Словото

ДВАТА ЗАКОНА

ДВАТА ЗАКОНА

Отче наш

Всичко в живота е постижимо

Махар Бену Аба

Вие прочетете 9-а глава от Евангелието на Йоана.

Когато на болния е наближило времето да оздравее, мисли как да стане от леглото. Болестта е едно аристократично състояние. По-хубаво няма, двама-трима души слугуват. Ти лежиш и работата е да се обърнеш наляво, надясно, по корем и само пъшкаш: „Ох, ох.“ Веднага питат те: „Какво ти е, миличък?“ Всички наоколо ви услужват. На болестта вие гледате малко особено. Тя е един педагог.

Сега истинското положение на човека е, че той трябва да се научи да живее. Той трябва да има известни правила. Вие теоретически може да знаете как. Казвате: „Трябва да живеем.“ Как? Казва: „Трябва да се обичаме.“ Как? Сега аз ще се постарая да ви кажа как.

Представете си, че едно житно зърно седи в хамбаря. Вие мислите, че положението на житеното зърно в хамбаря е отлично. Вие се радвате на житото. Но житото вие сте струпали едно върху друго и да му мислят онези, които са на дъното. Онези, които са на повърхността, иди-доди, те се разполагат. На окултен съвременен език казано: добра е тяхната карма. Те седят отгоре на чист въздух, но онези, които са на дъното, те са на голям гнет. Тези на дъното казват: „Трябва да се измени туй положение.“ Как ще се измени? Зърното само да излезе не може. И да излезе, ще има доста неприятности. Тези, които са на повърхността, и те имат своето нещастие. Един ден незвани плъхове дойдат и се разполагат, ядат и пият, оставят своите визитни картички наоколо и пет пари не дават. Пък житото е доста от благороден произход. Те, като видят това, казват: „Крайно безобразие, голяма непризнателност – хем ни ядат, хем си оставят нечистотиите.“ Те казват: „Ни пет пари не даваме за вас.“ Аз ви привеждам един факт, какъвто е. Питам: Защо тази мишка, като яде житото, не излиза из хамбаря навън, че да се изходи, но оставя в хамбаря нечистотиите си? Няма да отговоря, но ще отговоря с друг пример. Когато пияният се напие, иде ли му на ум да излезе навън? Той, като се напие, върши всичко на мястото. Онези хора, на които условията са много благоприятни на Земята, изгубват онова съзнание, изгубват отношенията, как трябва да постъпват.

Вземете най-културните народи, които светът е виждал досега. Културни народи, просветени, университети имат, библиотеки имат, истории, разглеждат международното право, народното право – всички тия хора днес на общо основание се избиват като кучета. Вестниците цитират, че 40 000 души са потопени в Ламанша, и се радват. Стрелят с далнобойна артилерия и хич не искат да знаят. Според статистиката са измрели повече от един милион хора убити и ранени. Казват: „Нищо е туй.“ Радват се хората, че още има.

И тия са християнски народи, които говорят за любовта, проповядват Евангелието, Христовото учение. Сега казват, че им се дало Божествено право да се избиват едни други. Най-голямото право, което имате сега – да убивате, било Божествено право. Как ще го обясните вие? Христос загатва и казва, че отначало той е лъжец и човекоубийца. Кой? Има един в света. От гледището на Божествения свят човек няма право да убива никого. Има право да го убие, ако може да го възкреси. Онзи, който не е дал живот някому, той няма право да го взема. Ти имаш право като грънчар, който прави грънци, да вземе гърнето, че като не му харесва формата, да го смачка и да направи друго, с по-хубава форма. Онзи, който не знае да го направи по-хубаво, нека седи старата форма.

Казвам: Ако вие сте сега на бойното поле и гледате тия хора избити, какво понятие ще си съставите? Сега има милиони хора избити и милиони майки плачат, няколко милиона хора, които са извадени. Защото, като се избиват хората, те са незаконородени в Невидимия свят, трябва да има кой да се грижи за тях. Те са подметнати деца. Човек, който е убит, той е като дете, което майка му го подмята, майката не иска да носи позора и го оставя, да става с детето каквото иска.

Това мяза на един разказ от миналото. Вълкът дошъл при една крава, която била бременна. Преди да роди, побутнал я по корема. Понеже била на мъчение, вълкът я оставил. Той останал да бабува, спрял се да види какво ще стане с кравата. Като родила кравата, той взел телето и казва: „Да не ти е трудно, аз ще го отгледам, пък ти роди друго. Идната година пак може да ти дойда на гости.“ Питам: Какъв е моралът на вълка в дадения случай?

Вие сега казвате: „Какъв е човешкият характер?“ Всякъде в света в един дом ще срещнете братя и сестри да се карат и не може да се помирят. Брат, който не може да се примири със сестрата, главата му е другояче построена. Разликата не е голяма, има нещо един милиметър, половин милиметър на едно място. Главата както е построена, този брат по никой начин не иска да се примири със сестра си.

Има хора в някой дом, които захващат една работа и не я довършват. Започне една работа – остави, започне втора – остави, започне трета – остави, наполовина работата оставя. Казва: „Не е за мене.“ Започне правото, казва: „Не е за мене.“ Започне естествените науки, казва: „Не е за мене.“ Изкуство започне – „Не е за мене.“ Музика започне – „Не е за мене.“ После минава за сведущ по всичките въпроси, по всичките науки, а нищо не е довършил. Казва: „Енциклопедист.“ Всичките хора, които нищо не знаят, които много малко знаят, все са енциклопедисти.

Казвате: „Тъй каза Учителят“, каква била новата музика, каква била окултната музика… Каква е окултната музика? Окултната музика е когато двама души се карат, ти изпееш една песен и те се примирят. Ако, като се карат, ти им изпееш и се примирят, ти пееш окултно. Аз съм виждал цигани свирят в една кръчма. Като свирят на цигулките, българинът казва: „Иване, дай едно кило вино!“ Като изпият няколко чаши, погледнеш – скарат се. Казва: „Ти там, Иване, на лозето какво направи?“ Намери някаква махана60 и скарат се, сбият се, вземат и другите участие. Започнат чашите да хвърчат и музикантите избягат. Аз казвам: Окултен цигулар е онзи, който като засвири, да престанат чашите, виното и да седят. То е окултно свирене, окултно пеене.

После, вие сте окултни ученици и във вашите къщи как е? Тук има ли мир сега? Аз ще засегна въпроса за вас. Казва някой: „Аз съм окултен ученик.“ Ти си окултен ученик, има смущение вътре в тебе. Казваш: „Неразположен съм, тъмно ми е, на сърцето ми е тежко.“ Пееш. Освен че не се маха, но казваш: „Не ми трябва да пея.“ Ти като цигуларите бягаш навън, шишетата хвърлят. Като окултен ученик ще изпееш една песен, веднага ще дойде светлина в ума ти, топлина в сърцето и сила в тялото и онези, които те мъчат, ще си отидат.

Човешките неестествени мисли и чувства мязат на онзи прах, който пада по музикалните тъпани. Има малки и големи тъпани. Той носи тъпана, прах има на него, като удари, от голямото сътресение прахът изскочи. Като бият тъпана, тъпанът отгоре е чист и му се чува гласът. Казват: Защо бият тъпаните? За да не седи прахът върху този тъпан отгоре. Тъпаните са много честолюбиви, казват: „Никакъв прах. Бих желал никакъв прах да няма.“ На тъпана виждам прашинките да подскачат нагоре във въздуха. И в музиката, като свирят на един тъпан, в един концерт, като паднал малко прах, като ударят, във въздуха отива всичкият прах. Пеенето, което имате сега, е просто да се дига прахът от тъпана. Ако този прах не се дига, човек не може да мисли.

Сега някои от вас ще кажат: „Да се обичаме.“ Най-първо иде едно движение на любовта. Щом любовта иде в света, явява се говор, явява се пеенето в света. Ако в твоя живот постоянно не се явява светлината, ако не се явява топлината постоянно, то е неестествено. Сега често дават възражения. Казват: „Аз обичам Бога.“

Наскоро се разговарях с един брат, който се занимава с астрономична теория, как се е създала Слънчевата система.

Той като разисква, иска да докаже върти ли се Месечината или не се върти около своята ос. И привежда какво казали автори. Да кажем, че Месечината не се върти, а Земята се върти около своята ос; върти се и около Слънцето. Земята се върти около себе си, върти се и около един център, от който е излязла, както се предполага.

Казвам: Когато колелетата се въртят в една машина в една фабрика, от [само] себе си ли се въртят тия колелета? Най-първо едно разумно същество е направило фабриката и туй разумно същество е направило едно голямо колело, турено е на колелото един ремък, който свързва голямото колело с малкото. Всички тия колела са свързани с големи ремъци, някои са свързани със зъбците. Да се върти около себе си човек, то значи той да има съзнание, че е човек. Да се въртиш около себе си значи да има самосъзнание, че е човек. Да се въртиш около себе си значи любов към себе си. Любов към Бога е въртенето около своя център. Значи от любовта към Бога излиза въртенето около Слънцето, от любовта към себе си излиза въртенето около себе си. Значи, когато една планета умре, започват да я погребват. Има планети, които се погребват. Месечината не се върти – дошло време да се погребва. Може да се минат няколко милиона години, ще я погребват. Сега не са я определили за погребване, понеже престанала да се върти около своята ос. Около своята ос не се върти, но около Земята се върти. Около Слънцето пак се върти. Върти се около два центъра. Земята като се върти около Слънцето, с нея заедно и тя се върти, прави едно движение без да иска.

Та казвам: Ако човек завземе положението на Месечината, че не се върти около себе си, какво ще стане с него? Ако наблюдавате Месечината, едната страна на Месечината е по-тежка, затова не се върти. Тежестта на Месечината не е еднакво разпределена навсякъде. Значи едната част на Месечината е по-тежка, затова не се върти. Сега Земята как се върти, за пример? Южният полюс – долу, Северният – горе и тя се върти. Ако се обърнат полюсите – Северният да бъде долу, а Южният – горе, какво ще стане? Сега се върти Месечината от запад към изток.

Сега всичко, което става на Месечината, е резултат на един вътрешен живот. Светът е създаден като едно отражение на всичко онова, което съществува в реалния свят. Сега аз няма да ви доказвам дали се върти Месечината или не около своята ос. Учените хора нека да докажат това. Но всичките живи хора, които живеят, те се въртят около своята ос. Така бащата е Слънцето, майката е Земята, детето е Месечината. И в човешкия живот най-първо децата не се въртят около себе си, не мислят за себе си. Детето винаги се държи за майката. Това дете като израсне, стане възрастно, то започва да се върти около себе си.

Фиг. 1

Та казвам: Имате една права линия АВ

Най-мъчното нещо в света е да излезеш от първото измерение, от една точка извън пространството и да образуваш една права линия. То е най-гъстата среда, в която може да се проектираш. Понеже средата е гъста, то тази линия не може да се продължи в пространството. Следователно иде кривата линия. Кривата линия не е нищо друго освен второто измерение. Тази крива линия влиза във второто измерение, понеже материята е по-рядка там, затова се образува кривата линия. Съпротивлението отвън е по-голямо и кривата линия върви по пътя на най-малкото съпротивление, образува кръга. В този кръг окръжността не е крива линия, но е една спирала. Най-после се образува една сфера – третото измерение. Ние влизаме в третото измерение, понеже условията там са по-добри. Значи имаме второ пречупване, образува се тялото. Вие влизате в четвъртото измерение на човешките чувства. Там средата е още по-благоприятна за изявяване.

Та казвам: Ако вие срещнете някой път малки спънки в любовта си, какво правите? Вие искате да обичате някого, казвате: „Не мога да го обичам.“ Защо не може да го обичате? Или той не може да ви обича. Сега, една ябълка може да я обичаш кога? Кога обичат децата ябълките? Вземете осите, които са толкоз глупави. Те най-първо знаят кое грозде е най-сладко, което рано узрява. Най-хубавото грозде тия оси го пробиват и го ядат. Осите обичат най-сладкото грозде. За да обичаш един човек, трябва да има сладко в него. Не може да обичаш един човек, който няма сладчина в себе си. Тази сладчина може да седи в неговия ум, сладчината може да седи в неговото сърце, може да седи и в неговата душа. Аз вземам в дадения случай душата за тялото, понеже всяка една част диша и живее.

Сега, учените хора като разглеждат, има нещо неестествено в Слънчевата система, което трябва да се коригира. Месечината ще се коригира. Месечината след години ще започне да се върти около своята ос. Сега не се върти, но след векове като дойде, ще се върти. Като се завърти Месечината, ще се оправи светът. Сега светът не е оправен, понеже Месечината не се върти.

Мене не ме интересува дали се върти или не се върти Месечината. Ако се върти, върти се; ако не се върти, не се върти. Какво ме интересува това? Ако се върти Месечината и докажем, че не се върти, тя се върти. Или ако тя не се върти и докажем, че се върти, тя не се върти. Доказателство е да знаем истината в даден случай. Всеки един от вас може да знае дали Месечината се върти или не. Всеки един от вас може да знае дали Слънцето се върти около себе си или не се върти. Именно да съзнаваш дали Месечината се върти, дали Земята се върти, дали Слънцето се върти. Като дойдете до Слънцето, може да влезете в съвсем друга област на съзнанието. Ако Слънцето се върти и ако вие го вземете като едно колело, какво ви ползува? Всяко едно колело, което прави обръщения, няколко хиляди обръщения, от тия обръщения зависи бързината. От бързината на онова колело, което се върти в аероплана, зависи бързината на неговото движение. Един аероплан може да пътува със 100 или 200, 300, 400, 500, сега са дошли до 700, дори до 1000 километра. Казват, че намерили аероплани, които могат да се движат с 1000 километра в час. Значи колко обръщения прави това колело?

Колкото се усилва нашата мисъл, толкова движението ни става по-бързо и толкоз разбиранията за живота стават по-правилни.

Сега ние идваме до разрешението на въпроса – тия противоречия, които съществуват вътре в нас, между нашия ум и нашето сърце, тия противоречия, които съществуват в дома, между двама, между трима, между четирима, между син и баща, между майка и дъщеря, между учители и ученици, между народи. Тия народи се бият и няма кой да ги съди. В един народ, ако убиеш едного, ще те осъдят 20-30 години затвор за убийство. Сега между тия международни избивания вестниците говорят, че има убити 50-100 000. Геройство! Какви оръдия имат. Нямат едно понятие за страданията, вие не може да си представите страданията. Какво викане, пъшкане, викане към Бога, кракът откъснат, очите извадени, ушите откъснати и всички тия хора са учени, свършили са университет, избиват се.

Вие седите и казвате: „Така трябва да бъде. Така Господ казал.“ То е вече понижаване на Бога. Бог гледа спокойно на тази работа, Той има право да гледа, но ние не може да гледаме спокойно, понеже Той може да духне и да ги оправи. Той им гледа ума. Той ги е оставил. Тези избити седят на полето. Тогава Господ ще мине, ще ги гледа и ще ги пита: „Защо се бихте, кои са причините?“ Те казват: „Не знаем“ – някой офицер им заповядал. Господ пита него защо се бие. Казва: „Началството заповяда.“ Ще дойде Господ и ще намери техните началници и ще ги попита: „Защо дадохте тия разпореждания? Какви са вашите съображения?“ Казват: „За народното добро, за доброто на човечеството.“

Бог е турил за човечеството: „Да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце и ближния като себе си.“ Пита ги: „Вие за бъдеще пак ще се биете ли тъй?“ Защото две войни има в света: Черната ложа воюва и убива и Бялата ложа воюва и приспива. Разликата между двете е, че тези, които убиват, са от Черната ложа, тези, които приспиват, са от Бялата ложа. Не може да не воюваме, но има два начина на воюване. Трябва да се воюва. Ще си извадиш оръжието, но ако си от Бялата ложа, ще приспиваш. Като махнеш с ножа, той ще заспи, ще го обезоръжиш. Като махнеш, тия картечници ще млъкнат. Всички от Черната ложа като махнат, картечниците се усилват, всички се усилват, косят, косят. Белите като махнат, млъкват картечниците.

Сега нали вие казвате, че сте окултни ученици. Господ ви пита: „Тия хора, които се бият, право ли се бият?“ Как се бият, право ли се бият? Вие ако сте, която страна ще вземете, как ще се биете? Вие ще кажете: „Да се примирим.“ Но няма примирение. Мислиш ли, че ако дойде неприятелят, ти трябва да капитулираш? Понеже дадат ти заповед, че трябва да воюваш. Казват: „Ако не убиваш, ще те убием.“ Какво трябва да правиш? Ще воюваме. Тогава аз махна с ножа и той махне с ножа. Той заспи, взема му ножа. Той остава без нож. Казвам му: „Искаш ли да воюваш?“ Няма му ножа.

Злото в света трябва да се обезоръжи. Сега ви казвам един начин: Приспивайте злото в себе си! Не се стремете да го убиете. Вие сега искате по стария начин да убивате злото. А, не, ти вървиш по пътя на Черната ложа. Не, ще извадиш ножа си, ще приспиш неприятеля, ще го обезоръжиш, после пак ще го събудиш, ще го нахраниш и ще кажеш: „Как, искаш ли пак да воюваш?“ Те трябва да ви признаят, да ви слушат. Имате мисли, които са на Черната ложа. Имате желания, които са на Черната ложа. Имате постъпки, които са на Черната ложа. Всички трябва да ги подчините. Във вас сега воюват англичаните, във вас воюват германците, воюват и французите, имате и неутрални държави, които се готвят за война. Опасна работа. Може целият свят да се хване за гушата. Кой ще ги спасява? Светлите братя идат със своите светли ножове да приспят злото в света и да внесат Божия мир. Това са новите хора. Писанието казва: „Кротките ще наследят Земята.“ Или онези, които ще наследят Земята, ще бъдат тези, които воюват и приспиват.

По някой път много сестри и братя идат, че ми плачат. Някои се изявяват, някои ги е срам да плачат. Веднъж един брат плаче, той не беше от Изгрева. Мене ми се хареса. Този, който плачеше, беше от света – един човек от висшето общество на София, плаче за жена си. Той плаче и казва: „Обичам я, пък ми се къса сърцето Не зная какъв дявол влезе помежду ни, виждам, че има нещо. Ако тя не влезе в пътя, по който вървя, аз ще се проваля.“ И го гледам, плаче човекът. Че ми се извинява, казва: „Извинете, една слабост.“ Казвам: „Не е слабост, но човещина е плачът.“ За крокодила казват, че той, когато имал да яде някоя жертва, я оплаквал, но не че я жали, но да стане по-гладка, по-лесно да я глътне.

Знанието как се придобива? Ако човек не знае, как да се справи със знанието? Аз гледам, този брат ми даде една добра черта. Колко внимателно той писал, този наш брат, всяка дума претеглил, турил я на място, логически всичко наредено, да не обиди учените хора. Какво са казали всичките учени хора, наредено много хубаво. Аз питам сега: „Ако се докаже, че Месечината не се върти, какво ще се докаже? Ако не се върти, не се върти. Ако поддържаме, че Месечината не се върти, пък тя се върти, ние не поддържаме истината. Искам да зная Месечината как Господ я направил: ако се върти – върти се, ако не се върти – не се върти. Едни учени доказват, че Месечината не се върти. Други учени доказват, че Месечината се върти. Вие на коя страна сте? Как искате: Месечината да се върти или да не се върти? Било е време, когато Месечината се е въртяла.

После е престанало въртението, когато животът излязъл от Месечината. Следователно, когато една планета престане да се върти около своята ос, тази жизнена сила се изгубила, настава едно хаотично състояние, става смяна на полюсите, вървят по друг закон.

Сега не искам да защищавам никаква теория. Аз, ако искам да видя дали се върти Месечината, отивам на Месечината и гледам дали се върти. Ако се върти, като съм на Месечината, ще престана да виждам Земята. Щом Месечината се върти около своята ос, ще виждам Земята тъй, както трябва. Земята като се върти, Слънцето я огрява. Ако нашата Земя престане да се върти, тогава ще трябва и ние да напуснем Земята.

По някой път вие казвате: „Да се освободим от този егоизъм.“ А, не, не искайте да се освободите от вашия егоизъм. Месечината да не иска Земята да се върти около нея. Земята да не иска Слънцето да се върти около нея. Погрешката е там, когато помислим: „Не може ли аз да направя Земята да се върти около мене?“ Какво ще стане, ако Земята започне да се върти около Месечината? Месечината ще стане опашка на Земята. Понеже кометите спадат към животинското царство. Кометите аз ги наричам „животни с дълги опашки“. Опашката на кометата показва, че тя мисли със задницата си. Едно животно, като си разклаща опашката, разклаща нервите на мозъка, на гръбначния стълб и тогава събужда мисълта. Щом се уплаши, подвие опашка, не мисли вече. В човека неговата опашка е взета и е турена отпред. Носът е то. Научно мога да ви докажа как, по кой начин се е обърнала опашката и станала нос. Аз съм дал туй възражение. Как ще ми обясните, че ръцете на човека са направени тъй, както задните крака на животните? Ръцете се свиват тъй, както задните крака на животните. Предните крака на животните се свиват както краката на човека. Сега, туй си има причини.

Та казвам: В приложението на Божествения закон ние ще се поставим на своето място, както Месечината. Месечината винаги се взема като символ на всички онези наши религиозни вярвания. Месечината е емблема на обикновения човешки живот. Слънцето е емблема на действителния живот на човека. Следователно и Земята, и Месечината възприемат енергия от Слънцето. Месечината възприема енергия от Слънцето и Земята възприема енергия от Слънцето.

Този закон е: Слънцето в света е само Бог. Всички окултни учители имат едно Божествено слънце, около което всички се въртят. Всичките слънца се въртят около Божественото слънце. Всичките земи, планети, комети, те са емблема на разумни същества. Всяко едно същество има своя някаква проекция. Някои същества имат проекции в растенията. Някои разумни същества имат проекция в минералите. Някои имат проекция в рибите. Някои имат проекция в птиците. Някои разумни същества имат проекция в бръмбарите, пеперудите, някои имат проекция в млекопитающите. И най-после, има възвишени същества, които имат проекция в човека. Хората, ние сме проекция.

И сега се строи една друга проекция. Една друга раса ще дойде в света, която ще мисли малко по-другояче. Тия хора ще бъдат троелични. Те ще имат едно лице отпред, едно отзад и едно отгоре. С три лица ще бъдат. Сега вие сте с две лица. Едното е оформено – предното. Нали казвате „двоеличен човек“. Задното лице е скрито, увито е с косми. Човек не познава задното лице, открито е само предното. Задното е скрито с було. Сега, следната раса ще бъде с три лица. Отгоре ще има още едно лице.

Сега вие ще идете да разправяте, че с три лица е човек. Ще го доказвате тъй, както доказват дали се върти Месечината или не. Един човек, щом като умре, върти ли се около себе си? Не се върти. Обръщат го хората. Хората го носят и дето го поставят, остава. Той около себе си не се върти. Нали сме зъбчати колела, които като се въртят около себе си, въртят и другите колела зъбчати, с които са скачени. Казвам: Аз не желая вие да имате положението на Месечината. Най-първо ще се въртите около оста на своя ум. У човека има три движения, които сега изучаваме: едно движение има в човешкия ум, едно движение има в човешкото сърце и едно движение има в човешката душа. Три измерения има, които ние ги знаем донякъде. Едва сега започваме да изучаваме третото измерение. Имаме друго едно измерение – движение на духа. В следната раса, която иде, ще изучаваме четвъртото движение, което ще имаме. Четвърти център има. В теософията там говорят, засягат го и го обясняват тъй, както не е.

Аз се спирам върху двата закона: Любов към себе си и любов към Бога. Най-първо сме започнали с любовта към себе си, любов към ближния и любов към Бога. Най-първо ние сме започнали с любовта към Бога, но сме забравили. Най-първо човек, когото Бог направи, представи го пред себе си и му даде всичките наставления. Ако той беше сам в градината, но той пожела Господ да му даде нещо според неговото желание. Онази направената жена не беше според желанието на Бога, но според желанието на човека. Какво стана от туй наше желание? Същият закон. Вие изисквате от Бога какво да ви създаде? Да ви създаде едно ваше дете, една жена. Това е едно желание, което ви извади из рая. Аз се спирам върху един въпрос, върху който не е позволено да се говори. Когато Адам роди Ева, беше ли в съзнание? Той я роди, без да знае. Бог го приспа и той роди Ева.

Има един анекдот, един еврейски кабалистически анекдот, малко груб. Според него Ева била на гърба на Адама. Мъчно му било, че не могъл да я види. Тя израснала на гърба му и той ходи, усеща някаква тежест, не може да я види. Нейният гръб бил залепен за гърба на Адама. Тя гледала на една страна, той на друга, на две противоположни посоки гледали. Казва: „Господи, има нещо, което ме безпокои. Много хубаво си направил всичко, но нещо на гърба ми има.“ Господ нищо не му казал, но го приспал. Направил първата операция. Тя, като се отделила, започнала да работи. Казва: „Ти ли беше на гърба ми?“ Така Адам направил първата погрешка. Казал: „Ти ли беше на гърба ми? Че защо не слизаш, искаш аз да те нося на гърба си. Колко си била красива, пък се криеш аз да не те виждам.“ Туй казал Адам и се поусмихнал. Казва тя: „Аз имам един баща, когото ще накарам да ми служи.“ Какво ще разберете? Ще кажете: „Каква жена била тази Ева.“

Та, вие, сестрите, когато видите един брат, какво мислите? Един брат, като види една сестра, какво мисли? Казвате: „По братски да живеем.“ Какво разбирате под думите „по братски да живеем“? По братски живеене е това десният крак напред, после левият напред, после пак десният напред. Десният на първо място, после левият на първо място. Първо десният аристократ, после левият аристократ и така се сменят аристократи и демократи. Но движение има. Не е лошото, че имате една демократическа идея. Не е лошото, че имате една аристократическа идея. Трябва да има движение, смяна на нещата.

Всяка форма трябва да служи като форма за проекция на Божията Любов. Ако си аристократ, по какво ще се отличаваш? Имаш по чиста кръв. Ако си демократ, кръвта е по-обикновена. Кръвта на аристократите е кръвта на малцината; кръвта на демократите е кръвта на мнозината.

Казвам: Идеята другояче трябва да се постави. Отде изхождате вие? Идеята за единството е само едно начало, към което всички ние трябва да имаме еднакви отношения, не еднакви права. Не може да имаме еднакви права. На едно дете, което е на 5 години, друго на 10, 15, 20 години, на всички не може да им дадете еднакви порции да ядат. На малкото дете ще дадете толкоз, колкото може да изяде. Да не преяде. На големите повече ще дадете, но и те да не преядат. На всеки според своята възраст толкоз ще му дадеш ядене.

Казвам: При сегашните условия, при които живеем, трябва да имаме една ясна представа за себе си, какви са нашите права. Какви са правата, които имаме? Ние сме дошли на Земята и трябва да знаем нашите права какви са и правата на Бога [какви са]. От това гледище най-първо трябва да се заемем да изпълним онова, което Бог изисква най-първо от нас. Той не го изисква това насила. Онзи просветеният човек ще изпълни волята Божия и тогава Бог ще изпълни неговата воля. Ако ти изпълниш своята воля и Бог изпълни Своята Воля, тогава въпросът другояче ще стане.

В една фабрика голямото ли колело се подчинява на малките или малките колелета се подчиняват на голямото? Малките ли колелета движат голямото или голямото движи малките? Голямото колело движи малките. Малките колела трябва да имат отношение към голямото колело, да не противодействуват. Бог е, Който движи нашия живот, не трябва да противодействуваме. В момента, в който се обявим в противодействие, смъртта иде, разрушението иде. Ако малкото колело влезе в стълкновение с голямото, зъбците му ще се счупят. Ако се обърне в противоположно движение, тогава ще стане катастрофа.

Когато казваме: „Не може да обичаме Бога“, искаме да наложим нашата любов на Бога. Щом вие искате да наложите вашата любов на Бога, вие ще си причините нещастие. Никога не трябва да влизаме в стълкновение с онзи първоначален подтик. Любовта на Бога трябва да бъде свещена за вас. От тази любов трябва да вземете колкото искате и да проявите колкото искате, но по същия закон, по който Бог я прокарва.

Сега, какво правите, какво убеждение аз имам, какво убеждение вие имате – те са частни отношения. Но има едно движение общо. В туй движение няма никакво сътресение. Ако всичките хора влязат в него, всичко се нарежда моментално, хармонично, настава един мир в сърцето на човека. Ти се усещаш подновен. Само по този начин човек може да се поднови. Вие какво вярвате сега, каква идея имате за оня свят? Вие ходили ли сте поне? Има ли някой от вас, който да е ходил в оня свят? Още няма. Поне веднъж трябва да идете преди да ви повикат. Веднъж трябва да влезете в оня свят и да видите отношението какво е. Аз съм ви превеждал онзи пример за един български търговец, който бил на 85 години. Разправяха ми го, колко е верен, не зная. Разболява се 3 месеца и се връща от оня свят. Като бил болен, пренесъл се в оня свят и като се връща от оня свят, казва: „Синко, ела тук. Тъй не трябва да се живее. Грешен живот сме живели. Господ не иска така. Донесете тефтерите! Този тефтер не трябва.“ Хайде, в огъня го хвърля. „От тия хора нищо няма да вземете. По Бога вече другояче се живее.“ Хванеш човека за гушата, искаш да ти плати, за стотина лева ще го мъчиш да ти плати дълга.

Сега говоря на онези, които обичат Бога. Онези от света ще ги оставим. Онези от света са тези, които не се въртят около своята ос. Аз вас ви считам, че се въртите около своята ос. Ако не може да се въртите около своята ос, ще изхвръкнете, ще влезете в Месечината. Окултистите казват, че сегашната раса е слязла от Месечината. Когато е слязла, потопът е станал. Окултен разказ има. Потопът е станал, понеже водата на Месечината се изляла на Земята. Те са второстепенни работи.

Когато един крак се движи, той има своя функция. Когато главата мисли, мозъкът трябва да има функция. Когато дробовете дишат, дробовете имат своя функция. Когато стомахът работи, стомахът има своя функция. Мозъкът е функция за мисълта. Дробовете са функция за дишането, стомахът е функция за храносмилането. Ти ще оставиш стомаха си да работи тъй, както е предназначен. Ти ще оставиш дробовете да дишат, както са предназначени и умът да мисли. Да не искаш умът да се занимава със стомаха. Ако вие обичате Бога, ще цените. Това искам да ви кажа: Ако вие обичате Бога, ще цените вашата глава. Ако вие обичате Бога, ще цените вашите дробове. Ако вие обичате Бога, ще цените вашия стомах. Ако вие обичате Бога, ще цените вашето тяло, свещено ще бъде. Колко хиляди ваши приятели, които не ги знаете, са работили за създаването на вашето тяло. Един ден тия приятели ще ви дадат начин да се подмладите. Те знаят начин как да се обновите. Те, чрез една нова мисъл, която внасят във вашия ум, чрез едно ново желание, което внасят във вашето сърце и чрез една нова постъпка, която внасят във вашето тяло, те ще ви дадат един подтик за подмладяване. Подмладяването е хигиена на живота. Може да се подмлади човек само тогава, когато признава, че Бог е единствен, в Когото той живее. Трябва да обичаме себе си по причина на това, което Бог е създал. Трябва да обичаме себе си, понеже от Бога сме излезли.

Та казвам: Ще се въртим около Бога, ще мислим за Бога. Няма да мислиш защо Господ е създал света. Аз не искам да зная как са създадени буквите, аз искам да зная значението на буквите. За пример буквата А ти не може да произнесеш, ако не мислиш, ако не чувствуваш, ако не постъпваш добре. Това значи А – първата буква. Що е А? Да мислиш добре, да чувствуваш добре и да постъпваш добре. Всичките работи ги вършете, че да са в съгласие с Божия закон, това е А. Аз. Ние А-то оставяме и се спираме на З. „Аз“ значи да не преставате да се въртите около себе си; да не ходите по ума на Месечината; да ходите по ума на Земята, да се въртите около себе си. Понеже Земята е твърде плодородна, като ѝ орат кожата, търпи. Казва: „Ще ги нося тия деца.“ После, около Слънцето трябва да се въртите – да обичате Бога. Ще обичате себе си, ще обичате ближните си, ще обичате Бога. Отсега нататък ще учим новия начин. Всичко онова, което Бог е създал, трябва да го осветим и да благословим Името Божие, че ни е дал такава голяма привилегия, за да може да изучаваме света, в който ние сега живеем.

Всичките религиозни вярвания на хората са криви, както движението на Месечината.

Добрата молитва

36-а лекция, държана от Учителя на 5 юни 1940 г., София – Изгрев.

Категории