Словото

ДВАТА ПЪТЯ

ДВАТА ПЪТЯ

I година, 1 лекция на Мл. ок. клас, 24.II.1922 г. (в салона) II Събрание, Петък, 6 ½ – 7 ч. в.

Бяхме около 50 души и Учителя. Той ни говори бавно и начесто имахме мълчание.

Тайна молитва (Т.м.)

Аз бих желал да зная каква е идеята вътре във вашия ум? Вие искате или да посеете, или да ви се посее. Може ли да го запазите? То в даден случай ние не обичаме да си хвърляме семето. В неделните събрания ние сме много щедри, хвърляме и наляво, и надясно, но в специалните събрания искаме всяко семе да падне на своето място.

Вземете думата „наука“, тъй както се пише на български или на някой от славянските езици и написана с латинската азбука, тя има две различни понятия. В славянските народи науката търси да примири противоречията на живота, там тя в това е насочена. Докато в англосаксонската раса (scientia), техният ум е насочен в науката да изучават съотношенията на формите и тия вечни промени, които стават вътре в природата. Първата буква „S“ означава безконечност. Следователно от окултно гледище вие може да изучавате наука или като примирявате противоречията в живота, или просто да използвате силите в природата – един от двата метода. Онзи, който използва науката, опасността тук е голяма, там се заражда свещеният егоизъм. Затуй именно в тая раса е туй съзнание на гордост. У тях има една отвратителна гордост, те си придават голяма тежест.

Ние имаме сили, тази сила можем да употребим, както намерим за добре. Следователно аз разделям хората на две категории: едни от вас ходите като англичаните, с онова присъствие на духа, че всичко може да направите, много може да излезне от вас; а другите, които търсят да примирят противоречията или да изцерят болките на сърцето си. И славяните са по-близо до истината.

Разбира се и важното на първо място, ако искате да се запознаете с окултната наука, трябва да изучите себе си. „Познай себе си!“. Това сте чували, нали? Тогава като казвам да познаем себе си, кое трябва да познава – висшето низшето, или низшето висшето? (Олга: „Низшето да познае висшето.“) Значи да познаете себе си, да познаете висшето, Божественото или с други думи казано – да познаем Бога. То значи: да познаем условията, при които можем да растем. Условията, които служат за развиване и растене, които дават направление на това растене и равновесието, което трябва да имаме.

Да допуснем сега, че вие растете, вашият ум се развива, мозъкът и мислите също. Обещавате нещо, от вас се очаква много, но дойде един случай и вашата форма се разсипва и от вас не остава нищо. Някой ще каже: „Такава му е съдбата“. Когато някой грънчар не направи гърнето си хубаво, каква му е съдбата? Смачква го и направя друго гърне. Следователно висшето всякога смачква формите на низшето и наново ще ги направи, щом не са направени хубаво.

Сега вие младите си позволявате често това, понякога минавате за по-умни от старите, казвате: „Те, старите, са отживели, ама ние ще покажем как се живее“. Но едно време и тия стари бяха млади и те тъй са казвали. Те-ние, но след тях ще дойдат други, трети, четвърти. По този начин не може да разрешите основния въпрос на живота. Значи вие младите трябва да използвате слабостите на старите, да видите какво им липсва на тях, кои са били причините, дето техният живот е излязъл несполучлив. То е много. Сега на вас ще ви задам една тема, върху която трябва да помислите. Тя е следната:

Тема №1 – Най-разумният метод за работа.

Това е за всинца, всеки от вас да се изкаже, кой е най-разумният метод за работа. Окултната наука, понеже е опитна, когато някой влезе в музикалното училище, взима цигулката, и оттам ще видя какво може да даде, в кой клас ще го турна. Ако учителят види, че ученикът е посредствен, ще каже: „Не си губи времето“. Най-разумният метод за работа. Тогава ще определя следующата беседа

(Мълчание).

Ще ви говоря какви трябва да бъдат отношенията на човека към живата природа. Изкажете се сега вие какъв план имате. То днес е изключително. Най-добрият метод, подразбирам от окултно гледище. Сега всички помислете за следующото събрание. Под „окултно“ разбирам, което трябва да се приложи и в действителния живот, другояче, ако не се приложи ще се отстраним доста далече, ще се отклоним от общия вървеж. Щото всички не сте на един уровен.

Някои от вас сте много обективни, повечето от вас сте материалисти, далеч от природата – материалисти-идеалисти, а по-малкото са идеалисти-материалисти. То е някои дават предимство на идеите, а други на материалното. Това е всичко. Сега идеалистите казват, идеите творят всичко. Има нещо по-високо от идеите. Вие ще използвате методите на природата, тъй както цветята използват слънчевите лъчи, така и вие ще използвате по същия закон. Кой за каквото е роден. Не си правете илюзии да създавате нещо особено, кой за каквото е роден. И в такова направление ще разгледаме у вас кой за какво е роден.

Допуснете, ако краката имат съзнание, пръстите и пр. Краката по земята ще ходят, ще носят общия товар, те не могат да си правят илюзия за нещо друго. Също ръцете, очите, ушите. Всеки един човек вътре в природата е един уд, един орган на това велико тяло и трябва да знае какво е неговото предназначение, разбира ли своето предназначение, по-лесно може да върви. Какви могат да бъдат неговите функции и работа, които може да изпълни. (Недешифрирани стенографски знаци.)

(Мълчание.)

Ако имате някой въпрос, който вас ви вълнува най-близко, не далечното. Ще вървите по начина: гладният го вълнува хляба какъв ще бъде, топъл, студен или мухлясал. Така иде от знанието, пак същият закон, но трябва да се създаде едно знание солидно. Вие младите няма да правите погрешките на онзи циганин. Един циганин имал едно малко парче хляб и сиренце, отишъл на лозето, видял, че това няма да му стигне, че взел ял листа. Ял листа и накрая изял хляба и казал: „Отличен обяд“. Та сега не искам да се нагълтате с ония листа и после да турнете окултното знание.

Ще се пазите от грешките. Никаква грешка в работата. Всяка грешка, която съзнаете – поправете я. Не е лошо когато е дошла грешката, но престъпление е ако не се поправи; не е грешка, ако дойде една крива мисъл, но тя трябва да се изправи. Стремежът на вашето сърце и воля трябва да бъде насочена да изправите погрешното, само по този начин може да съградите характер, една воля, на която да можете да разчитате.

Имайте предвид, нали в училището, когато идват учениците, учителите са много любезни, но колкото отиват по-навътре в знанието, материалът става по-тежък, и този добрият учител се и нервира, изменя отношенията си. Значи отношенията на учителя спрямо ученика се изменят. На първо място ученикът трябва да бъде способен да учи и трябва да учите и то много сериозно трябва да учите. Всяка наука си има правила и ще учите според правилата. После на вас младите ви трябва голямо самообладание, не привидно, но същинско самообладание. Защото има два вида самообладание: едното е фалшиво, привидно, отвън, а отвътре равновесието всякога е изгубено.

Аз ще ви приведа един пример: Млад момък се сгодил за красива, млада мома, с голямо благородство и външно самообладание в проявите си. Той често се хвалил с годеницата си пред своите приятели, и един ден завел едного от тях на гости в дома на годеницата си и му я представил. Те седели, разговаряли известно време, след което годеницата донесла на една табла сладко да се почерпят. Годеникът съзнателно спънал годеницата си, да види, как ще реагира тя при този случай. Както държала таблата със сладкото и чашите с вода всичко това паднало на земята; сладкото и водата се разсипали на пода. Годеницата запазила пълно самообладание и присъствие на духа и казала: „Няма нищо!“ Спокойно се навела, събрала чашите, изтрила водата и излязла в другата стая. Годеникът се обърнал към приятеля си и казал: „Ето пример на самообладание, на благородство в характера! Това значи идеална мома.“ Обаче, като се оженили, работата не излязла, както той си мислил. Веднъж той я запитал: „Де остана самообладанието ти?“ „Ти трябваше да влезеш в другата стая, да видиш, какво ставаше там. Само дървото на масата може да ти каже, какво дъвкане беше!“ То не е самообладание.

После това сте забелязали у всички: отварят един прозорец, теглят, не се отваря, теглят, теглят и най-после толкова силно теглят, че може и да го счупят. Няма съзнание този прозорец. Много от силите, с които работите, някои сили в окултната наука са съзнателни, а някои полусъзнателни; някои са разумни, а други не са. Т.e. като казвам едни са разумни, други не, разумните сили вървят в същата посока, в която ние се движим, а неразумните се движат в противоположната посока и всякога трябва да знаете дали една сила функционира вътре в еволюцията, върви ли в хармония с вашето развитие или не. Всякога тъй трябва да определяте. Имате едно желание, веднага да го определите за или против една мисъл, едно действие, не да го отлагате. От ляво ли върви или от дясно. Ученикът туй трябва да знае, да определи, да сортира тия мисли по възможност някои 25 %, а които може 100 %. Постепенно ще увеличавате тази пропорция. Тогава следующия път ще видим.

Този път едновременно ще предавам и опит. На всяко предаване следующия път ще ви поставя на изпит. Не само да отговаряте, не само теоретически, но и практически, приложения, да се изработи. Който иска да изучава окултизма, ще ви създадем през седмицата някоя мъчнотия, да видим как ще я решите.

Вие ще кажете: „И без това имаме мъчнотии“. Ние ще употребим начина за лекуване. Имате по цялото тяло много малки болки, пръстите ви болят, гръбнакът, това, онова, а ние ще образуваме по-голяма болест, че да се обърне умът само на едно място и вие ще забравите всички малки болки и ще привличате ума си на едно място. То значи, една мъчнотия ще създадем да привлече силите, другото е разпиляване на силите и природата цери. То значи да се образува една голяма болка, която лекува. Та вие още не сте дошли до големите болки.

Писмено ще се изложите за темата. Ще пишете малко. Ядката само. Всеки от вас ще си създаде един отчет: за вас, кой е най-добрият метод, не какво са писали учените хора. Какво са писали те, то понякога може да съответства с природата на човека. И според тия методи ние ще нагодим да може да използвате общия принцип, тъй че всеки един според метода, който има, да може да използва и прилага. Зависи от вашата добросъвестност, вашата искреност и дълбокото ви желание. В това отношение американците са на първо място. Има студенти, които свършват, като работят, в кухнята. Вие ще кажете: „Нямаме условия“. Ще използвате всички условия, то е добре, когато дойдат хубавите условия, но всички условия трябва да се използват. И при най-лошите условия, когато кълцаш лук, можеш да намериш 5-10 м. да четеш.

Сега втори път, ще видим тогава.

Категории