Словото

ЗДРАВЕ И ЗЛАТО

ЗДРАВЕ И ЗЛАТО

„Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът

Размишление

Само трима души да четат темите си от миналия път. Кажете основната мисъл на миналата лекция?

Представете си, двама велики цигулари се срещат и са с цигулките си. Това е едно щастливо срещане. Но представете си, че тия двама цигулари се срещат, но и двамата нямат цигулки. Двамата, които са със своите първокачествени цигулки, работата върви там успешно, но какво, мислите, ще направят тия цигулари, които са без цигулки? Допуснете, че те не само знаят да свирят, но и пеят, същевременно са и певци. Тогава, щом нямат цигулки отвън, те ще пеят. В дадения случай, щом съществуват известни мъчнотии В живота, тогава у човека трябва да се прояви мисълта. Когато цигулките на тия двама цигулари ги няма, с какво ще се занимават те?

Фиг. 1

Тъй са писали египтяните по йероглифически „къща“. Представете си, че в тази къща огнището гори, а къщата не се стопля. Защо? Как ще си обясните това? Ако в една къща гори огън, силен колкото една свещ, вие ще кажете – огънят е малък, а обемът е голям, затова не може да се стопли. Но представете си, гори един порядъчен огън вкъщи, а къщата не се стопля. Тогава как ще обясните. Но представете си сега, че този квадрат представлява човек. Ако пренесете едно явление от физическия свят в духовния, този квадрат представлява едно духовно същество. Ти му говориш-говориш, а то ти казва: „Твоите чувства не ми стоплят сърцето“. Защо не го стоплят? Има известни думи, които у човека произвождат топлина, а други произвождат студ. Някой път казвате: „Поляха ме със студен душ.“ А има думи, които произвеждат топлина у човека. Вярно е, че има известни мисли, които произвеждат един вид известна топлина

уплаши, стопля изстива? Каква е вашата опитност? (Едно куче лае вън силно.) Кажете на кучето, че лекция има тук, да мълчи.

Фиг. 2

Представете си, че тази къща е създадена така, че от горната страна е от кислород – О. Другата страна е Азот от азот – N, третата от водород – Н, и четвъртата е от въглерод – С.

Представете си, че кислородът се запали и гори. Кои от елементите между тези страни, имат сходство? Нали тук има сродни страни. Между водата и слънцето има известно съотношение – водата лесно се изпарява, ако се нагрява. Между Н и О има сродство. Значи, ако се влезе в къщата, след като има известно горене, ще се забележи, че има повече влага. Повече пари ще има вътре. Тогава, ако водата погълне всичката енергия или по-голямата част от енергията, която се е образувала от кислорода, на кой елемент тя ще окаже влияние? На въглерода. Какво ще се яви тогава? Известни мъгли. Представете си, че въгленът погълне всичката тази топлина и енергия в себе си и почне да се развива скритата топлина във въглена. На кого ще окаже влияние? За да има горене нали трябва да има въздух? Ще се яви азотът N. И азотът ще вземе известно участие в този процес. Той е главният банкер. След като излезе процесът от кислорода, през водорода, във въглерода, че в азота, той, азотът, ще събере всичкия капитал, защото той е главният отчетник.

Добре, когато една енергия е минала през тия 4 полярни страни – тия страни на тази къща, това са полюси, кои страни тук са плюс и кои са минус? („Кислородът и водородът може да се вземат като положителни, а въглеродът и азотът като отрицателни.“) Съгласни ли сте всички. („О и N са плюс, а С и Н са минус.“)

Сега каквато и да е човешка мисъл или каквото и да е желание, то ще мине през тъй наречените 4 състояния. Състояния, в които се указва сила на движението и едно разширение. След туй водата е едно сгъстяване, организиране във въглерод С – почва да се организира тази идея вътре и най-после тя се пласира в азота. Азотът в дадения случай е място, дето всички енергии завършват своето действие. Да кажем сега, че това е научната страна. Ако вие не можете да намерите една връзка на кислорода, онова влияние, което той упражнява върху организма, ако вие не можете да намерите онова влияние на водорода, на въглерода, на азота, това ще бъде само една философия на живота и вас ще ви интересуват само най-дребните работи.

Да кажем, вие сте студент по математика, първи семестър. Кое е най-важното за вас? В дадения случай най-важното за вас са парите. Вие казвате: „Щом имам пари, имам хляб, стая, обуща, дрехи.“ Това е най-важното за вас. Щом имате парите, веднага отивате в университета, работата отива добре. Това е първата категория нужди за университета. Сега иде втората категория. Парите имате, пак сте в университета първи семестър. Кое е най-важното след парите? Кое ви е нужно сега? Здравето. На второ място здравето ви е необходимо. Но има още нещо. Пак сте студент от първи семестър. Кое е най-важното още, третата категория? Да се учите. Сега, след като имате парите, здравето и се учите, тогава какво може да се каже? Успехът ви. Има една формула в света, по която в даден случай може да отгадаете за разни неща. Представете си, че някой човек има 100 хиляди лева в банката. Това сега е само за изяснение. Той изважда 10 хиляди, остават 90 хиляди. Изважда още 10 хиляди, остават 80 хиляди. Изважда още 10 хиляди, остават 70 хиляди. Още 10 хиляди – 60 хиляди. И още 10 хиляди, остават 50 хиляди. В старо време, когато хората са изучавали фигуративната наука, кабалистичната наука, тогава хората не са имали толкова занаяти, колкото сега, и тогава хората са се занимавали с тази отвлечена наука, с философията на гаданието. Тогава се е създала кабалата. Ако имате като студент само 9 дена на разположение за постъпване в университета, по този закон може да се определи в кой ден вие ще постъпите в университета или няма да постъпите. Или ако имате 9 билета, може напълно да се определи кой от тия билети ще може да спечели. Разбира се, вас сега ви интересува да знаете тази наука. Ако вие знаехте точно кой билет ще спечели, щяхте да купите този билет, и първият въпрос за парите ще се разреши за вас.

Казвам, тази наука съществува у човека. Ако чувствата на човек са чрезмерно чисти, да няма нищо, което да смущава неговия ум, в дадения случай просто като наука можеш да знаеш кой от деветтях билета ще спечели и кой няма да спечели. Обаче, ако ти разрешиш кой от деветте билета ще спечели, ти си разрешил само един от проблемите. Разрешил си само въпроса за парите. Но 9 в дадения случай не разрешава въпроса за здравето. Следователно за здравето имате друго число. Имате числото 8. Осем показва кога ще бъдете здрав. Дойдете до учението. Имате числото 7. И тъй 9 е човекът, който борави с парите. Понеже те са една неустойчива сила. Няма нищо в света по-непостоянно от парите. Парите, това са една крайно разпусната жена или един крайно разпуснат мъж и трябва да го морализирате. Здравето, това е един крайно честолюбив човек. По-честолюбив човек от здравето няма. Щом го обидиш, вдига си партакешите и си заминава. И ти трябва да бъдеш крайно учтив със здравето. И за най-малката обида, която можеш да му нанесеш, веднага си взема шапката и си заминава. И скъсва с тебе. А пък учението, да се учиш, то е един строг господар. По-строг господар от учението няма. Може да те накара по 16 часа да учиш на ден, и ти ще учиш. Можеш да се разболееш, нищо не значи, ще учиш. После имаш-нямаш пари, ще учиш. Имаш-нямаш здраве, ще учиш. Нищо повече.

Вие искате да бъдете богати, искате да бъдете здрави, искате да бъдете учени. Вие имате три динамически сили, те са все положителни. +9, +8, +7. П 9, 3 8, У 7. И без да тургаме тия знаци, величините са положителни: 9, 8, 7. Най-първо казваш: „Пари ми трябват мен.“ На парите какво трябват? И парите се нуждаят от нещо. От какво се нуждаят парите? От ум. В света от ум се нуждаят само двама души. Онзи, който краде, и онзи, който прави добро. Когато човек намисли да краде, казва: „Ум ми трябва.“ И когато намислиш да правиш добро, пак ти трябва ум. Когато намислиш да биеш някого или да направиш добро някому, какво ти трябва? Здраве ти трябва. Здрави ръце ти трябват. Искаш да направиш някому добро, казвам, здрав трябва да бъдеш. Но и лошият иска здравето, и добрият иска здравето. Лошият, за да може да си отмъсти, добрият, за да може да направи доброто. Та ще знаете, и лошият иска ум и добрият иска ум.

В дадения случай парите, това са равносилното за известна изработена работа. Богатството в която и да е страна е един резултат на работата, която е свършена. Значи парите, това са равноценното на работата. Имате 5 лева. Какво означават те? Състоянието на петте лева показва изразходената енергия в природата. Та на всеки човек му се пада да има само толкова пари, колкото има изразходена енергия. Ти можеш да имаш 100-200 хиляди лева, но това е един фиктивен капитал в тебе. А някой път можеш да имаш само 5 лева в джоба си, но тия 5 лева показват, че ти си вложил повече енергия в природата. И тия 5 лева могат да се превърнат на 50 или на 500, на 5 хиляди, на 50 хиляди или на 500 хиляди могат да се превърнат тия пари. Тъй щото в природата се държи една математика, един счот. Не може да харчи човек това, което не е негово. И всякога, когато харчиш това, което не е твое, държат те отговорен. Ти можеш да харчиш, но можеш да се ползваш само от тази енергия, която е излязла от тебе. А за всяка друга енергия, която ти си изразходвал безразборно, тебе те държат морално отговорен, че не си постъпил разумно.

Също в здравето, в яденето има закон. Определена е дажбата ти. Колко ти трябва и колко пъти на ден трябва да ядеш и колко грама трябва да изяждаш. Сега нито един от вас не яде с грамове. Вие отчупите хляба и казвате: „Гладен съм.“ Никаква наука не е да ядеш тъй. В ума си трябва да имаш едно определено количество, колко хляб можеш да изядеш и каква енергия може това количество да развие в тебе. Ти, като имаш известно количество хляб, да знаеш, че тази енергия ти е потребна, за да ти придаде нещо към здравето. И ако не изядеш колкото трябва, здравето ще пострада. Ако така не разбираш, тогава ти ще работиш много повече, а здраве ще имаш по-малко. А ако вземеш повече ядене, и тогава те държат отговорен. Богатите хора, които ядат много, и боледуват много. Пък и сиромасите, които ядат малко, и те не са толкова здрави, но са по-здрави от богатите, в някой случай.

Та казвам, идейно в ума ви, щом дойдете до богатството, ще мислите правилно. Правилната философия е да знаете каква енергия сте вложили в природата и какво може да ви даде тя в замяна на това. Ще бъде смешно, като казвате: „Ама аз искам да имам пари.“ Разбира се, един човек, който е работил, който е вложил нещо, тогава другият ще дойде и ще плати, или ще даде равноценното на това, което ти си вложил. В природата е така. Когато ние се явяваме на земята, има нещо вложено заради нас. И следователно, когато ти се явиш при една банка, трябва да се явиш със своите книжа, за да изтеглиш нещо. Вие трябва да разбирате закона на природата. За да получите, трябва да работите. Сега всички вие, живелите от подаяние, казвате: „Ще даде Господ.“ Но вие сте в разумен свят. Има разумни същества. Щом дойдете при тях, те са вашата банка, вашите банкери. И те гледат колко сте вложили в банката. И точно е определено колко може да теглите всеки ден, защото, ако вие съсредоточите вашия ум и изисквате повече богатства, отколкото трябва, вие ще загубите.

Туй богатство ще мяза на онзи човек, който има 10 хубави арабски коня, които е турил в обора си и ги храни. Мисли някой ден да направи едно препускане и да спечели. За всеки кон му трябва по един слуга, значи десет слуги му трябват. И трябва да платиш на този слуга по 2 хиляди лева на месеца. Десет слуги по 2 хиляди лева, 20 хиляди лева на месеца. На година това прави 240 хиляди. Понеже в годината само веднъж става препускането, както е в Англия, за някоя чаша, можеш да спечелиш, но ако не спечелиш, ще имаш тогава в годината толкова разход. Питам тогава, какво ще спечелиш от тия коне, като само ги храниш 6 обора си? Това са парите, това е енергията. Казва някой: „Аз искам да забогатея.“ Та и този човек храни 10 коня, за да може да забогатее. Хубаво, допуснете, че този човек десет години поред все се надпрепусква и все не може да спечели тази чаша или туй богатство. По 240 хиляди на годината, за десет години колко правят? Два милиона и 400 хиляди. Значи толкова са похарчени за десет години. Времето е изгубено и толкова пари са похарчени, и конете не са постигнали целта. Питам тогава, какъв смисъл има този човек, който се занимава с тези арабски коне, да ги държи повече?

Да определя сега по-ясно. Представете си сега един банкерин, който оперира с 10 милиона лева. Тургам на всеки кон по един милион. Десет години той оперира с тия десетте милиона, за да спечели, но дойде една криза, както сегашната, и завлече всичките 10 милиона. Питам, какво остава тогава? Защото крайната цел на света не са парите. Парите са едно средство. Здравето, и то е едно средство. А учението трябва да бъде един резултат. Казват, зад учението, седят условията на самия живот. Човек, след като има пари, след като е здрав, той иска да се учи. И тогава той ще може да живее правилно. Ако човек разбира правилно парите, здравето, учението, те ще дадат подтик на живота. И той ще почне да живее разумно. На тия коне той ще им намери работа. Коя е най разумната работа за тия коне? Да кажем, вие имате тия коне. Каква работа ще им дадете? Хайде, на едного от вас давам тия 10 арабски коне. На най-бедния от вас. Каква работа ще дадете на конете си? Сега аз се поставям на вашето място, на когото дадох тия 10 арабски коня. Всеки ден аз щях да взема по 10 бедни деца, да ги разхождам по един километър и да ги връщам назад. И то ще избера слабички деца, които ще тургам на конете и ще ги разхождам.

Сега силата на парите де седи? Когато вие искате пари, не си представяйте книги в ума, но всякога тургайте злато в ума. Здраве и злато. Парите или златото е само тогава ваше, когато вие сте изразходили енергия. И следователно на тази енергия съответства златото. В дадения случай златото, колкото и да е малко, то съответства на изразходената енергия, изразходената енергия към вашето здраве. Златото има отношение към вашето здраве, както и слънцето има отношение към вашето здраве. И златото е емблема на слънцето. Слънцето има отношение към вашето здраве, а здравето има отношение към вашия ум. Защото само здравият човек може да учи. Сега трябва да преведете. Ако вие считате богатството извън себе си като една механическа сила, тогава отношението е друго. Но един ученик на Божествената наука, той трябва да сведе богатството към вътрешния живот.

Сега, които от вас се занимават с астрологията, какво отношение имат вътрешните планети, които спадат към орбитата на Земята, и онези планети, които са извън орбитата на Земята? Тия планети, които са в орбитата на Земята, имат отношение към субективния живот на човека. Слънцето, Меркурий, Венера, самата Земя имат влияние към вътрешния наш живот. А Марс, Юпитер, Сатурн имат отношение към обективния живот на човека. Дойдеш до безпаричието. До кого ще се отнесеш? При Юпитер ще идеш. Тогава Юпитер ще те прати при Сатурн, той е касиер, счетоводител. Той е такъв дребнав счетоводител, ще дойде, ще те погледне и ще ти каже: „Дай насам документите, да видим кой си ти. Едно време аз пострадах от това.“ И ще разгледа ръката ти, после очите ти, че ще погледне главата ти, има ли някой да гарантира дали си същият, или не. Десет пъти ще те погледне, и тогава ще тури печата си и ще ти каже: „Ще идеш при Марс.“ Той е съдебният пристав, който ще изпълни решението, да вземеш или не. А де ще ти платят парите? Към коя планета има съотношение Марс? С кого се намира Марс в приятелско отношение 6 Слънчевата система? От астрологическо гледище от кого се влияе Марс най-много? („От Венера.“) Той тогава ще те заведе при Венера. И ти влизаш в живота.

Това са всички обективни външни неща. Каква роля играе Венера в тази система? Тя изплаща чековете. И ще си удари печата, че си взел. След туй ще идеш при Меркурий, той ще ти доизплати. И тогава ще идеш при Слънцето и ще се върнеш на Земята, да ги изядеш. Земята е място само дето парите се изяждат и харчат. Представете си само това, за да извадиш един чек, трябва да идеш при Юпитер, при Сатурн, при Марс, при Венера. Ние забравихме Луната. Тя е като разсилните по кюшетата в банката. Ти като вземеш чека си, тя ще се усмихне и ще каже: „От туй, което ще вземеш, няма ли да оставиш нещо?“ И ти ще бръкнеш в джоба си и ще оставиш нещо на нея. И тя ще ти покаже по кой път да идеш на Земята, да ядеш и да пиеш. Сега, ако вие преведете старата астрология, тия хора, които са живели в миналото и са работили, и ако преведете всички сили у човека, вие ще знаете как да оперирате със силите на Юпитер, на Сатурн, на Марс. Това са силите, които действат, които имат отношение, тъй както една химия действа. Това са сили, които оперират в дадения ум, в твоя организъм.

Та, когато ние говорим за планетите от астрологическо гледище, ние разбираме известно количество от силите, които са складирани при единия съзнателен живот. Тия сили се складират, развиват, имат известни отношения и от правилното съчетание на тия енергии ще зависи какъв ход ще вземе животът на човека. Та именно в съвременната наука, след като имаме тия определения, ние трябва да сведем науката към сегашното положение на живота, за да можем да използваме живота, който живеем, правилно. Човек, след като се е родил, му трябват пари, трябва му здраве, трябва му учение. И след като има тия трите условия, той трябва да пристъпи за реализиране на живота или за развиването на своя живот. А в живота всеки един човек има една голяма задача. Всеки човек трябва да оправдае своето идване на Земята. Сега вие можете да мислите, както всички хора мислят – човек иде така на Земята. В съзнателния живот човек трябва да оправдае идването си на Земята и харченето на всички енергии, които той е дал. Той трябва да оправдае всичко, което взема, и всичко, което дава. Това се нарича създаването на един вътрешен характер у човека.

Сега коя мисъл остана у вас? Кажете само една мисъл. Я, Н., кажи основната мисъл. („Човек трябва да оправдае своето идване на Земята. Всички енергии от планетите трябва да бъдат добре съчетани и човек трябва да бъде умен, да има достатъчно способности, за да даде на тези енергии една правилна насока.“)

И човек трябва да има далечни стремежи. Разумните хора не трябва да се влияят от ежедневните влияния на живота. Да кажем, някой забогатее. Това нищо не значи, че е забогатял. Богатството е всъщност само това, което става част от човешкия организъм. Вие сте богати само дотолкова, доколкото злато имате в своята кръв. Вие сте умен дотолкова, доколкото мисли имате. Къде? В ума ви. От това зависи. Или вие сте добър дотолкова, доколкото чувства имате във вашето сърце. Сърцето не създава чувствата на човека и умът не създава мислите. Умът само оперира с мислите и сърцето – с чувствата. Това е капиталът в тях. Мислите и чувствата са като едно богатство на човека. Ако умът не знае как да оперира със своите мисли, той ще обеднее. И ако сърцето не знае как да оперира със своите чувства, и то може да обеднее. Тъй щото има умствено забогатяване и умствено обедняване. Има сърдечно забогатяване и сърдечно обедняване. Но не е толкова страшна физическата сиромашия, колкото е страшна умствената и сърдечната сиромашия.

Сега вие се намирате в едно положение на земята, дето чакате други отвън да оправят живота ви. Това е право донякъде, но да ви дам едно обяснение. Да кажем, че имате един болен човек. Три фактора има, които спасяват болния. Първата среда на болния е природата, втората – лекарят и третата – самият болен. Природата дава един капитал на болния от 50, лекарят му дава 25 и 25 остават на болния. Но в края на краищата от болния зависи дали да оздравее, или не. Той е последният, който гласува, както в един бюджет. Председателят е той. Той като си каже думата, това и става. Като си тури той гласа, той разрешава въпроса. Както е в учителските съвети, всички си дават гласа, сумата, но най-последен е директорът, като си даде той гласа, той е последният и той печели. Тъй е и болният, като даде своите 25, всичко печели той. Природата може да му е дала дарби, способности, учителят може да му е дал да направи всичкото усилие за ученика. Законът е все същият. Учителят може да е вложил всичкото свое желание за доброто на ученика, но ако ученикът сам не учи, той не може да напредне. Така и от болния зависи да стане здрав или не.

Ние казваме, когато имаме дадени условията на болния или на ученика: онова, което баща му и майка му дават за неговото здраве, това, което учителят дава, за да учи ученикът, но най-после от ученика зависи дали ще се учи, или не. Та ще знаете, вие сте решаващият фактор. Не че вие сте единственият фактор, но последният фактор във вашия живот сте вие, който можете да решите в една или друга насока. Вие можете да решите да оздравеете или да се разболеете, или да живеете, или да умрете. От вас зависи. Разбира се, зависи и от самата природа, ако тя не ви кредитира и ако лекарят не ви помогне, но последният фактор, който решава, сте вие. Три случая има. За пример лекарят няма желание да умре неговият клиент по единствените съображения, че ако умре, той няма какво вече да тегли. Той е заинтересован болният да живее, за да може и друг път да се разболее, че да има той работа. Природата, и тя не иска да умре болният, понеже и тя иска да пласира някъде своя капитал. И най-после заинтересовани сме и ние от гледището на правилното разбиране. Някой казва: „Аз не искам да живея.“ Вие не разбирате какво говорите.

Казвам ви сега, при изучаването на окултната наука – вие имате съвсем погрешно понятие за това, което се разбира под окултна наука. Окултната наука не включва в себе си никакъв морал. Казвате: „Ама аз съм окултен ученик или окултист.“ Нищо не значи. А той подразбира нещо Божествено. Окултната наука е наука за тайните сили на природата. Да знаеш скритите сили на природата, това е да учиш окултната наука. Окултната наука е един банкерин, който оперира с известен капитал. Има и вземане, и даване. А вие вземате думата „окултист“ в много висока степен. Например, ако идете на Запад, там не дават такова голямо значение, както тук. Там „окултист“ не означава туй, което в България. Тук, в България, му дават идеен смисъл. А англичаните под „окултист“ разбират човек, който учи тайните науки. Това са магията, магьосничеството, а него изучават и апашите. Апашът седи пред тебе и тъй ти отвлича вниманието някъде, но той те следи и при най-малкото отвличане на ума, той бръква в джоба ти и те обира. Ти никак не си подозрял, даже и се чудиш.

Отива един в Цариград, чувал е, че там имало много апаши. Турил си една лукова глава на златния синджир наместо часовник, така ходил десет дни. Казва на един: „Казват, че тук имало много крадци, но всички са честни. Ето на, нито един не е бръкнал в джоба да ми вземе часовника.“ „Ама това в джоба ти е лукова глава“ – обадил се един. Тия апаши са го опитали най-малко десет пъти досега. А той досега мисли, че никой не е пипал джоба му. Магьосници са те. И той се чуди как са съумели през палтото му да проверят, че лукова глава има вътре.

Та, ако вие изучавате тази окултна наука, тя е наука, с която се вършат много престъпления. И сегашните химици, и сегашните физици – всички се занимават все с окултните науки. Че тия бомби, които хвърлят, тия съединения, тия газове, това са все окултни науки. Снемането на един аероплан, който хвърчи горе, че да го катурнат долу, това е една окултна наука. Казва някой: „Аз съм окултист.“ Като смъкна един аероплан, аз съм окултист. Като запаля един снаряд, тогава пак съм окултист. И като те приспя вкъщи и те обера, пак съм окултист. Но окултизмът има и добра страна, когато се работи с ония разумните сили – аз ги наричам – има една разумна страна на природата. Разумната страна на природата, дето тя е скрила своите тайни. И има причини, дето тя ги е скрила, защото хората не постъпват справедливо. Нечестно постъпват или неразумно постъпват. И затова природата е скрила, има хиляди неща, които тя е скрила. За кого ги държи тя? Тя ги държи за разумните.

Сега трябва да се стремите да бъдете разумни. Да имате едно определено понятие за себе си. Като седиш, да знаеш какво число си ти. Каква фигура си. Какво представляваш в природата. Какво място завземаш. Каква ти е функцията и ролята. Един ученик, който влиза да изучава Божествената наука, непременно като число трябва да знае къде е той. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 до 10 – да знаеш в коя категория си. Ако е до 100, в коя десетица си. Ако е до 1000, в коя стотица оперираш. Тогава ти ще имаш един закон за ония истински познания.

Та казвам, може да се създаде и тепърва ще се създаде една положителна наука, обективна наука. Всички науки са вървели досега по един инволюционен път, затова по закона на слизането те са верни, но по закона за качването, за еволюцията, не са верни. Има едно изключение, което трябва да се попълни. Френологът трябва да попълни и хиромантикът, и астрологът, и графологът, и той трябва да попълни. Защото, ако един човек днес е нервен, то е едно състояние на миналото, то не е едно сегашно състояние. После вие имате известни наследени качества. Трябва да знаете преди колко поколения, преди колко хиляди години сте придобили тия качества. Аз трябва да зная кога е влязла неврастенията у мене. Да оперирате с времето, когато сте добили тия качества. Понеже тия качества носят силите на това време, а сега се изразяват.

За пример астрологът не може сам на себе си да предскаже. Като се предскаже нещо, не се сбъдва. Астролозите предсказаха много неща и не се сбъднаха. Защо? В данните има нещо, което им липсва. Не че самите изчисления не са верни, но липсва още нещо. За пример онова, което се отнася за реалния живот, за появяването на някоя болест, това се случва. Но щом дойде до някои неща по-осезателни, пророчества, които има да стават, не стават. Там науката е още по-сложна. У човека има един апарат, който трябва да се тури в движение. Но за да се тури този апарат в движение, човекът трябва да има една воля. Той трябва да има една воля тъй силна като диаманта и да бъде като Хималайските планини. Тогава можем да турим този апарат в движение, и всичко ще стане. Но ако нямаш устойчивостта на тази воля и нямаш туй разположение на Хималаите, по-хубаво е този часовник да почака, докато се уякчи стабилността му.

Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.“

(Една забележка.)

Сега можем да направим един опит с вас. Ще направим една лотария. Ще си вземем по един билет, да видим кои билети ще спечелят и кои не. И ще видим в колко случая изчисленията ще бъдат верни. Един опит ще бъде това. Можем да вземем до сто билета или до хиляда. И да видим какви вариации ще има. После ще вземем под съображение деня, часа, в коя минута. Точна сметка ще направим. Да кажем, например в 9 часа, 25 минути и 30 секунди се тегли билет, пада се 556 или и 7. И ще видим колко билета ще спечелят. Ама искам онези от вас, които се занимават с астрологията, да предскажат щастливите случаи. Този билет ще спечели или няма да спечели. Тъй ще направим опита. Едно малко забавление ще бъде. Кога мислите да направим опита? („За Коледа.“) Хубаво, ще имаме известни данни.

Девета лекция на Младежкия окултен клас, 25 октомври 1929 г., петък, 6-7.15 часа, София – Изгрев.

Категории