере в такова грамадно количество в човешкия организъм, че е в състояние да убие когото и да е.

Една млада мома в Америка, на 21-22 години турила ръката си на едно дебело дърво, дървото го държат 10-12 души. Тя прекарва ръката си на дървото и те [не] може да удържат дървото. Това дърво се върти. Турят дървото под едно менгеме. При все това дървото се върти под нейната ръка, както една воденица. Цялото дърво се увива като спирала. Тя прекарва през разстояние такова течение. Представете си, че един такъв човек прекарва ръката над вас или край вас. Какво ще стане с вас? Ще стане както в Америка, дето в нюйоркския щат убиват хората с електричество, като пуснат ток. Колкото и да си силен, като пуснат тока, ще загинеш. Аз ви говоря за туй влияние.

Тук мнозина са влизали в обществото. Аз съм човек на абсолютната свобода, не съм ограничил никого, но мнозина са злоупотребили. И аз ви предупреждавам всинца ви. Аз мога да ви наредя ред факти, някои, които излязоха вън, те не са били вътре. Не могат да излязат навън. Той казва: „Аз напускам братството.“ Ти не може да напуснеш Братството, където не си бил. Като влезеш в един дом, дето са те приели добре, и после окаляш и напуснеш, ти го напущаш тогава като един престъпник. Някои влизат сега от чисто материалистическо гледище. Те са свободни. Всеки е свободен да влезе в света, да работи и да придобие богатство и да живее както иска. Щом ти не може да живееш с някои хора, ти ако излезеш, навън от тях, ще ти бъде по-добре. Къде ще бъдем ние вън от Божествения свят? Има вече известни закони, които вече Бог е установил. Аз турям известен нов порядък. Ти ще забогатееш вън в света, ще се ожениш, но децата ти и жена ти ще те напуснат. Дъщерите ти ще те напуснат и ти ще работиш като вол за другите хора. Ти ще се ожениш, но утре ще те напусне жена ти. Ще имаш деца и те ще те напуснат. Разбирам да имаш жена и деца, но да те обичат, да не те напущат. Не да те напуснат жена ти и децата ти. Това е безумие.

Сега идейно ви разправям. Някой казва: „Ние, които не сме женени.“ Вие сте чудни, няма нито един от вас, който да не е женен. Няма неженен човек. Вие всички сте женени. Щом обичаш някого, ти си женен. Някой обикне някого, той е женен. Когато двама се обичат и хората турят отгоре своето влияние, да попречат, те развалят Божието. Щом двама се обичат, оставете Божествената Любов, както си е. Не туряйте никакъв закон, никакво правило. Оставете всеки човек свободен, и не се месете в това, което е Божествено. От това всякога има благословение. Тези хора, които се обичат по Бога, те могат да бъдат полезни. А тези, които не се обичат, те не могат да бъдат полезни. Ти казваш: „Не ме обичаш.“ За да те обичам, трябва да ти дам нещо. Всеки един човек, който има една сила в себе си, има едно богатство в себе си.

Где е ценното сега във вас? Така, както ви говоря, има нещо, което аз не харесвам. Аз бих желал това, което ви разправям, да ви бъде като един роман, като „Хиляда и една нощ“ и вие да не сте заинтересовани. Вие сте сега заинтересовани, това е лошо. Защото в ума ви ще изпъкне еди-кой си, после втори, трети, кой в коя категория спада. Незаинтересованият иска да прави опити, да проври нещата. Толстой казва, че трябва да се работи в света. Кога трябва да се работи и как? Толстой отиде да работи, но не можа да покаже на хората как трябваше да работи и Толстой беше толкова силен, че той не можа да убеди жена си да даде своето богатство. В Толстоя остана нещо недовършено и Толстой съзнаваше това. Той съзнаваше, че не трябваше да се ожени за тази графиня. Това е, което аз знам и ако дойде Толстой втори път, нямаше да се ожени. Тя всякога го подиграваше. Той казваше: „Да приложим Христовия закон.“ Тя казваше: „Остави се от това.“ Той мислеше, че като се ожени, ще разреши този въпрос и не можа да го разреши. Ако вие сте оженен за една идея и тази идея не е готова да се жертвува за вас, тогава каква е тази идея?

Две млади сестри си приказват и аз ги подслушвам отдалече. Едната казва: „Какво ще правим ние, все сами ли ще ходим?“ – Писанието казва: Обичайте всички. Ти имаш право, дето казваш: „Да не бъдем сами.“ Ако не обичаш никого, ти си сам, нещастен, а пък ако обичаш, не си сам. Ти казваш, че обичаш, но този не бил съгласен, онзи не бил съгласен. Ти обичай, без да търсиш мнението на другите. Ти не подпушвай сърцето си, ума си и волята си. Аз не съм за силните реакции. Някой казват, че трябва да се въздържаш. Не, аз не съм и за въздържанието. Аз съм за друг един метод, който не е толкоз мъчен. Метод, който ви препоръчвам. Не трябва да се въздържаш. В даден случай ти трябва да проявиш енергия. Някой те обижда. Ти, като му кажеш: „Аз ще ти простя“, нищо не свършваш. Ти, като се върнеш в къщи, ще се види, че си му простил. Това, което не си излял върху онзи, ще се излее върху жена ти, децата ти и слугата ти. Ти на този, който те обижда, ще му кажеш: „Аз много ви благодаря, елате, ще ви дам едно угощение.“ Нали искаш да покажеш сила? Тогава този закон няма обратни действия. И същевременно, още като се връщаш в къщи ще купиш дрехи на жена си, на децата си, на слугите си. Но ти казваш: „Как ще му простя?“ Няма да му простиш, трябва да го накажеш, чрез доброто ще го накажеш. Този човек, като го накажеш, веднага ще се зароди една реакция и той ще каже: „Така трябва да се постъпва.“ Той е избрал един крив начин, той иска да бъде силен там, дето не може да бъде силен.

Един началник, като нагруби по-долните чинове, то долният чин, като намери в къщи по-слаби, ще ги нагруби. Като ти каже някоя обидна дума, ти трябва да я впрегнеш на работа, иначе тя ще те впрегне на работа. Някой те обиди, ти 20 години не можеш да го забравиш. Този те обиди, онзи те обиди и всички тези работи помниш и това внася ред отрови в човешкия живот. Астралните същества правят постоянни интриги и постоянно обират богатствата ни и ние се намираме в грешно състояние. Тези, грешните състояния са обири. Но това, за което ви говоря, остава неразбрано за вас. У вас става само едно размътване на извора. Втория път как трябва да ви говоря?

Оставете да господствува във вас влиянието на Божествената мисъл. Оставете Божественото да регулира нещата.

Отче наш

39 лекция на Общия Окултен клас 14.VІ.1933 г., сряда, Изгрев, София.

Категории