Словото

ДУХОВНА МЕКОТА

ДУХОВНА МЕКОТА

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“

Размишление

Чете се резюме от темата: „Как да се накарат хората правилно да мислят“. Чете се темата „Една дума и едно число“. Наредиха се в три редици числата, като се отбеляза кое число колко пъти се повтаря.


Да видим в коя категория повече числа има. В първа – 33, във втора – 16, в трета – 28. Ако тъй излиза, във вас мекота няма. Онзи принцип, който съзижда, го няма. Тогава вие имате принципа, който руши. Тъй идейна връзка няма. След като се съберат – 33, едно неутрално число. То е само резултат. В първата категория има начукан пясък. Силата ви е начукала пясък. II – това е творческият принцип, който трябва да направи блокове, тук са майсторите. Тези числа I категория дават материал, а II съграждат. В дадения случай всички числа, които изказахте, показват, че вас ви трябва именно този творчески принцип, който съгражда. Когато човек има много идеи в ума си и не може да ги приложи, липсва му този творчески принцип, който съгражда нещата, борчески принцип е той, който съгражда. Един начин ражда нещата, но принципът, който отглежда нещата, него го няма. Вие ще посеете, а вашите работи ще приличат на онова зърно, което паднало между тръните и което паднало между камъните, понеже онзи принцип, който отглежда нещата, не работи у вас. Понеже това изчисление направихме много набързо, може да има някоя погрешка. Трябва да се направи точно.

Числото едно, то е положително. Идеите се групират. Положителните идеи се групират с числата заедно. Числото едно има вибрации на творчество и като кажеш „аз“ (1), отделяш се от всички хора и може да влезнеш в спор с всички. Искаш да бъдеш офицер, генерал, да учиш, дойде още един с тебе, иска да вземе твоето място, и започне спор. Две единици като се съберат на едно място, започва спор. Защо? И двете числа са положителни. Те са живи числа и искат да заемат едно и също пространство. Борбата в света произтича всякога, когато две разумни същества искат да заемат същото пространство – една нива, която искат двама да сеят, ражда се спор, но ако има този творчески принцип, морал, аз го наричам магнетичен, те споделят, той е разумният принцип в света, който разделя нещата. Ако работи само първият принцип, тогава няма морал, то е неустойчивост. (Как да я придобием тази мекота?)

Няма какво да я придобиете, тя е вътре у вас. Вие трябва да я проявите. Когато нивата е разорана и слънцето я пече, в самите буци има мекота. След като падне дъжд, всмукват влагата и стават меки. А разчупете камъните, като падне дъжд, ще поемат ли влага? Не, камъните им трябва огън, после влага. За буците трябва влага, а за камъните – огън. Ако имате едно желание, което е камък, ще го турите в пещта по всички правила и ще му налеете вода отгоре. Възможностите за мекотата са у вас. Изгубването на влагата в кой да е живот образува тази твърдост. Когато личните чувства вземат надмощие у човека, когато неговото теме стане по-високо, тук отзад дяволът се е качил. Туй е едно анормално развитие на личните чувства.

Фиг. 1

Следователно туй състояние, за да може да го балансираме, по същия закон и отпред ще повдигнете. На три места трябва да стане промяната – отзад, отпред и на челото. Ако се развива само на едно място, ражда се дисхармония. Тези центрове (х) привличат всичката кръв, следователно там, където кръвта нахлува повече, органите са по-активни. А в дадения случай тези личните чувства се развиват анормално. Тази енергия трябва да се пласира разумно. Разбира се, с тези чувства и другите чувства се развиват анормално. Личните и самосъхранителните и егоистичните чувства като се съберат, образува се у човека тази коравина, жестокосърдечие, отмъстителност, злопаметство.

Човек трябва да изучава своето естество. Как са разположени силите. Защото привлича известни сили, които не му са потребни. Знаете от физиката – водата, която е тъй мека, ако на тази вода ѝ дадем един наклон, тя става лоша; ако ѝ се даде силен наклон, всичко може да изкопае и завлече – ако количеството и наклонът е голям. Ако един човек със силна мисъл даде наклон на мисълта си в лошо направление, всичко, каквото се намира там, може да помете.

Под думата мекота ние разбираме тези моралните и обществени чувства. Те дават мекота на човека. Човек съзнава, че и окръжаващите около него същества имат право да живеят, да участват в същите блага, в които той участва. Вие ще разглеждате човека нито като добър, нито като лош. Но той може да бъде и добър, и лош. Онзи момент, когато той решава да бъде добър или лош, той е извън времето и пространството, но резултатите на злото и доброто се проявяват във времето и пространството, а причините, от които се заражда доброто или злото, са извън времето и пространството. До едно време си бил с добро разположение и изведнъж настане една промяна в тебе. Не можеш да определиш времето, когато е настанала промяната. Съзнанието не е било достатъчно будно, за да схване онзи момент, когато е станала тази промяна. Ако моето съзнание е толкова бодро, бдително, виждам, че вие носите една губерка, с която искате тъй да ме мушнете. Аз ви виждам, вие се приближавате и аз имам една пластинка желязна, турям я под дрехата, вие мушнете, зарадвате се, и аз се зарадвам.

Съзнанието трябва да бъде будно, да вижда в дадения случай откъде идва неприятелят. Това значи да турите шлема, както казва Павел. Във всички случаи да се пазиш от разжежените стрели на дявола. Будно трябва да бъде съзнанието. Идва някой, иска да ти говори: „Ти знаеш ли какво мнение имам за теб?“ Слушай, казвам аз, ела да идем на гостилница да се гостим. И след като го гостиш, кажи, извинявай, имам малко работа. Не любопитствай да знаеш мнението му за себе си. Ще чуеш нещо много лошо, което скъпо ще ти струва. Втори път като го срещнеш, пак го гости. Туй е един практически метод. Морала трябва да го приложим. Трябва да бъдем умни. Туй не е отстъпване от нашите идеи. Прилагане на нашите идеи. В повечето случаи хората имат лошо мнение за нас. Не мислете, че ако вие имате двама или трима приятели, които ви хвалят, че всички хора тъй мислят. То са лични впечатления. Някой човек мине, не го познаваш, но казваш, този човек не ми харесва, случи се нещо, не ти харесва. Срещнеш друг, казваш, този човек, нрави ми се. Но с нищо той не е доказал това. Може след време да измениш своето мнение.

За да имаме добро мнение за обществото, нашето съзнание трябва да бъде толкова будно, че ти трябва да знаеш да угодиш на всички. А то е най-мъчното изкуство. Цяла една наука има в окултизма, упражнявате я – да знаеш как да угаждаш на хората. Тогава трябва да заприличаш на един хамелеон, да се мениш. Човешкото естество е сложно. Когато ние говорим за човека, имайте предвид, че сегашното ваше състояние, сегашният ваш склад на мисли, чувства, волеви действия се обуславя от вашите минали съществувания. Сегашният ваш живот е един резултат. Следователно този резултат по никой начин не можете да избегнете. По кой начин може да се измени? Ще направите един прелом в своята мисъл. Ще почнете да мислите по друг начин, да живеете по друг начин. И за бъдеще този новият живот ще измени условията на миналото. Затуй трябва да направите един прелом в мисълта си. Не можете ли да направите прелом в мисълта си, животът ви ще тече по същия начин. Може да морализирате по който искате начин.

Например на човек, който се сърди, не може да го морализираш. Знаете ли какво нещо е сръдлив човек, докачлив човек? Да го похвалиш – лошо, да го нахраниш – недоволен, каквото да му направиш, всякога остава все недоволен. Как ще му угодиш? Как угаждате на себе си? В човека има две същества. „Как, казва, погрешката ми не е много голяма.“ Той е хубав метод. „Погрешката ми не е много голяма.“ Но трябва да изправиш тази погрешка.

Казвам, сега ще се стремите този мекия принцип, който съгражда, да го предизвикате в себе си. Да го извикате по един много естествен начин. Пък от вас, който има мекота и който няма, сега може да направи опит. Да ви туря по двама да седите по пет минути, ти не можеш да го търпиш. Силите действат. Ако се чувстваш стеснен, силите ще са положителни и между тях трябва да дойде един мек елемент да трансформира енергиите. Върху възпитанието на човека мъчно е да се говори. Ако на един човек му изнесеш силните негови погрешки, в него идва едно обезсърчение, едно озлобление, а най-после, след време – едно разкаяние. Най-добрият начин в света от всички методи, които аз съм употребявал – човек да бъде сляп за погрешките на хората. Да се помолиш, да му пожелаеш, без да му кажеш нещо. То е най-добрият метод. Той изисква дълго време. А той нека да вземе пример от теб. А този метод, да му кажеш, носи много неприятности. Той е бърз. Казва някой, да ти кажа моето мнение за теб. Какво ще си казваш мнението? Аз себе си най-добре познавам. Аз за себе си имам най-лошото мнение, но и най-доброто мнение. Ти за мен, колкото лошо мога аз да кажа, ти не можеш го каза и колкото добро мога да кажа, ти не можеш го каза.

Туй правило всеки от вас като ученик може да го приложи. Съзнанието ви трябва да бъде будно. По такъв начин щом мислите, лесно се превръщат енергиите. Обезсърчение, обществено мнение – не, обществото и хората не може да кажат толкова лошо, колкото аз може да кажа. „Да кажат хората добро за нас.“ Хората и обществото за мен не могат да кажат по-добро, отколкото аз мога да кажа. А туй ще рече, каквото Бог мисли за мен, туй е най-важно. Лошото, което може да кажа за себе си, аз подразбирам сянката в света, която мога да хвърля. Ако съм една планина като Хималаите, каква сянка може да хвърля? Да му мисли, който е след мене. Ако е пред мен, откъдето слънцето изгрява, той ще бъде на южните склонове и ще се пече. Ако е на северните склонове, той да му мисли. Туй разбирам лошото мнение. Добър човек на южните склонове, лош – на северните. Добър на източните, лош на западните. Тези неща се примиряват от северните склонове, човек трябва да бъде на върха на планината, и от западните склонове той трябва да бъде на върха. Нищо повече Другите – на източните и южните склонове, те са свободни, но онези от западните и северните склонове трябва да направят всичкото усилие да се качат на върха. И кой човек трябва да прави усилие да бъде добър? Който е на север и който е на запад. Сега всички учени хора къде живеят? (На запад и на север)

Учените хора, хората на мисълта, трябва да живеят по най-високите върхове. А хората на чувствата трябва да живеят в големите обширни долини. Туй правило е едно много трудно правило, то е идейно правило. Мъчно може да го приложите. Мисли за себе си тъй – да бъда справедлив. Щом направиш най-малката погрешка, веднага да я определиш точно и като направиш едно добро, правилно да го оценяваш. Будно съзнание трябва. Трябва да имате този мекия принцип, а тази мекота не се добива отвън, вие я имате в себе си.

Ако искате да добиете мекота, ще идете при някои болен човек, но който знае да плаче, да плаче музикално. Ако сте с кораво сърце, след като ви поплаче, ще придобиете мекота. Има някой хора, като плачат, дразнят ни, а някои като плачат, събуждат умиление, внасят известна мекота в нас. Всяко едно живо същество, с което идваме в съприкосновение, всякога между живите същества има обмяна. Даваме и вземаме Всички хора, с които идваме в съприкосновение от близко и далеч – и влияем, и ни влияят. Никой не може да се избави от външни влияния. Тези влияния взаимно се контролират, взаимно се регулират, а при това великият закон на Божественото съзнание регулира нещата.

Когато ние говорим за свободата, подразбираме да идем в хармонично съприкосновение с окръжаващата среда. Хармонично да действа върху нас. Сега не трябва да бъдете страхливи. Страхът привлича негативните сили – щом човек се страхува, става негативен. А щом е безстрашен, привлича положителните. Но по някой път положителните сили могат да причинят на ученика толкова нещастие, колкото и отрицателните. Положителен, да кажем, бил си се с някого, наранил си го, турят те в затвора. А други от страх извърши някое престъпление – и той в затвора. И тогава знаете ли на кого ще замязате? Пуснали един дребен крадец при затворниците – все убийци и големи крадци. Питат го: „Защо те затвориха?“ „Откраднах пет лева.“ Метнали му един бой: „Марш от нас, ти такъв вагабонтин, да те затворят за пет лева.“

През целия си живот човек трябва да се стреми да добие тази духовна мекота А в света тя се изразява с разумност или благ характер. Много думи има, които означават тази придобита мекота.

Задача. Ако в четири хамбара имате по десет кила жито и всичкото жито посеем, какво остава в хамбарите? Празни ли са хамбарите? Празни са, но идната година ще се напълнят. В дадения момент са празни. Туй показва, че житото е на нивата. Тогава десет кила с колко ще се увеличи? Всяко кило по десет кила – сто кила. Следователно четири нули са равни на четиристотин кила. Допуснете, че това е едно яйце.

Фиг. 2

Може ли само да се излюпи? Изисква се разумна квачка, слънцето и човек трябва да помогне, за да се излюпи.

Квачката – едно, храната, слънцето, твойта нула ще се превърне, ще стане единица, ще излезе пилето. Когато кажем нула, разбираме известни условия, които сами по себе си не може да се развалят, то е нула. Четири разумни елемента трябва да дойдат, за да изведат силите, които се намират в туй състояние. Нулата какво число съставя? Тези числа имат смисъл само когато се влезне в духовния свят, в психологията на човека. Тогава имат приложение. Ако имаш едно колело с една помпа, завъртиш веднъж – една нула, тази помпа действа. Завъртиш два пъти, три пъти, на четвъртия път водата излезне. Когато завъртиш четири пъти колелото – туй е реалното число. Ако завъртиш два пъти, вода няма, три пъти, на четвъртия път водата излезне.

Следователно, когато едно имагинерно число се поумножи само на себе си четири пъти, значи четири пъти го завъртим, стане реално. Значи с тези въображаеми числа математикът работи тъй, както с положителните. Само че те са от друг един свят. Тяхното приложение е друго.

„Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“

Седемнадесета лекция, на Младежкия окултен клас, 7 март 1926 г., неделя, 19 часа, София – Изгрев

Категории