Словото

Звездни и планетни влияния (Астрология по Учителя)

Смислови извадки от лекции и беседи на Учителя Беинса Дуно

З В Е З Д Н И   И   П Л А Н Е Т Н И   В Л И Я Н И Я

1.      Причини за противоречията. Двете положителни течения на електричеството, идващи от Слънцето и Земята и двете отрицателни магнетични течения от Слънцето и Земята.

2.      От Слънцето излизат кръгове (електрически течения), които минават през центровете на всички планети.

3.      Има и други течения – от планетите към Земята. Но това са пак слънчеви течения – нишки, с които е опасан човек и които свещено трябва да се пазят, да не се късат.

4.      Теченията на планетите. Ежедневно влияние на планетите върху организма на човека.

5.      Темпераментите.

6.      Необходимостта от изучаване на Астрологията.

7.      Разумни Същества стоят зад всички планети и планетни течения.

8.      Астрологическа подредба при сядане в клас. Причина за натегнатото състояние в класа.

9.      Практическа работа с Астрологията при промени в емоционалните състояния.

10.         Планети и професии.

11.         Божествената държава – оригиналът на всичко земно.

12.         Планетните кръгове.

13.         Възможностите на духовния и физическия човек.

14.         Упражнение.

15.         Закон на мисълта. Живот на Слънцето.

16.         При разумния живот Светлината иде по особен начин. Слънчевият спектър.

17.         Плодовете се намират под влиянието на планетите.

18.         Наблюдения на небето.

19.         Слънцето, Луната и Земята.

20.         Притегателната сила между Луната и Земята.

21.         Земята от гледището на науката и на новите идеи.

22.         Марс и желязото.

23.         Влиянието на планетите – това са принципи, които действат. Марс.

24.         Единство в природата. Свещеният огън.

25.         Гноми, ундини, силфи и саламандри.

26.         Планетите са принципи, които действат.

27.         Практическа работа с Астрологията. Ботаниката.

28.         Влиянието на Месечината

29.         Големината на планетите и отдалечеността им от Слънцето. Интерес към астрологията.

30.         Човекът – пътник във Вселената. Халеевата комета

31.         Влияние на планетите – влияние на Същества, които живеят на планетите

32.         Човекът – пътник в Космоса. Езотерика. Всичко е за добро

33.         Земята от езотерична гл. точка

34.         Управляващата раса. Жителите на планетите.

35.         Всяко нещо трябва да става на своето време

36.         Хората – далекогледи

37.         Слънчевата светлина и енергия

38.         Сведенборг

39.         Влияния на планетите. Предсказанията

40.         Влияния на планетите. Предсказанията

41.         Всяка планета и всяка форма има своя симфония, своя музика, свой тон

42.         Сърцето, умът, душата и духът – създатели на вселените

43.         Дистанцията между небесните тела и между хората

44.         Влиянието на планетите преди и сега

45.         Земята – изправително училище

46.         В Природата всичко е записано и отпечатано, както и в човешките мозъци

47.         Дистанцията. Влияние на планетите

48.         Възможности в бъдещето

49.         Мащабите на Космоса. Употребяване, а не завладяване на благата

50.         Величието на Космоса

51.         Приближаване и отдалечаване

52.         Вселената е възпитателно учреждение

53.         Влияние на планетите и звездите

54.         Гениите, Съществата на планетите

55.         Упражнение за наблюдаване на планетите

56.         Астрономия за деца и студенти . Слънчевата енергия по изгрев. Бог върши всичко чрез

57.         Съприкосновение на Земята с тъмната и със светлата планета

58.         Синастрия 1

59.         Синастрия 2

60.         Тъмната планета

61.         Луната

62.         Планетните течения

63.         Слънцето

64.         Синята планета. Шестата раса

65.         Кометите

66.         Астрономията

67.         Планетни влияния

68.         Планетното влияние върху човешкото тяло

69.         Тяло, планети, природа

70.         Сатурн

71.         Хелиоцентрична и геоцентрична астрология

72.         Координация на органите със съответните планети

 

1.         Причини за противоречията. Двете положителни течения на електричеството, идващи от Слънцето и Земята и двете отрицателни магнетични течения от Слънцето и Земята.

Каква роля играят противоречията в Природата? Всяко противоречие играе известна роля в Природата и в Живота. Де се раждат противоречията? – При еднаквите сили. Обикновено две положителни сили биват в противоречие. Щом се срещнат, те се отблъскват. И в електричеството има две положителни течения: едното течение иде от центъра на Слънцето, а другото иде от центъра на Земята. Когато се срещнат, те се отблъскват, понеже електричеството, което иде от Слънцето, иска да проникне в центъра на Земята и да направи един цял кръг; също тъй и електричеството, което иде от центъра на Земята, иска да направи един кръг, и като се срещнат, те се спират в своите действия. Защо? – Противоречие има между тях. Тогава в помощ на това противоречие идват други две магнетични течения: едното иде от Слънцето, а другото – от Земята. Те отклоняват теченията на електричеството: едното отклонява електрическото течение на Слънцето вдясно, а другото отклонява електрическото течение на Земята вляво. И ние казваме тогава: положително с отрицателно се съединяват. Схващате ли каква е идеята? Ще вземете туй обяснение като една математическа вероятност. Вие сами ще мислите върху тия течения. Аз ги поставям в закона на математическите вероятности. Вие трябва да работите, понеже в окултната наука никога не се приема нещо, което не е доказано, а вие можете да проверите всяко нещо в себе си.

2.        От Слънцето излизат кръгове (електрически течения), които минават през центровете на всички планети.

И тъй, тия течения, които идват от Слънцето, проникват и в цялата Слънчева система. От Слънцето излиза един кръг, който минава през центъра на Меркурий; после излиза друг кръг, който минава през центъра на Венера, и т.н. Значи от Слънцето излизат кръгове, които минават през всичките центрове на планетите. Това са все електрически течения, които правят тия кръгове. Но много рядко се случва такова съчетание, при което всички планети да бъдат на една права линия. Обикновено те са в разни положения. Знаете ли тогава какво влияние ще окажат те върху Земята?

3.        Има и други течения – от планетите към Земята. Но това са пак слънчеви течения – нишки, с които е опасан човек и които свещено трябва да се пазят, да не се късат.

Значи има разни течения от Слънцето, които отиват към всички планети, но има и други течения от разните планети към Земята. Да допуснем, че някой от вас е под влиянието на Юпитер, който е 432 милиона мили далече от Слънцето. Такъв човек няма да бъде с горещ темперамент, няма да има темперамента на Венера, защото електрическите и магнетическите течения, които идват от Юпитер, се различават от тия токове, които излизат от Слънцето – те не са едни и същи. Това са течения, които идват от други сфери, от другия свят. Може да се нарисува и друга картина: да видите как Слънцето съставлява част от друго едно Слънце, около което също тъй има течения, но те са по-интензивни в своите трептения. И тъй, теченията на нашето Слънце са вторични; те са, които влияят на хората. Ако някой човек е накрая на Слънчевата система, питам: за колко време ще дойде светлината до него? Слънчевата светлина иде на Земята за осем минути. Тогава за колко минути ще отиде до Юпитер? – Приблизително за четиридесет минути. Тъй че слънчевата светлина ще употреби около четири и половина часа, докато стигне до най-отдалечената планета във Вселената. Ако вие се намирате под влиянието на Юпитер, то Слънцето, или тази интелигентна Светлина, ще повлияе другояче върху вашето развитие – тя ще повлияе само върху някои части от вашия мозък. Как ще ви повлияе Юпитер? – Той ще повлияе на личните ви чувства, а донякъде и на милосърдието. Неговото влияние няма да се отрази върху цялото ви развитие. Затова всички планети трябва да влияят върху вас. И така е в действителност. Всяка планета оказва по-голямо или по-малко влияние върху вас. Това са слънчеви течения. И вие сте един фокус, дето всички тия течения от целия Космос се събират във вас. И ако ви погледне някой ясновидец, ще види много кръгове около вас. Това са все различни влияния, различни течения. И вие мязате на мушица, омотана от главата до петите в паяжина, с хиляди нишки. Така сте опасани и вие от много кръгове на разни планети. И това са все влияния, които дават подтик на вашите чувства и действия. Вие трябва да пазите всичките тия идеи. Ако някой път скъсате една от тия нишки, ще дойдат същества, които ще ви спрат в еволюцията, и вие не ще можете да се развивате, докато не дойдат други същества да съединят скъсаната нишка. Тъй че щом някой човек скъса една от тия нишки, той се спира в своето развитие, спира се и цялата раса: всичко около него е в застой. 

Като ви казвам, че трябва да живеете добре, с това подразбирам да не късате тия нишки. Като не знаете тази дълбока наука, щом скъсате една от тия нишки, развитието ви ще спре. Някои казват: „Аз мога да скъсам една нишка.“ Можеш, защо не, но трябва да знаеш, че нишката се къса лесно, а мъчно се връзва. И в този смисъл може да се каже, че човек е изтъкан. Целият Космос тъче. Всички тия течения изтъкават човека.

4.        Теченията на планетите. Ежедневно влияние на планетите върху организма на човека.

Сега аз ви давам тази идея, за да бъдете сериозни в живота си, да пазите това, което ви е дадено. Ще кажеш: „Аз няма да загубя това, което Бог ми е дал!“ Аз искам да ви дам тази мисъл за вашето сериозно развитие. Вие ще бъдете всеки ден под влиянието на разните планети: човек постоянно се движи и попада под разните влияния на планетите, вследствие на което постоянно се мени. Всички хора се движат в разни посоки: едни отиват към Слънцето, други се връщат оттам. И тъй, има постоянно движение на хората в различни посоки. Да кажем, че сутрин сте под влиянието на Меркурий; след това може да попаднете под влиянието на Венера или на Юпитер и т.н. През целия ден обаче влиянията на всички планети ще минат през вашия организъм; и вечерно време, като заспите, вашият астрален двойник ще бъде пак под влиянието на тия течения, само че в друга форма. Тъй щото и когато сте будни, и когато спите, цялата Природа работи върху вас. Законът на развитието поставя човека в хармония с влиянията на Слънчевата система. Щом се скъсат някои от тия нишки, у човека става подпушване и се явяват известни кармически последствия. Например, ако влиянията на Марс станат господстващи в живота на някой човек, той ще стане военен, ще мисли само за войни и за бой. И тогава какво трябва да направим, за да изменим такъв човек, т.е. да го освободим от тия влияния? – Трябва да го турим под влиянието на друга планета. Като дойдат върху него влиянията на Юпитер, до известно време той ще бъде благоразумен, ще се самовладее, но щом тия влияния вземат надмощие, той става горделив и започва да се смята като главния Бог Юпитер – на всички заповядва. За да го освободим от тия влияния, трябва да го поставим при други, по-благоприятни. Някои от планетите действат върху религиозните чувства на човека, но ако прекара дълго време там, неговият ум може да се разшири много и той ще се зарази от някои ексцентрични религиозни вярвания. Затова ще го изместим и оттам. Човек трябва постоянно да отива към Слънцето и оттам към някоя планета, но винаги ще трябва да прави движения към Слънцето. Но за това се изискват строги правила. Който не знае тези правила, може да влезе в някой трен и той да го закара там, дето не трябва и дето не е мислил да ходи. Значи трябва да знаем тарифата, за да пътуваме, а да не вървим произволно. Като влезеш в тия течения, трябва да бъдеш много точен, защото иначе можеш да влезеш в друго някое течение и да останеш там, дето не трябва.

5.        Темпераментите.

Та влиянията на всички тия планети образуват Слънчевата система. Някои влияят положително, други – отрицателно, и тъй съграждат темперамента на човека. Всеки темперамент е лош, когато не е съграден добре. Когато сангвиническият темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма; когато нервният темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма; когато холеричният темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма; когато флегматическият темперамент е доброкачествен, по-хубаво нещо от това няма. Следователно те се балансират помежду си. Първите два темперамента отиват с положителните течения, а другите два отиват с отрицателните течения и между тях става едно преплитане, една обмяна на енергия. Всеки темперамент си има известен орган, който е най-силно развит. Тия органи са център на сили, които функционират в Живата Природа. Всички вие сте под влияние на тия сили.

6.        Необходимостта от изучаване на Астрологията.

Сега вие може да кажете: „Не ми трябва астрология, аз няма да се занимавам с нея.“ Ти можеш да не се занимаваш, но Небето се занимава с тебе. Това е все едно някоя детска топка да каже на детето: „Аз нищо не искам да зная за тебе.“ Детето обаче казва: „Аз искам да се занимавам с тебе.“ Топките трябва да разбират магнетическото влияние на цветовете. Ако една топка е червена, то за да се избави от децата, трябва да измени цвета си; щом не е червена, те ще я захвърлят и тя ще е свободна. Следователно вие трябва да разбирате влиянието на планетите, защото като ви вземат в своя кръг, вие ще бъдете за тях като една топка и ще скачате, но после ще се научите, че трябва да разбирате астрология. 

Астрологията се занимава с физиологическия процес на човешкото развитие. Вие трябва да знаете тези процеси. Това е едно основно занимание в окултната наука. И всеки, който иска да има нормален ум, едно нормално сърце, трябва да разбира влиянията на планетите. Знаете ли какво нещо е нормален ум? Аз наричам нормален ум този, който не се стряска от мъчните задачи в живота. Нормално сърце наричам пък това, което не се дразни от малките работи. Сърцето трябва да чувства – можеш да чувстваш болка, можеш да страдаш, то е в реда на нещата, но да се стряскаш, това не е позволено. В Природата няма стряскане – ние произвеждаме стряскането. В Природата има интензивни страдания, но стряскане няма. Стряскането е един опасен процес на отскачане, на прекъсване, а туй прекъсване е опасно нещо. Някой седи, стряска се и казва: „Какво ще стане с мен?“ И като се стресне веднъж, дваж и повече пъти, най-после нищо не остава от него. Сътресенията, стрясканията са удари за човека. Затуй ще избягвате стрясканията, а за да се избегнат, човек трябва да има вяра във великия закон, който работи в Божествения свят.

7.        Разумни Същества стоят зад всички планети и планетни течения.

Всички планети представляват една разумна система. Те са образувани от разумни същества, затова тези течения са под строгия контрол на тези Същества и чрез тях те влияят на хората през пространството. Когато един възвишен дух иска да ви повлияе в една насока, той ще бутне известен бутон и ще изпрати тия течения – чрез тях ще ви помогне; когато пък иска да ви спре в пътя, ще бутне друг бутон и ще ви прати противодействащо влияние. Тъй щото те си служат с тези течения или да ви подтикнат към Добро, или да спрат направлението на вашата мисъл или на вашето желание. Та ще се съобразявате с онзи велик закон на Космоса, който действа хармонично във всички направления. Ще си турите за задача да се хармонирате астрологически. Всеки за себе си трябва да знае от кои планети се влияе повече. Тогава, съобразно тази система, трябва да се нареждате на местата си в класа. Ще се научите от астрологията кой с кого се допълва, кои си противодействат и кой трябва да влезе помежду им, за да се примирят – тъй искам да бъдете наредени в класа.

8.        Астрологическа подредба при сядане в клас. Причина за натегнатото състояние в класа.

Сега ще ви дам една задача: за следния път да се наредите астрологически. Колко души от вас разбират от астрология? На тия, които разбират, ще им дам работа. Всеки от вас трябва да знае приблизително под какво влияние спада. Венера с кого върви? – С Марс. Меркурий? – С Юпитер. Слънцето – С Меркурий и Луната. Сатурн? – С Юпитер. Ще се опитате по такъв начин да се хармонизирате, да видим как ще тръгне работата. Ще направим един опит. Тогава ще можете ли до следния път всеки от вас да знае под чие влияние спада? Типовете трябва да се определят точно. Хармонията помежду ви може да се постигне и по друг начин: ако всеки седне до този, когото обича, пак ще можете поне приблизително да си хармонирате. Но понеже и вашата обич се мени постоянно, често ще си местите местата; след известно време учениците от първите чинове ще намерите на последните места, а тия от последните чинове ще дойдат на първите места. Такива ученици ще наречете малко ексцентрични. Това се дължи на желанието у тях да намерят някого, с когото да си хармонират – това е един вътрешен стремеж. Ние ще направим този опит, за да се избегне това натегнато състояние, което често се заражда между вас в класа. Натегнатото състояние седи в това, че известни стари идеи, които носите в себе си от света, се сблъскват с новите идеи, които влизат във вашия ум. Ние не искаме да става никакво сблъскване във вас, затова във вашия ум трябва да има място за всяка нова идея. Щом идеите се сблъскват, те не могат да произведат този хармоничен резултат, който се очаква при новите идеи. Този начин на разсъждение ще ви повлияе, за да се образува във вас едно хубаво настроение на духа.

9.        Практическа работа с Астрологията при промени в емоционалните състояния.

Често онези, които следват окултната наука, но не са запознати с разните клонове на тази наука, като астрология, хиромантия, френология и др., не могат да си помогнат, когато ги нападне меланхолия или обезсърчение, или една рязка промяна от едно състояние в друго. Например, ако някой минава от едно религиозно състояние в едно негативно състояние на Сатурн, той веднага ще се обезвери и за да се отклони умът му от тези отрицателни мисли, върху него трябва да действат магнетичните влияния на Слънцето и той ще се хармонира. Някой казва: „Не вярвам в нищо.“ Но щом го извадите от това течение, ще каже, че се е заблуждавал. Защото в света има едно перспективно отклонение: можем да видим неща, които никак не съществуват, и да ги считаме за реални – там е опасността. А когато виждаме и самите реалности, няма никаква опасност.

10.     Планети и професии.

Изкуствата произтичат от планетите. Меркурий ще ви научи на търговия. На какво може да ви научи Юпитер? Кое изкуство поддържа той? 

Отговор: Висшата търговия, финансите, дипломацията. 

Сатурн? 

Отговор: Той е добър за началник на отделение, за дребни занаяти – като обущар и др. 

Слънцето пък има отношение към изкуствата. 

Реплика: Хора, които са под негово влияние, стават държавници, придворни, изобщо заемат все по-блестящи служби.

11.     Божествената държава – оригиналът на всичко земно.

Първичната идея, която съществува в Космоса, подразбира движение към Божествения двор, към Божествената държава. Понеже хората са забравили Божествената държава, те гледат на светската държава, създадена от хората. Първичното чувство е към Божествената държава, към Бога. Трябва да знаете, че в Космоса всичко има съвсем друго предназначение, отколкото тук, на Земята.

12.     Планетните кръгове.

Сега, които от вас искат, могат да нарисуват чертежа за планетите с краски – да се различават кръговете един от друг. Можете да употребите седемте цвята на дъгата. Можете да турите тези цветове на планетите, вместо на кръговете.

13.     Възможностите на духовния и физическия човек.

Какви са възможностите на едно същество от Духовния свят? Всеки от вас може да бъде разгледан като физическо същество, но може да бъде разгледан и като духовно същество. Като физическо същество човек не може да отиде на планетите, а само може да ги наблюдава и да си мисли за тях; като духовно същество човек може да отиде на всичките планети, да ги разгледа и да се върне – това ще му отнеме най-много два часа. Тъй щото във възможностите на духовния и на физическия човек има разлика. Това се отнася за всинца ви. Когато духовният човек се върне от своята разходка по планетите, той разправя на физическия човек какво има там. Физическият човек го слуша и казва: „Не те разбирам.“ Духовният му казва: „Няма нищо, по-после ще се разберем.“ Духовният човек всеки ден дохожда при физическия и по един или друг начин се старае да му открие това, което е видял и научил горе. Понеже той разполага с несъизмеримо време и пространство, у него има търпение; че ти си разбрал малко, той и на това е доволен. След дългото постоянство на духовния човек физическият човек започва най-после да се радва, вдъхновява се и казва: „Дойде ми някаква идея.“ Това е резултат на поетическия гений у човека. Всеки има по един такъв гений, трябва само да го долови. Това не е нещо фиктивно, но действителност, една Истина. Някои го наричат „Ангел хранител”. Той е толкова интелигентен, с толкова светло лице, с такъв нежен глас, с такива висши трептения наоколо си, че от всяка негова клетка диша живот. И когато иде той, всякога се усещате радостни, всичко наоколо ви е светло, но щом си замине, ставате неразположени, чувствате стеснение в сърцето си. Някой път духовният човек ви запитва: „Кажете ми сега вие нещо от вашия живот.“ И вие почвате да му разправяте за вашите тъги и скърби, а той ви слуша и почва да мисли как да ви помогне. Той бутне едно бутонче и веднага теченията във вас се изменят и ви светва. Но дълго време ще му разправяте, без да го лъжете. Той ви изслушва внимателно и казва: „Право говорите.“ И след това си записва всичко, каквото му казвате. Ако казвате право, и резултатът ще бъде прав; ако казвате криво, и резултатът ще бъде крив. Та Невидимият или Духовният свят взема живо участие в живота на разумните хора – те посещават всеки ден тия, които разбират. Затуй и ние искаме да приготвим условия за вас, та да разбирате вече небесния език. Ангелът говори отлично на твоя език, той те разбира много добре. Той, като дойде при тебе, няма да те кара да учиш неговия език, но ти, като идеш горе, няма да го разбираш и ще трябва да учиш неговия език.

14.     Упражнение.

Сега да направим едно малко упражнение. Представете си, че ръцете ви са в Слънцето: ще направите един малък кръг да обхванете първата система – Меркурий; после ще направите втори кръг, малко по-голям, и ще си представите, че обхващате Венера; третият кръг ще бъде още по-голям, ще обхванете Земята, и т.н. Кръговете стават все по-големи: Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. (Ръцете напред!) После ще произнесете думите: „Всичко, каквото Бог е вложил във Вселената, благото, което е определил за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа!“ Ще правите кръгове с ръцете си и ще кажете: „Амин – тъй да бъде!“ 

Думата амин значи: всичко да бъде тъй, както е написано. Амин е дума, която не може да се преведе – тя е свещена дума, която включва всичко хубаво и Божествено в себе си.

(5-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 16.XI.1924 г.)

15.     Закон на мисълта. Живот на Слънцето.

Да допуснем, че вие си представяте, че вашата мисъл е отишла на Слънцето. Питам: може ли мисълта ви да отиде на Слънцето? 

Отговор: Навярно мисълта ни не е отишла никъде. 

Тогава как може да мислите, че сте там, дето не сте? Обаче вие често казвате: „Аз съм на Слънцето и мисля само за него.“ Как може мисълта ви да е там, а вие да не сте? Според законите на мисълта ти не можеш да мислиш за това място, дето никога не си бил. При това вие твърдите, че мисълта ви е на Слънцето. Как ще примирите тези две противоречия? Това са ред софизми. Питам ви: знаете ли какво има на Слънцето? Вие може да докажете какво има на Слънцето, може да предполагате, но знаете ли го сигурно? Учените хора имат начини, чрез които доказват какво има на Слънцето. Те изследват какви елементи има на Слънцето: дали има кислород, азот, въглерод и др. Те изследват това чрез спектроскопа, но още нямат уреди, нито начини, чрез които да определят има ли живот на Слънцето, или няма. Учените хора не са определили даже и на най-близките планети има ли живот, или няма. Това нещо не може да се определи, понеже няма външни признаци, по които може да се познае. По светлината на слънчевия спектър би могло да се познае има ли същества на Слънцето, или няма.

16.     При разумния живот Светлината иде по особен начин. Слънчевият спектър.

Преди всичко дето има разумен живот, Светлината иде по особен начин. Например ако вие запалите една лампа, ще видите, че трептенията на тази светлина се разпространяват по един начин, а когато Светлината излиза от разумни Същества и се смесва със светлината на лампата, тогава трептенията на последната се разпространяват по друг начин. Значи има разлика между разпространението на светлинните лъчи, които излизат от едно неразумно и от едно разумно същество – законите са различни. Да кажем, че вие наблюдавате слънчевия спектър през една призма, като съсредоточавате ума си и сърцето си върху разните цветове и следите дали в тия цветове се явява някакъв съзнателен живот, или не. Какво заключение може да извадите, ако полето на отделните цветове започне да се разширява или стеснява? Най-първо ще заключите, че някаква физическа причина участва в опита ви, но щом се уверите, че причината не е физическа, тогава казвате, че някаква психическа причина е взела участие. След това трябва да разберете дали тази причина иде от Слънцето, или някъде от пространството, чрез въздуха. Ако концентрирате ума си върху спектъра на Слънцето, ще забележите, че портокалената краска става в средата си по-ярка, а в двата края избледнява. Какво заключение може да извадите от това?

(15-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 25.I.1925 г.)

 

17.     Плодовете се намират под влиянието на планетите.

Както растенията, така и животните са минали през разни стадии на развитие. При всички тия условия те са придобили известни навици, които са запазили и до днес. Изучавали ли сте какво влияние оказват планетите върху плодовете? Изучавали ли сте например под влиянието на кои планети се намират сладките, горчивите, киселите или стипчивите плодове? Всички тия плодове се намират под влиянието на различни планети. Това съставлява една отвлечена област за изучаване. Така има известни научни теории или идеи, които представляват недосегаеми кули. Малцина са смелите хора в света, които биха могли да се качват на тия високи кули, защото те не са от по хиляда метра височина, но понякога достигат и до няколко хиляди метра височина. Като се говори за възвишени идеи в света, на някои хора се забъркват умовете. Tе казват: „Докажете ни това!“ Всеки човек обича да се качва на по-ниски места, но на високи места малцина се качват. 

(25-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 12.IV.1925 г.)

18.     Наблюдения на небето.

Ето защо всички трябва да работите усърдно в сегашния си живот, за да си създадете благоприятни условия за бъдещето. Да допуснем, че вие излизате вън от стаята си, за да наблюдавате звездите по небето. След като наблюдавате по този начин небето месец-два, астроном ще станете ли? – Няма да станете астроном, но все пак ще придобиете нещо ново. Наблюденията, които правите по небето, ще внесат някакви неопределени идеи, които след време обаче ще се уяснят. Значи дълго време трябва да се наблюдава и изучава небето, за да се разбере какво носи то за човека. Някои казват: „От толкова години изучаваме новите идеи и още не сме ги изучили напълно.“ Казвам: много години, много векове още има да ги изучавате, докато ги изучите и разберете напълно. От толкова години насам съвременните учени изучават небето, но още не знаят дали има живот на Слънцето, на Марс, на Венера и на другите планети. Те знаят какви елементи има на тия планети или каква светлина имат те, но какъв е техният органически състав, какви организми живеят там – това още не е известно.

(30-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 19.VII.1925 г.)

19.     Слънцето, Луната и Земята.

Една наука е наука, когато можем да използуваме в най-малък мащаб нейните принципи. Да кажем ти си свършил по математика или геометрия; отлична наука е геометрията! Защото математиката това са формули, през които силите действуват, а геометрията, това са начините, чрез които се реализират нещата в света. Запример, когато аз взема да изследвам един човек, чисто научно аз построявам от неговото тяло или от неговите черти, какъв е характерът на този човек, или на мен е необходимо той да ми каже кога е раждан; за да бъде лицето му широко, аз зная кои са причините, или за да бъде лицето му дълго, пак зная причините, неговия ръст, устройството на неговите ръце; аз вземам най-първо предвид, как е действувало Слънцето, второ – как е действувала Луната, на какво направление е била тя, и трето – как е действувала Земята. Аз имам три точки. Вземам предвид най-първо какво влияние е упражнило Слънцето върху него (С). Искам да зная де е било Слънцето, когато той се е раждал; след това де е била месечината (М), и това има известно отношение спрямо нас, и най-после къде е била Земята, когато аз съм се раждал (З). И от тези три точки аз имам вече отношението на другите планети. Защото и те се намират на определени места в пространството. Има геометрически сечения и плоскости на звездите, Слънцето и Земята образуват целия организъм, те го поддържат. И когато стане изменение, някое колебание в Месеца, всичките тези идеи в нас, понеже Месецът е майка на въображението и те се изменят. Месечината е майка на човека, на религията, всички религии са образувани все от Месеца. А самият живот; формите на живота, начините, по които сега се образува животът, са организирани от Слънцето; а материалите, с които нещата са облечени, са взети от Земята. Следователно, майката се занимава с ума на човека. Слънцето се занимава с ума на човека, Месецът се занимава със сърцето на човека, а Земята се занимава с целия човек, с тялото на човека. Това е една скица и тогава идат другите планети. Когато Слънцето се занимава с моя ум, аз го свеждам към самото тяло. По какво ще позная какви промени са станали със самото тяло? Ако имаме една отлична кръвоносна система, ако имаме една отлична дихателна система, ще имаме един отличен темперамент, весел, жизнерадостен, оптимистичен, значи влиянието на Слънцето действува благотворно, а ако имам влиянията на Месечината, по какво ще позная? Ако влиянието на Месечината е взело надмощие, тогава ще имам преодоляюще влияние на венозната кръв, защото Месечината усилва, създава нещата, но не им дава насока; Слънцето ги създава и им дава насока, а Месечината ги създава, но не може да им даде насока; а Земята в даден случай е само един бирник, тя обича само да взема, тя е като един банкерин и държи точна сметка: каквото даде, ще си платиш точно. Тя държи сметка по двойното счетоводство. Ако у този човек преодолява влиянието на земята, той ще бъде скържав, той е егоист до немай-къде. Той е банкерин. 

Та, за да се уравновесят влиянията на Слънцето, Месеца и Земята, непременно трябва да преодолява влиянието на Слънцето. При сегашния строй Слънцето има абсолютно (не?)благотворно влияние върху целия живот на човека. Затова до него се допитваме. Ако нашите отношения са добри със Слънцето, непременно Месечината ще ни посрещне, и Земята, понеже Слънцето ги кредитира. То кредитира Луната и Земята. Та, щом твоите отношения са правилни със Слънцето, и отношенията на Луната, и Земята ще бъдат правилни към тебе. Сега у вас се явява едно противоречие: защо Земята да бъде зле разположена спрямо тебе? Другояче, научно ще кажа, земните сили няма да могат да функционират правилно вътре в твоето тяло. И лунните енергии няма да функционират правилно, и тогава силите, които идат от Слънцето, постоянно ще се стремят към уравновесяване. Щом се уравновесят, вие имате нещата, които търсите, вие се насърдчите, кажеш, аз ще свърша училището, но дойде Месечината и Земята, бутне всичко, пак се обезсърдчите, после пак дойде влиянието на Слънцето, пак се насърдчите и т.н. Това е едно безизходно състояние. В дадения случай вие ще вземете влиянието на Слънцето да подобрите артериалната си кръв. Дайте един превод на артериалната кръв, в какво отношение? Трябва да подобрите вашето чувствувание и вашата мисъл. Има известни методи за това. Това е окултната наука, тя дава методи, за да измениш състоянията си, за да докараш енергиите на Слънцето, Луната и Земята в едно правилно движение в твоя организъм, това е то окултна наука! Ако не разбираш така, никакъв окултист не си. Ама давал някой една точна идея за Бога. За да имаш една идея за Бога, ти ще поставиш Бога на мястото на Слънцето, после ще поставиш себе си при Земята, а твоите ближни ще поставиш на Месечината. (смях) Тъй е. Тогава ти ще поставиш баща си – Слънцето, майка си – Месечината, а себе си – Земята. Ето домът! Вие трябва да направите един превод, за да разберете идеята.

(10-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 14.XI.1930 г.)

20.     Притегателната сила между Луната и Земята.

Вземете отношението на Луната спрямо Земята; Луната ли изменя своето отношение спрямо Земята или Земята изменя своите отношения? (Луната изменя своите отношения). Защо? Кое е, което упражнява влияние? Как е възможно да се вземе Земята като едно безсъзнателно същество? От чисто научно гледище, как е възможно едно безсъзнателно същество като Земята, на 2 или 300 хиляди километра, от Луната има 250 хиляди мили, тогава как е възможно това същество (Луната) да упражнява влияние на Земята или пък Земята да упражнява известно влияние на Луната? И да има някакво взаимно влияние. Трябва да съществува някоя притегателна сила. (Да се обясни притегателната сила на Луната спрямо Земята, това не може да се докаже). Работата е там – съществува ли някой принцип? Че съществува притегателна сила е допустимо; щом съществува един принцип, той може да се докаже от ред явления.

21.     Земята от гледището на науката и на новите идеи.

Сега какво разбираме ние хората, които живеем на Земята, под думата „Земя”? (Едно тъмно небесно тяло, което не е способно да издава светлина, а само получава светлината си от Слънцето). Сега ще си послужим малко с аналогиите, да видите до къде се спират учените хора. Допуснете, че имате тук два вида свещи; 10 свещи са запалени и 10 незапалени; тогава запалените свещи са светящи, а незапалените не са. Питам: по какво се отличават запалените свещи от незапалените по същество? (Не се отличават). В това отношение по какво се отличава Слънцето от Земята? Че гори? (Да, че гори). Сега от чисто гледище, науката не отива далече. Тя приема като че свещта е запалена. Кой я е запалил? Тя допуща, че от самосебе си гори или че някой механически процес е станал и тя е запалена. Тя допуща, че това, което е запалило свещта, е отвътре и че има някое разумно същество отвънка. Но в дадения случай Земята тъмно тяло ли е? (Така се допуща, че е тъмно). Незапалено тяло, добре, няма да спорим. Сега да допуснем, че тази свещ е отвънка, но представете си, че някакъв масивен параван е заградил свещта или свещите, така ги затуляме и хората казват, че свещите ги няма, загаснали. Питам: загаснаха ли свещите? (Не са). Ами ако около Земята има такъв един параван, който препятствува на земната светлина, тогава ще кажем ли ние, че Земята е една планета? Едно тяло, което не свети, понеже ние не виждаме светлината на свещите, казваме, че те са загаснали. От гледището на нашите разсъждения, вярно е; но допуснете, че 10 души, които са гледали свещите, без да знаят са ослепели и кажат, че свещите потъмняха. Те казват така, без те да ги виждат. Питам, свещите ли потъмняха или техните очи потъмняха? (Тогава може да се допусне, че известни разлики ние ги схващаме, благодарение на нашите несъвършени същества). Сега това е само един начин на разсъждение. Защото в закона на хипнотизма, един човек може да се постави в какъвто и да е сън и да се накара да вижда или да се накара да не вижда, всичко може да се направи с него. Следователно, има ред явления в природата, които съвременната наука трябва да ги засегне малко по-дълбоко, за да ги изясни. И пътят, по който върви науката, е там. Та това са нови положения, които трябва да се изучават.

22.     Марс и желязото.

Та казвам, ако умът на човека не може да разбере някои неща или явления, тогава де седи причината? Вън или вътре? (В самия човек). Може да седи и вънка от него, може да седи и вътре в него. Възможно е някой път в пространството, както сега допущат, нашата Земя да дойде в съприкосновение с някоя тъмна сила, тъмно същество, с някое по-гъсто тяло, на което материята е по-лоша; и тогава това тяло може да упражни влияние на Земята. Питам сега, то ли ще упражни или друга някоя сила? Сега в астрологията, какво разбираме ние, като кажем, че Юпитер или друга някоя планета е упражнила влияние върху Земята? Най-първо вие трябва да знаете кой е елементът, който съответствува на Юпитер? Или нека турим Марс, той е по-близо до нас. Желязото съответствува, нали? (желязото). В дадения случай желязото е една форма. Но желязото е тук, на Марс го няма. Желязото, с което Марс разполага, е на Земята; а Марс, който разполага с един търговец далеч от Марс, той е закупил всичкото желязо и никой нямо право да разполага или да оперира с това желязо без него. В дадения случай Марс е един принцип, скрит принцип. Та вие не можете да употребите желязото, да видите неговата сила, ако вие не разберете неговата скрита сила, ако не познавате Марс. В дадения случай Марс е едно тяло, но ако вие го разбирате като един принцип, разумен принцип, който хората още не разбират – какво нещо е желязото, или произходът на желязото, или неговите сили, които Марс упражнява върху човешкия живот.

23.     Влиянието на планетите – това са принципи, които действат. Марс.

Та казвам, в дадения случай трябва да разберете астрологически: всичките планети – това са принципи, които действуват върху човешкото съзнание. Следователно, ако вие можете да разберете принципа Марс, тогава можете да разберете Земята, желязото. Когато намерите тази форма, тя има отношение към другите форми. Тогава само вие можете да превръщате една форма в друга форма. А щом можете да превърнете известна форма, вие можете да развиете нейната сила.

Та казвам, сега най-първо трябва да се разберат принципите. И после да образуваме един процес на скачените съдове. Понеже тези скачени съдове съществуват в природата. Трябва да разбираме закона на скачването. С кои хора трябва да се скачвате? Искаш да станеш гениален, мислено ще си направиш една форма гениална и постепенно тези сили ще дойдат, ще се скачиш с гениалните хора и полека лека ще станеш гениален. Тези сили, които действуват в тях, ще действуват и в тебе. Ако можеш да скачиш своята форма с гениалните хора, ще станеш гениален; ако не можеш да я скачиш, обикновен ще си останеш.

Сега да извадим онзи великия закон, който съществува, под влияние на планетите се разбират известни принципи, които действуват, и тях трябва да изучавате. Та именно какви са влиянията на Марс, когато той действува в човека? (Когато Марс действува, човек става мускулест, енергичен, много активен във всяко едно отношение). Сега как ще познаете, че един принцип действува нормално или анормално върху човека? (Марс внася активния елемент в човека, ако човек може разумно да оползотвори тази активност, тогава Марс действува благотворно върху него). Да допуснем, че един човек – учен, инженер, е гениален, прави своите изчисления много хубаво, трябва да се направи един яз, но понеже той няма сам да гради яза, а други го градят, пропуснали нещо от неговите изчисления, направили стената по-тънка, отколкото трябва, дохожда водата и събаря яза, и завлича хората и всичко. Сега де е погрешката? Неговата разумност може ли да помогне в дадения случай? Колкото и да е умен човек, той не може да помогне. Ето де е погрешката. В работата всички негови работници трябваше да бъдат скачени съдове с него. Там е всичката погрешка. Той не е бил скачен съд. В него Марс е действувал повече, отколкото трябва. Сега един инженер, който действува в дадения случай, той трябва да знае напрежението на този принцип. Да кажем, че той подпушва известна река. Самият стремеж, слизането на водата, теченията, това е Марс, той трябва да постави едно съпротивление, което да неутрализира до известна степен напрежението на Марс. Или трябва да намери една плоскост, която да уравновесява тези буйни течения. Така че като слизат буйните течения да слизат по тази плоскост и като слизат да се уравновесяват, и да се впрегне по един нов начин енергията на природата. Та казвам, енергията, която съществува в природата, иде при нас по един много голям наклон. Изкуството е там, че всяка енергия, която влиза в мозъка на човека, той трябва да я постави тъй, че да може да я използува. Например у вас се развива известна страст. Какво означава страстта; известна енергия, течение в природата. То не е само до човек, страстта прониква навсякъде – и в растенията, и в минералите, навсякъде страстта произвежда едно движение. Защото всеки има известна страст, човек, който има известна страст, той всякога ще има известно движение.

24.     Единство в природата. Свещеният огън.

Сега ето какво трябва да разбирате под единство в природата. Единство в природата, това е най-голямото насърчение, което трябва да имате. Щом кажем единство, подразбираме това, ако преди хиляди години тебе те е постигнало едно добро, това добро пак ще дойде. Това е единство. Значи доброто никой не може да ти го отнеме или това, което ти е дадено, никой не може да ти го вземе. Това е единство в природата. Значи има една разумност в света, която държи нещата в равновесие; значи явленията се повтарят. Например ти имаш една свещ, която е горяла, а после е изгаснала. Тя пак ще гори. Ако една свещ гори и после изгасва, значи непотребна е тази светлина, но като дойдат пак условията тази свещ да се нуждае от светлина, тя пак ще се запали и ще гори. По какъв начин? По някакъв мистериозен начин, едно същество ще я запали. От чисто човешко гледище ние ще кажем, един човек ще я запали. Допустимо е да се каже, че един човек ще я запали. Но как ще допуснем, че Земята един човек ще я запали? Тогава от научно гледище ще кажем, че Земята ще дойде близо до Слънцето и ще бъде запалена от някое голямо тяло, и ще почне да гори. А Земята може да се запали от едно същество като вас, само трябва да знаете где е запалката. Ако ти можеш да я намериш в лабораторията на Земята, ти можеш да я запалиш, няма защо да чакаш да дойде едно същество специално за това да я запали. Който и да е човек може. Представете си, че едно същество запали Земята, какво ще ни ползува това? Ще ни опърли всинца ни. Пък потребно ли е да бъде запалена Земята? Ще дойде един ден да бъде запалена Земята с един нов пламък, който съществува в света, при който като влезе човек, може да живее. И тогава ще стане едно пречистване на Земята. Земята ще бъде запалена с този нов огън, в който хората могат да живеят. И тогава тези хора, които са живеели и се развивали правилно, по пътя на еволюцията, те ще почнат да живеят, а грешниците ще се стопят и светът ще се очисти веднъж завсякога. Добрите хора ще отидат горе, а лошите ще се стопят, ще отидат долу. Наближило е времето. Тогава Земята ще се очисти от греховете на хората. И този огън ще бъде много силен и много мек, някой ще разтопи, а на някой ще даде живот. Онзи, който влезе в този огън, той ще бъде като златото, което се разтопява и се пречиства, в него като влезнеш, ти ще бъдеш тъй чист, като добър и хубав свеж въздух. Сега вие ще попитате от гледището на строгата наука, възможно ли е това? Това е най-голямата възможност, към която хората се стремят, и ние се стремим, за да можем за бъдеще да живеем в пламъка на огъня вътре.

25.     Гноми, ундини, силфи и саламандри.

Сега сме достигнали до едно място, ние сме живели в твърдата материя, живели сме във водата, сега живеем във въздуха, но наближава да идем да живеем в огъня, като тези – саламандрите. Нали така се наричат духовете на огъня? Един ден и ние ще живеем като тях. Каква е разликата сега между тези 4 вида духове? Гномите – духове на земята, ундините – на водата, силфите – на въздуха и саламандрите – на огъня. Каква е разликата между тях? (Разликата е в техните прояви). Ако вземем тези същества на въздуха, те са много шегаджии. Запример, вървиш ти с нова шапка, те ти вземат шапката, задигнат я, друг пък поет си турил своите листа, написал нещо много хубаво, но те ни пет пари не дават за научните работи на поета. Всичко, каквото те намират, задигат го. Сега това е смешната страна. Затова ние съдим по темперамента, те са много живи като децата. Те искат всичко на хората да е в ред и на място. Те казват: всичко трябва да е много чисто, като минем, всичко трябва да е много чисто и като намерим нещо, което е нечисто и не е на място, те го задигат. Щом ние минем, ние ще сме първите, които задигаме всичко. Когато тези разумните същества като силфите минат, те дигат прах; кой е виноват на това? Казвам, те са които дигат прах. Когато те идат, те са наредени с милиони, и играят, и това, което вие наричате вятър, то е една игра. Там има виканици, пукане-е, това, което вие наричате течения, то е викане, кряскане, вие като не го разбирате, то излиза като шум. Сега това не е научно. Научно е да кажем, че вятърът духа. А не научно е да кажем, че тези духове кряскат. Сега върху това няма да спорим, безразлично е, стига умно да се обясни едно явление. Сега това е в смисъл на алегория, че са същества, разумни, подвижни, правят си упражнения, те някой път си правят гимнастически упражнения, че недовиждат хората.

26.     Планетите са принципи, които действат.

Та казвам, така трябва да разбирате планетите като принцип. Седем принципа са, те са повече, но засега са седем принципа, които са действували в разните епохи. Сега има събудени още два (Уран и Нептун). А за бъдеще ще се намери още една и така ще дойдем до 12, но сега са 7, които действуват. Според астрологическите теории всички са планети, а Слънцето, което не е планета, какво търси в астрологията? Какво е влиянието на планетите? Какво търси Слънцето, което е централно място в астрологията? То се схваща като източник на енергиите. Та от това гледище можем да обясним Слънцето като баща на тези принципи. А всички други принципи са произлезли от него. А основният принцип е Слънцето, изворът на живота. И от там се проявяват всички други. Марс какво е предал на човешкия организъм? (На физиката на човека е предал мускулите и жилите). На неговите идеи предава стабилност да се бори и да устоява. Какво е предала Венера? (Мекия елемент, заоблените форми във физическото тяло и мекия елемент на любовта). Запример с какво се отличава един човек на физическото поле при един елемент на Венера? (С меки обноски и с неговия вкус). Когато принципът на Венера управлява майката, какво прави тя с децата? (Тя се отнася много меко с тях). Тъй прегръща ги, целува ги. Какво прави Марс, когато дойде у майката? (Смях). (Някой път ги понатупва). Тя кара децата на работа. Ще ги направи по-активни. Ако дойде Меркурий? (Той ще ги направи по-хитри, да могат да се справят с всички неприятности). Сега това е един принцип, който действува вътре у човека. И защо астролозите не туриха този принцип в Юпитер, а в Меркурий? Защото Меркурий е по-близо до Слънцето. (И по-бързо се движи). По-лесно ходи. Той е по-близо до университета. Често ходи да се учи от Слънцето. Е, какво предава Юпитер? (Благородство, тщеславие, на външната форма на човека предава един такт). Юпитер подразбира личността, личния живот на човека. А Сатурн? (Той е разумен, предава разсъждения). Сатурн е развил отношенията, казва, аз като личност, кой ме е убедил? Всичката философия на Сатурн седи в това: какви трябва да бъдат отношенията на природата към мене? Ако го духне вятърът, ще каже, не е навреме. Или ако се препъна на пътя, ще каже, пътят не е направен добре. Той винаги вижда все лошата страна. Значи запазва принципите на човека за неговата личност. А Сатурн е взел същевременно всичките благоприятни и неблагоприятни условия отвънка. Каквото и да му кажат, той ще каже: Работата така не седи. Той седи винаги на особено мнение. Та Сатурн в даден случай, там дето са хората смели, то се дължи на еволюцията на Сатурн. Сатурн представлява най-лошите условия, отгдето се е отклонил човекът. Тези пръстени около Сатурн са една емблема, която показва причините на отклонението. Затова когато се изучават планетите, човек трябва да изучава отношението на доброто и на злото в света, вътре в нас, в нашия организъм или противодействащите сили. Ти не можеш да разрешиш едно противоречие в света, ако не разбереш Сатурн. Тогава принципът Сатурн знае причините на доброто и на злото и при него ти ще знаеш как да се освободиш. Ако ти разбираш този принцип, ще знаеш как да се освободиш. Само Сатурн може да разреши противоречието. После, Сатурн е много морален. Той не се лъже. Той е най-моралният тип. В него има морал от страх. Ако вземеш Сатурн в неговата форма, той се отличава с един вътрешен страх. А самият принцип, той е най-чистият принцип. Чист е, казва, над всичко седя аз, няма какво да ме лъжат. Това, което още занимава Юпитер, защото Юпитер все още можеш да го подкупиш със слава в света. Но един човек, който е ял попарата на тази слава, ти не можеш да го подкупиш. Един човек, който има добре развита тази форма на Сатурн, ти не можеш да го подкупиш. Един човек, в когото господствува Сатурн, ти не можеш да излъжеш. Той не се лъже.

Казвам, трябва да изучавате принципите и техните форми. Принципите са правилни, когато изучавате техните форми. Да изучават техните сили и самите принципи, които действуват, това е задача на астролозите. Ако имате една планета при изгрева, какви ще бъдат нейните влияния или аспекти. Да вземем Луната при изгрева, какво ще даде на човека. (Тогава тя ще направи най-първо човека месест, заоблен физически, а психически – вътрешно, той ще бъде много изменчив). Какво ще бъде състоянието или влиянието на Луната, щом тя е при изгрев? Луната е известен принцип. Ако синът или дъщерята трябва да имат някакво правилно отношение към майката, само Луната може да го даде. (Луната покровителствува домашния живот и майката въобще). Ако този принцип не се развива, тогава какви са външните форми на Луната? (кръговете) Кой е елементът, с който тя борави? Среброто. Златото е елемент на Слънцето. То най-малко се окислява. Значи елементът, който владее Луната, е втори след Слънцето. (Луната у човека управлява лимфата). Следователно, ако имате едно разстройство в тялото си или в симпатичната нервна система, или в мозъка, то се дължи на липсата от някой елемент. Най-първо можете да употребите среброто като един елемент за лекуване. Значи всичките болести се раждат от недоимък на известно количество от този елемент в кръвта. А това количество е необходимо да функционира като съставна част на кръвта; и ако то се намали, веднага се ражда едно болезнено състояние. Сега това е за среброто, а ако се намали желязото?

27.     Практическа работа с Астрологията. Ботаниката.

Та не само теоретически трябва да изучавате астрологията, но има известен род мисли или форми, които като държите в ума си, вие можете да си доставите това количество в кръвта си по някакъв начин. Защото, което съществува в природата, съществува и в организма на човека. Или можете да си доставите това количество, което съществува във вашите чувства или във вашите мисли. Понеже някой път има и недоимък и на чувствата. Ако има един недоимък на желязото в мислите, то те ще бъдат неустойчиви. Та астрологията трябва да се приложи като наука за възпитание. За съграждане (на) организма, за съграждане на нервната система и на мозъка. И след това ще дойдем до един по-висш процес, да се доставят елементи, които са необходими за устройството на човека. Учена работа е тази. Сега това, което може да ви препятствува, вие ще кажете, това са неща, които ние ги знаем. Вие едно знание може моментално да го имате. Но рядко иде такъв момент. Изискват се много благоприятни условия. Въпроси върху известен предмет могат да ви блеснат моментално и да ви станат ясни, а могат да ви станат ясни в един прогресивен начин. Но има един моментален начин. Има един прогресивен и един бърз начин и човек може да върви и по единия, и по другия начин. Цялото човечество върви по трите начина или пътища. Човек може да върви и прогресивно бавно, но все ще се домогне до тези постижения, които някога сте ги изгубили. Например: в старо време, най-невежите хора са имали такива познания по астрология, каквито сега и най-учените астролози нямат. В миналото и най-невежите са имали много по-големи познания, отколкото сега и най-големите астролози имат. Сега се счита, че е векът на познанието. Не само да се знае теоретическата страна, но и практическата, да знаеш в кое време да употребиш този принцип на Луната. При какъв случай бихте употребили вие Луната? (Тогава когато тя е в благоприятен аспект със Слънцето и когато тя се пълни). Представете си, че вие сте един астролог и по едно стечение заболеете, случва се и като астролог да заболеете. Единствените принципи, които могат да ви помогнат на болестта в дадения случай, са Слънцето и Луната. На Земята как трябва да впрегнете Слънцето или Луната, за да ви помогнат? Защото Слънцето е далече от вас и Луната е далеч, и двата принципи са далеч. Вие ще намерите най-практическата страна, ще намерите един човек, в който слънчевата енергия може да се трансформира. Ще намерите един слънчев тип и лунен тип и тогава ще прекарате енергиите на Слънцето и Луната през вашия организъм, и ще оздравеете. Не е нужно да бъдат само хора, но ще намерите две живи същества; може да намерите две растения, едното, което да има енергията на Слънцето, а другото растение, което има енергиите на Луната, тогава тези две растения ще се впрегнат и ще ви помогнат; или може да намерите две животни; две пеперуди може да намерите, пък може да впрегнете и два кристала, но трябва да знаете дали този кристал е построен под формата на Слънцето, а другият – по принципа на Луната; можете да поставите и животните, и най-после и човека да впрегнете. Това са знаели още от древността астролозите. Всички те са черпели своята сила от Слънцето и от растенията. Казва се, че Бог е турил в рая най-разумните същества, най-разумните растения са били там. И първият човек е бил много голям ботаник, той е знаел да регулира своите сетива с растенията.

Сега аз ви препоръчвам да се занимавате малко с ботаниката. Човек, който не е запознат с растенията, все му липсва нещо. И никой не може да влезе в рая, ако не разбира ботаниката, растенията. Като влезнеш на вратата на градината, ще има една комисия, която ще те изпита по ботаника, след това ще те изпитат по зоология. Адам държа доста добър изпит по зоология, но по растенията, като дойде Ева, която излезе от него, те я внесоха при растенията. Тя употреби едно растение, взе един плод от едно растение и го употреби. Сега можете ли да кажете при какво съчетание яде тя от този плод? (При крайно неблагоприятно съчетание). Кои са злокобните планети? (Сатурн и Марс. Сатурн е внесъл тези разсъждения: какво има, ако ям? А Марс е дал тази смелост да го направи). А къде бяха другите принципи? Те мълчаха. (Юпитер поласкан, че ще има по-голямо положение, и той взе участие). А Венера? Тя пък поласкана от Юпитер, а Меркурий? (Той пък поласкан от Венера, че ще има известни богатства и той си дал съгласието). Те направиха една погрешка, на която ние опъваме. (13-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 5.XII.1930 г. в 6 ч.сутринта)

28.     Влиянието на Месечината

Ако ние решим дали има живот на Месечината или не, какво ще допринесе Месечината? Заради нас е важно това дотолкова, доколкото има съобщение. Месечината, тъй както я виждаме, тя не е толкова разумна. Месечината не е от много умните, понеже, ако тя беше от много умните, има един астрологически мит. Едно време искаха да направят съдружие Месечината и Земята, но тя не искаше и остана отделно. И в следствие на това се дължи нейното обезлюдяване и тя остана пуста. Всички хора дойдоха на Земята и казвате, що ни интересува нас Месечината? Трябва да ви интересува Месечината, понеже тя упражнява голямо влияние върху ума, върху мозъчната система на хората. И ако те не разберат закона на Месечината, това може да им подействува за много зло. А в някои отношения тя може да им помогне за много знания. За някои тя ще повлияе за добро, а за някои за лошо. Та небесните тела имат известни отношения към нас. И ние ще ги изучаваме, доколкото те имат отношение към нас, вънка от техните отношения, ние ще ги оставим за други. И сегашната наука изучава сегашното отношение на Слънцето и на всичките планети. Какво отношение има и какво влияние тя оказва върху Земята. Та и окултната наука в прав смисъл иде да ни обясни онези процеси, които сега стават в живота. А този живот се развива от създаването на нашия организъм, образуването на дома, на обществото, държавата, всичките тези спорове на икономическата криза, морална, религиозна, всичко това е един вътрешен процес, който става. Но ако в нас тялото не е устроено както трябва, тогава всичките външни процеси ще мязат каквито са нашите тела днес, такъв е целият обществен строй. И виждаме отвънка става точно това, което става у нас. У нас храносмилането не става правилно. И в обществото е така. В нас дишането не е право. И в нас мислите не са правилни, и в обществото е така. За да се подобрят работите, трябва да се създаде един организъм, една права мисъл. (20-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 23.I.1931 г. в 6 ч.сутринта, покрито небе – облачно, но меко време)

29.     Големината на планетите и отдалечеността им от Слънцето. Интерес към астрологията.

Като изучавате слънчевата система, дохождате до различните планети и казвате, че най-малката и най-близката планета до Слънцето е Меркурий. Според някои учени, между Слънцето и Меркурий има още една планета, по-малка, но тя мъчно се вижда. След Меркурий по големина идат Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн. Колкото повече се отдалечават планетите от Слънцето, толкова са по-големи. Изключение има само между Марс и Земята. Тя е по-голяма от Марс, но се намира по-близо до Слънцето. След Марс иде най-голямата планета – Юпитер. После идат другите планети, по-малки от Юпитер. Защо планетите не са наредени последователно, от най-големите до най-малките? Знаете ли нещо по този въпрос?

Някои казват, че не се интересуват от небето и от планетите. Техният интерес към небето е толкова голям, колкото интереса на петела към диаманта, който намерил в бунището. Той бутнал диаманта настрана и си казал: Не ме интересува това, което блести отдалеч! Друго щеше да бъде, ако бях намерил едно житно зрънце. Вие се смеете на петела, но той няма интерес към диаманта. Какво ще го прави? Да го продаде, не може – в неговия свят няма търговци. В човешкия свят има търговци, които купуват и продават скъпоценни камъни и диаманти, но петлите са далеч от тази търговия. В петльовия свят житното зърно струва повече от диаманта. Петелът има съвършено различни понятия за живота и ценностите от тия на човека. (12-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 25.XII.1931 г.)

30.     Човекът – пътник във Вселената. Халеевата комета

Думата “чистосърдечен” е съставена от две думи: чист и сърце. Сърцето е център на живота, затова чистосърдечният знае отде иде и накъде отива. Той разбира процесите на слизането и качването. Той знае, че е дошъл от Слънцето и пак ще се завърне там. Разликата между него и останалите хора се заключава в това, че той знае, отде иде и накъде отива, а те не знаят. Като говоря за Слънцето, имам предвид седемте планети: Венера, Юпитер, Марс, Сатурн, Меркурий, Уран, като елементи на живота. При слизането си на Земята, човек постепенно се сгъстява, след което отново се разредява, минава през планетите и се връща там, отдето е дошъл. Това наричат хората “смърт”, а ние го наричаме заминаване. Човек се явява на Земята и изчезва, както кометите. Преди години се яви Халеевата комета, която предизвика различни тълкувания между учените. Някои се произнесоха, че тя предсказва свършването на света. Светът не се свърши, но се обяви общоевропейската война, която донесе катастрофа на народите. Със своята опашка тя помете много хора. (Беседа от Учителя, държана на 29 април 1917 г., София, Неделни беседи, 1917 г.) 

31.     Влияние на планетите – влияние на Същества, които живеят на планетите

Не мислете, че злото е господар в света. Вие имате крива представа за злото. Злото съществува като една трета, а доброто като две трети. Да допуснем, че хората на Земята са повече лоши. Затова пък в другите слънчеви системи има повече свети, повече добри хора. Следователно, като сравним по количество лошите хора на Земята за добрите и светите от другите слънчеви системи, ще излезе, че лошите хора съставят само една трета по процент от всички същества по целия свят. Човешката раса живее в разни степени по развитие в разните планети. Хората не са само на Земята. 

Сега, аз не искам да вярвате в това. То е като едно забавление, като един филм. Аз не ви казвам да вярвате, но, както гледате някой филм, така гледайте и на това. Вие гледате на филма, че някой се изкачва на някаква висока планина и казвате, че човекът се измъчвал. – Никакво измъчване не е това. – Ама някой умирал. – Никакво умиране не е това. Това са само илюзии. За мене важи въпросът дали има някакво отношение между мене и това, което виждам. Казвам: Човешката раса съществува и живее едновременно във всичките планети, според думите на астрономите и астролозите. Някои казват, че Сатурн влияел върху хората на земята. Според мене, хората, които живеят на Сатурн, влияят върху хората на земята. Тъй щото, не е Юпитер, или Марс, или Венера, които влияят върху хората на земята, но хората на Юпитер, на Марс, на Венера и на другите планети оказват влияние върху хората на земята. Хората, които живеят на Юпитер, живеят по юпитеровски; тия, които живеят на Марс, живеят по марсовски; тия, които са на Венера, живеят по венеровски и т. н. Ще кажете, дали всичко това е вярно или не. – Има нещо вярно, но този филм е така скроен, че представя едно добро забавление. Считайте, че това е едно забавление за вас. Ще знаете, че хората, които живеят на Марс, или на Юпитер, или на Венера, или на Сатурн, са другояче устроени, другояче организирани, не са като нас. Най-висшите типове, които сега съществуват, са тия на Слънцето, а хората на Земята са от низко произхождение, от низките типове в сравнение със слънчевите. – Защо? Хората на Земята живеят в много гъста материя. Това, обаче, сега не е важно. Дали има хора и на другите планети, или няма, това е въпрос на бъдащето. Че има там някакви същества, се вижда от това, че хората развиват ред философски въпроси. Никога не могат да се отричат или доказват неща, които не съществуват. Щом съществуват, те непременно ще се или отричат, или твърдят. Ако нещата не съществуват, те не могат нито да се отричат, нито да се доказват. Следователно, щом нещо се отрича или твърди, то е реалност, само че тази реалност може да е положителна или отрицателна. Сега мнозина питат, дали хората на Юпитер седят по-високо от тия на Земята. – Те седят по-високо, защото тия типове имат голямо благородство в характера си. Сега хората на Земята ще станат по-благородни, по-справедливи, защото на мнозина от тях им оказват влияние. Юпитеровите типове са благородни, справедливи, милосърдни, имат повече бащинско отношение, те не са така дребнави, както хората на Земята. (2-а неделна беседа от Учителя, държана на 7 октомври 1934 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

32.     Човекът – пътник в Космоса. Езотерика. Всичко е за добро

Та целта ми е да се роди у вас едно желание, не да бъдете страхливци, но при всичките положения, в които се намирате, да благодарите на Великото Провидение, което ви е поставило при тези условия. Ако сте дете, няма да бъдете постоянно дете; ако сте възрастен, няма да бъдете постоянно възрастен; ако сте стар, няма да бъдете постоянно стар. Това е положението за вас, които сте слезли на Земята. Един ден вие ще давате пари за това нещо, но няма да го имате, няма да се върне вече. Вие имате едно предназначение, което трябва да изпълните. Постъпвате в първо отделение, няма да останете там; ще постъпите във второ отделение, после в трето, в четвърто. След това ще влезете в прогимназията, в първи, във втори, трети клас. Като свършите прогимназията, ще влезете в гимназията, ще свършите всичките осем класа. След това ще влезете в университета, дето ще свършите първи, втори, трети, четвърти курс. И там няма да останете, ще се специализирате. След това ще преминете през другите планети. Като минете през Юпитер, през Марс, през Венера, през Сатурн и през всичките крайни планети, най-после ще дойдете в Слънцето, през неговия университет, дето ще прекарате сто години. Това са сто слънчеви години. Там ще прекарате две милионни години като дете, 25 милионни години като възрастен и още толкова като стар. След това ще напуснете Слънцето и ще отидете да живеете на Сириус. Там ще прекарате 500 милионни години като стар, още толкова като възрастен и толкова като млад. След това ще обикаляте и другите планети. Сега благодарете се, че сте бедни и малки, защото, ако бяхте богати и големи, нямаше да се съберете в този салон. Окултната наука разправя, че човек някога е бил висок по 35-40 метра, а даже и до сто метра е достигнал; ако вие днес имате тази височина, де ще влезете, в коя стая? Кой би могъл днес да скрои дрехи за толкова висок човек и обуща толкова големи? Благодарете, че имате такова тяло днес, на което да се радвате. Не е в годините и в големината, която имате. Дръжте тялото си в изправност и не се мъчете, не разрушавайте вашата капилярна система, не атакувайте мозъчната си система, нито вашия мозък. Дръжте мозъка си всякога в изправност. Дръжте в изправност симпатичната си нервна система, която е свързана с чувствата, със сърцето ви. Мозъчната система е свързана с вашите мисли. Следователно, каквито отрицателни мисли да ви дойдат, че това станало, онова станало, кажете си: Всичко е за добро. Случи се нещо в чувствата ви, кажете: Това е за добро. Умрял някой – за добро е. Страдал някой – за добро е. Каквото и да ви се случи, знайте, че то е за добро. Сиромах си станал – освободил си се от едно главоболие. Някой станал богат – Господ да му е на помощ да носи товара си. (2-а неделна беседа от Учителя, държана на 7 октомври 1934 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

33.     Земята от езотерична гл. точка

Ние констатираме само факта каква е величината на Меркурий, на Венера, на Марс, на Юпитер и т. н. Който не разбира от астрономията, ще има едни заключения, а който разбира астрономията, ще има малко по-други заключения. Друг, който не разбира строежа на Вселената, ще знае масата на една планета, нейният диаметър, дали полюсите й са сплескани или не, всичко това упражнява влияние върху развитието на съществата, които живеят на самите тия планети. Тъй както е устроена Земята, никъде не може да има такива тела, както на самата Земя, защото това разстояние, което е от Слънцето до Земята никъде другаде го няма. Какъв е диаметърът на Земята според последните научни данни? Мисля, че е около 12 хиляди километра. Ако вземете диаметъра на Венера, той е почти като този на Земята, няма голяма разлика. Предполага се, че масата на Венера е съвсем друга, друга култура има тя. Съществата, които живеят там, са устроени съвсем другояче от тези на Земята. И на Меркурий е също така. И на Марс има жители, които са съвсем другояче устроени от тия на Земята. Онези, които са строили Вселената, имат един общ велик план. Техните умове и техните разсъждения, например, за време и пространство се коренно различават от нашите разсъждения и схващания за време и пространство. От тяхното гледище нашите разсъждения са съвсем детински, те изглеждат съвсем смешни. Например, какво схващане може да има една микроба за вечността? Според нейните схващания понятието за вечността ще бъде трилиони или квадрилиони километри далеч от нашето. Кажете ми, колко време ще отнеме на човека, за да извърви едно разстояние от един квадрилион километри? Има същества, на които съзнанието е толкова голямо, че обхващат Земята. За тях Земята представя нещо като една малка топка, която те виждат отвсякъде. Те като че имат милиони очи и обхващат Земята в съзнанието си като малка топка. Хората, които имат само две очи, едва ли виждат една малка дупчица от Земята и казват: Това е нашата Земя. Казвам: Това, което вие виждате, ни най-малко не е вашата Земя. Вие трябва да знаете, че това, което виждате, е едва кожата, повърхността на Земята. Животът, значи, е върху кожата, върху повърхността на Земята. Също така Земята има гръбнак, има мускули, има и стомах, вследствие на което и тя иска да яде, като всички живи същества. Можете ли да си представите, като седне Земята да яде, колко нещо изяжда на един обяд. Можете да си представите, като й се сервира един обяд, колко агънца и колко говеда ще й трябват! От всички говеда, които са на Земята, не може да й се даде един обяд. Питам тогава: Като се храни Земята, отде взима своите говеда? Или вие ще кажете, че Земята не се храни. Това е ваше мнение, но ако запитате Земята дали се храни, тя ще ви отговори. (3-а неделна беседа от Учителя, държана на 14 октомври 1934 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

34.     Управляващата раса. Жителите на планетите.

Преди човешката раса е имало, има и до днес, друга раса, която ръководи съдбините на цялото човечество. Тази раса е съществувала преди още да е имало жители на земята. За тази раса се загатва и в Библията. Казва се: И Духът Божи се носеше над повърхността на земята. Това е разумното начало. И тогава рекъл Бог да направи света. Казвате: Де са тия същества? Те не са на земята. Когато се сътворила земята, те може да са дошли на земята, предполага се, че от слънцето са дошли. Може би това да е само предположение, че тази раса живее на слънцето. Следователно, тази раса направлява всички същества от земята, от Юпитер, от Венера, от Марс и т. н. Според това учение, във всички планети има същества. Какво мислят другите хора и в какво вярват, това не е важно, но се загатва, че съществата от тази раса, които живеят на слънцето, направляват живота на всички останали същества по разните планети. Съвременните учени изчисляват, че Юпитер приемал по-малко светлина, отколкото земята. Това не е вярно. Теоретически може да е така, но практически не е вярно. Меркурий пък бил обвит с една атмосфера. В Юпитер има една сфера, която акумулира светлината. Юпитер приема повече светлина, отколкото земята. Ето защо, жителите на Юпитер са по-благородни от нас, понеже приемат повече светлина. Жителите на земята са по-невежи, защото там, дето има повече светлина, има повече знания, повече ученост; дето има по-малко светлина, има по-малко знания. Като дойдем до Сатурн, мнозина казват, че той имал лоши влияния. Не е така. Това се дължи на неразбиране. Единствената планета, знаменита на земята, това е Сатурн. За своите знания и за своите сили, той е увенчан. Той е единственият, който има три венци, а някои считат, че той е един от падналите богове. Това са известни забулени истини, които са предадени в известни клишета. Когато тези истини не могат да се обяснят, туря им се едно було. Когато египтяните не можеха да обяснят великите тайни на природата, те им туряха едно було. Но и сами те бяха забулени за тях. Техните просветени учени хора, като не можаха да разкрият тия неща на масата, та за да държат ума на народа си буден, те измислиха забулената Изида. Те казваха, че никой не трябва да дигне булото на Изида. Питам сега: Какво представя Изида? Изида, това е Любовта в света, която се явява забулена. Всеки, който дига това було на Любовта не на време, дават му се най-големите страдания. (8-а неделна беседа от Учителя, държана на 18 ноември 1934 год., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

35.     Всяко нещо трябва да става на своето време

Някой иска да се жени, но той трябва да знае, че всякога не може да се жени. Той може да се ожени, когато и както иска, но главата му ще види и ще пати. Не всякога може да се роди човек. Той може да се роди когато и както иска, но главата му пак ще пати. Гениите се раждат през известни години, дни и месеци, при известни съчетания на планетите, на слънцето, на месеца и на другите по-важни планети. Светиите и учителите, както и гениите в света се раждат при специални съчетания на планетите. Като се говорят тия неща, вие ще кажете, че това са заблуждения. Когато двама млади се обичат, казват, че трябва да се оженят. Да, но ако те се оженят не на време, ще имат опитността на онази млада българка, която майка й я оженила за онзи, когото тя не обичала, а като дошъл един ден петелът на прага на къщата й да пее, тя му казала: Не пей, защото майка и тебе ще ожени. – Какво означава това? – Това означава неразбиране на нещата. Това означава едно неестествено съчетание на нещата. Някои хора могат да се оженят, да живеят заедно, но няма едно разбирателство помежду им, вследствие на което се казва, че те не са един за друг. (9-та неделна беседа от Учителя, държана на 25 ноември 1934 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

36.     Хората – далекогледи

Има хора, които могат да станат толкова далекогледи, че да виждат на далечни разстояния. Засега учените си служат с далекогледи да изучават звездите на небето, но един ден, когато хората развият своето зрение, възстановят първоначалното си зрение, те ще си служат с очите, както с далекогледи. Засега хората няма нужда да развиват повече очите си, защото няма какво хубаво да виждат на земята, но един ден, когато и те се развият духовно, тогава ще развият очите си и ще виждат с тях не само най-отдалечените предмети на земята, но и всичко, което става на слънцето, на звездите и на другите планети. Един ден те ще дойдат до положение да разбират езика на другите планети. Казвате: Това са илюзии. Съгласен съм с това. Но всичко, каквото имате в света, е все илюзии. (10-та неделна беседа от Учителя, държана на 2 декември 1934 г.,(мъгла), 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

37.     Слънчевата светлина и енергия

Някои изчисляват каква енергия, каква топлина възприемат от слънцето най-отдалечените планети в пространството. Те казват какво е количеството на погълнатата топлина от слънцето даже и за онези планети, които се намират на милиарди километри от слънцето. Обаче учените пропущат друг един факт. Колкото по-далеч е една планета от слънцето, толкова по-голяма акумулативна сила има тя да възприема слънчевата енергия. Съществата от по-далечните планети се ползуват от една светлина, каквато не е нужна за нас на земята. Има една светлина, която се отделя от слънцето и минава заминава покрай земята, но ние не я схващаме, а по-далечните планети я схващат и възприемат. Това са лъчите Х, радиоактивни сили, които сега се откриват. (12-та неделна беседа от Учителя, държана на 16 декември 1934 г., (хубав слънчев ден, мек, приятен, почти пролетен ден), 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

38.     Сведенборг

В Писанието е казано: „Когато Бог обича някого, него наказва, на него дава болести, на него дава страдания, на него дава изпитания, но и на него дава радости и веселие”. И значи когато вие страдате, Бог се отнася към вас като баща. Когато сте в лишение, Бог ви изпитва. Ако сте невежа, радвайте се, че всеки не е невежа – има и учени хора в света. Съвременните учени, които минават за такива, се намират в положението на първия адепт, който казва, че наблюдавал слънцето със своя телескоп. Да, но другият му казва: “Аз пък бях там.” Съвременните хора са все учени, но телескопите си седят. Има други учени, които са ходили и на Слънцето, и на Марс, и на Венера, и на Сатурн, и на Юпитер. Ето например Сведенборг е ходил на тези планети и разправя какво е видял. Ще кажете, че този човек бил луд. Той е като онези учени, които под микроскоп наблюдават онези малки същества, които никой друг не вижда, но те ги виждат и (ги) изучават. (13-та неделна беседа от Учителя, държана на 6 януари 1935 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

39.     Влияния на планетите. Предсказанията

В астрологията се казва, че планетата Юпитер имала такова и такова влияние върху човека. После се казва, че и слънцето или Марс, или Венера, или Сатурн и те имали известно влияние върху човека. Сега как ще обобщим тези положения? Юпитер е едно физическо тяло. Как може това физическо тяло да указва влияние върху ума на човека? Казват за някой човек, че имал нещо благородно в себе си, че имал юпитерова природа. – Де е благородството на Юпитера? Или казват за някого, че е сатурнов тип, че гледал мрачно, песимистично на живота, че бил критичен, недоверчив всякога. – Защо да е недоволен Сатурн? – Той има три венеца – готви са човекът да се жени. Защо трябва да е недоволен? – Единственото нещо, което предполагам за него е, че може да се съмнява дали неговата възлюблена ще го обича или не. Той е единственият, който от хиляди години насам все венчават и все още не могат да го венчаят. Това е алегория. Те не могат да го венчаят по единствената причина, че когато трябвало да го венчаят, дошел и Юпитер и казал, че тази избраница се падала на него. И така Юпитер го катурва от трона му, защото и той искал да се жени за същата. Това са цели разкази, разговори между планетите, които ако се наведат, могат да поставят хората в големи заблуждения. Едно е вярно, че Юпитер, както и другите всички останали планети оказват известно влияние върху човека. Когато астролозите говорят за влиянието на планетите, те са имали пред вид онова първоначално състояние, когато всички планети са били в един пояс. Тогава всеки пояс се е управлявал от едно разумно същество. И каквото влияние са оказвали тези пояси, тези планети на хората, те днес едва ги разбират. Та едно време, когато тези планети са били заедно в такива пояси, тогава те са повлияли на хората, а не сега. А те сега ги разбират, когато вече планетите са разделени. Днес те имат съвсем друго предназначение. Един астролог днес по никой начин не може да предскаже какво е влиянието на планетите върху човека. Някой неща са верни, а някой не са верни. Например, някой астролози могат да предскажат някой събития, които ще се случат в скоро време, но те не могат да предскажат далечните събития. Например, сега са предсказани много работи и трябва да се следи дали ще се сбъднат тия неща. За една година някои неща могат да се сбъднат, но някои няма да се сбъднат. Има причини защо дадени предсказания няма да се сбъднат. Има неща, които липсват на предсказанията. Някои предсказания не са направени както трябва. Има неща в природата, които са точно определени. (20-та неделна беседа от Учителя, държана на 24 февруари 1935 г., 10 ч. сутринта, (хубав слънчев ден, меко време, снегът се топи), София – Изгрев)

40.     Влияния на планетите. Предсказанията

Нашата земя е под влияние на слънцето. Слънцето е под влияние на земята. Не само това, но и всички останали планети и звезди се намират взаимно под влияние едни на други. Затова, онези, които изучават астрономията, говорят за влиянието на звездите и на планетите. Когато Венера влияе върху човека, той има хубави чувства, топло слънце, хубава Любов в себе си. Когато Юпитер има това благородно влияние върху човека, той е благороден, щедър, и в постъпките си, навсякъде. В него има нещо възвишено. Когато Сатурн има добро влияние върху човека, той е разумен, философ е, разбира далечните причини на нещата. Когато е това влиянието на Меркурий в младините на човека, той има изтънчен вкус, разбира практическия живот, урежда работите си лесно. Когато Меркурий не указва влияние на човека, той се оплаква постоянно от борчове. Който е меркурианец, джобът му винаги е пълен с пари. Който не е меркурианец, джобът му е винаги празен. Онзи пък, върху когото слънцето влияе, той има изобилен живот, ще живее дълго време. Който иска да живее дълго време, той трябва да се намира под влиянието на слънцето, слънцето да му помага. Онзи, на когото не помага слънцето, казва: Де е Господ? Господ е в слънцето, слънцето е слуга на Господа. 

И ти по цел ден мислиш за слънцето, понеже го обичаш, където ходи слънцето, ти все го гледаш. Когато изгрее, слънцето не търси богатия, но бедния. И като го намери, сипва отгоре благословението си. Когато Господ е казал на слънцето да ти изпрати своето благословение, ти ще се скриеш под някое дърво, под някоя круша и от там ще гледаш слънцето. Аз съм виждал как българите се крият от слънцето. Казвам: Слънцето няма да внесе живот у вас. Защо седите под крушата? – Ще слънчасаме. _ 

Сега ще ви приведа тези факти за обяснение. Има неща, които ние не разбираме. Слънцето има трояко отношение към нас. Първото е физическо отношение. То е опасно, защото човек може да слънчаса. Второто отношение е, когато слънцето събужда космическото съзнание в човека. И тогава той изпитва една приятност. Третото отношение е, когато слънцето събужда мисълта. От астрологическо гледище, слънцето е едно живо колективно същество, което има космическо съзнание. В него е мисълта. Когато това космическо Божествено съзнание в човека се събуди, слънцето мисли за него. Когато слънцето мисли за тебе, ти ще бъдеш здрав. Това е за разумните хора, които разбират. Онези, които не разбират, казват: Това са заблуждения, това са недоказани неща. Да ви се докажат тези неща от учените хора, нужни са още десет хиляди години. След десет хиляди години, тези неща ще бъдат доказани. Ето от осем хиляди години насам колко неща има доказани. Доказано е, че две и две е равно на четири. Две линии равни на трета, са равни помежду си. Срещу равни страни лежат равни ъгли. Това е за онези, които разбират. (33-та неделна беседа от Учителя, държана на 23 юни 1935 г., 10 ч. сутринта , София – Изгрев)

41.     Всяка планета и всяка форма има своя симфония, своя музика, свой тон

Някои музиканти са дошли  до там, че схващат цялата природа като една симфония. Всяка планета, всяко слънце, всяко малко тяло в природата си има свой тон. И нашето Слънце си има своя симфония. И Земята, и Марс, и Венера, и Сатурн – всички планети изобщо си имат своя определена симфония. Всичко това представя една величествена музика. Ако някой музикант би могъл да чуе тази музика и след това да слезе на земята, все ще му остане нещо от нея. После, ако се качим горе във възвишения свят, ще чуем, че всяко едно растение има свой тон. Ако слухът ви е развит и влезете в една гора, вие ще чуете разнообразните тонове на дърветата там, от които може да се образува цяла мелодия. Когато ние схващаме тоновете на дърветата като шум, като шумолене, това показва, че слухът ни не е добре развит, не може да схваща тоновете. Питам: Какво би било вашето положение, ако бихте чували, че и камъните пеят, и дърветата пеят, и изворите пеят, и вятърът пее, и светлината, която иде от Слънцето, пее? Пеене има навсякъде, но ние виждаме само външната форма на цветовете, например, на червения цвят и не можем да схванем тона, който излиза от този цвят. Това е една разумна музика, до която съвременните хора не са дошли. (3-та неделна беседа от Учителя, държана на 10 октомври, 1937 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

42.     Сърцето, умът, душата и духът – създатели на вселените

Сега ние искаме да се проÿви любовта в света, но без музиката не може да се проÿви. Музиката е музика на цÿлото, тÿ не принадлежи на едного. Такова нещо е и любовта, тÿ не принадлежи на едного. Музиката е нещо Божествено. Ако при пеенето или при свиренето умът на човека не взима участие или ако и сърцето не взима участие, ако и душата не взима участие и най-после, ако и духът не взима участие, ти никакъв музикант не можеш да бъдеш. Ако и в говора на човека не взима участие умът, сърцето, душата и духът му, той ще бъде един обикновен говор. Каквато работа и да върши човек, ако в тази работа не взима (участие) неговото сърце, неговиÿт ум, неговата душа и неговиÿт дух, нищо нÿма да излезе от неÿ. Затова именно казвам: Човешкото сърце е създало планетите. Човешкиÿт ум е създал Слънцето. Човешката душа е създала вселената, а човешкиÿт дух е създал вечността. Значи, духът е създал хилÿдите безбройни вселени. Тъй щото, когато говорите за сърцето, не мислете, че то е слабо, както вие си го представÿте. То е създало нашата земÿ, както и всички останали планети. Чрез сърцето Бог е пожелал да създаде, да устрои земÿта. Казва се в Писанието: “Дух Божий се носеше по земÿта.” Значи, земÿта е устроена според желанието на сърцето. Каквото то е пожелало, това е създало. Нашата земÿ е устроена само за добродетели – нищо повече. Следователно, щом ние станем добродетелни, и другите изкуства ще дойдат. Ти не можеш да станеш музикант, ако не си добродетелен. Ти не можеш да станеш философ, ако не си добродетелен. Ти не можеш да станеш красив, ако не си добродетелен. Ти нищо не можеш да станеш, ако не си добродетелен. Добродетелта е основа на живота. Доброто е основа на живота. Това трÿбва да го знаете. Само по този начин може да имате успех в живота. Аз не говорÿ за личното добро, да направите добро на нÿкого. Вие трÿбва да имате добро сърце, не в смисъл добро разположение, но сърце, което твори, което създава нещата. Мнозина питат: “Защо трÿбва човек да бъде добър?” Човек трÿбва да бъде добър, защото върху доброто се основава неговиÿт живот. Ако ти не си добър, нищо не можеш да постигнеш в живота си. Следователно, доброто е за самиÿ тебе. Ако ние разглеждаме по този начин Царството Божие, то е една възможност да излезем от земÿта и да отидем към Слънцето. Значи, да се запознаем със Слънцето, това е въпрос на ума. Като се запознаем със Слънцето, ще искаме да опознаем нашата душа. За тази цел ние трÿбва да изучаваме вселената. Ако искаме да изучаваме духа, трÿбва да изучаваме вечността. Какво нещо е вечността? Вечността е проспект или едно велико бъдеще, което стои пред човека, за да знае какво стои пред него. (3-та неделна беседа от Учителя, държана на 10 октомври, 1937 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

43.     Дистанцията между небесните тела и между хората

Та тепърва трÿбва да изучавате владането на човешките мисли. Има хора, към които като се приближаваш, между него и тебе трÿбва да поставите друг нÿкой човек. Има хора, при които като се приближаваш, между тÿх и себе си трÿбва да поставиш двама души. А при други нÿкои трÿбва да поставиш трима души. Слънчевата система е поставена по същиÿ начин. Слънцето не иска да бъде много близо до Венера. Защо? – Защото е жена. Слънцето може така да се захласне във Венера, че да не може да свърши работата си. И Земÿта е турена малко по-далеч от Слънцето. То се плаши и от неÿ. Марс е още по-далеч. После иде Юпитер, който иска уважение и почит, малцина биха се ползували от него. После иде и Сатурн. Той е един голÿм критик, голÿм философ, който гледа на всичко наопаки. Слънцето е турило Сатурна далеч от себе си. И вие искате да бъдете свободни като Слънцето. И оттам Слънцето изпраща светлината си на всички планети. Тази философиÿ и посветените са ÿ изучавали от памтивека – самообладание на своÿта мисъл. (12-та неделна беседа от Учителя,  държана на 19 декември, 1937 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

44.     Влиянието на планетите преди и сега

Вземете, запример, Слънцето има влиÿние върху човешкиÿ организъм. Меркурий също така има влиÿние, Юпитер, Венера, Сатурн, всички звезди и планети имат влиÿние върху човека. Това са стари истини, известни отдавна на човечеството. Но тъй както едно време както Слънцето, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн са влиÿели върху човека, и те днес са се изменили, и те днес влиÿÿт по друг начин. Едно време Меркурий е бил млад, сега е станал възрастен. Това е вÿрно не само за Меркурий, но за всички останали планети. Тази е причината, поради коÿто всички планети днес имат друго влиÿние върху човека. Месечината днес е по-възрастна. Понеже месечината днес е стара баба, тÿ е изпратила на земÿта всички онези деца, които дигат шум, а при себе си е задържала само най-умните, най-учените хора. Тÿ е стара жена , не иска да вдигат (шум, да има) главоболие, не иска да шета на никого. Едно време е била млада и тÿ е обичала да се забавлÿва, но сега казва: “Който остане при мене, той непременно трÿбва да се занимава.” Сега аз не искам да ме разбирате буквално, но и астрономите казват, че месечината е остарÿла, там нÿмало никакъв въздух, никаква вода. Какъв живот може да има на планети, на които нÿма никакъв въздух, никаква вода? Обаче, това отчасти е вÿрно. Все има малко вода, колкото да се образува роса. И въздух има там, но толкова разреден, че ако вие бихте отишли там, непременно ще умрете. За да може човек да живее на месечината с толкова малко въздух и вода, той трÿбва да бъде много учен. Учените хора на месечината изкарват своÿ въздух от твърдата почва, вследствие на което го ценÿт много. Те го държат в шишета и го ценÿт много. 

Сега ние ви превеждаме тази нова теориÿ, но не трÿбва да се смущавате дали е вÿрна или не е вÿрна. Оставете този въпрос, дали е вÿрно или не. В света е вÿрно всичко онова, в което вÿрваш. Всичко, в което не вÿрваш, е лъжа. Ти не можеш да вÿрваш в това, което не е. Ти можеш да вÿрваш само в това, което е. Нÿкой път човек може да се самоизмамва. То е друг въпрос, то не произтича от вÿрата. Заблуждението в света не произтича от вÿрата. Сега вие не се смущавайте от външната страна на нещата. (16-та неделна беседа от Учителя,  държана на 17 януари, 1938 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

45.     Земята – изправително училище

Земÿта е едно училище на изправление. Нашата земÿ е изправителен институт. Най-хубавото изправително училище е земÿта. В цÿлата слънчева система нÿма по-хубаво изправително училище от земÿта. От Слънцето, от Венера, от Юпитер, от Сатурн, от Уран, от Нептун тÿх ги пращат тук, на земÿта и пращат доста бюджет, че ги изпращат на земÿта. Обичат земÿта, понеже тÿ служи за изправление. Който излезе от земÿта възпитан, той стане виден човек в тÿхното отечество. Които идат от другите планети, земÿта ги прави видни. Вие сте изпратени тук за изправление. Аз съм уверен, че след векове вие ще станете много видни във вашето отечество. Вÿрвайте в туй, че е тъй. Човек на всичко трÿбва да вÿрва. И на лъжата вÿрвайте, защото ако повÿрваш на лъжата, тÿ не е лъжа, но истина. Ти на лъжата не може да направиш по-голÿма пакост, отколкото да повÿрваш на лъжата, че е истина. Ако на един светиÿ вие му дадете един мухлÿсъл хлÿб, той като го вземе, казва: “Пресен хлÿб.” Вие се чудите и ще видите, че той е топъл, веднага се преобразÿва хлÿбът. Значи лъжата при светиÿ става действителност. Както вие сте казали, така става. Туй е вÿрно при светиÿта. При обикновениÿ човек мухлÿсалиÿт хлÿб ще остане пак мухлÿсал. Следователно, туй, което ви говорÿ, при сегашните условиÿ хлÿбът пресен не става, той си остава все мухлÿсъл. Лошиÿт живот остава лош и добриÿт живот остава добър. Богатиÿт остава богат и сиромахът остава сиромах. Това е статическо положение, което съществува. (20-та неделна беседа от Учителя,  държана на 13 февруари, 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

46.     В Природата всичко е записано и отпечатано, както и в човешките мозъци

В природата е точно отпечатано кога е роден Христос, денÿ, часа, месеца и годината. Съвременните хора не знаÿт точната дата, дали се е родил Христос сто години по-рано или по-късно от определената дата. Обаче в природата това е точно отбелÿзано. Там всичко се пише вÿрно. Ама кога е роден Христос? Това не е моÿ работа. Че е роден Христос, роден е, но кога е роден, това не е моÿ работа. Идете в библиотеката на природата, там ще намерите точната дата. Ако отидете в Палестина, там и по камъните ще намерите кога е роден Христос. Навсÿкъде е написана тази дата. Астрологически е определено, кои планети са господствували тогава, всичко това е написано отвън и който може да чете, ще намери всичко, което го интересува. В природата има други места, на които е написано всичко. Не само това, но и във вашите мозъци е написано кога е роден Христос. Не само тази дата, но всички войни, всичко, каквото е ставало в природата е написано във вашите мозъци. Създаването на света също така е написано във вашите мозъци. 

Сега вие можете да кажете, че това нещо трÿбва да се докаже. Пет минути само ми са нужни, за да докажа това нещо. В пет минути мога да изкарам един филм пред вас, да видите как е станала цÿлата работа. Ако един ден на мозъка ви поставÿ две електрически жици, едната, по коÿто да тече положително електричество, а по другата – отрицателното, тогава мозъкът ви ще представÿ екрана, на който ще започнат да се изреждат всички филми. Вие ще се чудите отде се взимат тези картини и как стана тази работа. Как ще си обÿсните всичко това? Много просто. Тиÿ картини идат от вашиÿ мозък. За да ги видите, обаче, вие трÿбва да знаете начина, по който тези неща могат да се трансформират. Това, което днес ви говорÿ, се отнасÿ до далечното бъдеще. То ще стане един ден, когато хората бъдат готови. Ако това нещо се изнесе днес, всички ще кажат, че това е нÿкаква магиÿ или нÿкакво заблуждение. Да, докато парите играÿт важна ролÿ в живота на човека, всÿкога ще търсÿт заблуждението там, дето не съществува. Не са лошо нещо парите, но докато те служат в живота на човека, всÿкога ще има заблуждениÿ. Един ден, когато парите отстъпÿт на второ мÿсто, а първото мÿсто заема любовта, коÿто може да изнесе истината в света, тогава ще се знае как се е създал светът, как е станало развитието на човека. До това време нÿма защо народите да се гонÿт едни други. Бог гледа еднакво на всички народи. Понеже Бог е създал всички народи, на всички е дал власт, на всички е дал земÿ, съответно на тÿхното развитие. (29-та неделна беседа от Учителя,  държана на 1 май, 1938 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

47.     Дистанцията. Влияние на планетите

Духовният свят иска да бъдеш всякога точно на мястото си, да не закъсняваш нито една секунда. Като дойде някой, ще погледне на мястото ли си, или не. Ако закъснееш една секунда, ще направиш големи пакости. Ако светлината би закъсняла само една секунда, знаете ли какво нещастие би станало на Земята? Ако Земята закъснее с една секунда от обикновеното си движение, знаете ли какви катастрофи биха станали на Земята? Всяко тяло в пространството се движи със строго определена бързина на движение и не закъснява нито секунда от определеното му движение. Провидението е взело предпазителни мерки да не стане закъсняване или избързване в движението на планетите и звездите. Въпреки това понякога става някакво сблъскване на планети. Ако Земята би се спряла само за една секунда в движението си, всички хора биха се намерили на височина най-малко петдесет метра във въздуха. 

Казвам: Въз основа на този закон Бог е поставил и хората на известно разстояние един от друг, да не става сблъскване между тях. Всеки трябва да се движи в своята орбита и то според бързината, която му е дадена, нито по-бързо, нито по-бавно. Въпреки това хората понякога искат да се приближат повече едни до други. Не, определено е кой колко трябва да се приближи. 

Така и за планетите, определено е колко и на какво разстояние трябва да се намират една от друга. Някои планети се приближават към Земята, а други се отдалечават. Когато вие се приближавате повече към Слънцето, вие ще проявите любовта си. Това са наблюдавали и астрономите. Когато става война между народите, причината за това е Марс, който ги скарва. Той скара сега англичаните, германците, французите и поляците и си замина. След това пък се намесиха всички останали планети да оправят работите. Венера казва: “По любов трябва да се реши тази работа.” Юпитер казва: “С благородство, с достойнство трябва да се реши този въпрос.” Сатурн казва: “Благоразумие трябва между хората. Не са ли благоразумни, големи разходи ще станат.” Днес всички планети дават мнението си. Слънцето казва: “Внимавайте да не изгубите живота си.” Значи, почти всички планети се намериха да дадат мнението си, само Марс го няма. Марс седи отдалеч и гледа колко са умни хората, как постъпват. Как ще примирите сега работите? Това, което става вън, същото става и във всеки човек. Понякога Марс мине край тебе и ти веднага кипваш, отвориш война на ближния си. (6-а неделна беседа, държана от Учителя на 12 ноември 1939 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

48.     Възможности в бъдещето

Ако преди две хиляди години биха се явили хора да ви говорят, че ще има аероплани, като сегашните, които ще могат да хвърлят бомби от високо на пет-шест хиляди километра, вие щяхте да кажете, че това е невъзможно. Ако би ви казал някой, че с аероплани ще се разхождате из въздуха, щяхте да кажете, че е невъзможно. Значи, тогава възможността беше за птичките и за мушиците, а сега това е възможност и за хората. Значи туй, което днес е невъзможно, един ден ще стане възможно. Няма да мине много време и ние ще правим наблюдения в онзи свят. Не само това, но ще има наблюдения от Слънцето, от Юпитер, от Венера, от Сириус и от най-отдалечените планети. От всички планети ще се изпращат новини до Земята, ще се съобщават кой от кого е доволен и недоволен. Днес това са разкази от “Хиляда и една нощ”. Защо? Защото тия неща днес са невъзможни. (11-а неделна беседа, държана от Учителя на 17 декември 1939 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

49.     Мащабите на Космоса. Употребяване, а не завладяване на благата

Вие питате: “Да воюваме ли?” Казвам: Войната е неизбежна сега. Ние сме в епохата на воюването. Не само ние воюваме, но на всички слънчеви системи воюват. Понеже днес всички същества са във военно настроение, като знае това, Бог е поставил различните планети на толкова далечно разстояние едни от други, че да нямат никаква възможност за воюване. Запример, между най-близките звезди до Слънчевата система има такова разстояние от една до друга, че могат да се вместят три хиляди слънчеви системи като нашата. За да стигне светлината до това място, нужни й са цели три години. Можете да си представите тогава каква експедиция трябва да се предприеме, за да мине човек това пространство и да завладее Слънцето. И най-после, какво иска човек да завладее? Много трябва човек да завладее, но не е въпросът там. Не е въпросът за завладяването. Човек трябва да знае онази наука, според която да не губи онова, което Бог му е дал. Нали Бог ни е дал всичко? Какво още има да завладяваме? Бог ни е турил в Себе си и ни е дал на разположение всичко, каквото Той има. Какво има повече да завладяваме в света? Ние трябва да употребим нещата, които ни са дадени, а не да ги завладяваме. (16-а неделна беседа, държана от Учителя на 21 януари 1940 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

50.     Величието на Космоса

Бог е направил човека от елементите на Земята и в него е вдъхнал и той станал жива душа. Това е първото раждане. С туй се отличава човек от животните. Второто раждане е, за което Христос говори – [то] е от вода и Дух, то е вече възраждането на човешкия ум. Туй, което вече се проповядва, възкресение, то е третото раждане на човека. Като се роди трети път, той ще бъде гражданин на онзи велик свят, ще се отвори нов свят за него и той ще бъде Космическият Човек. Всичко ще му стане ясно. Тогава ще започне истински той да се проявява. 

Някои мислят и казват: “Какво ще правим в оня свят?” Някои философствуват. Седиш хиляда-две хиляди години, какво ще правиш? Аз да ви кажа какво ще правите в оня свят. В нашата Вселена има сто милиона слънца. Във всяка една слънчева система има по дванадесет планети. Те правят един милиард и двеста милиона. Ти ще тръгнеш да пътуваш в нашата Вселена, а има още хиляда такива вселени. В тази вселена ти ще тръгнеш и като влезеш в оня свят, ще започнеш екскурзия от слънце на слънце. И може да живееш най-малко един милион години, да се запознаеш, ще започнеш да слизаш, да ходиш из всичките планети и оттам ще започнеш да обикаляш всичките слънца и тогава ще дойдеш при мене, като ги обиколиш. И тогава ще кажеш ще искаш ли да живееш или няма. Тогава ще разбереш смисъла, разнообразието, красотата, хубостта, всичките светове. Като посетиш, ще видиш, че е толкоз разнообразен светът, толкоз умни и добри същества има, че заслужава да се живее. Ще напуснеш дребнавите работи на Земята и ще кажеш: “Туй разбирам, “Днешните страдания не могат да се сравнят с бъдещата слава”,  която има да се открие за човешката душа, свободно да пътува през вселената, навсякъде, да бъде гражданин със свободен билет, да знаеш езика и да изучиш всичките слънчеви системи. Най-малко дванадесет езика ще знаеш – тия първоначални езици на природата. Всеки един език ще съдържа по двайсет и пет милиона думи. На Земята най-богатия език е на Шекспира, който е писал петнадесет хиляди думи. Милтон има десет хиляди. След него идват осем хиляди, шест хиляди, пет, четири хиляди, а обикновените хора си служат с хиляда-две хиляди думи, а още по-обикновените ¬ с петстотин думи: „речи”, „кажи”, „направи туй”… (22-ра неделна беседа, държана от Учителя на 3 март 1940 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

51.     Приближаване и отдалечаване

С какво се разбира любовта? С човешкото сърце. Обаче зад човешкото сърце стои една висша Божествена разумност. Ние схващаме любовта в себе си като особено чувствувание. Що се отнася до любовта в дълбок смисъл, тя представя висшето благо, което Бог може да ни даде. И тъй, именно благото се дава не в многото, но в разумното. Благото се дава в малка доза. Всички хора страдат, понеже искат да имат любовта количествено. Любовта мяза на една малка запалка. Щом се запали това, което тя запалва, то вечно гори, никога не изгасва. Мнозина мислят, че любовта се е отдалечила от тях. Едно време Земята е била по-близо до Слънцето, но впоследствие се е отдалечила. Тя е била в самото Слънце. Всички планети, които се въртят около Слънцето, някога са били в него, но после са излезли от него и са се отдалечили. Някои от планетите са се отдалечили толкова много, че днес приемат малко от слънчевата светлина. Някои казват, че Господ ги е забравил. Не зная дали Той ги е забравил или те са Го забравили. Когато малкото дете излиза от дома си, то забравя майка си, но майка му не го забравя. […] дома си. Като остане само, детето започва да мисли за баща си и за майка си. (29-та неделна беседа, държана от Учителя на 28 април 1940 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

52.     Вселената е възпитателно учреждение

Та казвам: Трябва в нас да се роди онова съзнание. Ние искаме да бъдем хора щастливи в света. Щастието е една далечна цел, която е предназначена за човека. Вселената е създадена заради него, като едно възпитателно учреждение. Всичките блага, които вселената съдържа в себе си, ако вие разгледате Земята, ако разгледате всичките планети, Слънцето, съседните слънца, вселената, всичко това са възможности за далечното бъдеще, които Бог е предвидил за всички онези, които Го обичат. Та всичките страдания, които сте имали тук на Земята, сегашните страдания не може да се сравнят с благата, които Бог ни е дал! Следователно всички трябва да имате предвид благата. Като погледнете на небето, да се зарадвате, че имате тия страдания. Много мъчно е човек да се радва на едно страдание. (30-а неделна беседа, държана от Учителя на 5 май 1940 г., 10 ч. сутринта, София – Изгрев)

53.     Влияние на планетите и звездите

Един ден, когато изучавате вие динамиката на човешкото тяло, трябва да знаете, че има известни атоми, които са дошли от слънцето Сириус – те са свързани със Сириус, известни материи, едно течение. Представете си, че някой човек иска да ви вземе, да ви откъсне. Той най-първо има едно голямо слънце против себе си. Интелигентните същества на Сириус, на които интелигентността е по-голяма, отколкото на тези на Слънчевата система, те ще се застъпят. Значи зависи от вас. Колкото повече благородна материя има във вашето тяло, толкова животът ви седи на една по-висока степен. Материята е, която обуславя живота. Животът се проявява чрез тази материя. Затова, когато вашето съзнание почне да се оформя, почвате да мислите за разните звезди. Защото със звездите е вложено по нещо за сегашния живот и когато използвате всичко, което космосът е вложил в тези всички слънца, то човек ще бъде почти съвършен. 

Сега сте на Земята, ще използвате влиянието на Луната, на Слънцето, на планетите в Слънчевата система и влиянието на звездите. И те упражняват влияние върху нашето съзнание, но хората едва се досещат; даже за някои планети едва се досещат. За пример какво влияние упражнява Сатурн? (- Лошо влияние.) Ама защо? Защото хората се борят със Сатурн. Сатурн казва: „Слушай, ти трябва да бъдеш справедлив. Ти като не искаш да слушаш.” [Тогава казват: „Знаеш ли, той е в лоши условия, под влиянието на Сатурн.”]* [* В оригинала изречението е поставено в квадратни скоби.] Казваш: „Аз твоя съвет не искам, аз сам ще си устроя съдбата.” – „Слушай, ще ти пати главата.” – „Аз не искам да зная.” – „Ще видиш.” Явява се Юпитер, казва: „Ти си на Земята, тебе ти трябва култура, трябва да мислиш, благороден, доблестен, щедър, великодушен трябва да бъдеш.” Ти казваш: „Не е твоя работа.” Изваждаш ножа, ще се разправяш. Но Юпитер казва: „Знаеш ли, ти ще повдигнеш една война, но можеш ли да я отстоиш?” Често ние, малките хора на Земята, не трябва да водим никаква война. „Не се противи на злото.” (1-ва лекция на МОК, държана от Учителя в София на 26.IХ.1926 г.)

54.     Гениите, Съществата на планетите

На Земята, в човешкия живот има гении, това са гении на Юпитер, те са същества, общество от същества, които са завършили своето развитие и те представляват Юпитер и влияят. Те ще те срещнат и ще ти кажат: „Ти не слушаш.” Същества има на Сатурн, тук, на Земята, завършили своето развитие, те ще те срещнат, ще ти кажат: „Слушай! Ти трябва да бъдеш справедлив.” Има на Меркурий, на Венера, на Месечината, те са все същества, групи същества. Те ще те срещнат на пътя, ще ти кажат: „Слушай, ние сме минали по този път, ще ти дадем нашите упътвания.” Искаш да бъдеш благороден човек, искаш да бъдеш философ – по еди-кой начин, ще ти разправят. Или искаш да имаш злато – ще ти разправят. Тогава ще те свържат с Юпитер, със Сатурн. Юпитер в дадения случай е банката. Онези, които са на Сатурн, ще кажат: „Ще отидеш в банката на Сатурн, на Месеца ще идеш, на Слънцето ще идеш.” Ако можеш да обикаляш където искаш, да вземаш каквото ти трябва, какъв ще бъдеш? Ученик ще бъдеш! Това е ученикът, който ходи по планетите. Няма да изучаваш на Земята астрология, каква съдба ще имаш, това не е голяма наука.

(1-ва лекция на МОК, държана от Учителя в София на 26.IХ.1926 г.)

55.     Упражнение за наблюдаване на планетите

Ще ви дам едно упражнение за през седмицата, следующото. За седем дена през тази седмица ще наблюдавате: 

[В понеделник] – Месеца, може да наблюдавате последната или първата фаза. И първата мисъл, която влезне в ума ви, запишете я, каквато и да е – първата идея. 

Във вторник ще потърсите Марс – ще отбележите и какво е времето, може да е облачно. Ще си отбележите пак първата мисъл, която ви е дошла след виждането на Марс. 

В сряда ще потърсите Меркурий. Да видим колцина от вас ще може да го видят. Ще гледате каква мисъл ще ви дойде. 

В четвъртък – Юпитера. 

В петък – Венера. 

В събота – Сатурна. 

В неделя – Слънцето като изгрява. 

Ще наблюдавате времето какво е и ще отбележите. Ветровито ли е, облачно или ясно. Наблюдения ще правите. Идната седмица ще говорим върху вашите наблюдения. Ще се ползувате от онези, които знаят. Някои ще срещнете големи мъчнотии, не знаят къде е Меркурий. Това са като „Хиляда и една нощ". Но има някои от вас, които са добре запознати. Някоя вечер може да излезете на „Изгрева". Може целият клас да излезете, когато има хубави вечери. Онези, които имат туй силно желание, силен ламтеж, любов към науката. (2-а лекция на МОК, държана от Учителя в София на 3.Х.1926 г.)

56.     Астрономия за деца и студенти.

Слънчевата енергия по изгрев. Бог върши всичко чрез нас, а Сам Той е скрит. Всеки човек все трябва да има нещо, да предаде нещо. И нещастието седи само в това, когато ние само вземаме и нищо не даваме. Защото да вземаш, а да не даваш – ти вече си взел прерогатива на едно божество. Като че животът на всички хора трябва да се влее вътре в моя живот. Че, то е един прерогатив само на Божеството, на едно велико същество! В туй отношение, тези противоречия, които произтичат, какво приложение може да има астрологията? Допуснете, че сте учител и в програмата е предвидено да кажете нещо по астрономия на децата. Да я представите в най-възпитателен вид. За Слънцето какво ще им кажете? Аз за пример, ако бих преподавал астрономия, щях да измисля една такава приказка: ще им кажа, че Слънцето, Земята, големите звезди са били една голяма фамилия, но понеже не живеели добре, майката турила най-голямото братче в средата, а накарала другите братчета да се въртят около него. Ще кажа на децата: "Ако не живеете добре, майка ви ще ви тури и вий да се въртите."Питам: Тази теория вярна ли е? Децата ще кажат: Слънцето – най-големият брат, те ще го считат това цяла истина. Ама истина ли е това? Че има известна истина – има. Ама че майката е турила Слънцето, този големия брат, на мястото, то не са научни твърдения, то е въображението. За ума всичко е възможно. Туй, което е възможно за ума, за реалния живот не е възможно. Допуснете, че на вас искам да ви говоря, вий сте все студенти – тогава какво трябва да ви кажа за Слънцето, за тези планети? На вас ще кажа, че Слънцето е пълно с такива жизнени енергии и всеки, който може да използва тази грамадна енергия, може да стане отличен човек. После ще ви говоря за Венера какви енергии има. Ще ви заинтересувам. Слънцето грамаден резервоар на енергии ли е? Че е един проводник на енергии – вярно е, че е резервоар – то е въпрос, научен въпрос. Някой иска да каже, че човешкият мозък е резервоар – не, той е проводник само. И целокупно, всички човешки мозъци по земята, това са проводници на умствената енергия. Те са философски въпроси, които за бъдеще има да развивате. 

Слънцето може да ви бъде полезно. Кога може да ви бъде полезно Слънцето? Ако вие може да използувате енергиите на Слънцето 1/2 час преди изгрев, и ако целия ден се печете, то е равносилно. Има едно друго разположение: ако се печете на слънчевата енергия 1/2 час преди да е изгряло Слънцето, действа по-силно върху вашата психология. Даже при най-мрачно състояние, излезте призори и се концентрирайте как избликват тези лъчи. Усеща се този импулс на тези вълни, и постоянно разширение. То е, което внася жизнената сила. И онези от вас, които са анемични, нямат идеи, не са жизнени – сутрин половин час преди изгрев слънце, и после, като се върнеш, занимавай се със своята работа. Но онези, които се занимават, не да се върнат и живеят пак обикновен живот. Туй, което складират, те ще го използуват за добро. 

По този начин зората ще внесе във вас онези енергии, които никоя сила не е в състояние. Затуй псалмопевецът казва: "На ранина, Господи, ще Те потърся." Когато изгрее Слънцето, то е в образ. Ала тази светлина, която е без образ, е по-силна от онази, която е с образ. И в знанието е същият закон. Когато знанието добие своя обект, изгуби своята сила. Нека обектът бъде като тил. В света Бог е прикрит, Той седи като тил, никога не изпъква отпред. Той не ни ограничава, ние Го търсим и навсякъде, зад всички наши стремежи, зад всички наши идеи – има един слаб подтик, подтикване, спреш се и нещо каже: "Вземи още една крачка, още малко напред", мисъл, още една мисъл, втора, трета, четвърта – не помага; едно, друго, второ, трето: има един слаб импулс, толкова нежен, постоянно те подтиква – туй е Божественото вътре, но никога не те ограничава. Седи, изгуби се и туй, което е изработил, оставя те да мислиш, че е твое, никога не казва: "Аз го направих." Ти се радваш, четеш поезията, Господ седи, слуша, радва ти се. Ти казваш: "Написах нещо много хубаво, слушай тези строфи, туй, което написах." – "Хубаво, много хубаво, казва Господ, изпълни сега този закон, който ти написа."

(5-та лекция на МОК, държана от Учителя в София на 24.Х.1926 г.)

57.     Съприкосновение на Земята с тъмната и със светлата планета

Някога нашата Земя е дошла в такова сближение с една тъмна планета в пространството, много стара баба, и тогава е станало грехопадението, всичката жизнена енергия на Земята е изчезнала. 

Сега, нашата Земя ще дойде в бъдеще в съприкосновение с друга една планета, светла, тогава хората ще възкръснат. (- Кога ще бъде това?) Скоро ще бъде това. (- В наше време?) Във ваше. Тази планета носи името А. Светла планета е тя. А – която носи новата епоха. Онези от вас, които имате будно съзнание, ще я видите, но онези, които спите, тя ще мине и ще замине, няма да я видите. Има тела, които се виждат, има тела, които не се виждат. Но настава на Земята един период хубав. За добрите хора е отличен. (5-та лекция на МОК, държана от Учителя в София на 24.Х.1926 г.)

58.     Синастрия 1

Да съпоставим две личности. Първата личност – буквата А, младеж на 20 години. Втората – В, младеж на 22 години. А е роден в месец март, 22-ри, в 6 ч сутринта 42 минути и 5 секунди, сряда. В е роден на 22 декември, 12 ч полунощ, в петък. Между тези две лица, кои са допирните точки и кои са отликите? Могат ли да бъдат двамата приятели?

(- От астрологично гледище, в хороскопа на първия Слънцето минава в знака на Овена ([символ]) и е вече изгряло. Другият, понеже е роден в полунощ, на зимното слънцестояние, долу, тук, е знакът на Козирог ([символ]). А е роден в 1906 г., а В – в 1904 г. За дните, дали е сряда и петък, трябва да се направи проверка. В момента на раждането на В изгрява знакът на Везни ([символ]), а в четвъртия дом долу, в надир, е минавало Слънцето. Тогава имаме, че асцендентните знакове на тези двама души ще бъдат противоположни и Слънцето на единия и Слънцето на другия ще се намират в квадратура: [символ] – Квадратурата е аспектът, който показва, че двете планети се намират на 1/4 от кръга. В астрологията се смята за дисхармоничен аспект от втора степен, понеже опозиция ([символ]) се смята за най-лют аспект. Понеже аспектът е между Слънцето, ще бъде по-скоро творчески. – брат Г. М.) 

6 е число на илюзиите. Общият сбор на годината на А колко е? 1906 = 16 = 7. 16, това е едно число на големи противоречия. 16 означава изхвърляне злото от висшите светове надолу, събаряне кулите на дявола. А щом се съборят кулите, имаме числото 7 – Божественият принцип. 

Числото 16 – всеки човек трябва да се събори. Резултатите на туй число: Да кажем, един търговец запалил своите длъжници, оттук-оттам обира. Най-после фалира, остане беден. Иска да се отрови, да се убие. Най-после стане смирен, набожен, казва: "Да бъде волята Божия!" Числото 15 например – започване на едно зло. 1+5=6. 6 – илюзии. 16 -резултатите са вече добри. Числото 5, туй е чисто кабалистическо. 

На 22 март роден – пак има голямо противоречие. На 22 март има големи промени на теченията и вътре в природата, рядко ще се случи времето да е хубаво на тази дата. 

Следователно, ако започвате една работа, напълно може да се определи работата ти каква е, като знаеш тези закони. Започваш да изучаваш някой предмет – от деня на започването може да знаеш какво съпротивление, какво противоречие ще срещнеш. Вий трябва да изучавате астрология. Когато искате музика да изучавате, ще изберете не коя да е година, кой да е ден. Ще чакаш, ще избереш най-благоприятната година, най-благоприятния месец, най-благоприятния ден и час. Тези закони, трябва да ги знаете, ако искате да успеете. Пък ако така ходите, набарвате нещата, ще се опарите. Казва някой: "Всички дни са еднакви." 

Какво създаде Господ в първия ден? В първия ден на твоя живот ще се яви една велика борба. Ще отдели светлината – значи ще се определи твоята орбита, ще се определи твоята земя. Във втория ден какво създаде? Проучете какво – в първия ден, във втория… В шестия ден – в петък, е създаден човекът. Слабата страна на човека – Венера, тя го подмами. Втория път кога трябва да бъде създаден духовният човек? Кой е най-добрият ден? Неделя – на Слънцето ден. Ако в теб се роди една идея в петък, една мисъл в петък, ще вземеш туй предвид – няма да се плашиш, но ще вземеш предвид съответните препятствия. Ще каже някой: "Суеверие." Няма никакво суеверие тук. 

Продължете, да видим (брат Г. Радев). Има ли някои хармонични съвпадения между двамата? (- Трябва да се знаят и другите планети. Общо, слънцето в Овен ([символ] ) означава импулсивна натура, деятелна. Натура, която има стремеж бързо, импулсивно да прояви нещата. А когато имаме Слънцето в Козирог ([символ]), както при В, по обмисля нещата, бавно, с такт, с дипломация. Когато [когато – диал. докато] първият, А, вади ножа, пряко пристъпва. Затова в тази смисъл не могат да се хармонират.) 

Ако вземем месеца, първата буква: "М", това е смърт, разочарование. Във втория месец: "Д", то е закон за равновесие. Март – всичко се изменя и променя. (- В края на краищата, как ще свърши този в март?) Много добре, но ще има няколко белега на главата. Този в декември ще бъде повече материалист, ще се държи за материалното, за идейните работи няма да се грижи. 

Напишете следните изречения: 

„Истината носи свобода за разумните." и "Любовта носи живот за благите."

Тези изречения, за 10 дена по 10 пъти на ден ще ги произнасяте. Три пъти сутрин, 3 пъти на обед и 4 пъти вечер към 10 ч. Сутрин – щом станете от леглото, ама съзнателно. Тогава мислено ще си приложите и туй. "Истината носи свобода за разумните. Аз съм един от тях." Ще оставите в подсъзнанието и свръхсъзнанието мисълта да работи. Т. е. по стремеж ще разбирате, не че сте разумен, но имате стремеж да бъдете разумен. Защото, ако поставите, че сте разумен, ще изпаднете в една погрешка. През тези 10 дена ще отбелязвате главните, отличителните черти на вашата опитност. Най-отличителните черти на преживяванията. (13-а лекция на МОК, държана от Учителя в София на 19.ХІІ.1926 г.)

59.     Синастрия 2

Какво нещо е науката? В съвременната наука аз бих ви препоръчал да изучавате наследствеността. Една отлична наука, която може да ви ползва. Онези клетки, които не са изгубили първичния живот, могат всеки един орган да възстановят, и колкото се отдалечават от този, първичния живот, забравят този закон. В утробата на майката тези клетки създават тази ръка. Защо, като се роди човек, не могат да създадат? Някои учени хора ще кажат, че тези клетки са се диференцирали, но не е, не, – те са изгубили този навик, изгубили са своето знание. Клетките на сегашния човек не са така учени, казано на един простичък език, както едно време. Човек е станал по-умен, а клетките са станали по-глупави. И нашето тяло е по-глупаво, отколкото преди години. Вследствие на тази глупост явява се противоречие между душата и тялото – и това наричат плът. 

И това съответства с отклонението на Земята от правия път. Днес Земята не върви по правия път, в който е вървяла преди милиони години. Сега учените изброяват около 19 колебания на Земята. – Какво означават тези колебания? – То прилича на един пиян човек, който се люлее по улиците, не върви по една линия, но обикаля – показва, че пътят, по който върви, е опасен. Например Земята като се върти, оста прави люлеения. – Защо? Че, тя пътува в една идеална среда, кое я кара да се клати? (- Обясняват това с въздействието на Луната.) Луната нито най-малко не влияе. Луната как ще въздейства на Земята – тя е 90 пъти по-малка. Тогава Слънцето, което е 1 500 000 пъти по-голямо, и Месечината, която е 90 пъти по-малка, тази Месечина вдига водата близо на 60 крака, когато Слънцето, със своята големина, не може да предизвика такъв прилив. Как ще обяснят учените? (- Разстоянието до Слънцето е много голямо.) Не е. 

60.     Тъмната планета

Съществува следното окултно твърдение: между Земята и Слънцето има една тъмна планета, която е невидима. Тя е тъмна, понеже не дава никакво отражение. Тя не може да се види. В противовес на тази планета се е създала Луната, да спаси човечеството на Земята. Вследствие грехопадението, човечеството със своята мисъл е дошло в района на тази планета. Следователно тези приливи, които постоянно стават, се дължат на нея. Но тя разбърква и мозъците на хората, това става по причина на Луната (?). Учените хора не могат да мислят правилно, и религиозните хора не могат да мислят. "Той, казва, е маниак." Но всичкото маниачество го образува Луната. Представете си, в известно положение Луната прави един прилив на кръвта вътре в мозъка. Щом дойде този прилив на кръвта, трябва да знаете как да употребите тази енергия; тя нахлува и много хора се повреждат. 

61.     Луната

Най-първото нещо при възпитанието – човек трябва да се справи с Луната. А Луната съответства – със своето религиозно духовно вярване. Всички онези хора, които приличат на Луната, са големи догматици, крайни материалисти, те обичат външното, те са скръжави(скъперници/стиснати). А онези на Слънцето са крайно щедри, жизнерадостни. А онези на Луната – той ще ти проповядва за спасението, но ще те остави гладен да умреш. Хората на Луната са без живот или техният живот е елементарен. 

Аз не зная как астролозите са турили Луната. Тя не трябваше да бъде в зодиака вътре, погрешно са я турили. Като не знаеха кого да турят, туриха Луната. Това не е астрология. Тя трябва да се извади. Луната не е планета, тя е един сателит. Тогава защо да не турим и сателитите на Юпитер?

62.     Планетните течения

Онези, които изучават дълбоко природата, когато говорят за планетите, разбират: в пространството, през което сега пътуваме, има известни течения, които се отличават по своята гъстота и своята енергия. Например, когаго говорим за Марс, подразбираме тези течения, които обикалят и проникват цялата Земя, правят едно обръщение и винаги предразполагат хората, действат на ушните области, в страничните части на главата, събуждат чувствата на самосъхранение. Той е юнак, за самосъхранение готов е да извърши всички престъпления. А Луната за едно свое удоволствие може да продаде баща си и майка си. За една дреха продава ги – то е едно лунно състояние. 

Вземете едно дете, което цял ден плаче за една шапка. Някой път се ражда желание – ние искаме да бъдем учени хора. Учението не се придобива механически. Способността да знаете, вие имате в себе си, а съчетанието на тези условия отвън – ти си като един художник: четката и боите имате, но съчетанието художникът трябва да даде. Знанието механически не може да дойде. Във всички отрасли схващат живота механически. Когато човек схваща духовно нещата, ще има растене у него, ще стане благороден. 

63.     Слънцето

Най-първо всеки от вас трябва да започне със стремежите на Слънцето – не с другите планети. Всеки един от вас, който иска да има една здрава основа, трябва да започне с вибрациите на Слънцето. Основният тон е Слънцето. Щом дойде Слънцето да действа, има разширение в ума и сърцето, ражда се истинският живот, идейният живот. И истинските хора на науката, на изкуството, на музиката, на всичко, са хората на Слънцето. Ще ми говорят за Юпитера – това са онези хора, които обичат да се показват; няма никаква идея, той се хвали с чуждия капитал. Той е Юпитерианец, хубаво. Всички тези – човек трябва да мине през тях. В Юпитер ще обработи външната страна на нещата. В Юпитер се развиват личните качества на човека, достойнството. Това, което отделя човешкото Аз, то е Юпитер. 

Аз ви препоръчвам: Ще се държите със Слънцето, но не така, както вие виждате Слънцето, това Слънце, което изгрява и залязва. 

64.     Синята планета. Шестата раса

(- Какво ще ни кажете за Синята планета?) Когато дойде и се намести на мястото на Луната, тогава ще говорим за нея. Някои окултисти казват, че тя е влязла в Слънчевата система, невидима е и тези пертурбации, които сега стават, на нея се дължат. Нейните енергии ще погълнат Луната, ще я преустроят. Това са теории, каквото говорят окултистите. Един ден, когато тя дойде, ще се измени Луната, ще има синкав, много приятен цвят и ще бъде малко по-голяма. На нея ще има живот и няма да обикаля както сега, но ще се върти наоколо, и на Земята ще се създадат условия за една по-възвишена култура. Казват, че в скоро време ще се случи. 

Периодът за развиването на сегашната, шестата подраса – 210 хиляди години трябват. Шестата раса, за да се яви, да се усъвършенства – докато дойде шестата раса, 210 000 години трябват. И в този период ще се яви тази планета. В шестата подраса ще се яви тази планета. Някой път аз ще ви кажа името, как я кръщават. Може да се яви след 10, след 100, след 1000 или след 10 000, може след 210 000 години. За окултиста тези работи са близки. Те с милиони работят. 

В природата има два метода, с които тя си служи. 18 милиона години, откакто човек се е явил в сегашната си форма. Този период, за да се образува сегашната форма, след като се зачене човек, ембрионално минава този период за 9 месеца. Така че, 210 000 години могат да се съкратят в един къс период. Значи, трябва да назрее тази – шестата раса. Трябва да се създаде един нов континент. Природата не бърза. Преустройство на цялата Земя. Оста ще се изправи, климатически ще имаме най-хубавите условия, ще се измени конструкцията на човешкия мозък, общо ще се измени устройството на ръцете, на краката, ще вземат най-хубавата форма. И между хората ще се появи идеята за братство, всички хора ще живеят в мир и съгласие. Това са идеали, за които трябва да се чака – докато дойдат, много кръв ще изтече. 

Интересно е да разглеждате пертурбациите, в живота на всеки един човек има пертурбации. Често вие минавате – както Земята има една черна планета, така и във вашия живот има един черен гений, когото ти не виждаш, и когато със своите мисли минаваш край него, ще произведе пертурбации. Най-ужасните мисли и чувства ще те връхлетят, може да те отклонят от пътя. И после, мре! Големи страдания, може да дойдеш под влияние на един друг брат, той пак ще те въведе в правия път. 

В този век всички ще бъдете приведени в тези пертурбации. Те са механически, вие не трябва да се плашите, когато дойдат. Така, както корабът се навежда наляво и надясно, но не може да се обърне – така е направен. Онзи, който го е направил, знае. Така е направен, че вълните не могат да го обърнат. И човек така е създаден в света. Вие трябва да вярвате в едно – човешката душа е всесилна и нищо отвън не може да я отклони от нейния прав път. Да я отклони може, но тя пак ще се върне, тъй както една каучукова топка. Вие може да я ударите, но тя по силата пак ще отскочи. (18-та лекция иа МОК, държана от Учителя в София на 30.I.1927 г., неделя)

65.     Кометите

Колко от вас са се занимавали с астрономия в университета? Как обяснява съвременната астрономия движението на кометите? 

(фиг. 23.1) (Обяснява брат Томалевски: С. -Слънцето; нека имаме една планета Р: Земята, да кажем. Тя е подложена на действието на две сили: силата на инерцията, която, ако действа сама, би изхвърлила Земята в пространството. Втората сила – притеглянето на Слънцето, която би я завлякла в центъра на Слънцето. Когато едно тяло се намира под действието на две сили, то отива по една трета; по правилото на паралелограма, намираме я: равнодействащата – диагонала на паралелограма. Тази сила всеки един миг действа и планетата описва една окръжност, т.е. тя не описва затворена крива, понеже и Слънцето се движи, а спирала. Само Слънцето в своето действие като че прави малки тласъци. Кометите извършват други пътища, не ми е ясно защо техните орбити са такива. Защо след известен период едни се завръщат пак, а други не се завръщат. В този интервал, когато кометите се намират в Слънчевата система, подчиняват се на закона за гравитацията.) 

Тогава, какъв извод можем да направим по закона за уподоблението? Движението на планетите – добре. Венера упражнява известно влияние върху чувствата, нали? Сега може ли да се определи колко са тези многоъгълници? (- Това е една графична система, чисто начертателна. Този многоъгълник е с безкрайно малки стени, защото тази планета всеки миг е подложена на тези двете сили.) 

66.     Астрономията

Хубавата страна на астрономията: тя упражнява известно влияние върху известни области на мозъка. Всички съвременни науки, като се изучават, със своята енергия упражняват известно влияние. Например вие изучавате астрономията, какво може да придобие човек. Съвременната астрономия обяснява ли разпределението на планетите? Кои са причините? 

(- Според Кант-Лаплас разпределили са се в този порядък, но не може да се определи защо Юпитер има такава голяма маса. Интересно е, че разстоянието на планетите до Слънцето се подчинява на един много прост закон. Ако на пишем числата: 0 – 3 – 6 – 12 – 24 – 48, ако към всяко прибавим по 4: 4 – 7 – 10 – 16 – 28 – 52. Ако новополучените всяко разделим на 10, ще имаме: 

0,4 – 0,7 – 1 – 1,6 – 2,8 – 5,2. Тогава, като вземем за единица (1) – разстоянието на Земята до Слънцето, на Меркурий е 0,4; на Венера – 0,7; Земята – 1; Марс – 1,6 и т.н. Този порядък показва, че в своето разпределение планетите се подчиняват на известен закон. (23-та лекция на MOK, държана от Учителя в София на 6.III.1927 г., неделя)

67.     Планетни влияния

Зодиакът представя пътя на физическото развитие на човека. Кръгът, който изразява зодиака, е в постоянно движение. През всеки 25 000 години кръгът прави пълно обръщане. Значи, след 25 000 години ще го видите на същото място, на което е днес. В сегашната епоха равноденствената точка е в областта на съзвездието Водолей.

Като ученици, вие трябва да се занимавате с външния свят, да изучавате и Земята, и небето. Изучаването на небето помага за развиването на човешкия ум. Изобщо, външният свят оказва влияние върху подсъзнанието, съзнанието, самосъзнането и свръхсъзнанието на човека. Някои считат, че астрологията е отвлечена наука, вследствие на което изучаването й няма никакво практическо приложение. От астрологическо гледище, какво влияние имат звездите върху човека? (- Влиянието на неподвижните звезди не е конкретизирано.) Сегашните астролози изучават влиянието само на ония неподвижни звезди, които са близо до зодиака.

Зодиакалният кръг е разделен на 12 равни части, наречени домове. Всеки дом е свързан с определено зодиакално съзвездие. Следователно всеки дом служи като резервоар, в който се влива, ако не всичката, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан този дом. В който дом влиза човек, под негово влияние се намира. За да разберете влиянието на звездите, вие трябва да изучавате тяхното естество. За пример какво е влиянието на Овена? Овенът оказва влияние върху главата, мозъка, лицето. В умствено отношение дава активна мисъл. Той дава холеричен темперамент, който е активен, деятелен. (*)

Задачата на човека се заключава в това да се хармонизира, да влезне в правилно отношение с всички звезди. Човек не възприема правилно енергията на видимия космос. Сега енергиите, които човек възприема, са струпани само в известни области. Вследствие на това туй натрупване причинява сегашното неспокойствие на човешкия дух. Някой път всичко има и пак е недоволен. От какво произтича недоволството – натрупване има на излишни енергии. Всякога, даже най-прекрасните енергии, ако се натрупат, ще причинят едно тягостно състояние.

Астрологията е една наука, която ще ви покаже кога да започвате известно предприятие. За пример искате да прогресирате в науката – кое ще бъде първото стъпало в зодиака? (- Астролозите смятат за научни или индивидуални знаци въздушните: Близнаци, Везни и Водолей. Учени, художници, философи, 75% се раждат или под Близнаци, или Везни, или Овен и същевременно Скорпион и Дева – тези 5 знака са най-вече застъпени. Три знака са въздушните, три -водни, три – земни, три – огнени.) Огнените към кои спадат? (- Това са хора активни, волеви натури.)

Трябва да има вещи хора по астрологията, които да показват пътя на онези, които са изгубили пътя си. Много хора в света не може да успеят, понеже са изгубили пътя си. Нали сте изучавали разните плодове – някои хора имат обич към известни плодове, понеже растенията спадат под влиянието на планетите. Черешата към коя категория спада, какво влияние? (- Венера.) По какво се отличават формите, на които Венера влияе? (- Розов цвят или червен, форма – кръгла.) Ябълките? (- Също спадат под влиянието на Скорпион и Венера.) Всички растения съдържат разни енергии, на които планетите са носители. А планетите са свързани със звездите извън зодиака. Когато искате да измените във философско отношение вашия характер, трябва да употребявате известна храна – или череши, или сливи, или портокали, или лимони. Чрез плодовете човек може да си въздейства. При това – чрез четене на някои писатели. Трябва да разделите и писателите. За пример романите на Жул Верн към кои спадат? Виктор Юго, Сент-Ив, Кант, Лаплас, Толстой? (- В Юго – Слънцето и Юпитер.) При едно четене трябва да систематизирате всички списатели съобразно с астрологията и в разните възрасти човек да избира.

За бъдеще храната ще бъде съобразно с развитието – всеки ден ще имаш определена храна. Днес ти е определена храна от Венера, утре – от Меркурий, всеки ден ще гледаш. На втория ден пак ще започнеш. Ще избираш авторите по същия начин. В понеделник, във вторник, в сряда, в четвъртък. Ще изберем няколко автори и ще направим един малък опит. После, ако дойдем до духовната наука (…) астрологическите закони. За пример за страха коя планета влияе? (- Сатурн.) Зависи. (- Луната, Меркурий.) А омразата? (- Марс.) Влюбването? (- Венера.)

Сега, аз не говоря за любовта. Влюбването аз наричам «любов от захар». Захарна любов я наричам, която се разтопява. Чувствата, влюбването не е едно качество на душата. Влюбването, това е една красива дреха, тъй, за Великден. Дрехата я облечеш, после пак я съблечеш. Не е едно постоянно качество. Преходно състояние. Когато едно преходно състояние у вас изчезне, не съжалявайте, то е едно детинско състояние. Загубата считаме ние като една вътрешна промяна, за да дойдат онези истински качества у човека.

Кое считате вий едно съществено качество? Дето казват, човек да има характер. По какво се определя човешкият характер? Първо: характерът се определя, да устояваш на думата си. И никога човек да не обещава онова, което не може да направи. Обещавайте, което можете да направите. Преди да обещаете, обмислете хубаво. После, човек с характер, каквато и погрешка да направи, той я изправя, той никога не оставя. Каквато да е погрешка, той я изправя. Може да му вземе цял живот – но ще я изправи. Не съжалява, но я изправя. Па и доброто, което има в себе си, характерният човек го проявява. Той може да направи опущения, всеки един човек може да направи опущения, но ги изправя. Съвършеният човек, и той ще направи опущения.

Питам ви сега: Ако срещнете една отровна змия, какво бихте направили? (- Трябва да я убиете или да й извадите зъбите.) Всякога един недъг, който се явява в нас, това е образът на едно предпотопно животно. Недъзите, това са предпотопни същества, които се проявяват в характера. Мяркат се някакви образи. Животински състояния, които се проявяват и не можем да ги задоволим. Има предпотопни желания, които сега се проявяват, но такава храна за тях няма – условия няма. Не може да ги храним. И се проявява -докато умре, то те измъчва. На туй желание трябва да намериш съответстващо желание при сегашните условия, да пренесеш неговата енергия. За пример вземете мравката – на какво от предпотопни животни прилича? Гущерът – на какво?

Следователно, ако имате едно желание ненаситно, да имате всичко, то е едно от тези предпотопни животни (динозаври, ихтиозаври, игуанодони и др.) – не може да живее сега. Например желание имате да се прославите, че всички за вас да говорят. То е невъзможно. Даже и боговете, и те не могат. Вие имате едно желание цял свят да говори за вас. То е допустимо, но не може да се реализира. Най-видните писатели, Виктор Юго – хотентотите какво знаят за него? Бетовен – че какво знаят за него? Знаят културните хора. Тези културни хора, те важат за нас. Но тези културни хора, и те нямат еднакво мнение за Бетовен. Онези, които боготворят Бетовен, те са 1000-2000, не са повече. А онези музикални гении, те не са се изявили. Които са писали чрез Бетовена, тези гении, цели общества са те, не са казали последната си дума. Те ще дойдат пак. Днес празнуват празника на Бетовен – компанията Бетовен. Те не знаят кой е председател на тези гении. Според този закон, те ще дойдат, ще се проявят и ще създадат нещо по-хубаво, по-гениално. Няма условия още Бетовен. Той съществува сега, но той е обикновен музикант. И той не се съзнава, композира такива, малки работи. Малко знае да свири. (Преродил се е той.)

Вас ви се вижда, че е чудно. Вземете един философ, като дете на 1-2 години не може да бъде гениален, няма възможност да бъде гениален. В него геният спи. Трябва да има разумност. Организмът не е в състояние да издържи туй напрежение. Гениалност разбирам, когато нервната система е готова, силите са готови. Всички сили трябва да се приготвят от по-рано…

Вие сте изучавали хиляди години небето. Всеки ден може да си избирате по една звезда и да се влюбвате в звездите Някои от вас се влюбват и се разлюбват. И когато говорят и пишат писма на една звезда, тя ще ви погледне, ще ви се усмихне. А някой път няма да ви приеме. Ще си тури воал. Някой ден небето е облачно. Тя е като онази мома, която не си показва лицето на влюбения. Когато звездите ви се показват, достатъчно е, в туй се облагородява душата на човека. Аз не искам да направя Любовта като нещо прозаично. Любовта е най-възвишената. Това е човекът и единственото, благородното, което повдига човека. Човек е Любов.

А за да разбереш Любовта, трябва да разбереш проявения свят. За да разбереш Любовта, трябва да разбереш най-първо качествата на всички души. Всичките да ги знаеш по име. Тогава може да говориш за Любовта. Колко такива души вий познавате? Също и вас познават ли? Някой път ви считат гениални, някой път – не. Някой път казват: «Аз мисля, че този момък е талантлив», а след време – обратното.

На всички ви трябва сила. Някои от вас сте в духовно отношение анемични. Вашата анемия произтича от непостигнати желания. Щом във вашата градина не могат да виреят тропически растения, сейте такива, които виреят в умерения пояс. Вас ви е мъчно, че нямате портокали. Сейте ябълки, карамфили, не сейте тропически растения. Не е хубаво да сееш цветя и да увяхват.

Сега, ще преведете: Имайте желания, които да устояват – не да увяхват. Имайте едно желание, което може да устои на всички изпитания в живота. Да допуснем сега: характерът ви по какво се отличава – като имаш един приятел, да се не съмняваш в него. Нищо повече. То е характер. Съблазниш ли него, и себе си ще съблазниш. Щом се съмняваш в него, и той ще се усъмни в теб. Следователно вий един други се разрушавате. Вий някой път се смеете на себе си, казвате: «Едно време, като бях малко детенце, правил съм много глупави работи.» Глупавият в младини е глупав и в старини. Ако детето е глупаво в началото, и в най-цветуща възраст е все глупаво. Умното дете отначало е умно. Наблюдавайте малките деца. Може да правят детински работи, но те са красиви неща. Детето прави известни постъпки, например някой път нареди камъчета, кукли, стане учителка, почне да ги учи. Ще кажете: «Колко глупаво!» Не е, идеално е. Учи ги, тези кукли, поред ги туря, наказва ги. Какво лошо има в туй? Къде е глупавото? Ами когато един търговец събере сто свине и почне да ги възпитава? Кой по-високо седи: туй дете или онзи свинар? Онзи ще продаде свинете – кой от двамата по характер седи по-високо? Детето. Вий ще кажете: «Те са глупави, детински работи, с кукли се занимава.» Не е. Във всяка една кукла има известна идея. Туй дете не е тъй глупаво. То е представено тъй, то иска да бъдат куклите живи. То казва тъй: «Ако аз съм едно божество, ще направя тези кукли живи.» То знае, че не може да ги направи, понеже не е могло да ги направи. Да не мислите, че детето е било глупаво – то предполага, че са живи куклите. Толстой разправя за една своя опитност. Когато се пробудило неговото съзнание, когато го повивали като дете, усетил се, че го стегнали с такъв въркозун, и той се възмутил: как да го свържат, че да не си маха свободно ръцете! И след това казва, че туй чувство изчезнало, но все помни туй чувство на възмущение като дете, че са го свързали. И после човек се примири, казва: «Ще търпя, докато израсна, да ми снемат този повой, да бъда свободен.» Туй е хубаво.

Много пъти вашите идеи, окръжаващата среда, вашите приятели, бащи, майки свържат ви с повой. С негодувание приемате. Но понеже растете, след време ще ви освободят. Вий ще чакате времето, докато ви освободят, и тогава ще се проявите. Ще чакате благоприятното време и в дадения случай ще работите най-малките работи. С кукли ако си играете, по всички правила как трябва да си играете. И може да се нареди за всяка година с какво да се занимава детето. Цяла програма може да има за вас – кой на колкото години е, да му кажем с какво трябва да се занимава. Вий турите четене. Казвате: «Остаряхме, станахме възрастни.» Кой е възрастен? Възрастен човек е този, който може да хване колелото на живота, да го завърти един път. Туй колело е толкова голямо – като го завъртите, цялото колело, вий ще обиколите вселената един път. Туй, голямото колело, за един ден не се завърта и за една година, и за 10 години, но трябват ви най-малко 120 години, за да го завъртите един път при сегашните условия. Колелото на живота се движи медленно [медленно (от рус.) – книж. остар. бавно] и не се старайте да усилите движението на това колело, понеже обратните резултати на туй движение са лоши.

Сега, в туй отношение ще изучавате астрологията, ще видите кой кога е роден, кои планети имат влияние. Не че абсолютно, но оказват влияние. Влиянията, това са възможности. Вий не считайте влиянията в лош смисъл, това са възможности, чрез които можете да черпите известни енергии. Да кажем, страхлив сте – потребно е влиянието на Марс. Разсъдливост – потребно е влиянието на Меркурий. Мекота – Венера. Трябва ви въображение – Месечината. Тези елементи, с които трябва да смекчавате условията на живота. После, трябва ви живот, енергия, радост, веселие – ще внесете енергията на Слънцето. Ще се събирате, ще се групирате. Класът може да състави цяла една система. Няколко системи може да се образуват, в зодии ще се групирате, и после ще се групирате кой към коя планета спада: Марсианци, Венерини типове, типове на Слънцето – тогава всички ще оказвате влияние. Тя е една наука, която ще внесе малко светлинка в живота ви. След като преминете тази фаза на вашето духовно детинство, вий ще дойдете в друга област на духовния живот. Ще ви се дадат по-големи възможности, по-голяма свобода, отколкото може да имате сега. Повече средства ще ви се дадат. Но при сегашните средства, които имате, трябва да постъпвате разумно. Смехът към коя планета спада? (- Венера.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Според астрологията откъде произлиза анемията, кои планети влияят? (- Като разглеждат жизнения проблем, смятат за мъжа, че физичната сила се предава от Слънцето. Ако Слънцето получава лош аспект от Сатурн, жизнената сила е по-слаба и човек може да страда от малокръвие. А за жените е Луната – ако се намира в дисхармоничен аспект с Марс или Сатурн.) Луната е свързана с религията, с формите на живота. Под думата «Луна» ще разбирате религията. Всяка една жена е силна, докато е религиозна, а човек е силен, докато той е духовен, справедлив. Жената трябва да бъде религиозна, а мъжът – духовен. То е само един аспект. Това е едно временно състояние. За анемичните от вас, който е обезсърчен, какво разбрахте, как ще се лекувате? Кажи, Олга!

Сладките плодове, киселите, лютите – кои към кои спадат? Сладките – към Венера. Киселите – към Меркурий. Лютите – към Марс. На три категории може да разделим планетите. Сладките и киселите, те произвеждат изобщо реакция, а другите действат лечебно. Понеже българинът е Сатурнов тип, много пиперки обича. Англичанинът – Марсианец, сладки и кисели обича. Българинът обича кисело и люто, а сладко не обича. Всяка една възраст си има своите храни. Въпрос, който тепърва трябва да проучвате. Следващия път може ли да дадете една таблица за тези плодове, които имаме в България – кои към кои влияния спадат?  (26-а лекция на MOK, държана от Учителя в София на 27.III.1927 г.)

68.     Планетното влияние върху човешкото тяло

Всички сте изучавали математика. Координация на силите. Тя е една от най-сложните системи – да си координиран. Аз вземам думата координиране на разумните сили в живота. Кръговете, това са възможности. Всеки един кръг представя една форма, която известни разумни сили са координирали (фигура).

Следващият кръг е разделен на две равни части. Едното – положително полушарие, другото – отрицателно. После, и всяко едно полушарие има два знака (+ и -).

Къде е положителната страна в малкия кръг, къде е пролетта, къде може да е Меркурий положителен? (- Дясната част на кръга е +.) Ако разделим кръга на 4 части, тогава имаме: дясната част е положителна. Ако вземем горната част пролет и лято: горната – положителна, долната – отрицателна. Философията на живота. Когато Слънцето е отделяло всички тези възможности, всички тези планети – при какви условия са създадени? Нептун – когато Слънцето е създало Нептуна, какви са били условията? Когато Слънцето е създало Земята, условията едни и същи ли са били? Значи, различават се. Тук са условията, при които се е образувала Слънчевата система.

Тази слънчева система, тези кръгове съществуват в човешкото тяло. Има известна част от материята, има известни атоми, които трептят с трептенията, които има Нептун. Всяка една планета упражнява известно влияние върху органите на човека. Например, Марс върху кои органи действа най-много специално? (- Управлява цялата глава, понеже Овен се намира под неговото господство.) При сегашното състояние на човека Марс е във възходящо движение. Той не е на зенита си. Коя друга планета има силно влияние, освен Марс? Венера. (31-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 8.V.1927 г.)

69.     Тяло, планети, природа

Като дойдете дo тази система на координиране, трябва да знаете как са поставени планетите. Всяка една планета е поставена в даден момент в някоя част на тялото и трябва да знаете в живото тяло къде се намира Марс, къде се намира Сатурн, Меркурий, Венера и т. н. Планетите се местят в тялото. Вий ще разбирате тяхното състояние – или присъствието на известни планети от мислите, които се намират в ума в даден момент. Необходимо е например да се яви Марс, понеже ще направи главата ви малко по-обла. Необходимо е например да се яви Сатурн, да упражни влияние върху главата ви, ще я направи малко продълговата. Необходимо е да упражни влияние Юпитер – той ще даде височина на главата. Влиянието на Юпитера върви по радиуса на координативните сили. А влиянието на Марс и Сатурн върви по синус и косинус. Ако влиянието на Марс се увеличава, на Сатурн се намалява и обратно. Там, където философията престава, започва войната. Когато искаш да се биеш с някого, много мислене не трябва. Англичаните, които са много практични, щом срещне някого, който го е обидил, казва: «Господине!» – едно-две, едно-две, набият се, шапките им паднат, ръкуват се – «Квит сме вече.» Няма съд, няма обида. И двамата се набият. Много добре, това е английска черта. И в Америка е тъй. У славяните къде може да има Сатурн своето влияние? Българинът е отмъстителен. Години минават и българинът държи една зла мисъл и му търси времето да си отмъсти по един начин. Туй е влиянието на Сатурна – и се вкисва човек. Когато влиянието на Сатурна дълго време се е упражнявало, човек става сух – очите изпити, носът сух, тънък, вратът тънък, вените изпъкват, устата стават черни, човек изгубва своите чувства и всичко отрицава. Той е крайно интелектуален тип, отрича чувствата, а при това този тип, който отрича чувствата, има стремеж към чувствата. 

В живота всички трябва да започнете с влиянието на Слънцето. Туй влияние може да съвпада със слънчевия възел и със симпатичната нервна система; и тя трябва да се координира с мозъчната система. Когато се увеличава влиянието на симпатичната нервна система, престава деятелността на ума. А щом симпатичната система се координира с мозъчната, тогава се усилва деятелността на мозъка. Затуй трябва да има преливане между тях – симпатичната нервна система, свързана с чувствата и мозъчната, свързана с мисълта. Между едната и другата трябва да има пълна координация. Щом има такова координиране, тогава може да има координация между костната и мускулната система. Например в ходенето – всички ученици бих желал да се отличавате, да имате едно пластично ходене. Като ходите, вашите движения да бъдат в координация с движението на природата; и тогава се добива красотата. Някой човек, като върви, харесвате го, понеже пластично върви; и по-малко енергия се изразходва – като се върнете дома си, усещате се освежен. Зародила се е някоя нова идея, а вървиш дисхармонично, връщаш се дома недоволен и губиш повече от силата си, понеже не си в координация с природата. (31-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 8.V.1927 г.)

70.     Сатурн

В старини не се координират хората и всички стари хора почти са под влиянието на Сатурна, а Сатурн засега е в низходяща степен. Той е минал своите младини, той се намира в противоположното полушарие на човешкия живот. При него трябва да отивате само в крайна нужда, за съвет. Но как трябва да прекарате своите младини – не Сатурна, не него [ще питате]. Ако искаш да знаеш как трябва да прекараш своите младини, иди при Венера, богинята на любовта. Ако искаш да знаеш как трябва да прекараш своя живот, иди при Меркурий. Той е младият секретар на боговете. Пък ако искаш дълбоката философия на миналия живот, иди при Сатурн. При Сатурн по-рядко трябва да се ходи. Засега ще се пазите. 

Тези, крайните планети – Сатурн, Уран и Нептун, изобщо, според мен, върху младите упражняват едно отрицателно влияние. Не че туй влияние е лошо, но в младите няма онези органи съградени – като дойде влиянието на Сатурна, усилва се деятелността и като не могат да развият духовна деятелност, те употребяват духовните си сили за физически нужди и тъй се огрубяват. Ако на тези сили не можеш да им дадеш онзи израз на духовност, непременно ще се огрубиш. (31-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 8.V.1927 г.)

71.     Хелиоцентрична и геоцентрична астрология

Сега вие ще изучавате астрологията. Къде се проявява, сега, Сатурн у човека?

(- Той управлява костната система и кожата. Лицето, слухът и ушите се намират под влиянието на Сатурна. Други, Парацелзус, смятат, че Марс управлява жлъчката и даже казва, че движението на жлъчката съвпада с движението на Марс.) 

Какво разположение трябва да имат планетите, за да бъде един хороскоп хармоничен? Къде трябва да бъдат поставени планетите Венера, Марс, Меркурий и др. 

(- Има разлика между хелиоцентричната и геоцентричната астрология. Първата засяга психологическия живот, а втората – физиологическия. Според хелиоцентричната астрология има един вътрешен живот и той не зависи от онова влияние, което дава знакът. Тя (планетата) има и второстепенно влияние, но се управлява и от положение, което дава едно второ влияние на самата планета. Но то е по-друго, вътрешно, психологическо. Затова например може да имаме случай, където някой аспект, дисхармоничен от геоцентрично гледище, координиран от хелиоцентрично гледище, може да излезне добър.) 

И двете тези системи може да ги хармонизирате, понеже същевременно и Слънцето, и то си има свой зодиак. Меркурий, Венера, Земята също си имат. Ако искате да имате правилно понятие, трябва тези седем зодиаци да ги имате едновременно в ума си. 

Всяка една енергия, която не е използвана в младини, има обратно движение в старини. Ако известно желание не е постигнато в младини, ще се породи в старини и тогава има обратно движение. Затуй желанията трябва в младини да се постигнат, а в старини да имаме техните плодове. Защото няма по-опасно от това желанията да се появят в старини. Ако в младини не реализираш твоите желания, тогава в старини ще се зародят. Имаш, да кажем, едно желание да учиш – понеже тогава не може да се реализира, ще се зароди едно недоволство, туй недоволство ще го спъне за бъдещото му прераждане. Затуй в младини всички условия, които ви се дават, знанието, което може да придобиете, всички онези възвишени и благородни чувства, които може да развиете, развийте ги, за да не дойдат тези желания да ви безпокоят в старини и да ви мъчат. Най-първо човек ще прекара целия си живот в желания, без да ги реализира; и в старини ще ги прекара в друг живот и [ще] се измъчва, че това не е постигнал, че онова не е постигнал; докато дойде от невидимия свят едно по-напреднало същество – такива има – и ги кредитира и той започне наново живота си. И ако туй прераждане не ставаше, хората биха претърпели един адски живот – да седиш със съзнанието си и между живите хора да ходиш и да нямаш органи, да се проявиш. Никой не обръща внимание на теб: и от хората забравен, и от Небето забравен, и ти сам се занимаваш с голото съзнание – вие имали ли сте тази опитност в пустинята? Представете си, турят ви в Централна Африка да живеете десет дена. Вий не видите нито мушичка, нито тревка – какво ще бъде състоянието ви? 

То са крайни идеи. Не че тези планети упражняват такова влияние. Венера сама по себе си не ви влияе, но има вещества във вашия организъм, които са подчинени на трептенията на Венера. Тези вещества, ако вие не може да се координирате, ще ви причинят вреда. Има други, които се подчиняват на трептенията на Сатурна – те ще ви причинят вреда, ако не знаете законите. Допуснете, седите, неразположен сте, с една мрачна идея. Казвате: «За мен никой не се грижи.» Питам сега: Кога се е родила тази идея във вашия ум? Как е възможно – вчера седите радостен, весел, а сега седите мрачен, как е възможно? Такъв бърз преход – има ли някоя истина в това? (31-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 8.V.1927 г.)

72.     Координация на органите със съответните планети

Никой астролог досега не е проверил, че Марс упражнява туй влияние. Туй е факт, че упражнява, но не е истина. Истината е само ако този астролог може да отиде до Марс и да се върне. Може да кажат, че Слънцето упражнява – енергията от него, туй е един факт, но не е истина. Ние още не знаем дали Слънцето упражнява туй влияние. Съвременните окултисти намират, в мозъка има известен център, в неговия етерен двойник – той събира тази енергия от пространството и когато тази енергия, вътрешна на мозъка, се координира с енергията, която идва отвън, той усеща топлина в себе си. Пък ако тази енергия не се координира, той казва: «Тъмно ми е.» Има 25-30 градуса топлина, а той казва: «Мен ми е студено.» Питам: Защо в неговото тяло няма тази топлина? Неговите трептения не са координирани с тези в природата. 

В нашата душа има известни органи, които трябва да координираме правилно. Затуй се изисква да координираме ние слънчевия възел със слънчевите енергии. Тогава, да координираме своя черен дроб със Сатурна; после, да координираме своя мозък с черния дроб, да координираме задната част на главата с Венера, долната част на мозъка – с Меркурий. Когато човек наблюдава, той е Меркурианец. Тъй, наблюдава хората, ходи, не като онези, които ги дебнат, но интересува се от всичко – той е Меркурианец. И като ги види, казва: «Какво правите? Туй какво е? Много са хубави тези неща, щастлив си, че ги имаш.» Туй е още детинското състояние. А Сатурн като дойде, той гледа тъй, философски – ще извади някое философско заключение. (31-a лекция на MOK, държана от Учителя в София на 8.V.1927 г.)

 

Категории