Словото

ЗА СТРАХА И БЕЗСТРАШИЕТО

ЗА СТРАХА И БЕЗСТРАШИЕТО

I година, 2 школна лекция на I Мл. ок. клас, 1.III.1922 г. сряда 7-9.30 в. София

Т. м.

Прочетоха се темите. (Човек трябва да започва всяка своя работа с най-малките спънки.)

От всички тия прочетени работи извадете есенцията. Ще направите едно извлечение. Един да го направи.

Ще съберете числата, както ги дадох, после ще ви кажа защо. За тия числа аз ще ви дам някои обяснения – общото число е 227.

1-20 7-12 13-8

2-15 8-13 14-2

3-5 9-14 15-21

4-7 10-1 16-16

5-9 11-9 17-17

6-10 12-8 18-11

_________________

227

Знаете ли на какво мяза туй упражнение „Fir-furfen-tao-bi-aumen“? „Fir-furfen-tao-bi-aumen“ – то е едно изречение, което значи „С най-малкия страх и с най-малката тъмнина!“. Всеки, който върви по тоя път, трябва да има най-малкия страх и най-малката тъмнина. С най-малкия страх, който причинява най-малка вреда и отклонение. Който се страхува много, не е за тука. Първо научете изкуството да се страхувате най-малко и да имате най-малката тъмнина.

Аз ще ви държа една беседа, може би следующия път (като се уреди, тогава ще ви говоря), какви трябва да бъдат отношенията на човека към живата природа. [правилата за учениците от следващата лекция]

А туй изречение аз го превеждам на български така: „Без страх и без тъмнина!“ Знаете ли, че страхът ражда тъмнината в света? А страхът е роден от греха. Тъй седи въпросът. Страх, не предпазливост, защото човек, който знае, че съществува една първична причина и при това се страхува, този човек не е разбрал смисъла на тая причина. Тъй ще влизате, като ученици – без страх и без тъмнина. Ако ли не, ще се яви в ума ви страхът, ще ви лиши от светлината, а тъмнината по един естествен път ще дойде. И обратно – когато имате тъмнина, и страхът е там. Те са две състояния на човешкото съзнание, които трябва да урегулирате, защото всички ученици на окултизма първо се питат: „Може ли?“, „Дали ще успеем?“, „Може да не е време!“, „Какви са нашите способности?“, „Може да паднем“; „Може да се повърнем назад“. Въпросът се решава така – ще се учиш или няма да се учиш – нищо повече! Искаш ли да се учиш или не искаш?! Тъй е въпросът – рязко! Тъй е то. Та сега ще преодолеете тази мъчнотия в себе си. Там, дето Христос цитира този стих: „Страхливите няма да влязат в Царството Божие…“ [О.Й. 21,8] Вие може да проверите страхливият човек учен не може да бъде, нито философ, нито държавник, никакъв не може да стане. Страхливият човек ще има живота на заека, а от заека по-страхлива е жабата. А жабата е емблема на крайния материализъм. Това е един факт.

Следователно, всички хора материалисти са страхливи – вземете на един най-смел човек, материалист парите и ще видите, че той ще изгуби и ума и дума. Като работи 20 години, и вие му вземете всички средства, той е в положението на жабата, а заекът е богатият, още недообран.

И тъй, като мислите за заека, ще кажете материалист човек е той, е недообран; той бяга да му не вземат останалото богатство. А жабата е съвършено обрана, тя е вън и трябва да влезе във водата. Тя казва: „Тук е спасението!“

И тъй, аз ще ви дам три емблеми: жабата бяга във водата, заекът – в гората, а ако подплашите някоя птичка, тя хвръква във въздуха. Но две неща ви трябват: без страх и без тъмнина! Ще го турите като мото. Туй ще си го напишете и никакви коментари!

Когато се предприеме някоя екскурзия, какъв е методът? – Избира се някой висок планински връх, после туристите почват да се изкачват към него и докато го достигнат, на много места ще почиват. Тъй и в тази наука, на много места ще почивате, на много места ще ядете и подновявате силите си. Сега мнозина учители представят, че окултизмът е област много опасна. Да, опасна е за страхливите, но за безстрашните е най-безопасна. И когато кажа: „Много е опасна“, това изпитват само страхливите. Опасна е тази работа; казвам, за да се освободя от тях. И после, когато кажат: „Без най-малката тъмнина“, те – страхливите казват: „Непристъпна е светлината“. Страхливият и от светлината го е страх. Вземете, и разбойника; като обира някого, в тъмнина работи; като му светнат, веднага му трепва сърцето.

Това са двата метода, с които се изпитват учениците на двете школи. Всякога ще ходите без страх и без тъмнина. Който ходи със страх и тъмнина, той е пак ученик, но на черното братство. Без страх и без тъмнина – ученик на бялото братство.

Може във второто и третото събрание да ви говоря върху човека. Утре вечерта ще има беседа там в салона. Ще бъдете слушатели, там всички. Трябва да се уреждат работите. Вие, младите, трябва да бъдете предвидливи. Когато човек тръгне по някой път, трябва да прати човек да види пътя разчистен ли е, „може ли да се мине“, мостовете направени ли са, как се минава: пеш, с кон, да не се връща, иначе някой назад. Тъй, ще бъдете безстрашливи!

Първото нещо – вие много пъти сте ходили и сте се връщали назад. Много пъти учениците започват, влизат в гимназията, някои изкарват първи клас и остават, други изкарват II, III, IV, пък най-силните остават напоследък. Като свършат гимназията, като излизат в живота, пък може да се случи най-способните в гимназията да останат назад в живота. Законът е верен. Някои ученици, които са били първи до трети клас, от четвърти нагоре почват да отслабват. И обратно, като че се събужда нова енергия и от четвърти клас нагоре изкарват много добре.

И аз отдавам това на една психическа причина. И тя е следната: тия деца, като ги хвалят чрезмерно, у тях се развива тщеславието, на задната част на мозъка се привлича всичката кръв, а предната част на мозъка се храни по-малко. Тъй че, когато много ви хвалят хората, без да искат, те ще спрат развитието на вашия ум. Затуй учениците трябва да се въздържат, да се възпират от хвалене.

Тщеславието е отзад, а понеже умът е все отпред, разбойник е то и всичката храница, която иде, я взема. И умът не може да се развива. И затова в Писанието се казва: „Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат“. Те стават спасени. Ако някой те пита: Защо да не бъдем тщеславни? – ще възразиш: „За да не престане умът ми да е ум“. Действително, онези хора, които са осмивани в света, са станали поети, велики хора; а които са обещавали много, останали са посредствени. По тази причина умът им не е имал достатъчно храна да изкара своята работа. Та за туй ще чакате да ви хвалят хората след като умрете, на гробищата, тогава ще слушате хората кой какво ще каже за вас – и добро, и зло. А живи, докато сте трябва да бъдете глухи за всичко.

Запример, може да ви попитам: „Ти ученик ли си на окултната школа?“ – и после да кажа: „От тебе няма да излезе нищо, то е трудна работа!“ – и ти се умърлушиш. Не, спри се, никакво внимание няма да обръщаш.

Сега ще приложите този метод и ще видите какви са резултатите. Имат ли практическо влияние, или не? Защото има смели хора, от страх са смели. Някои казват: „Да бъдеш много смел!“ Но някой път смелостта се дължи на страха. Вземете, вие котката, която я е страх или куче, което квичи. В момента на самосъхранение у нея се заражда най-първо страх, но после тя е готова да се хвърли отгоре ти. Туй не е безстрашие. Това е смелост от страх да запазиш живота си. Когато пък безстрашието, подразбира вътре при всяко положение да е безстрашен човек, или казано на окултен език: „Да се колебаеш отвънка, без да се разколебаваш отвътре. Колебание отвънка без разколебаване отвътре!“ Тези правила ще ги приложите, ще ги имате пред вид, когато изучавате окултните уроци.

Сега е достатъчно, нали?

Защото именно Божествената Любов ражда безстрашието. Само Любовта може да роди безстрашието, и то съвършената Божествена Любов – никоя друга. На физическия свят не може да познаете Любовта, докато не познаете безстрашието. Ако ти тупка сърцето, може за Любовта да говориш каквото си искаш, тя е непознаваема. Не казвам да направиш сърцето да не тупа, но при страха има едно особено трепкане. Това са енергии, които предизвикват точно определени психически състояния, проявяващи се на лицето, като трепвания, побледняване, събиране на кръвта навътре и след туй има разширение на кръвта, излизане навън, защото, след страха се ражда и гневът.

И тъй, запример, страхливият човек се докача, че си го изложил, него го е страх от общественото мнение. Той ще се разгневи, как тъй да го изложиш. Сега представете си, яви се, да кажем един адепт от черната ложа, и той, чрез своята наука, изкушава те, измами те, излъгва те, ти се опозоряваш. Тогава, след като те опозори, той ще ти даде един метод да скриеш туй, което си направил. Най-първо ще те измами, а след като направиш греха, той ще дойде в друга фаза, като твой благодетел, ще ти покаже начина, как да се избавиш. Ще дойде лъжата. А сега, безстрашният човек никога на изкушение не се подава. Туй е за учениците на окултизма. Щом влезете в тази школа има много възможности за изкушение.

Сега в тази школа ще ви дам метод да правите преводи; например, река на какво е превод, дърво на какво е превод, вълк, лисица, жаба, муха, комар – те са все преводи. Туй е езикът на природата. Защото природата е направила комарите, вълците, лисиците. А ще кажете: „Когато някой пише някое писмо, нали всяка една буква си има своята целесъобразност?“ Един ред от такива букви дава известен смисъл. Следователно, животните, като ги наредиш в известен ред, по същия закон ще добиеш едно разумно слово. Ще започнете най-първо с по-малки преводи: река-извор.

Тема №2 – Превод на думите: река, дърво, планина, вълк, лисица, жаба, муха, комар?

Т. м.

Категории