Словото

ЗЛАТОТО В КРЪВТА (ОРГАНИЧЕСКО ЗЛАТО)

ЗЛАТОТО В КРЪВТА (ОРГАНИЧЕСКО ЗЛАТО)

Тайна молитва

(Прочете се резюме от темата „Разлика между животинското и растителното царство“.)

Пишеше сега върху темата „Каква е разликата между животните и човека“. Дайте си едно вътрешно определение, тъй широко, върху темата. Нали всеки един човек си има по едно животно. Каква е разликата тогава?

Какво разбирате вие под думата „настроение“? Често казвате – човек е под известно настроение, или мени се настроението му. Може ли някой от вас да каже елементите на настроението? Нали и настроението има елементи. В какъв смисъл употребявате вие думата „настроение“? Тогава ще ви задам другия въпрос: кой има по-голямо настроение – старите или младите? („Младите.“) Защо? Въобще как схващате вие настроението? Имате добро и лошо настроение. Вие казвате, че си настройвате цигулката. Човек, след като си настрои цигулката, започва да свири. С какъв камертон си нагласяш цигулката? Да изясниш термина, сравнението. Когато цигулката е разстроена, цигуларят я настройва. Той си има правила за това. Когато вашето настроение не съответства на камертона, как се нагласявате? Какъв камертон имате вие? Имате ли някои правила у вас за нагласяване?

Допуснете, двама ученици се състезават. Англичанинът се състезава за някаква златна чаша. Единият взел чашата, има добро настроение. Другият не я е взел, има лошо настроение. Мисля, ние сме се спирали и друг път върху настроението. Каква е дълбочината на настроението на човека? Забелязали ли сте колко трае настроението на човека? Когато си добре отспал, на сутринта имаш добро настроение. Щом не си отспал, имаш нещо неприятно в себе си. Вие не сте правили психологически наблюдения върху себе си. Ако вземем една игла и я забием един сантиметър на някое деликатно място, на ръката на човек, който е в добро настроение, какво ще стане с неговото настроение? Ще се измени, нали? Добре. Вие сте ученичка в гимназията. Другарката ви дойде до ухото и ви каже: „Знаеш ли, онзи ден учителят ви е турил единица по математика.“ Вие веднага казвате на другарката си: „Остави ме, моля, нямам настроение, не съм разположена.“ Защо? Единицата е това, една права линийка – 1. Но ако тази линийка беше направена със злато и тежеше два килограма, какво щеше да бъде вашето настроение тогава? Нали човек трябва да сменя състоянието си. Ето имате тази единица. Направете я в ума си от злато, за да смените вашето състояние. Най-после кажете си: „Заслужава ли човек да си губи настроението за една единица?“

Сега кое е което се крие в настроението? Какви чувства се крият в настроението? Когато човек има добро настроение, какво усеща? Да допуснем, някой от вас има следната опитност. Свършили сте матура в гимназията, по всички предмети сте били освободени. За колко дена трае това настроение? Може да трае до следващата година, докато дойде да следвате в университета. Най-първо мислите, че сте разрешили един важен въпрос. Ходите, разположен сте, носите си дипломата. Но лека-полека тази диплома започва да губи своя смисъл, състоянието ви се сменя. И вие почнете да мислите за друго положение. До известно време дипломата и тия бележки внасят в ума ви една самоувереност, че много нещо можете да направите. След една година вие почвате да губите вашата самоувереност и се намирате в това положение на онзи ученик във Варна. Свършил той гимназията и почнал той да ходи да търси служба. Носи си той дипломата, тук не му дават работа, там не му дават работа. И най-после купува си той едно точило, турил си дипломата в рамка и тръгва да точи ножове. Всички казват за него: „Колко способен момък, да носи туй точило на гърба си.“ След време той си уредил работата. Сега може ли вие да предвидите какво е било настроението на този момък? В настроението има един елемент – всякога човек очаква повече, отколкото може да му дадат. Затова човек губи известна част от настроението, или губи известна енергия. Да допуснем, даде ви се една задача. Някой от вашите другари изгубил настроението си, как ще го настроите?

Сега ние престъпяме закона на самообладанието. Светът, в който сега живеете, материята, се намира в едно преходно състояние, или казано на психологически език, проявеният свят, защото реалността, това е едно проявление на съзнателния живот, минава едно преходно състояние. Някой път казвате: „Учителят е неразположен към мене.“ Той, като ви погледне, има едно неразположение. Колкото и хубаво да отговаряш, той ще ти тури три. Учителят е неразположен към вас, но не знаете защо. А на някой друг ученик, той и средно да отговори, учителят му пише шест. Ти усещаш една несправедливост, но на какво се дължи, не можете да си разгатнете, защо единият отговоря отлично – три му турга, а на другия турга шестица. Казвате: „Защо учителят постъпва по този начин?“ Вие имате някоя ваша другарка или другар, с когото сте разположени да говорите, а с друг не сте разположен да говорите. После с някого говорите повече, а с друг по-малко. Вие казвате, че говорите с този повече, защото той разбира повече, а другият разбира по-малко. Може би до известна степен е така, но имаме разположение да говорим с някои хора повече, с някои нямаме. Казвам, при самовъзпитанието на човека – докато той не разбере в какво седи естеството на настроението и да си даде един отчет. Стане сутрин, той е неразположен. Да знае правилата, чрез които може да смени състоянието си. Човек трябва винаги да знае да сменя настроението си. Кое е следующото състояние, което иде след настроението? Онези от вас, които са изучавали психология, как класифицирате тези състояния? След настроението кое иде? Ако ви дадат едно перо или злато, плодове или дрехи или ви назначат на служба, какво настроение ще добиете? Към каква категория спадат тези различни чувства, които ще изпитате при различните състояния? Ако ви дадат един скъпоценен камък, голям колкото едно кокоше яйце, може ли да се смени настроението ви?

Да кажем, имате едно песимистично настроение, не се интересувате от живота, но щом ви се даде това кокоше яйце диамант, щом погледнете на него, веднага ще се смени вашето настроение и умът ви ще заработи. Най-първо този знак ще заработи във вас, с ножа човек става смел. После и тези знаци…

Когато човек е разположен да говори, коя от планетите има влияние върху него? Към коя от планетите спада говорът, речта? („Към Меркурий.“) Той, като секретар на боговете, все ще има да дава някакъв отчет. Всъщност планетата Меркурий упражнява ли някое влияние? Какъв е елементът, който тургат при Меркурий? („Живакът.“) Значи, когато в човешкото тяло има живак, той говори повече, живакът търси място да излезе навън. Тогава ще турим за Слънцето златото, нали? Меркурий – живакът. Венера – медта. Месечината – среброто. Марс – желязото. Юпитер – калай. Сатурн – олово. Уран – платина. Нептун?

Сега вие можете да направите най-елементарен опит. Да допуснем, че нямате настроение, искате да смените състоянието си. Най-първо почнете да тургате 500 грама злато в ума си. Да кажем, състоянието не се сменя. Увеличавайте – едно кило, две, може да дойдете до десет килограма. Турете в ума си златото по алхимически начин и като го турите тъй в ума си, ще забележите каква смяна ще стане с настроението ви. Тогава направете и с други елементи опита. Вземете калая, съединете Слънцето с Юпитер и с тия пари купете си няколко хиляди паници, направени от мед, от бакър. Турете парите в обръщение. Купете си сахани, ибрици, котли. Да кажем, вие си купите всички тия медни съдини и ги калайдисате. Каква ценност ще имате тогава? Ще турите калая на работа, всички тия калайдисани сахани, ибрици, котли ще ги турите в обръщение, ще ги изнесете за продан на пазара И си представете тогава, че вие сте млад, но според закона в тази култура все млади хора ще идват да купуват вашите саханчета, ибрици и котли. Какво ще бъде настроението ви? Колко ще турите да струва един сахан, тъй направен хубаво и калайдисан? („30 лева.“) Тридесет, това е законът на ума ви. Ще разложите туй число на три триъгълници – вие ще имате един покрив отгоре над себе си. Щом имате числото 3, това са условията. Ще работите, или казано с други думи, ще изучавате закона за самообладанието.

Който, иска да изучава закона на самонаблюдението, той трябва да избере две противоположни състояния. Запример избирате да идете на екскурзия, когато вали дъжд като из ведро. И след като се върнете, да считате, че екскурзията е отлична. Или избирате, когато денят е ветровит и целия ден ви е духало. И може да изберете, когато времето е хубаво. Три екскурзии ще имате: едната на дъжд – материалистическа, другата – когато има вятър, колкото искате, и третата – когато времето е хубаво. Хубавото време аз наричам време на чувствата. Щом вятърът ви е духал, това е време на ума. А когато дъжд ви е валяло, имате пак време на чувствата. Тридесет – това е първата паница. Второто – продавате ибрика. Каква цена ще турите на ибрика – хубав, меден? („150 лева.“) Сто и петдесет като се съкрати – 15, значи трябва да извадите всички вредни елементи на вашия организъм. Петнадесет е пречистване на кръвта, на чувствата. Е, знаете ли как се пречистват чувствата?

Има два начина за пречистване на чувствата. Най-първо ще започнете със закона на даването. Ще си представите, че сте богат човек, имате няколко милиона и после ще ги раздадете на бедните, и ще раздадете всичките, ще останете само с едни дрехи, едни обуща и една шапка. Тъй у вас ще остане един процес на пречистване. Ще следите, след като сте раздали мислено всичките си пари. Ако сте доволен, добре. Ако сте доволен от даването на парите, значи вървите по един правилен метод. Но ако след даването на парите у вас остане едно недоволство, процесът е неправилен. Ще кажете – това е една игра. Но такива игри ги има навсякъде. Да кажем, вие изучавате тия вредните, бобоническите микроби. Кое е онова, което вас ви радва, като изучавате тая микроба? Вие изучавате техните качества и техните свойства. И най-после си въобразявате, че ставате един учен бактериолог, всички вестници пишат за вас и вие се радвате. Тази идея изпъква в ума ви. Може да станете учен бактериолог и да не станете. Тази идея е хубава, но каква полза ще ви донесе тя, след като сте научили нейните вътрешни черти? Приложението на туй знание, което можете да добиете в даден случай, то може само да ви въздигне. Та казвам, правете пречистване на вашата кръв, на вашите чувства и на вашите мисли.

Сега вие продаваше и един котел, който събира 10 килограма вода. Каква цена ще му турите? („380 лева.“) Това е един котел, с който вие можете да се прехраните. Ще занесете вода тук-там, все ще ви платят нещо. При най-добрия случай да знаете за какво може да се употреби една паница, един ибрик и един котел. Представете си, че пътувате на едно място. Вие обичате мед. Където отивате, вас ви отрязват едно парче от пита мед и ви го тургат в паницата, второ, трето парче, и вие ядете. Представете си другото положение. Вие сте пътник, носите вашия ибрик с най-хубавата вода, гърлото ви е засъхнало и вие вкусите от тази вода малко. Вие можете да превърнете тази паница, ибрика и котела, вие можете да организирате нещата, тъй както онзи художник. Да видоизменяте нещата, като започнете от физическия свят и да свършите с най-възвишеното у човека. Но при всеки случай и трите тези съдини да вървят с вас. Където ходите, навсякъде да им намирате място. Тогава вие ще бъдете учен човек. Пък ако ги оставите тук и там и останете сами, не сте от много учените. Ако ти можеш навсякъде да ги носиш и да им намираш място, да сменяш енергиите си от едно състояние на друго, ти си учен човек. За пример с какво можете да смените един турски сахан? Или един ибрик, или един котел с какво можете да ги смените, ако е смяна?

Природата ни възпитава по същия начин. Тя влага разни мисли в човешкия ум и турга разни желания в човешкото сърце и разни постъпки на човешката воля. Значи тя влага всевъзможни положения, за да ви вкара от едно положение в друго. И ако не искате доброволно да я слушате, тя чрез хитрини ще ви застави по един или друг начин да възприемете.

Да кажем, някой от вас ви застави да облечете някоя простичка дреха. Кое ви заставя да се облечете тъй или инак? Някой път казваш: „Тази дреха не ми се харесва.“ А друга ви е приятна. Питам, в дадения случай кое ви е накарало да се облечете по един или по друг начин? Да кажем, поглеждате на една маса, виждате едно перце. Вие като дете не обръщате никакво внимание, но иде време в живота ви, когато като поет или като писател вие обръщате много внимание на перото. В дадения случай и някой цар да е, все и той ще вземе туй перо и най-малкото – ще подпише някой указ. Кое е важното в перото – дръжката или перото? Перото, след туй иде дръжката.

Сега за пример най-важното за сегашното ви състояние кое е? На вас според моето схващане, на всинца ви липсва злато. Всинца сте малокръвни, злато нямате. Липсва ви златото. И даже доста злато ви трябва, по 10 милиграма в кръвта. Всички страдате от анемия. Първото условие – злато ви трябва. Второто нещо – на вас ви трябва един триъгълник отгоре. Някои от вас нямате триъгълник, нямате покрив, стая, къде да живеете. След туй креватът ви не е добър, покривки нямате, свивате се. Най-първо, човек трябва да има изобилно злато – разбирам слънцето, живота. След туй – място, къде човек да прояви своя живот. Една хубава стая, най-малко с два прозореца, един – към изток, друг – към юг. Сутрин, като стане, да го огрее слънцето. После стаята да е висока и да има някоя планина насреща, да може да наблюдава. В такъв случай човек има едно добро настроение.

Допуснете сега, вие сте достигнали до степента на това вътрешно познание, да знаете положително къде се намират тия 10 килограма злато. Ако са затворени в някоя монета или затворени в едно голямо парче злато и изваждате ги. Като ги вземете в някоя торба или в някое куфарче и ги носите из пътя, в позата ви ще има нещо тежко-тежко, една самоувереност ще има и едно особено поглеждане. Представете си сега, че един ден туй може да стане. Вие сега се забавлявате, но представете си, че туй го направим да стане? Тогава няма да бъде залъгалка. Сега все предполагаме – ще бъде както онзи търговец, който се учил да смята. Един отива при един бакалин и му носи една банкнота от 100 лева, взима нещо за 5 лева. Дава банкнотата и този му казва: „Колко имаш да вземаш?“ „Е, 95 лева.“ „Хубаво, предположи, че ти ги давам.“ Този си прави сметката, така е, но връща се вкъщи, казва: „Как е така? Аз му дадох 100 лева, а той какво ми върна?“ Някой път човек се забърква в своите идеи. Защо? Има нещо криво. В тия 95 лева, които бакалинът му е върнал, има нещо криво.

При сегашното самовъзпитание непременно трябва да изучавате влиянието на елементите в човешката кръв. Когато ръцете изстинат на човека, какво му липсва? Показва липса на влага. При него стават повече изпарения и поглъщат топлината. После липсата на златото образува едно свиване у човека. Човек, който няма пари, винаги се свива някак си. Щом има пари, у него има едно разширение. Тури десния си крак малко напред, един триъгълник се образува. Обаче, щом загуби парите, прибере краката си на едно място и се свие. Те го казват – на дълбоко размишление е. Или той размишлява къде отиде златото. Но злато всякога може да имате. Малко количество злато всякога може да добиете. Една стотна от милиграма всеки може да има. Като работите в природата, може да добиете една стотна от милиграма злато.

После в някои храни се намира повече злато. В кои от храните има повече злато? В житото има ли злато? Колко злато има в човешкия организъм? Чели ли сте някоя статистика, в кои храни колко злато има? Може ли за втория път да прегледате какво количество злато има в човешкия организъм? Съвременните химици все са определили колко злато съдържа човешкият организъм.

Пишете върху темата „Храната на гениалните хора, с какво се хранят гениалните хора“. Каква храна повече употребяват гениалните хора? Можете да намерите някой автор, който е писал нещо върху храната на гениалните хора. Един доста важен въпрос е това. Един гений какво обича повече? Има известна храна, която е нему присъща. Онези активните хора ядат повече кисели, солени и люти работи, онези хора с един възвишен и благороден характер ядат повече сладки храни.

Та казвам, когато изучавате астрологията, вие трябва да превърнете елементите в химията. В плодовете има елементи, в храните, вие трябва да ги изваждате. След туй и във всяка мисъл се съдържат известни елементи. По естество всяка мисъл съдържа повече от някой елемент. Ще изучите какво съдържат мислите ви, желанията ви. За бъдещото самовъзпитание трябва да, има една наука положителна, с която да боравите и да имате резултати. За втория път целият клас да вземем предвид „Проучване и употребление на среброто“. За какво може се употреби среброто?

Тайна молитва

(Няколко бележки след лекцията.)

Златото показва средата, в която животът се проявява. Ако знаете да позлатявате работите, можете лесно да се справяте. Да позлатите мислите, желанията.

Има някои хора, мязат на сахани, други – на ибрици, а трети – на котли. Ти, като знаеш, че някой мяза на сахан, ще постъпваш с него като сахан.

На всинца ви трябва една гъвкава мисъл. Човек трябва да знае всичките положения. Всички работи в природата трябва да се турят на място. Няма неща маловажни. Има неща маловажни, когато не можеш да ги разрешиш.

Онзи, който е сменил настроението си, трябва постоянно да се обнадеждава. На хора на настроението не може да се говори истината. А ще ги забавляваш, те са като деца, ще му дадеш една кукла. После няма кой да им прави забележки, че не е постъпил добре.

В малките загуби човек страда повече, а в големите той претърпява едно пречупване на гръбнака. Той се претъпи и по-лесно изтърпява. Среброто изстудява и образува огрубяване, а топлината образува леност. В природата стават смени.

Констатирано е – между учителя и ученика няма допирни точки. Щом едно живо съзнание няма допирни точки със съзнанието, което направлява обектът на неговото желание, образува се настроение.

С един искате да говорите, имате помежду си невидими точки, с друг не искате да говорите, нямате допирни точки.

Да дадеш, значи да образуваш контакт. С каквото и да е, ти ще направиш контакт, и тогава вече има резултат.

Шеста лекция на Младежкия окултен клас 4 октомври 1929 г., петък, 6-7.30 часа, София – Изгрев.

Категории