Словото

ИЗВАЖДАНЕТО

ИЗВАЖДАНЕТО

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“

Размишление

Чете се резюме на темата „За какво мислят птиците“. Четоха се темите: „Най-полезното растение“.

Тема за идния път: „Най-силната гласна и най-меката съгласна между буквите“.

Тук вие имате едно предметно обучение. Прекарайте всичките букви, спрете се върху тях. Не бързайте да философствате. Ще се спрете на гласните – тук вече философия, както при житното зърно, няма да има. Ще се спрете, ще видите как ще подействат. От ваше гледище какво казват гласните? Не какво казват другите, а вие как намирате, като произнасяте.

Десет души кандидати ми трябват, пет братя и пет сестри. Първият от братята да напише едно число и да видим какво ще му приложи. Увеличете това число чрез събиране и отгоре турете една буква. Да видим каква буква ще турите. (Един брат написва, излиза една сестра.)

5+3 = а 10 – 2 = ж

9 – 4 = о 7 . 3 = п

2 . 4 = к 5 : 2 = н

8 : 2 = д 4 + 4 = л

9 + 2 = б 1 – 2 = в

Ще турите едно число, ще извадите от него и пак една буква. Сега едно число, което да умножите. (Един брат написва.) Една сестра – едно число, което да разделите. После един брат – със събиране. Една сестра да напише с изваждане и т.н. Десет.

Сега какво можете да извадите от това упражнение? Това е една задача, нали? (Най-много се повтаря числото две.) После кое се повтаря след него? Може ли някой да излезне да ги нареди? (Един брат написва числата според това, кое най-много се повтаря.)

2-6 пъти

4-4 пъти

3-2 пъти

5-2 пъти

9-2 пъти

7-2 пъти

8-1 път

10-1 път

Какво още можем да извлечем? (Резултатът на четири от тези действия дава 8. 5+3=8; 2 . 4 = 8; 10 – 2 = 8; 4 + 4 = 8. Числото две е все отляво, само един път – отдясно. Липсват числата 1 и 6. От тези букви какво можете да направите? Колко думи може да извадите със съдържание? Най-първо поне една дума със съдържание. (Вода, лодка, кола, плава, кожа, болка, вложа, влакно…) От всичко това извадете едно изречение. (Един брат написва: „Обикнете дълбоката красота на проявената жива любов в Бога. Амин.“ Но той е вземал само буквите като начални и е образувал думите.)

От числата какво може да извадите? Забелязали ли сте кои числа какво влияние имат в различните дни и часове? В дадения случай трите, тъй както е написано, то е процес на размножение. Спира се процесът на размножението. Този процес се обръща вътрешно. 5+3 означава – от Невидимия свят ви казват, че вие трябва да почнете да растете отвътре, а не отвън, със събирането. Изваждането 9 – 4 – четири, то е число положително, щом дойдете да разрешите един въпрос, ще бъдете тъй смели, че веднага да разрешите кармата си. Като дойдете до числото 9, веднага перото, плаща! Ще си плащате. 9 – 4 значи да ликвидирате всичките си сметки, без да ви мръдне окото.

Второто 2 . 4 – едното е пасивно число, другото положително, умножават се. Значи двете в дадения случай означава онзи Божествен принцип, 4 е пак Божествено число, дадено, ще умножавате нещата, ще имате числото 8. Когато работите за една истина, не очаквайте бързи резултати, понеже ще получите числото 8. Числото 8, това е дългият процес на вечността. Когато боравите с истината, да нямате предвид тези материални дребнави работи, а с жест, тъй. Трябва да имате търпение. Тогава имате 8 : 2 – показва същия закон. Тук процесът е обърнат. 8 : 2 значи процеса на вечността, тоя дълъг процес, можем да се ползваме от него, да делим, да даваме само когато работим по първия начин. Този е окултният урок, който можем да извлечем.

В първите пет числа туй е принципално, другите числа се изменят, полека влизат, настъпват в материалния свят. Първите числа може да ги вземете като правила. Ще събирате 5 с 3, 4, то е знак на Юпитера. Според астрологията 9 към кои числа спада? Коя планета управлява числото 9? Луната. А 5? (Меркурий.) Може да ги извадите.

Ще ви дам една задача. Между плодните дървета направете едно изследване, колко листчета има в цвета. Запример цветът на черешата, на ябълката, после тиквата, сливата, крушата. (Цветовете им са построени по типа „пет“, т.e. имат 5 чашелистчета и 5 венчелистчета.) Можете ли да се досетите защо имат 5, а не 6 листчета? (Плодове на петата раса.) Възможно е. Може ли за идния път да прегледате в астрологията към кои растения спада любеницата, пъпешът, ябълката, кои планети ги управляват. Запример за бъдеще вие трябва да проучите житото, понеже идва от Венера. Кое има по-голямо влияние върху житото – дали Венера, или друга някоя планета. Хубаво е да се запознаете, понеже, когато искате да си въздействате, искате някоя планета да ви упражни по-благоприятно влияние, ще употребявате съответстващите плодове. Вие не сте опитвали какво влияние упражняват черешите. (Този опит правихме веднъж, да изядем половин килограм череши.) Спомняте ли си какво влияние упражняват черешите? (Преснота, веселие.) При възпитанието на децата и при възпитанието на човешкия характер човек трябва да знае как да употребява плодните дървета. Не постоянно, но през известно време. Когато той иска да си въздейства разумно съобразно със законите на природата.

Някои правила могат да ви се дадат, но западните хора имат един критически ум, ще почнат да философстват, и всичко се разваля. На западния човек трябва да му се даде един опит, дълго време да работи, сам да дойде до заключение, понеже той минава през гъстата материя, трябва да пъпли от долу на горе и като излезне на високия връх, той цени колко енергия е изразходил и ще си даде сметка дали трябва втори път да слиза и още веднъж да качи върха. Когато източните народи за слизането много са майстори, а за качването имат мързел. Индусите толкова години не са се качили на Хималаите, а англичаните сега се опитват да се изкачат. Има известни правила в окултната наука, които не търпят. Правилото е такова, човек има право да разсъждава само след като направи опит. Върху резултатите ще разсъждаваш. Имаш ли резултати, ще разсъждаваш, нямаш ли резултати, ще мълчиш. Ще мълчиш, тъй както пилето в яйцето. Пилето, докато е в яйцето, ще мълчи, като излезне из яйцето, може да се произнася за света. Докато човек се намира в стеснителни условия, трябва да насочи ума си навътре, докато благоприятните условия отвън му помогнат да се премахнат тези ограничения. Тези ограничения не са едно зло. Стеснителните условия в живота не са едно ограничение, но ако ги оставим да мине повече време, отколкото трябва, яйцето ще се развали в черупката. След една-две години яйцето изгубва своята сила. Тогава имаме един вътрешен закон, който определя възможностите на нашите желания, нашите мисли, нашите действия – в какъв период могат да се изпълнят. Просрочим ли, ние изгубваме възможностите. Затова в някои отношения не трябва да се бърза. Преди време, докато не е снесено яйцето, не може да се мъти, а като се снесе, не може да се остави дълго. Тъй е за всички семенца, за всички плодове. Този закон можем да го отнесем вътрешно.

Когато човек се домогне до една мисъл, която е в хармония с природата, веднага в него се забелязва един процес на разширение. Щом е човек съгласен с природата, усеща една вътрешна лекота. А някой път, когато сам работи, среща мъчнотии. Разбира се, това са само упражнения. Когато няма работа, няма с какво да се занимавате, когато не знаете какво да правите, може да си правите наблюдения.

Сега запример забележете онези тънки наблюдения, които могат да ви доведат до суеверие. Движението в „А“ започва откъде, отляво или вдясно? Вляво, после надолу, нагоре, свършва вдясно. „0"-то започва наляво, свършва нагоре. „К"-то свършва надолу вдясно. „Ж“ – пак вдясно. „П"-то – пак вдясно. „Н"-то – пак вдясно. „Л"-то – вдясно. „В"-то – вляво и нагоре. „В"-то – заключавате, значи има у вас една опасност, на десет неща в девет вървите по правия път, а като дойдете до заключението – кръшнете вляво. Всички вдясно, едно изключение има „В"-то. Онзи, който го е писал, тоя не е мислил за това, но се издаде. Туй „В“ според законите, направете една пермутация, че да се избавите от този закон, ще го турите в началото или в средата. Първо място не може да му дадете, защото то е при събирането, а вие ще направите тази погрешка не при събирането, а при изваждането. Следователно ще му дадете второ място. Значи, когато изваждате, има опасност да кръшнете. 7 – 2, двете – женски принцип е той, слава, величие, богатство, залъгалки са те, привидни неща са те, които могат да ви оплетат. Седем е силно число – знание, сила, число, което всичко може да направи, човек, който е свършил. Две – това са усилията да си уреди работата, казва: „Ще ударя наляво да угодя на хората.“ А за да угодиш на хората, трябва да идеш с тях заедно. Щом изваждате, ще се пазите. Ще се пазите в изваждането си. Когато търсим погрешките на хората, изваждане е и когато търсим своите погрешки, пак изваждане е. И към себе си трябва да бъдете много справедливи, нито да намалявате, нито да увеличавате погрешките си. Да я теглите на везните, да бъдете безпристрастни. При такъв един навик може да се създаде една трезва мисъл, един постоянен характер, или силите на природата ще действат по-хармонично, по-уравновесено.

Да направим сега едно упражнение!

Наредете се всички в кръг един до други. 1. Ръцете назад изопнати силно. 2. Десният крак изопнат, изнасяме напред. 3. Приклякане. 4. Ръцете напред хоризонтално, бързо, изведнъж назад, пак напред, назад и т.н. много пъти. Всички мигновено, ритмично. Повтаря се същото с левия крак напред. Изправяме се, левият крак остава напред, ръцете напред хоризонтално, бързо назад! Напред, повтаря се много пъти. Прибира се кракът, ръцете настрана, полукръг напред пред гърдите, дланите надолу, върховете на пръстите едни срещу други. Ръцете описват широки полукръгове настрана, надолу.

Повтаря се упражнението, прави, с десния крак напред и удари с ръцете отпред назад, и обратно. Много пъти – отначало по-бавно, после – по-бързо, ритмично.

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“

Десета лекция, на Младежкия окултен клас, 17 януари 1926 г., неделя, 19 часа, София – Изгрев

Категории