Словото

ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ РЪЦЕТЕ

ВЪЗПИТАНИЕ ЧРЕЗ РЪЦЕТЕ

Само светлият път на мъдростта води към Истината. В Истината е скрит живота.“

Размишление върху законите на здравето

Кажете основната мисъл на миналата лекция.

Сега представете си, че някой човек ви запита какво значи да живее човек за цялото, а не за частите. Кое у човека представлява цялото? Ако вземем цялото – тялото, ние едновременно да живеем и за гърдите си, и за стомаха си, и за главата си, трябва да имаме предвид значи материята на цялото тяло. Някои често вземат само интереса на очите или на ушите си, някои си чоплят само пръстите, имат интереса само за ноктите, или гледат пръстите им да са гладки. И това е хубаво. Но това е само индивидуално схващане, но не е интересът на цялото тяло. Сега това е за тялото. Да се държи в изправно положение целият човек, трябва еднакво да се грижим както за неговото тяло, така и за неговата воля, за неговия ум и за неговото сърце. А ако е за Божественото цяло, трябва еднакво да се грижим и за ч неговата душа, и за неговия дух. Така е. това е правило.

Каква поука можем да извадим от ръката? Не само от външната форма. Вземете трите пръста на ръката. Те имат по две отношения, а двата крайни пръста имат по едно отношение. Средният пръст има отношение към показалеца и към безименния пръст. Някой път той има пристрастие към безименния пръст, и тогава се наклонява към него, изкривява се. А някой път се наклонява към показалеца. Пак има пристрастие. Ако вземете показалеца и малкото кутре, те имат само едно отношение. Т.е. трите средни пръсти имат и фронт и тил, а двата крайни пръста – малкото кутре и палеца, нямат тил отподире си. Затова малкият пръст обича да полъгва малко. Няма кой да го крепи, понеже няма тил отподире си. Когато малкият пръст върви по законите на безименния пръст, той е справедлив. Но щом е самостоятелен, понеже няма кой да го подкрепва отподире, той, тогава той се изкривява. Сега това са само твърдения. Някой човек, който обича да се смее, той си носи малкия пръст тъй настрани. Защо си показва той тъй малкия пръст? Понеже и той лъже. Малкият пръст лъже и големият пръст, показалецът, и той полъгва. И кутрето и то лъже, само че по-малко полъгва. И става спор кой лъже повече – малкият пръст или показалецът. Затова на малките деца ги събират тези пръсти заедно – над средния и безименния пръсти. Показалецът казва на кутрето: „Аз съм те учил тебе да говориш.“ Сега този големият пръст обича да полъгва и човек, който иска да лъже, той събира тия двата пръсти. Но той може да се изправи, понеже той има един голям фронт – Божествения пръст. Най-голямата опасност на човека седи в неговия първи пръст, понеже неговият тил, палецът е малко отдалечен от фронта. Първият пръст, показалецът, това е човекът, който иска да изправи себе си, и непременно той трябва да събуди Божественото у себе си. Значи този палец трябва да го събуди, и той идва на помощ.

И този палец съответства на известни органи в мозъка. После този палец има специфични органи. И всеки пръст има специфични органи, а тия специфични органи имат специфични сили, канали. А тия специфични сили са свързани с разумни области и сили в света. И когато ти подигнеш първия си пръст, веднага в този свят от невидимия свят има радио – палецът. Защото има разумни хора в света. Но не всички хора на земята са разумни. Аз като се спра за пример, зная къде има разумни хора и зная кои разумни хора с кой пръст са свързани. Защото пръстът – това е целият човек. Той само като посочи пръста си, не както децата, когато си играят, но когато той дълго време мисли, тогава в това движение на пръста си се показва разумността. За пример седиш и дълбоко си се замислил, и туриш пръста си на челото. Това вече е смислено движение и ти можеш да предизвикаш цяла една силна мисъл в ума си.

Та казвам, за своята мисъл вие трябва да реформирате добре пръстите си. И сегашните мъже и жени чрез многото работа осакащат пръстите си. А някои чрез многото леност, и те осакащат пръстите си. Та, който много работи, осакаща пръстите си. И чрез голямата леност се осакащат пръстите. И природата иска да даваш толкова енергия на пръстите си, колкото е потребно. Защото необходимо е толкова енергия да мине през пръстите ти, за да можеш да се ползваш за твоето развитие. И пръстът ти трябва да приеме тази енергия. Това е необходимо, пръстът да служи като един възприемател. Но ако чрез дясната си ръка приемеш повече енергия, отколкото трябва, ти ще се намериш в положението на един голям търговец, който трябва да плаща. Защото природата има счетоводни книги, и тогава ще се зароди или едно тревожно състояние у тебе, или някоя болест, или някоя криза, за да могат да вземат от тебе онова, което ти незаконно си взел от природата. Природата не търпи лъжи. Щом намери тя, че ти си взел нещо незаконно, взел си нещо повече, отколкото трябва, тя си има всичката майстория, да си го вземе. Тя ще ти създаде такива занимания, че ти ще се чудиш. И накрая ще дадеш това, което си взел.

Та хората на земята мязат като деца. Има деца, които са своенравни. Като го подува майката, то стиска със зъбите си гърдата на майката, но тогава и майката го стиска с нокътя за ухото, и то я пусне. Колкото повече я стиска, толкова и тя го стиска за ухото. Най-после то ревне, и майката се освободи. Та казвам, често и вие трябва да хващате вашите деца за ухото и да ги стискате с ноктите си, за да ви пуснат. Някой път вие сте много нежни спрямо вашите дефекти и някой път ги мажете с помада. Имаш един дефект, но казваш: „Пък човек съм, кой не греши.“ Не, не. Дефектът си е дефект. Това е незаконородено дете от миналото. Ако можеш да го изправиш, добре, но ако не се поправя, да си върви. Колкото по-рано, толкова по-добре. Другояче ти ще го храниш 20-30 години и освен че няма да имаш полза, но ще ти донесе и вреда. И пак в края на краищата ще умре. И виждаме, природата хич не си поплюва и тя постоянно чисти. Но тя е и много нежна и внимателна, но към всички разумни същества, към благородните. А щом те намери, че не си благороден, че ти си упорит, веднага иде разрешението. Казва: „Това дърво – както Христос е казал – да се отсече.“ Казва градинарят: „Още за една година да остане, да го поразкопаем, че ако не даде плод, тогава да се отсече.“

Питам тогава, какво да се направи? Главната задача е да се оправят всички ония анормалности, които са наследени. Аз наричам – анормалности може да има индивидуални и семейни, и народни, има анормалности на колективното битие и най-сетне има анормалности и на човечеството. Значи има 4 категории дефекти, които ние наследяваме. Най-първо ти наследяваш недостатъците на твоето минало. После има недостатъци на семействата, които не са живели правилно. Например, ако ши принадлежиш към едно семейство, което не е живяло нормално, тогава ти наследяваш същите дефекти. Пък ако ти живееш в един дом, дето родителите са талантливи музиканти, ти ще наследиш тези качества. Или ако живееш в един народ, дето има музикални сили, ти имаш условията да ги наследиш или да ги развиеш в себе си. Или можеш да наследиш качества на цялото човечество. То е много казано, но някой път можеш да наследиш качества на цяла една раса. Например бялата раса се отличава от всички други раси със своите индивидуални качества.

Та казвам, ръката трябва да служи на физическото поле като един справник. Да можем да се справяме със себе си. Хубаво е човек да се справя 5-10 минути с ръката си. Да гледа ръката. Това е за концентриране. Ти седиш и мислиш за нищо и никакво, спри се, концентрирай се малко, разгледай първия пръст как е построен, разгледай втория, третия, четвъртия, разгледай палеца си, след това разгледай лявата ръка. Концентрирай се върху твоите пръсти, те са отлични майстори. Такива, каквито ти даже и не подозираш да видиш, онази скулптура, която те са вложили. При това не само да знаеш, че те са работили, но и да знаеш какво те са вложили те в тази скулптура вътре. И много майстори са работили. Сега ние вземаме нормалната ръка, а не вземаме патологическата страна на ръката. Ние разглеждаме нормалната ръка, или ръката на един здрав човек. Разбира се, и тази ръка на дъската не е нормална. И тя има известни дефекти, но това е само да ви се даде известна идея. Но има известни отношения, които трябва да съществуват между пръстите ви. Математически отношения има. Например какво трябва да бъде отношението между малкия пръст и безименния пръст и на безименния към средния? Тогава какво трябва да бъде отношението на показалеца към безименния и отношението на палеца към показалеца? И ако вземете вие да измервате големия пръст, той не се състои само от тия двете стави, които се виждат, и както виждате, неговата площ е доста голяма. И този Божественият пръст, той се поддържа от богинята на любовта, той е най-силният. А в света няма по-голяма сила от любовта. В първия пръст е човешкото честолюбие, той се докача, казва: „Ти знаеш ли аз кой съм?“ Когато направиш едно прегрешение, не обхванеш този Божествен закон, хване те вторият, Сатурновият пръст. Казва: „Ти не постъпваш както трябва, ти не постъпваш правилно.“ После дойде ти някоя радост, безименният пръст носи всичките радости. Ако този пръст се отреже, безименният, третият, човек ще го нападне много голяма меланхолия. И когато теченията не вървят правилно в третия пръст, в тия индивиди надеждата е слабо развита. И тия хора въобще спадат към меланхоличните типове, безнадеждните.

Ако показалецът има 9 сантиметра, тогава безименният трябва да има 10 сантиметра, а средният трябва да има 11,5. Някой път безименният пръст е 9, а някой път той е по-дълъг от Сатурн. Такъв човек с 9 чифта биволи не можеш да го изместиш. Той, каквото си е намислил, ще го направи. Като някое божество е и горко ти, ако имаш такъв човек за съдружник. И горко ти, ако ти се попадне да имаш такъв човек учител. Трябва да си вземеш шапката и да бягаш, с него не можеш да се справиш.

Та казвам, тия дългите пръсти показват анормални състояния. Това показва, че на този човек при дадени условия са дадени повече енергии, отколкото той може да използва. Ако такъв човек с този пръст е надарен с тази сила на личните чувства, а той няма морално съзнание, което да регулира, няма морална подкладка да впрегне тази енергия, той ще стане неврастеник. Той навсякъде ще вижда все обиди. Че някой не го поздравил, ако е той учител в училището, навсякъде ще рови учениците си, ще каже: „Ти защо не си сне шапката, защо не ме поздрави?“ Нали сте забелязали някой път учителите – ходят из коридора и казват на учениците си: „Ти защо не си снемаш шапката?“ А на когото този пръст не е толкова дълъг, той това не прави, той е демократ човек, т.е. пак му липсва нещо.

Та казвам, трябва ни една нормална ръка, която да е създадена от съзнанието на възвишения Божествен живот. И тепърва трябва да работите върху ръката си, и то много трябва да се работи. Ръката още не е завършена. Даже и най-хубавите ръце, които може да намерите, и там ще намерите известни дефекти. Вземете психологическата страна на философската ръка. Ако всички пръсти са заострени, такива хора лесно се охлузват, те са много гъвкави, те така говорят, че ти не ги познаваш кога говорят истината и кога лъжат. Те се изхлузват лесно, не че искат това, но без да искат и те сами не знаят кога говорят истината и кога лъжат.

Та казвам, хубаво е да започнете първо с възпитанието на вашата ръка. За пример да знаете как да държите ръката си. Например, когато някой в говорител излезе на сцената той не знае как и де да си тури ръцете. Тъй ги тури – не може, иначе ги тури – не може. Въобще, когато човек е възбуден, той не знае как да си държи ръцете. Та именно в едно такова състояние ти трябва да знаеш как да си държиш ръцете. Например вие как си държите ръцете? Например този брат си държи малкия пръст, хванал го е. Защо? Пази го, защото, ако не си държи така пръста, с това той иска да каже: „Да не излъжа нещо.“ И несъзнателно той задържа тази енергия, тил ѝ дава. И ако не го пази, той ще окаже известно влияние върху неговите чувства. Има един начин, по който човек може да си държи ръцете. И тази сестра, както си е турила ръцете, какво иска да каже с това тя? Тя ги е мушнала в ръкавите си. Защо? Всички тук трябва да имате особени пози на ръцете си. Другояче пък може да станете изкуствени. Хубаво. Да допуснем, че един професор преподава по математика – лявата ръка във вид на юмрук държи отзад. Какво иска да каже той с това? С другата ръка той пише на дъската. Казва: „Аз ви уча, но който от вас не отговаря, има юмрук.“ Той държи ръката си отзад. Това е, за да се пази. Тази енергия му е потребна да стават теченията правилно и после да не се демагнетизира. А като свърши лекцията си, той отваря ръката. Не трябва всякога да държиш ръцете си затворени или пък всякога отворени. Ти трябва да знаеш кога да си отваряш ръцете и кога да ги затваряш. Ако ти пуснеш ръцете си свободно към земята, ти може да имаш едно правилно отношение. Това е следното. Ако ти така си държиш ръцете, спуснати надолу, никога няма да се оскърбиш. Това е едно успокоително състояние. Ако ти искаш да дойдеш до едно естествено положение на духа или до едно успокоително състояние на тялото, ще спуснеш ръцете надолу спокойно, големият и малкият пръст трябва да са отворени. Това значи – ти се намираш в едно активно състояние, значи със земята си във война. Пък ако отвориш ръцете си и ги държиш към небето, това е едно глупаво положение. Тия отворени пръсти нагоре показват, че ти се намираш в борба. А по-добре е да воюваш със земята, отколкото с небето. Защото такова едно вдигане на ръцете с отворени пръсти нагоре това е оплакване към Бога. Ти казваш: „Господи, целият свят е против мене, избави ме.“ Не така. Човек, който иска да се моли и да разсъждава, той не може да си държи ръцете по този начин.

Във вътрешната школа, каквото и да се каже, ще внимавате върху движенията на ръцете си. Българинът има една слаба черта – всички методи, които могат да ви се дадат, накрая се превръщат в едно такова подгелясване. Българинът все казва: „Без това може, без онова може, без много неща може.“ Но има нещо, без което не може. Без глава не може и без опашка не може. Че кое е опашката на човека? Стомахът е опашката. Главата е началото, а стомахът – краят на нещата. Следователно, каквото умът мисли, всичко това ще се реализира в стомаха. После, след като се превръща в стомаха, се изпраща в мозъка да се проверят нещата. А дробовете, това е онова междулиние, което трансформира човешката енергия. Много трансформатори има, за да се превърне човешката енергия. Тогава тези дробове може да ги видите в ръката. Тези от вас, които изучават астрологията на ръката, те знаят това. Кажете ми къде се намира главата в ръката. (В средата на ръката.) Де се намират белите дробове? (Във венерината област.) Стомахът? (Между Марс и Луната.) Сега, разбира се, когато тази теория е права, и на съответстващото място се забелязва известен белег. Ако стомахът в ръката е силно развит, тогава и тази област на тялото ще бъде добре развита. После, ако главата е добре развита, и тази област, която съответства на главата, и тя е добре развита. Има едно съответствие на линиите в разните места. Например между дължината на ръката и дължината на главата има едно съответствие, между широчината на ръката и широчината на мозъка има съответствие. После дължината на ръката без пръстите отговаря на дължината на задната част на мозъка. А дължината на ръката с пръстите заедно отговаря на дължината на лицето.

Следователно има едно съответствие между лицето и ръката. Някой път ръката е толкова дълга, колкото лицето, а някой път това съответствие липсва. Колкото човек е по-активен, по-производителен външно, толкова неговото лице се продължава. А когато лицето стане по-дълго от дължината на мозъка, това показва, че той харчи повече енергия. Следователно такива хора са склонни към неврастения, изтощаване на нервната система.

Фиг. 1

Та ще знаете, между ръката и лицето има пак съответствие. После между ръката, лицето, цялото тяло има известно съответствие. Между тялото и лицето, ако вземем, лицето представлява една десета част от цялото тяло. Правилното лице представлява една десета част от цялото тяло. Сега тия числа са динамически, те не са произволни, а динамически, органически. Те са числа, с които природата се отличава. Някой път ръката може да има дълги пръсти по наследство. Пък може индивидът да е правил усилие за това. Някой път лицето е по-голямо, то е правило усилие. Ние говорим за една ръка и една глава, която е добре организирана. Някой път човек, има доста голяма глава, но той не е правил доста големи усилия за това, и тогава мозъчното вещество не е така добре организирано. Тази ръка, която не е добре организирана, и устройството на порите не е добре развито. Правете малки наблюдения на порите, да видите как са образувани върху вашата кожа и да видите какви фигури образуват. Някой път порите са четириъгълни, петоъгълни, шестоъгълни и т.н.

Сега главното е човешката ръка. И казвам, ако вие не може да разберете значението на вашата ръка – най-великото на физическото поле, това е неговата ръка и нейното устройство. Следователно, ако вие искате да разберете себе си като едно разумно същество, непременно трябва да държите ръката си в изправно положение. И човек всякога трябва да освобождава ръката си от всички неестествени движения и конвулсии. Защото всяко едно неестествено положение на човека се предава на лявата или на дясната ръка. Та вие трябва да освободите ръката си от всичките дефекти. И тази ръка да се движи съзнателно. Някои седят и постоянно си движат ръката. Но това

става в несъзнателното положение на човека. А тази ръка трябва да е напълно под ръководството на човек. И щом веднъж ръката се подчини на съзнанието, вие вече имате разумно отношение с природата и вие може да се разговаряте с нея. Тогава вие може да се разговаряте с всички отделни същества, но ако вашите пръсти не са оформени добре, вие не може да имате правилни отношения с природата. Ти чувстваш, че някой приятел мисли за тебе, но какво иска да ти каже, не знаеш. И откъде иде тази мисъл, и това не знаеш. Обаче ако твоите пръсти са добре оформени и съответстващите органи са добре оформени, ти точно ще възприемеш теченията на мисълта. С това може да направите опит. И в най-новите времена са правени такива опити, подадени са телеграми умствено, като е записана мисълта в запечатан плик. Мисълта, която се изпраща, се изпраща и по плик. И същата мисъл се е схващала точ в точ. Онзи, който приема мисълта, е в Англия, а който предава мисълта, е от Ню Йорк, от Америка. Отварят пликовете и намират в двата плика едно и също написано. Сега и ние се стремим към онова положение, правилно да схващаме мисълта, която се предава в пространството. Тогава хората ще се разбират по-добре. А сега има кръстосване, постоянни неразбирания. Това неразбиране произтича от анормално развити удове. И псалмопевецът казва – удовете били написани в Божията книга. И всичките тия удове, или ако вземем човека, той е направен по-хубаво, отколкото едно радио. И днес един брат разправя, че радиото има глава, има и сърце, а аз намерих, че то има и стомах. Три свещи има там, по които се схващат вълните от пространството.

Та казвам, разумността на човека се познава от неговия палец. Развитието на неговото знание и способности се познава, ако вземем разстоянието от показалеца до средния пръст от този ъгъл. По това се познава и развитието на челото, на всичките възможности на челото. Сега онези, които не са запознати, те взимат само даденото за наука. Казват – човек, веднъж създаден от Господа, той мяза на него. Човек мяза на Бога, но в какво отношение? Когато човек полъгва, мяза ли той на Бога? Когато човек го е страх, мяза ли на Бога? Ще знаете, в Бога няма никакъв страх. После, когато не проявяваш никаква разумност, мязаш ли на Бога? Ами когато проявяваш подозрение към Бога, мязаш ли на Бога? В Бога всички неща са ясно и точно определени. Тогава в какво ние мязаме на Бога? Нека вземем този въпрос: човек е направен по образ и подобие. Че тогава, ако човек е по образ и подобие, кажете ми, кое е подобието? Образът е лицето на човека, а подобието е неговата ръка. Значи ръката показва изявяването на Божията разумност. Това, което Бог е създал, и само ръката може да покаже какво може да излезе от човека. А „по образ“ лицето показва ония наследени черти, капитала, богатството, което човек може. да вложи в това предприятие. А ръката показва печалбите, приходите, които е придобил. Ако искаш да знаеш един човек какъв ум има, гледай му ръката. А ако искаш да знаеш какъв капитал е вложен, гледай му лицето. А когато искаш да знаеш какъв е неговият произход, гледай му главата.

Сега ние иде оставим това. Аз взимам само ръката, понеже всички вие мислите, че знаете много. Някои от вас мислят, че много знаят. Как ще покажете на пръста по какво се отличава един добродетелен човек? Той се отличава по размера на ставите си. Понеже има известни пропорции между първата и втората и третата става на пръста. Между ставите на пръстите има математически отношения. Например между първата и втората, между втората и третата, ако тия стави са правилни, това показва, че човек е добродетелен и благороден. Пък когато има известни математически отношения между ставите на средния пръст, това показва, че този човек е съвестен. Когато съотношенията на ставите в третия пръст са правилни, това е вече един ключ. И през целия живот човешката ръка все расте. Ръката расте надлъж. Като мине човек 30 години, пак има един растеж, само че микроскопически, но и тогава ръката се изменя.

Фиг. 2

Какво показва един коничен пръст – I (Фиг. 2)? Това показва, че у този човек първото нещо в света е яденето. Стомахчето му е най-важното. Това се познава по най-долната става на пръстите. Дъното на пръстите показват, че този човек от запек не страда, после и от слаб стомах не страда и цяло агне да му дадеш, той ще го изяде. Но ако имате един човек с такива пръсти – II, той постоянно ще търси пилюлчета. Обаче тия хора, които са с такива дълги тънки пръсти, те постоянно искат финансиално как да помогнат на стомаха си. Понеже, ако фалира това предприятие на стомаха, положението става опасно и често господарят се заема да финансира стомаха. Е, как се финансира? Трябва да се развие вярата? Астрологически къде е поставена вярата? (В Юпитеровия пръст.) Линията на сърцето трябва да се повиши над възвишението на Юпитеровия пръст. После трябва да се развие правилно. Третият пръст трябва да бъде по-дълъг, отколкото първия пръст, понеже той ще привлече слънчевите енергии, а слънчевите енергии упражняват влияние върху стомаха. А той трябва да се развие. Слабите хора органически трябва да развият органически третия, безименния си пръст. По този начин те може да спасят живота си. Ако не може да го спасят, по никой друг начин не може да излекуват стомаха си. Сега аз говоря за отношенията между пръстите. Ако вие не разбирате математическите отношения на пръстите… Ако турим, да кажем, за първия пръст числото 9 като норма, 10 е друга норма. Това е според възрастта. Първият пръст може да има и по-голямо число – 12,5, а има и 10,5 и 10,6. Някой път малкият пръст е равен на 9. Който има малкия си пръст 9, той е много практичен човек. Той има инициатива и никога не оставя мулето му да го търкаля по земята. Ако той е борец, никога няма да остави да го тръшнат на земята. Той на колене може да се мърда, но на гърба си никога не пада. Когато органически този пръст е развит в него, тази сила се забелязва и този морал. Зависи какво е отношението на първия пръст и отношението на палеца, после отношението на втория пръст и палеца, на третия пръст и палеца и четвъртия пръст и палеца. Всички те са съединени с гръбначната енергия и следователно съществуват ред математически заключения, за да можеш да извадиш едно правилно заключение за човека. Най-първо трябва да се забележи: ако тези белези, които съществуват по ръката, съществуват и на лицето, и на главата, изключение няма. Но ако съществуват на ръката, на лицето и на главата не съществуват, тогава, ако имате три числа, само една трета от това, което предсказваш, ще бъде вярно.

Сега задача на класа е не да изучавате ръката, но да правите наблюдения на ръката, понеже тя е една обширна наука. Има много писатели, които са писали върху този въпрос, обширни томове са издадени, но на вас ви казвам, хубаво е да спирате често погледа си върху ръката и от тези наблюдения може да научите много работи. После, ако гледате ръката отгоре и ако я гледате от долната страна, вие ще имате две различни впечатления, защото не е все едно да гледаш ръката отгоре и да гледаш отдолу. Когато искаш да придобиеш нещо мъжествено в характера си, гледай ръката си от горната страна, а ако искаш да придобиеш нещо нежно, благородно, гледай ръката си от вътрешната страна. Това е лицето на ръката. Не гледай тогава гърба на ръката. Също, когато искаш да придобиеш мъжественост, не гледай лицето на ръката, а гледай гърба на твоята ръка. Туй е другото лице, косматото лице на ръката. Ръката има две лица. Едното е космато, а другото е гладко. Долната част на ръката или вътрешната страна на ръката представлява жената, която отдавна се е освободила от космите си, а горната част е мъжът, който едва сега се освобождава от рунтавата си коса. Когато един ден човек се освободи от космите на неговата ръка, и тя ще бъде гладка както и у жената. Това показва, че жената е живяла по-дълго време на земята, отколкото мъжа, и тя има по-голяма опитност и повече страдания, отколкото мъжът има. Може да кажете: „Откъде-накъде ще докажеш, че това представлява жената, че това не е наука.“ Това са само залъгалки. Но и в науката ти може да правиш сравнения. Сравнявай пръстите си, и ще намериш едно подобие в характера си. Ако изучавате разните характери, ще видите, че първият пръст, вторият, третият, четвъртият точно отговарят на специфичните характери, които хората имат.

Та казвам, хората на новата раса, те ще създадат един нов тип на ръката. За пример каква трябва да бъде кожата на ръката? Когато пипнеш една ръка, от кожата ѝ трябва да излиза нещо приятно, кожата да не бъде много мека и да не бъде много твърда. После да не е много суха и да не е много влажна, после да не е много гореща и да не е много студена. Каква да бъде? Умерена. Обаче в какво стои умереността? Трябва да има скрита една мека топлина, която не е в самата ръка, но която изтича от човека. Като хванете една ръка, да усетите, че излиза една топлина. Тогава именно ръката не е много студена и не е много топла, но от нея излиза една много приятна топлина. Такава ръка се нарича магнетична. В такива ръце има една мекота. Ако вие погледнете една ръка като един ясновидец, ще забележите, че вътре има една друга светла ръка, която се вижда около нея, виждат се и светлите пръсти, които постоянно се движат. Те ту се извиват, ту се смаляват постоянно, като някоя физхармоника мязат тия духовни пръсти. От тия движения, които обграждат физическите пръсти, се образува една нова ръка. И този пръст, който е свързан, той се нарича двойник. И докато този двойник функционира нормално, и човек е в нормално отношение. Когато този двойник изгуби това отношение, и този пръст е ненормален. Може и двойникът на пръста да излезе, тогава пръстът се осакаща. Цялото тяло има специфичен двойник. И много пъти недъзите от парализа на ръката пак зависят от излизането на този двойник. А това става по причина, че енергиите от природата не идат нормално през ръцете. Защото животните възприемат енергиите чрез краката си. А ние, като ходим с краката си по земята, възприемаме енергиите. Животните приемат чрез четирите си крака, а човек приема чрез двата си крака. Каква е разликата тогава? Животните приемат четири пъти повече енергия, отколкото човека, от земята. Животните, понеже с четири крака стъпват на земята, те възприемат и повече енергия от нея. Човек приема само с двата си крака енергия от земята. Но пък затова животните през пространството не могат да възприемат енергия. Понякога само с малката си муцуна, като я подигнат нагоре, и то само през малкия си нос, възприемат малко интелектуална енергия през пространството. Вследствие на това те не могат да възприемат много енергия от пространството. Едно същество трябва да се изправи на двата си крака, за да може да възприеме през пространството от разумния свят тази енергия, която създава човешката глава, човешката интелигентност.

И казвам, благословение е за човека, че неговите ръце са се освободили от влиянието на земята. И за в бъдеще човешките ръце ще заемат друго положение. Де ще бъдат поставени за бъдеще ръцете на човека? Когато птицата хвърка, де са краката ѝ? („Отзад.“) В какво положение? („Хоризонтално.“) Най-първо краката ѝ са успоредно надолу, но като хвръкне, те са пак успоредни, но хоризонтално със земята. Какво положение заемат крилата? („Разперени настрана.“) Накъде ще бъдат тогава ръцете? Сега седи някой, който не знае какво да прави, казва така: ръцете спуща надолу. Значи той не знае какво да прави. Но щом дойде мисълта у него, той разтваря ръцете си хоризонтално настрани.

Да кажем, че ти имаш два противника и ги хващаш и подигнеш и двамата нагоре. Това е метод на природата. И когато дойдеш до едно вътрешно обезсърчение, но ти пак казваш: „Няма какво да правя.“ Ръцете спуснати надолу. Щом дойде мисълта, пак отваряш ръцете настрани. Хвани онези предмети, които те плашат, и тогава концентрирай мисълта си и кажи: „Аз съм по-силен от вас. Аз съм човек, който мисли, а вие сте животни, които ходите на четири крака.“ След това спусни ръцете си с удар по дрехите. Може първия път да не успееш, направи втори път това движение, трети, четвърти път, а някои могат да го направят десет пъти и кажи: „Ще бъде.“ Някой казва: „Я бъде, я не бъде.“ Направи го, ще бъде, нищо повече.

Та казвам, това са само практически методи за самовъзпитание. Най-първото нещо – човек трябва да тонира, да възпитава своята ръка. И той, като погледне ръката си, трябва да благодари на провидението, на Бога, че му е дал ръка. И всеки човек, като погледне ръката си, трябва да благодари на душата си, че Бог му е дал ръка, с която може да хваща и да работи. И когато някой път си недоволен от живота, пак благодари на Бога, че имаш ръка, с която можеш да работиш. Ама гладен си. Как ще бъдеш гладен, щом имаш ръка? При ръка, ти гладен няма да умреш. Щом ръцете ти са здрави, и главата ти е здрава, ти си здрав. Понеже те са резултат на мозъка, на едно вътрешно усилие, проектирано към човек. Когато човек спи, ще забележите, че всички удове в него са така спокойни, но щом мозъкът в него стане деятелен, веднага ръцете се размърдват, краката се размърдват. Активността на мозъка може да се познае чрез движението на ръцете и краката. Най-важната роля играят ръцете. И затова те са необходими при самовъзпитанието.

Възпитавайте ръцете си. Оттам трябва да започнете и според мене бъдещето възпитание. Майките за в бъдеще трябва да започнат възпитанието от ръцете си. Някой път и учители има, които гледат ноктите на учениците да са чисти и ако има нещо черничко, те изваждат калта под ноктите. И това е хубаво. Че пръстите наистина трябва да бъдат чисти, но и ноктите трябва да бъдат чисти. После ноктите не трябва да бъдат напъстрени с бели петна, нито и с черни петна. Ти като погледнеш нокътя, по него всякога може да се определи една диагноза за човека. Нокътят всякога трябва да бъде чист. Този нокът показва здравословното състояние на чувствата у човека. Бялото по ноктите показва анормална деятелност на нервната система. Затова нервната система е атакувана. Беличките петна са ненужни и те трябва да се махнат. Те са като слънчевите петна и могат да се махнат. Но тогава се излъчва по-голяма енергия от човека, а тази енергия изтощава човека и човек се намира в едно възбудено състояние. Ако човек съсредоточи ума си, той може да ги премахне. В 2-9 месеца отгоре тези петна може да се премахнат.

Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.“

Двадесет и осма лекция на Младежкия окултен клас 23 март 1930 г., неделя, 7 часа, София – Изгрев.

Категории