Словото

ЕДИННОСТ И ОБЩНОСТ НА ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА

ЕДИННОСТ И ОБЩНОСТ НА ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА

Тайна молитва

Правени са ред научни изследвания върху значението на числата. Тъй както е разделена сега годината на 12 месеца, откъде да води своя произход? Годината е разделена на 12 месеца, имате 2 равноденствия – едно пролетно и едно есенно. Имате едно слънцестоене пролетно и едно есенно, после дните донякъде са турени произволно. Евреите имат 13 месеца, а някой път и 12, смесени са. От какво зависи, че различаваме 4 годишни времена? Питам, времето на четирите годишни времена може ли да бъде еднакво? Всеки един ден или месец се отличава по количество. В четирите годишни времена влизат по 3 месеци – 12. Най-първо вземете предвид температурата. През всяко годишно време тя няма да бъде еднаква. Ако вземете един С-барометър и наблюдавате, ще забележите, че постоянно има една промяна на температурата. Какви са научните данни? Някои от вас чели ли сте най-новите естествено-научни обяснения? Ако човек е религиозен, ще каже – Господ прави тези работи. Ако е някой учен човек, той ще каже – това са закони в природата. Други ще кажат – от ветровете зависи времето. Хубаво. Но ветровете сами по себе си не са причина за това. Ама влага имало или бездъждие. Че имало студени течения или топли. Хм. Има нещо, което не е строго в тия отговори. И благодарение на това, че не са строго обяснени, защото, ако това беше едно строго обяснение, щеше да стане един догматизъм в науката.

Сега онова, върху което искам да наведа вашия ум, са наблюденията. Не всичкото ви време да иде за наблюдение върху температурата, но да допуснем, през деня ви се случи нещо особено, обърнете внимание на времето. Да кажем, имате март месец, 9. или 22. Забелязали ли сте какво е времето в равноденствието на март месец? Не всякога времето е еднакво. Някоя година е облачно, сняг, студ, вятър, някой път времето се случва хубаво, отлично, топло, целия ден е приятно. На какво се дължи това съвпадение? После някоя година да се случи на 22 март вие сте неразположени, но същевременно ще разделите и деня на 12 части. А 12 е отлично число. То е един период от изгрева на слънцето до залеза му. Кой ще ми каже какво беше времето миналата година на 22 март? Не помните. Показва, във вашето подсъзнание са отбелязани нещата, но не можете да си спомните. Но ако вие бихте получили миналата година на 22 март едно наследство от 100 хиляди английски лири, щяхте да помните какво беше времето. Да допуснем сега следующето. В природата да съществува такъв един закон, че едно наследство никога не се дава в облачно време, но денят трябва да бъде съвършено ясен, когато ще се даде едно наследство. Тогава ще имаме като един факт, че щом сме приели едно наследство от 100 хиляди английски лири, непременно на 22. времето е било отлично. А ако не сте го приели, тогава пак ще се забрави времето. В първия случай 22 март ще се отбележи тъй, подчертано с две линии – 22 март. А ако не сте получили своето наследство, ще кажем, че времето не е било хубаво.

Фиг. 1

Сега този закон съществува в природата. Хубавите работи в природата идат всякога при едно отлично време. Сега, ако имате един барометър, ще отбележите и хубавото настроение на човека. Някой път само има едно малко изключение, но винаги тази линия, ако имате един пишещ барометър, ще забележите, че тази линия върви тъй нагоре – а (Фиг. 1). Аз взимам двете крайности. При слизането – б, тогава имате едно неразположение, един песимизъм. А когато барометърът възлиза, като че има известни сили в природата, които функционират тогава във възходяща линия. От какво зависи възлизането в природата? Аз ще ви дам една теория. Възлизането зависи от една мисъл на същества, които седят по-високо от нас. Тяхната мисъл образува тази линия. Обаче в природата има други същества, които образуват една линия, която отива надолу. Има противоположни същества с една култура, по-долна от нашата, а същевременно са силни. Те образуват другата част. Следователно, ако ние попаднем в тия двете течения, те си съвпадат, хармонират се. Сега научното обяснение. Във възходящата линия винаги има известно електричество, а в низходящата линия, надолу, има повече магнетизъм. Следователно, когато в природата искат да произведат повече влага или друга някоя промяна, веднага те турят другото течение. И като погледнеш някой път барометъра, тъй както си върви във възходяща степен, изведнъж става бърза промяна, барометърът слиза надолу.

Та казвам, ако вие вървите по това течение, ако барометърът върви нагоре, непременно него ден вие ще имате едно добро разположение на духа. Ще имате една възходяща мисъл. Значи всички същества са добре разположени и вие участвате в тяхната обща мисъл. И вие не може да не бъдете добре разположени. Ако се намирате между културни хора, които ви разбират, всеки иска да ви услужи, любезен е с вас. Например отивате на екскурзия. Вие не носите почти нищо, но пътуваше като екскурзиант, усещате се радостен. Горе закусвате хубаво, пиете вода, обаче като се свърши екскурзията, те надолу не слизат, остават горе. Сбогуват се с вас. Като слезете долу, и там има същества, които казват: „Братство, братство, ама сиренето с пари.“ Като дойдете до тази долина, аз я наричам долина, и хлопате там на някоя колиба, те имат хляб и мляко, но вие нямате. Как ще ви посрещнат тия същества? Вие вече имате опитността как ви посрещат горе. Там, щом кажете, че нямате пари в джоба си, те вдигат рамена от вас. Той ще каже, че е слуга, когато господарят дойде. Обаче, когато той дойде и му се каже, че нямате пет пари и той ще каже, че има друг господар над него, разбира се, вие ще имате неразположение на духа.

Всичките неразположения на човека се дължат на това, че човекът не е добил това, което очаква. Даже може да направите всякога едно наблюдение. Когато сте били ученици или студенти и при изпит ви скъсат, това винаги има един съвпад с времето. Забележете, скъсването става винаги при това слизане на неразположението вътре. И когато се яви този студент, понеже неговите течения са както и на професора – и двамата са положителни, тогава професорът счита студента за виновен и му дава най-мъчните задачи, за да го скъса. И като го скъса, му е приятно. Професорът ще намери изведнъж, че студентът не е посещавал редовно лекциите му, има нещо неинтелигентно в израза, въобще некултурен му се показва. И професорът започва да се повдига духом. Някой път се случва даже и най-неспособният да е, но професорът отива разположен и като погледне студента, ще види нещо хубаво, помисли, помисли и каже: „Защо ще го късам?“ И му даде най-лесния въпрос и му подпомага. Вие ще кажете: „Божа работа.“ Божиите работи са от разумния живот. Той казва: „Няма защо да го късам.“ Ако вие наблюдавате вашите състояния, често ще забележите една голяма връзка с природата. Често някои от вас сте неразположени. Нали имате една лекция „Приливи и отливи в живота“. Там се каза за тази връзка с времето. Та трябва да наблюдавате температурата отвън изменила ли се е? Отвън е лесно, чрез уреди може да се забележи всяка промяна. Вие, като гледате времето през деня, можете ли да познаете дали температурата ще се измени? За пример кажете днес температурата ще се измени ли? Слизаме ли, или се качваме? (Качваме се. Отвънка, е ясно.) Да, качваме се.

Сега да дойдем до тия научни наблюдения. Значи всеки един ден се отличава с известни количествени енергии. Някой път енергията на този ден съвпада някак си със строежа на вашия организъм, с неговите трептения. Тогава тия линии на природата се хармонизират с нас или ние сме попаднали в тази хармония. Та затова именно онези, които разбират законите, не могат да изменят теченията. Трябва да разбирате законите, да попаднете в хармоничните линии на времето. А може да попаднете в хармоничните закони на времето. А там именно се изисква науката, да може да се отворите, да влезете в това хармонично състояние.

Сега ще ви дам едно упражнение за наблюдение на времето. Ще ви се даде една задача за три месеца. Всички ще си имате по едно тефтерче в джоба и щом ви се случи нещо хубаво, веднага ще отбележите деня и времето какво е отвън – ясно, облачно, ветровито, отбележете вятъра, количеството на топлината, отбележете донякъде барометърът подига ли се, или се сваля. Трябва да забележите има ли едно отношение хубавото време с вашето добро разположение. И лошото време има ли отношение с вашето лошо разположение. Това е задачата на упражнението при тези наблюдения.

Въобще всички нервни хора, когато се разваля времето, се усещат неразположени, понеже количеството влага, което навлиза в техния организъм, им действа някак особено. Това го казвам само като известен факт. Има известни промени във времето, които оказват известно влияние на душата. И веднага щом се промени времето, и хората се променят. Щом времето се промени за лошо, и те стават лоши. Щом времето се промени за добро, и те стават добри. Туй е за нервните хора. Всякога, когато се промени времето, се променят и те. Всеки от вас, който е нервен, ще знае кога се сменя времето, добро или лошо. И ако искате да идете на екскурзия, погледнете нервния човек добре ли е разположен, или не. Щом видите, че нервния е добре разположен, идете на екскурзия, но щом той е неразположен, не ви трябва никаква екскурзия. Онзи, който ще има един такъв хубав барометър, много лесно може да схваща промените на времето, които ще стават. Мисля, в туй отношение всинца сме добри барометри. Някой човек е много отзивчив към времето, всичко отбелязва и лесно може да прави своето наблюдение на времето. Ако този човек, който е високо нервно организиран, защото не всеки знае да владее организма си, ако духа вятър, той непременно ще има известно тежнение. Погледнеш, него ден или ще усети някоя болка от коленете, или в работата на кръста, на шията. Все ще се усети нещо или зад ухото нещо ще започне да го сърби. Но всичко това зависи от ония тънки промени, които ще станат. За пример, ако ще има голяма буря, непременно тази буря ще се отрази върху този нервния човек в неговото тяло. Ако има голяма промяна на температурата или сняг, той ще усети в краката си тази смяна.

Ако правите тези наблюдения, ще видите, че вие имате един барометър в тялото си. Щом ви заболи един от пръстите на краката ви или коленете ви, вие ще можете да определите какво ще бъде времето. Метеоролози ще бъдете. Често се явяват болки в ушите, не знаете на какво се дължи. Та казвам, от тези заболявания ще съдите за времето. Те стават по отражение отвън. Това са течения в природата. И който не разбира този закон, той ще се уплаши. Някого го заболяло ухото. Аз гледам, зная причината. Казвам, след няколко часа ще престане. Това е едно отражение на едно движение вътре в природата. Щом престане това движение, непременно ще престане и този резултат. Или той усеща болка в кръста си. Казвам му, скоро ще престане. След 4-5 или 10 часа престава. Аз зная, че вятърът ще престане. Щом престане вятърът, той казва: „Слава Богу. Освободих се.“ Това е едно отражение на движението на вятъра. Но това не е толкова строго. Това са само факти. 2×2=4. Но можете ли да докажете, че две по две е четири? Аксиома ли е две по две равно на четири, или трябва да се докаже? (Н.: „Аксиома е, но може да се докаже, че е така.“) Това е едно количество. И две и две пак е четири. Защото умножението е такъв процес, при който единия множител го взимаме толкова пъти за събираемото, колкото показва другият множител. (3×3 = 9). Тук тройката взимаме 3 пъти като събираемо, значи 3 пъти трябва да я съберем. Всякога мислите на една среда с по-голяма интелигентност образуват една промяна върху една среда с по-долни същества. Значи мислите на едните произвеждат една промяна у другите. Да кажем, мисълта, това е едно динамо. Представете си 5-6 милиона същества. Какво динамо представлява това? При такива силни течения може да се образува цяла една промяна върху физическия свят. Това, което един човек не може да направи, двама, четирима могат да направят. В природата може да се възпроизведе една промяна. На това се дължи, когато се сбират хората да се молят заедно. Ако те са силни и искат да се помолят за дъжд, ако четири, пет, десет хиляди хора си съсредоточат мисълта и се помолят за дъжд, непременно те ще привлекат влагата. Но и другото, ако се съберат толкова души, които да противодействаш, те ще разпръснат влагата.

Та промяната на времето често играе важна роля върху човешкия организъм. Най-първо трябва да отделите ония посторонни влияния, величини върху вашия живот, които са вметнати. Вие някой път не можете да си дадете отчет. Изменя се вашето състояние, вие не разбирате защо. Тия състояния, на които вие не можете да дадете никакво тълкувание, оставете ги настрана. Както някой път държавата разхвърля някои дългове, или общината, върху населението. Ял-не ял, ще плащаш. На какво основание? Никакво основание. Ти плащаш. Разхвърля се този бюджет между членовете на общината, и всички трябва да платят. Или държавата разхвърля своите данъци. И в природата има такова разхвърляне. Но природата е последователна. У нея има данъци, но когато има печалба, тя и тях дели, разхвърля ги. А в обикновената държава данъците плащат, но щом дойде до благата, тях държавата задържа за себе си, А щом държавата се намери натясно, тогава тя може да взема от хората. Но за изобилието не прилага същия закон. Като дойдем до природата, тя казва, ти даваш, и на тебе ще дадат. Когато вие образувате вашия характер, трябва да знаете да спазвате този закон. Когато вие изисквате от един човек, вие се поставяте на мястото на държавата. Казвате: „Дръж това нещо заради мене.“ Вие искате той да свърши тази работа заради вас. Но когато дойде вторият момент, при печалбата, и тогава ще кажете така: „Много ви благодаря. Сега имам печалба, вие ни услужихте тогава, ето сега печалбата.“ Това е една последователност в законите на природата. Не се ли съобразявате с този закон, веднага в природата се образува едно противоположно течение на вас.

Аз съм ви превеждал примера – един български адвокат от Горна Оряховица ще пътува с влака. На трена иска да се качи и един селянин, но не му достигат 30 стотинки, казва на адвоката: „Моля ви господине, дайте ми 30 стотинки, не ми достигат да си купя билет.“ Казва: „Нямам.“ Селянинът си турил торбичката на гърба и си тръгва пеш. След седем-осем години този адвокат отива в Англия. Иска да се качи на трена, бърка в джоба си, вижда, не му достигат точно 30 стотинки за билета. И тръгва той пеш дълъг път. Веднага в неговия ум изскача този селянин с торбата, комуто също не стигнаха 30 стотинки. Пък и той сега тук отникъде не може да вземе. Казва на един англичанин, всеки си вдига ръце и той си тръгнал пеш. Та казвам, в природата има едно съвпадение, един закон, който регулира отношенията, количеството на енергията, количеството на топлината и благата, които ще дойдат.

Та казвам, когато имате най-хубавите чувства, наблюдавайте какво е времето вънка, каква е температурата, после какви са облаците, високи ли са, или ниски, черни ли са, влажни. Сега ще направите тези наблюдения за три месеца. Ще вземе част от зимата и част от пролетта. Пресметнете докога ще се свърши упражнението. (До 15 май.) Добре. Дотогава вие ще съберете доста данни. Вие ще изнесете тези данни, наблюдения, да видим дали ще има някое съвпадение между времето отвън и вашето разположение. Ще видим дали нашите чувства са абсолютно независими от времето, или времето оказва известно влияние? Някой път си неразположен духом, погледни на времето отвън. Защото времето действа върху човека. И ти ще се насърчиш. Пък ако времето е хубаво, и пак си неразположен, тогава вече ще търсиш причините по-далече. Защото, ако е от времето, трябва да има един съвпад. Щом се смени времето, веднага ще се смени и твоето разположение.

Сега имаме едно музикално упражнение. Станете.

Първо. (Ръцете са пред гърдите с допрени пръсти, бързо се отделят настрани, и пак напред, и т.н. Същото се повтаря много пъти.) Ще мислите: всичко лошо навън, всичко добро навътре. Навън-навътре, навън-навътре.

Второ. (Ръцете са пред гърдите, китките – допрени. След това бързо и силно изтръскване и изпъване на ръцете настрани.) Бързо. По-бързо. (Много пъти и все по-бързо и по-бързо.)

Набрало се е известно количество електричество, което трябва да излезе.

Сега изпейте „до“, „ми“, „сол“, „до“. Половината от вас пейте гамата нагоре, другата половина – обратно назад. Ще знаете, че пението упражнява отлично влияние върху здравето. Човек, който пее, мъчно се разболява. А който не пее, често се разболява. После онези, които знаят да пеят хубаво, да вземат верни тонове. Сега вие няма да ставате певци. Ще пеете, за да бъдете здрави. После защо цигуларите си мърдат пръстите, като свирят? Мърдането на пръстите, то е, за да се предаде на тона по-голяма мекота. Сега вземете онези тонове, които може да хармонизирате. Защото в пението има тонове на дисхармонията. Когато пеете, взимайте пението в позициите. В позициите гласовете не са верни, но има по-голяма мекота. (Учителят пее и свири едно упражнение няколко пъти.)

Само Божията любов носи пълния живот.“

Двадесет и трета лекция на Младежкия окултен клас 14 февруари 1930 г. петък, 6-7 часа, София – Изгрев.

Категории