Словото

ВТИЧАНЕ И ИЗТИЧАНЕ

ВТИЧАНЕ И ИЗТИЧАНЕ

Само светлият път на мъдростта води към истината.

В истината е скрит животът.

Размишление.

Тема за следния път: "Причини за притъпяване на вкуса". Ще пишете едновременно за физическото и духовното притъпяване на вкуса.

Съществуват два вида отношения: съзнателни, които са във връзка със съзнанието, и несъзнателни или механически. Бомбата, която експлодира, има несъзнателно отношение към човека; колата, която скърца, мишката, която гризе, също имат несъзнателно отношение. И човекът има съзнателно или несъзнателно отношение към по-високостоещите над себе си същества. Отношенията му към тия същества определят неговата свобода. Колкото по-съзнателни са отношенията му, толкова е по-свободен той. Несъзнателният човек се подава лесно на чуждо влияние, на внушения. Достатъчно е да дойде при него някой човек с по-силна мисъл, за да го постави в магнетичен или хипнотичен сън и да му предаде своето желание. Като се събуди от сън, той не помни нищо, но чуждата мисъл е проникнала в подсъзнанието му и работи там до деня, в който трябва да реализира чуждото желание. Той чувствува в себе си силен импулс да направи нещо и пристъпва към реализирането точно така, както му е внушено. Защо върши това, сам не знае, но се подава на своя вътрешен потик. Човек не подозира, че мислите и чувствата му са преплетени с мислите и чувствата на други същества, и при известни условия той върши това, което някога му е било внушено. След всичко това, човек казва, че е свободен да прави, каквото иска, т.е. има свободна воля. Докато не се свърже с Първата Причина и не реши да изпълнява нейната воля, човек не може да говори за свобода.

Внушението, на което човек се подава, иде от две страни: от тъмните сили на природата и от светлите сили. При първото внушение човек е ограничен, действува като сомнамбул. За такъв човек казват, че е хипнотизиран. При второто внушение човек е свободен и постъпва съзнателно, разумно. За да не попадате под влиянието на тъмните сили в природата, вие трябва да правите опити, да съсредоточавате мисълта си, да бъдете господар на мислите и чувствата си. Докато не постигнете това, вие всякога ще бъдете жертва на чужди мисли и желания. Сам ще се чудите, отде идат известни влияния, но, въпреки това, ще изпълните всичко, което ви се внушава.

Упражнение. За 20 деня ще бъдете будни, да наблюдавате мислите, чувствата, постъпките и движенията си. Каквато мисъл мине през ума ви, ще се спрете известно време, да изпитате, отде иде тази мисъл и трябва ли да я реализирате. Дойде едно чувство в сърдцето ви, също така ще го анализирате. Ако трябва да направите нещо, преди да се проявите, ще обмислите добре, каква е целта на вашата постъпка и, ако не е нуждно, ще я отложите за друг път. Ако направите някакво движение, веднага ще си отговорите, защо правите това движение, какво целите с него и т.н.

Има разумни и неразумни движения. Разумните движения са красиви, а неразумните не са красиви. Да изучавате движенията си, това значи, да изучавате органическата или вътрешна динамика. Който се е домогнал до тази наука, той е господар на движенията си. Затова всяко негово движение е красиво и пластично. Той познава, отде иде налягането върху човека и лесно се справя с него. Има два вида налягане: външно – върху цялото тяло и специфично върху мозъка и сърдцето; вътрешно – върху всички органи. Чрез разумните и съзнателни движения човек може да въздействува върху налягането и, ако е силно, да го намали, да го разпредели по цялото тяло. Ще кажете, че човек трябва да се тренира. Тренирането е механически процес. Разумната природа си служи със съзнателни упражнения, с гимнастика а не с тренировка. Вятърът, например, е гимнастика, в която взимат участие и хората, и животните, и растенията. Няма живо същество, което да не взима участие в природните гимнастики. Изучавайте законите и методите, с които природата си служи, за да ги прилагате при възпитанието и самовъзпитанието. Природата разполага с методи за хранене, за дишане, за концентриране на мисълта и т.н. Като си служите с методите на природата, вие дохождате до истинското познаване на нещата, до положителната наука.

Ще прочета десета глава от Притчите, в която се съдържат мисли, които имат отношение, както към физическия, така и към духовния свят. Като чете тия мисли, човек може да изправи живота си. Значи, изправянето на човека става преди да е сгрешил. Като сгреши веднъж, изправянето е по-мъчно. Същото нещо виждаме и в училищата. Запример, ученикът има класна работа по математика. Докато тетрадката е в негови ръце, той може да прави, колкото иска корекции. Предаде ли тетрадката си на учителя, ученикът не може вече да прави корекции. Като знаете това, изправяйте мисълта си, докато още не е излязла навън, т.е. докато не се е реализирала. Щом се реализира, изправянето ѝ е невъзможно. Трябва да минат месеци и години, когато мисълта отново ще се върне при същия човек и, ако има нещо за изправяне, да я изправи. Но при връщането си, мисълта носи нещо ново в себе си.

Кое е новото, което носи мисълта в себе си? Колкото повече време е изложен на слънце, толкова по-зрял и сладък е плодът. Следователно, колкото по-дълъг път е изминала една мисъл, толкова по-зряла е тя. Ние не говорим за плодове, които узряват и изгниват, но за онези, които вечно зреят. Ето защо, ученикът трябва да се стреми към вечните процеси, които имат начало, но нямат край. Такъв процес е ученето. Като свърши първоначалното училище, ученикът трябва да мисли за гимназия; като свърши гимназията, ще мисли за университет; като свърши университет, той ще мисли за училището на живота, което е без край. Страшно е, когато ученикът бърза да свърши учението си. Щом престане да учи, той не може вече да живее. С ученето се свършва и човешкият живот. При ученето, като вечен процес, човек се запознава с процесите прилив и отлив, или с процесите вливане на козмическата енергия – прилив и изливане – отлив, втичане и изтичане на енергия.

Човек извършва два процеса в природата: работа и почивка. При работата козмическата енергия постоянно излиза навън, а при почивката се влива. Радвайте се, когато козмическата енергия постоянно изтича навън и се втича навътре. Докато детето играе, работи и скача, то е здраво. Щом престане да играе, то е болно. Същото се отнася и до човека. Вместо да играе, той работи. След като работи известно време, човек се нуждае от почивка. Колко време трябва да почива? – Пет минути. Повече от пет минути не се позволява. Човек трябва да знае, колко време да работи и колко да почива. Ако работи или почива повече, отколкото трябва, той губи разположението на духа си и започва да боледува.

Стремете се към красиви, съзнателни и пластични движения, за да се свържете разумно с приливите и отливите на козмичната енергия, т.е. с изтичащата и втичаща се козмична енергия. Излизането и влизането на козмичната енергия определя здравословното състояние на човека, а също така и неговите мисли и чувства.

Който иска да се развива правилно, трябва да знае, че, преди всичко, той има отношение към Първата Причина и към разумната природа. Всичко останало в живота на човека е второстепенно. С други думи казано: върнете се към онова състояние, при което козмичните енергии хармонично се втичат и изтичат от човешкия организъм.

Само светлият път на мъдростта води към истината.

В истината е скрит животът.

29. Лекция от Учителя, държана на 1 юний, 1928 г.

София. – Изгрев.

Категории