Словото

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ.

ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ.

Сега ще започнем със своите упражнения. Ще започнем със старите упражнения и ще реализираме новите. Всички ще броите заедно, ще броите ритмично.

(Малка почивка)

1. Старите упражнения.

2. Новите упражнения (шест).

I. Първо упражнение.

а) Издигане на ръцете отстрани над главата с допрени пръсти.

б) Десният крак напред.

в) Приклякване и сваляне на ръцете покрай тялото надолу и допиране до пръстите на краката.

г) Изправяне на тялото и движение на ръцете напред в полукръг до над главата.

Левият крак напред.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десният крак напред.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десният крак назад.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Левият крак назад.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десният крак назад.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десният крак при левия.

Ръцете се свалят покрай тялото надолу.

II. Второ упражнение.

а) Издигане на ръцете отстрани нагоре над главата с допрени пръсти.

б) Десният крак напред.

в) Навеждане на тялото с ръцете напред и приклякване до опиране на ръцете до пръстите на краката.

г) Изправяне и движение на ръцете покрай тялото до над главата.

Левият крак напред.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десният крак напред.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десният крак назад.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Левият крак назад.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десният крак назад.

Точките „в“ и „г“ се повтарят.

Десният крак при левия.

Ръцете се свалят покрай тялото надолу.

III. Трето упражнение.

а) Дясната ръка описва полукръг, назад и нагоре до отвесно положение с дланта напред.

б) Десният крак напред.

в) Приклякване на лявото коляно и поставяне на дясната ръка върху дясното коляно.

г) Изправяне на тялото.

д) Лявата ръка описва полукръг назад, нагоре до отвесно положение с дланта напред.

е) Левият крак напред.

ж) Приклякване на дясното коляно и поставяне на лявата ръка на лявото коляно.

з) Изправяне на тялото.

Точките „а“, „б“, „в“, „г“ се повтарят.

Лявата ръка описва полукръг (виж точка „д“).

Десният крак назад. Точки „ж“ и „з“ се повтарят.

Точка „а“ се повтаря.

Левият крак назад.

Точки „в“ и „г“ се повтарят.

Точка „д“ се повтаря.

Десният крак назад.

Точки „ж“ и „з“ се повтарят.

Прибиране на десния крак при левия.

IV. Четвърто упражнение.

а) Двете ръце се изнасят надясно успоредно (на височината на раменете).

б) Десният крак напред.

в) Коситба наляво, приклякване на лявото коляно, изправяне на тялото, при което ръцете заемат успоредно положение наляво (на височина на раменете).

г) Левият крак напред.

д) Коситба надясно, приклякване на дясното коляно, изправяне на тялото, ръцете в положение на точка „а“.

Точка „б“ се повтаря.

Точка „в“ се повтаря.

е) Десният крак назад.

Точка „д“ се повтаря.

ж) Левият крак назад.

Точка „в“ се повтаря.

Точка „е“ се повтаря.

Точка „д“ се повтаря.

з) Прибиране на десния крак при левия.

и) Ръцете се изнасят напред хоризонтално.

к) Ръцете се разтварят хоризонтално на дължината на раменете. л) Сваляне на ръцете.

V. Пето упражнение.

а) Изнасяне на ръцете настрани, прегъване и слагане на пръстите върху раменете.

б) Десният крак напред, без да се слага на земята.

в) Движение на същия крак наляво.

г) Движение на същия крак надясно.

д) Движение наляво.

е) Движение надясно.

ж) Движение наляво.

з) Десният крак напред, допрян на земята.

и) Приклякване на лявото коляно.

к) Изправяне на тялото.

л) Левият крак напред, без да се слага на земята.

м) Движение на същия крак надясно, наляво, последователно по три пъти.

н) Левият крак напред, допрян до земята.

о) Приклякване на дясното коляно.

п) Изправяне на тялото.

Точки „б“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „и“, „к“, „л“ се повтарят.

р) Десният крак назад, без допиране до земята.

Точки „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“ се повтарят.

с) Десният крак назад, допрян до земята.

т) Приклякване на дясното коляно.

у) Изправяне на тялото.

ф) Левият крак назад, без допиране до земята.

Точки „г“, „д“, „е“, „ж“, „г“ се повтарят.

х) Левият крак назад, допрян до земята.

Точки „и“, „к“ се повтарят.

Точки „р“, „в“, „г“, „д“, „е“, „ж“, „с“, „т“, „у“ се повтарят.

ц) Прибиране на десния крак при левия.

ч) Поставяне на ръцете настрани (на дължина на раменете).

ш) Сваляне на ръцете надолу.

VI. Шесто упражнение.

а) Ръцете назад и нагоре в полукръг до отвесно положение.

б) Десният крак напред.

в) Приклякване на лявото коляно и снемане на ръцете напред в хоризонтално положение.

г) Прибиране на ръцете назад и поставяне на дланите отстрани на гърдите и едновременно с това вдишване.

д) Изнасяне на ръцете напред хоризонтално и издишване през устата (във вид на струя).

Точки „г“, „д“ се изпълняват по шест пъти.

е) Разтваряне на ръцете настрани хоризонтално.

ж) Поставяне на ръцете с дланите навътре пред устата с допрени пръсти и вдишване.

з) Обръщане на дланите навън, разтваряне на ръцете настрани и издишване леко, тихо.

Точки „ж“, „з“ се изпълняват по шест пъти.

и) Изправяне на тялото.

к) Прибиране на десния крак при левия.

л) Сваляне на ръцете надолу.

Забележка: При изпълнението на всяка точка от упражнението се брои до шест.

Благодарим Ти, Господи, за великото благо, което си ни дал.

Ти си нашата проявена Любов.

6.(С ръце, вдигнати нагоре в полегато положение, изпяхме песента „Благославяй, душе моя, Господа“ (един път).

С ръце, поставени на гърдите (втори път).

С ръце, изопнати напред (трети път).

С ръце, поставени на темето (четвърти път).

Коленичили на дясното коляно и с ръце, поставени на коленете (пети път).

Изправени, с ръце, превити върху раменете (шести път).

С ръцете в хоризонтално положение с дланите нагоре (седми път).

В същото положение с дланите надолу (осми път).

Ръцете на тила (девети път).

Снемане на ръцете отпред надолу (десети път).)

Сега аз ви приветствам от името на всички наши братя, не на ония, които са сега на Земята, а които са в Невидимия свят. В тяхно име ви поздравявам като добре дошли! Те изпращат своите любовни поздрави на всинца ви. Като казвам за тия братя, да не мислите, че те са далече – те присъстват при нас. Само по отношение на нашето съзнание ние сме далече от тях.

Сега първото нещо, което ще почувствате от поздрава на Белите братя тази година, ще бъде, че онези, които вярно изпълнят обещанието, което са дали, ще почувстват в душата си небивал мир, мир, който ще бъде като творческа енергия вътре в душите им, мир на ума, сила на сърцето и на волята. Воля в какво? Воля на Любов ще имате, воля да любите. Човек, който люби, той има воля. Който не люби, няма воля. Само чрез Любовта се проявява силата на човешката воля. И в този акт на волята вие ще почувствате две състояния, две противоположни течения: едното – от периферията към центъра, когато спуснем ръцете си надолу към земята, а другото – от центъра към периферията, когато се издигаме нагоре.

Най-първо ще напуснеш светлото си място при Бога, при ангелите, и ще отидеш припадналите, ще ги повдигнеш и пак ще се качиш при Бога. Това е един акт на Любов. Следователно в акта на Любовта има едно слизане и едно качване. Няма ли ги тези два акта, няма Любов. И онези от вас, които искат да бъдат само щастливи, не разбират закона. Щастлив е онзи, който слиза долу и се окалва. Като се окаляш, няма да гледаш на окаляните си гащи. Като излезеш навън, ще се преоблечеш. Това е вече акт на действие на Любовта.

Сега вие търсите само издигането нагоре. Първо е слизането надолу. И слабата ви страна, която аз забелязвам, е, че като накараш някого да слезе, казва: „Аз ще се окалям.“ Без окалване няма качване, работа не става. Сега като сте с вашите бели дрехи и ви накарам да измажете нещо, няма ли да падне нещо върху им, да се изцапат? – Ще падне. Тия братя с тия чисти дрехи, ако ги накарам да изметат двора, няма ли да се изпрашат?

Ще се изпрашат.

Сега ние имаме една положителна философия, абсолютна философия, която ще приложим на опит. Тази философия е вярна и в най-малките неща. Истината седи в малките неща, не в големите. В тази философия, да кажем, че двама души слизат от горе на долу, за да спасят един паднал брат: слязат и двамата, но единият, вместо да хване падналия брат, хваща другаря си и казва: „Ти обичаш ли ме?“, и започват и двамата да се дърпат. Окалват се и двамата и казват: „Господи, ние тази работа не я разбираме, и двамата се окаляхме.“ Няма какво да се обичат. Обичта не е за тях, а е за падналите. Пита: „Обичаш ли ме?“ Няма какво да се обичате: вие сте излезли от Любовта, имате достатъчно Любов – ще хванете падналия, ще издигнете ръцете си нагоре и като се качите при Бога, тогава ще разберете. В туй е недоразумението.

Вие сега казвате: „Този брат не ме обича, онзи не ме обича.“ Туй е положителна философия. При тия упражнения ще седиш долу, ще размислиш, ще кажеш: „Слязох да помогна, а извършената работа – плода, го вземам и го занасям горе.“ Направете този опит. Седиш, недоволен си: слез още по-надолу. Недоволен си, нали? Изгубил си хиляда лева. Аз ще ви дам един цяр: хиляда лева си изгубил и се тревожиш, но имаш хиляда лева в касата си – раздай ги на бедните, нищо да не ти остане, и ще изчезне всичката ти тревога. Докато човек не изгуби всичко, Бог нищо не му дава. Изгубиш хиляда лева, раздай и другите: и без пари може.

Този опит ще направи онзи, който е дал обещание. Онзи, който не е дал обещание, да не го прави. Като го направи, ще види верността на закона, защото ние мислим, че нещата, които притежаваме, са наши: не, нашите неща са скрити в Бога, нашето щастие лежи в Бога, нашето богатство е Той – Мъдростта, Истината, всичко е Той. В Него живеем и се движим. В какво? Движим се във всички тия добродетели, които сега бликат в цялото човечество по един или по друг начин.

И тъй, аз ви казвам сега: да бъде благословен нашият Господ, Той е бил и ще бъде през всичките векове. Нашият живот е Негов живот, нашите мисли са Негови мисли, нашата Любов е Негова Любов, нашата воля е Негова воля. Да бъде благословен Господ Бог сега и всякога за през всичките векове. Да се слави Името на Сина Божий, Сина на Любовта, Който изявява нашия Баща, нашия Отец, Който е начало на всяко благо.

Моето благословение на всички ви.

Сега със закуска или без закуска? Какво ще решите? Туй, което решите, то е желанието на Духа.

(Всички решават: без закуска.)

Казано и свършено – без закуска. Ще се приготвим за една усилена работа. На обед няма да ядете много, ще останете малко гладни. Ще има упражнения и за децата, ще бъдем всинца заняти. Ще направим доста опити. Като започнете опитите отсега, през цялата година ще имате опити. И мисля, че до идущата година ще останете доволни.

Сега, братя и сестри, ще се приготвите за ходене. Е, как разбирате вие, сестри, с белите ли дрехи ще отидете? Питам всички братя: как ще кажете? Забелязвам един вътрешен страх, едно вътрешно обществено мнение.

(Отговарят: С белите дрехи.)

Това е пак обществено мнение.

Въпросът можем да приложим по принцип. Сега, ако ви е срам от общественото мнение, ще идете с белите дрехи. Пък ако имате Любов в душата си, ще съблечете белите дрехи и ще облечете обикновените. Ако имате страх – с белите си дрехи; ако имате Любов – с обикновените си дрехи. Ако имате страх, идете с белите дрехи и страхът ще изчезне. Ще постъпите по закона на свободата. Най-първо вие ще направите, каквото знаете, а после аз ще коригирам работата.

(Отговарят: Каквото Вие кажете.)

Е, тогава всички, които искат да имат Любов, нека останат с белите си дрехи; които не са готови за тази Любов, да си облекат обикновените дрехи.

Беседа, държана на 19 август, събота, Преображение Господне, 5 ч.с.

Категории