Словото

Има ли предпоставки за трета световна война или голям катаклизъм според Учителя

І. Нова трета световна война.

Войната в света не е някаква неизбежност. Тя представя един краен резултат, в който Бог се налага, за да превъзпита хората. В това време именно иде Божията сила, която е създала света и пред която нищо не може да отстъпи. Пред Божествената сила всичко може да се поправи. Следователно Бог превръща нещата, за да ги пресътвори. Във всяка война се създава един нов свят. Ако стане нова война, нов свят ще се създаде, с ново разбиране. След всеки неуспех в живота си ние променяме своите възгледи, но зависи в какво направление ще изменим възгледите си. Ние трябва да имаме желание да се изправи животът ни, че като минем от този в другия свят, животът ни да бъде уреден.

Сега вие сте закъсали по единствената причина, че сте оставили всичко на Бога и казвате: „Като дойде Христос, той всичко ще уреди.“ Че Христос дойде, но какво уреди? Тъй както хората разбират уреждане на нещата, Той нищо не уреди. Той дойде и римската империя Го разпна. После Христос дойде в 1914 година, но 6 милиона хора измряха. Той им каза: „Не се бийте, а те не го послушаха.“ Той ще дойде в следващата война[1]. Хората сега се приготовляват и ако се отвори една война, ще измрат около 50 милиона хора[2]. Ако и тогава не проумеят, ще се отвори нова война, още по-ожесточена, в която ще умрат 550 милиона хора.

Това не го искам аз, но казвам, че човешките мисли, чувства и постъпки определят тази война, в която ще измрат не по-малко от 50 милиона хора. Ако и тогава не проумеят, ще дойде по-страшната война. След нея те вече няма да воюват, защото ще стане такова чудо, каквото хората никога не са очаквали. Тогава ще се прекъснат всичките съобщения, железници, телеграфи, телефони и ще трябва да се минат най-малко сто години, за да могат да се възстановят отношенията на един народ с други. До това време те ще бъдат съвършено изолирани. Това не го предсказвам аз, но пророците от целия свят: от Англия, от Америка, от Германия, от Франция, Китай, Япония, отвсякъде предсказват това, което ще стане.

Два вълка се скарали за една овца, почнали да се хапят, да се бият и овцата гледала кой ще надвие. Някой казал на овцата: „Ти плюй на краката си и беж да те няма, защото като свършат битката, ще те нападнат.“ Вие не чакайте кой в света ще победи, стойте надалеч. Ако народите не поумнеят и се отвори нова световна война, ще остане само една трета от човечеството[3].

За България коя е най-добрата политика? За да успее, най-добрата политика е миролюбивата – да не се намесва във войни и положението ѝ ще се подобри постепенно. Нито една от двете страни, които се бият, не е права. Любовта не взема никаква страна. Тя е на страната на всички. Ако вземем страна, трябва да вземем страната на Любовта. Сега е законът на насилието. Ние сме от дебелоглавите. Като ти споменат Името Божие, не даваш, но ще дойде някой с револвер срещу теб и, щеш, не щеш – ще дадеш – така Природата учи тези, дебелоглавите.

ІІ. 60 милиарда души има общо в пространството.

Сега съвременните хора искат да излязат от Цялото – там е всичката борба. Но това е невъзможно. Всяка част си има известно отражение. И като рекох, че ние по ум не се различаваме един от друг, разбирам, че общия ум, който действа в нас, е един и същ. Но умът на Цялото не може да се побере в своята част. Във висшата окултна математика частта може да бъде равна на Цялото, но частта не може да стане по-голяма от Цялото, едно положение. А Цялото може да стане по-голямо от частта. Ето разликата, това са двете положения. Тук седи онази велика необходимост, която ограничава частите и те трябва да се подчиняват, то е един вътрешен закон на битието.

Та ние можем да бъдем като Цялото, но по-големи от Цялото не можем да бъдем. И следователно, всеки един трябва да се движи в рамките на туй цяло. Схванахте ли разликата сега? Вие няма да разсъждавате с ума на обществото и с ума на съвременните хора, то е крив ум. Крив, понеже той се е спрял в известен етап. Съвременното мислене не е мислене на целокупното човечество, защото за да мислим право трябва да съберем всичките хора от създание мира и всичките, които за в бъдеще ще дойдат – това е Цялото.

А сега имаме една малка част, наречена общество, но туй не е Цялото. Теософите предполагат, че има 60 милиарда човешки души, които образуват Цялото. Сега на земята има 2 милиарда, а тогава не допускате ли, че в другия свят те не съставят условие за развитие? Значи в невидимия свят има повече души, а вие тях нямате пред вид. И дисхармонията, която сега се забелязва, е само по отношение на нашия живот, а не по отношение на този, целокупния живот. Мислите ли, че Цялото, което е по-голямо от частта си, ще позволи на своята част да си играе с него? То е немислимо.

Така както днес работят, те работят много добре, но ако искат да изпълнят волята Божия, те трябва да имат съвсем друго разбиране. Ние не можем да отречем това, което е днес. То е едно приготовление за бъдещето. Всички хора, които работят за един организъм, не са глупави хора. Погледнете на Англия, на Франция, на Америка, всички общественици, всички ония, които ръководят съдбините на човечеството, са хора с мисъл. Всички мислят. После вижте всички учени по целия свят, в Америка, в Англия, в Германия, във Франция, в Русия, в Япония, в Китай – всички имат една обща идея, от която се въодушевяват. Всички се въодушевяват от идеята, че трябва да се работи за общото, за доброто на човечеството. Те имат план. Но не са само тия хора, които работят. На земята има около два милиарда и половина хора, обаче в реалния свят има повече от 20 милиарда хора[4], които работят за цялото човечество. Те работят за въдворяване на Царството Божие на земята.

Аз говоря за онези хора в света, които трябва да се организират. Те са организирани. Не са само те хората, които вие виждате. Те са само една малка част. Тук [сега на земята] имаме 2 милиарда хора. Горе имаме от човешката раса повече от 60 милиарда същества, които са готови за работници. Тук тези на земята са най-изостанали. Другите – в запас има 60 милиарда. Те казват: „Мир.“ – Пък те решават. Вие ще кажете: „Къде са тия, на кое място?“ Питат ме мравите: „Къде са хората?“ Тук на Изгрева има няколко мравуняка и те ме питат: „Къде са хората?“ Казвам: „Тук.“ „Ние не ги виждаме.“ Казвам: Аз съм един от тях. Казват: „А, ти си от тях? Ти си една по-голяма мравя.“

В света сега умират ежегодно около 45 000 000 души[5], а окултистите поддържат, че цялото човечество е 60 милиарда.На земята има 2 милиарда хора. Тъй щото, за да направят едно кръгообращение, да се преродят всичките на земята, трябва 1000 години. 60 милиарда по 25 години, като им се даде, трябват 1000 години, за да направят едно кръгообращение. Някои ще дойдат за по-дълго, други за по-малко време. Казвам: Запознати ли сте вие с всичките тези 60 милиарда? Те не са прости души, някои са напреднали.

Да, всички човешки души, 60 милиарда са те, всички могат да се съберат, да живеят в една черупка, и да бъдат всички щастливи. Всички тия души могат да се разпръснат в целия космос, и следователно, те знаят законите да се разширяват и смаляват. Човек, който има туй знание, това е вътрешна хармония. Ти можеш да се смалиш и да бъдеш щастлив, а можеш да се разшириш и да бъдеш нещастен. Не, ще бъдеш щастлив и в едното, и в другото състояние.

Трябва да се учите. Сега искате да бъдете щастливи. Щастието, то е вашето предназначение. Дошли сте на земята и колко същества чакат. Тъй като всички души са 60 милиарда в пространството, на земята има само 2 милиарда (души), другите чакат да дойдат и да се въплотят. Трябват хиляди години да дойдат, всичките да се въплотят. 60 милиарда да дойдат на земята по 25 години да живеят, трябват 1000 години. Сега вие сте дошли на земята, че то е една привилегия. Ако не живеете добре, може да те държат в пространството 100 години, 200 години, 400, 500, 600, 1000, 1500 години.

Окултистите изчисляват, че от всички 60 милиарда души, има едно съответствие – 30 милиарда клетки в мъжа и 30 милиарда клетки в жената[6], всичко – 60 милиарда. Всяка една клетка в човека, като започне от краката, се качва в главата в продължение на 1000 години. Онези, които са в главата, след това ще слязат в краката. Образува се едно течение. Онези, които не разбират този закон, казват: „Защо тия големи хора да влизат, какво търсят в краката“ Той не разбира живота. Ако завъртите едно колело, каква е силата на въртенето? Всяка част на туй колело е важна. Ако не се движи всяка част, движението на туй колело няма да бъде правилно. Ако едната страна се спити, веднага ще има един вътрешен дисонанс.

Всеки един човек има повече жители, отколкото има жители на земята. Та три милиарда и 600 милиона жители има само в мозъка на човека. Само в главата му има толкова жители. А пък в цялото негово тяло има повече от 30 милиарда жители. Когато изчисляват, всичките души в този и в онзи свят са 60 милиарда. В този и в онзи свят окултистите изчисляват около 60 милиарда жители, а човек в себе си има 30 милиарда. Това са все души, които за в бъдеще очакват нещо от човека. За човека се казва, че е малък свят.

На Земята има 2 милиарда хора, а вие имате 30 милиарда същества във вас. Всеки от вас носи половината от душите в света. Мъжът носи половината от хората – 30 милиарда и жената носи 30 милиарда, всичко 60 милиарда.

Умът, сърцето и душата са проводници на благата, дарбите и способностите, които идат от възвишения свят. Умът отделно представя мъжа, а сърцето – жената. Умът и сърцето заедно представят целокупния човек, в когото влизат 60 милиарда душички: 30 милиарда мъжки и 30 милиарда женски. Приблизително толкова души съществуват и на земята. Това твърди окултната наука.

ІІІ. Пренаселеността на земята – сериозна предпоставка за голям катаклизъм.

1.      Съществата на земята са нарушили закона на равновесието.

Съществата в природата не умират от недоимък. В природата има изобилие навсякъде, едно изобилно изливане. Ако ние бихме следвали Божествения път, то сегашните неща, които имаме и които преживяваме, не биха съществували. Преди всичко ние сме нарушили закона на равновесието. Първо рибите, животните нарушиха закона на равновесието, защото раждаха деца повече, отколкото трябва. Тогава какво е това разбиране за живота? За пример, една риба ще роди 200-300-400 хиляди деца. Защо ѝ са толкова деца?

Преди няколко години в Австрия пренесоха няколко вида зайци, които днес се размножили толкова много, че държавата усилено се бори против това размножаване, против тези зайци. Голямо нашествие е настанало от зайци. Сега всяка година избиват около 30 милиона зайци и въпреки това те се развиват много. Става чрезмерно разплодяване, с което държавата продължава да се бори.

По същия закон и човек има в себе си чрезмерно желание, които не може да изхрани. Какви ли желания човек няма в себе си! Но той няма да изхрани и изгледа всички свои желания.

Имало един човек, който искал да има много деца. Дошъл един и му казал:

– Не ти трябват много деца.

– Не – казва – искам много деца; и хиляди да са, ще ги гледам. Деца ми трябват.

Той дошъл вкъщи, донесъл едно кило жито и като го пръснал вкъщи, шестнадесет хиляди зърна, всички станали деца. Като гракнали насреща му, той се учудил. Той мислил едно дете, но – шестнадесет хиляди деца, всички искат хляб. Той се уплашил, взел дърво и почнал да ги убива. Целия ден ги гонил и ги бил. Най-после останало само едно, скрило се зад вратата. Казало:

– Татко, мене не убивай!

– Добре – казва – ти можеш да останеш.

Та казвам: Този, който съчинил този анекдот, разбира, че чрезмерните желания ни са непоносими. Човек може да има чрезмерни желания, които отнемат всичката ни енергия. Едно желание човек може да отгледа както и да е, но хиляди желания, какво ще ги прави? Хилядите желания, те са отглас. Всеки човек има право да има по едно желание. На Земята имаме 2 милиарда хора, които живеят. Тия желания не са твои, те са отглас на всичките хора. Ти имаш само едно желание, то е твое. Всеки един от тях нека отгледа своето желание. Ти не се безпокой за желанията на другите хора. Ние се безпокоим какво ще бъде с всичките тези желания. Всичките тези желания, то е неразбиране на Божия закон. Бог, Който създал света, хората, така хубаво го обмислил, че ако ние се подчиним доброволно, разумно, бихме постигнали всичко онова, което е необходимо за живота ни. Тогава би имало един живот много по-хубав от сегашния. И сегашният не е лош. Защото мислим, че е лош.

Всичките войни от какво стават? Просто, някой път за една малка обида, за една дума. Ако една дума нанесе една малка обида на друга държава, в миналото това е ставало причина за война. Често спорът между братя и сестри става само за една нива от няколко декара и всичките тези братя и сестри за десет години не могат да се видят един друг. Сега всички търсят причините в условията. Условията стоят в това: човек има непотребни желания. Ако изучавате себе си, ще видите, че всеки един човек страда от излишни желания. Съвременните хора на земята изчисляват, че земята може да храни 5, 6, 10 милиарда хора. Но при този характер, който сега хората имат, страданията, несгодите на живота ще се увеличат десет пъти, отколкото са сега. В Лондон има един квартал от 500 хиляди семейства, и в Ню Йорк има толкова семейства; в тези квартали децата не знаят бащите и майките си; и в този квартал вие трябва да имате полицай с вас да върви. Другояче можете да си изпатите. И това е у англичаните.

2.      Колко хора могат да бъдат богати на земята?

Всички хора искат да станат богати, но за колко души има условия да станат богати? Милиарди хора не могат да бъдат богати. На земята има около 2 милиарда хора. Могат ли толкова души да бъдат богати? На земята има условия за няколко души да бъдат големи богаташи. – Милионери и милиардери. За повече хора няма условия.

Един анархист отива при един милионер и му казва:

– Слушай, ще дадеш една голяма сума, или ще видиш (показва му револвера си).

Милионерът му казал:

– Знаеш ли на колко милиона възлиза моето богатство?

Анархистът казал приблизително.

– Знаеш ли колко милиарда хора има по света.

– 2 милиарда.

– Направи сметка тогава, колко се пада на всеки човек. На тебе ти се пада, както и на всички хора по четвърт долар[7]. Вземи тогава този четвърт долар и си върви. Нека дойдат и останалите хора, всеки да се вземе частта. Аз не мога да раздам богатството на цялото човечество само на едного. Та като дойде някой при мене, пада му се четвърт долар, от това, което имам. Повече не мога да му дам. Като вземе своето, да си върви. Аз не мога да му дам нещо, което струва милиони. Като дойде в дома ми, аз му дам нещо, покажа му своята.

Ако вземете всички хора в света, които мислят като вас и разделите с тях богатството си, по колко ще се падне на всекиго? В света има над два милиарда хора. Ако разделите природното богатство помежду си, по колко ще се падне на всеки човек? – По една малка сума. Какво ще прави той с тези пари?

Питам тогава: Възможно ли е всички хора да бъдат богати в света? Много малко хора богати има. Вие искате да имате 10 милиона. Всичкото богатство, което в света е 120 милиарда[8]. Ако всичкото богатство се раздели по равно на 2 милиарда хора, по малко се пада на човек? На всеки човек се пада по 60 лева наследство. Какво ще правиш с 60 лева? – Че как ще се прехраниш? – Възможностите за нас какви са? –  Всяка година един голям кредит иде от Слънцето, оттам иде голямо наследство. Всеки един от вас има един бюджет. Светлината, която се праща 500 милиона струва, всеки човек има за светлина 500 милиона. Толкоз струва тази светлина, за да се пренесе на земята, 92 милиона мили, повече от 140 милиона километра. Я си представете да впрегнете да ти пренесат на толкоз милиона километра, колко скъпо е навлото[9]. Само светлината струва 500 милиона. Колко струва онзи въздух, който дишаме? – Най-после колко струва храната, която получаваме?

Цялото съвременно човечество е поставено на изпит. Бог иска да опита човечеството, колко Го обича. Целият свят е пълен с хора, които хвалят Бога, славят Го. Той им дал пари, никого не съди, много добър е. Господ иска да направи с хората един опит. Казва: „Толкоз същества създадох, се ме хвалят, чакай на някой да отнема благата, какво ще кажат заради мене.“ Сега хората се изпитват без да им дава блага Господ, колко ще Го обичат. В небето са кръстили хората мърморковци. Хората, за които казват, че Бог ги създаде по образ и подобие свое, сега станаха мърморковци. Всичкото нещастие седи от това вътрешно недоволство. Даровитите хора по ум са недоволни, даровитите хора по сърце и те са недоволни, здравите по тяло са недоволни. Един, който има един милион, не е доволен – иска два. Който има два милиона не е доволен – иска три. Който има три иска 4,5,10,1000. На земята има около 2 милиарда хора, ако всеки иска да има по десет милиона лева златни, то толкоз злато няма на земята. Цялата земя трябва да бъде почти от злато и надали ще могат да се наситят.

Ние живеем в един просветен век. На фронта има сега повече от седем-осем милиона хора, които са на крак[10]. Защо? Казват: икономическа борба. Сега всичките тези държави – Англия, Франция, Германия, Русия, Италия, Америка и малките държави, водят една икономическа борба за храната. Казват, че всеки народ трябва да съществува, трябва да има условия за живеене. Всеки един народ иска да бъде пръв. Сега, ако краката поискат да бъдат първи, да завземат мястото на главата, какво ще стане? Главата си е на място.

Всеки един народ в света си има свое предназначение. Трябва да изявят какво предназначение имат. Всеки народ има строго определено място, не е произволно къде да бъде. Аз турям българите в черния дроб. Дотогава, докато българите слушат и изпълняват службата на черния дроб за храносмилането на човечеството, работата ще върви много добре. Щом искат повече от това, ще дойдат всичките нещастия върху тях. Гърците ги тургам на мястото на човешкото сърце.

3.      Използване на средствата по целесъобразност и намаляване на раждаемостта.

Христовото учение има социално приложение, а не така, както хората го изучават. То си има своето приложение. Христовата любов е приложима. Какво коства на човека да приложи това учение, да приложи любовта? Какво коства на една държава от 10­-15­-20 милиона жители да направи къщи за всички хора? Сега Англия харчи около 13 милиарда английски лири за своето ново въоръжение[11]. Ако тези пари биха се употребили за нещо разумно, каква голяма полза щяха да имат! И сегашните народи, които се въоръжават, и те не знаят защо правят това. И това е хубаво, създава се работа на хората, но ако Англия би употребила тия 13 милиарда английски лири за направата на къщички от по две стаи и кухня за хората, нямаше да има такава мизерия, каквато днес съществува. Сега там хората се поощряват да се женят, да раждат деца. Няма нужда от много деца. Едно-две деца сега са достатъчни.

Казват, че на Земята трябвало 10 милиарда хора[12]. При толкова много хора на Земята, това ще бъде цял ад. При това индустриално положение, в което се намира Германия, за пример, къде ще изкарва тази стока, която изработва? Ако нейното население се увеличи двойно, как и къде ще изкарва прехраната си? Ние още не мислим по това.

В Писанието е казано, че една държава трябва да се насели с разумни хора. Ние трябва да ограничаваме женитбите. Болните хора не трябва да се женят. Глупавите хора не трябва да се женят. Днес само здравите хора трябва да се женят, а другите да останат за други времена. „Трябва ли да се оженя?” Ако си здрав, ожени се. Ако си умен, ожени се. Ако не си здрав и не си умен, не се жени[13].

Та казвам: Само умните, само разумните хора имат право да се женят. За в бъдеще само разумните хора имат право да раждат деца. Глупавите хора нямат право нито да се женят, нито деца да раждат. Че сега глупавите хора раждат деца, това е друг въпрос.

Не мислете, че аз искам да ви обиждам, но казвам, че светът така не може да се оправи. Ако аз имам един син, който не ме обича, защо ми е този син? Ако имам една дъщеря, която не ме обича, защо ми е тази дъщеря? Да имам една дъщеря, която може да ме обича така, както аз я обичам, разбирам. Или да имам един син, който може да ме обича така, както аз го обичам, разбирам.

4.      Колко човека трябва да останат да живеят на земята?

Трябва да се научите как да живеете. Ако живеете според сегашния морал, той не издържа критика. То е хубавото за времето. Новото човечество изисква един нов морал. Новото човечество изисква – както сега мислят, да има 5, 6 милиарда хора на земята. Тя, земята трябва един ден да се освободи от тия хора. 5, 6 милиарда са много. За бъдеще на земята ще останат около 1 милиард Земята има условия за 1 милиард хора да живеят царски. Тези, които сега са дошли, то е залъгване. Те са дошли да подготвят земята. Те са като работници. Като я подготвят, ще останат 1 милиард, другите ще идат в други светове да работят. Един ден, за всички от вас, които работите, ще има една земя, дето ще бъдете щастливи. На земята, колкото хора има те да бъдат щастливи, то е невъзможно. Да проповядвам на жабите, че ще бъдат щастливи, никога няма да бъде. Да проповядвам на комарите, че ще бъдат щастливи, няма да бъде. Да проповядвам на дърветата, че ще бъдат щастливи, когато има сечене, няма да бъде.

Сегашните учени хора изчисляват колко души може земята да прехрани. Че можела да изхрани 5-6 милиарда, но тя може да ги прехрани по един много разумен режим. Даже сега имаме повече население, отколкото трябва. Според разумните изчисления земята при сегашните условия трябва да има 500 милиона хора, за да може да живеят хората добре, а ние имаме вече 2 милиарда[14]. Следователно имаме няколко пъти повече население, отколкото земята може да прехрани, и вследствие на това се раждат стълкновения между тия народи. Сега няма да се спирам върху причините за размножаването на хората.

И тъй, днес всеки иска да взима, без да дава. – Не, ще даваш! Това значи, да признаваш само едно начало в света – Бога. Не свързвайте моите думи със сегашния строй. Аз нямам пред вид сегашния строй на държавите. Имам желание да освободя хората от обърканата каша, в която са попаднали. Питам се: Как мога да направя всички хора щастливи? Това са 2, 5 милиарда? Така, както сега хората мислят, светът не може да се оправи. Всеки трябва да вземе дял в оправянето на човечеството. Гъсеницата никога не може да оправи живота си. Онова, което ще я спаси, е пеперудата. Като гъсеница, все ще дойде една птичка и ще я клъвне. Пеперудата снася яйца, а гъсеницата не може да снася. И вие, като гъсеницата, разрешавате един социален въпрос, който не е решен в самите вас.

Казваш: Да ми се дадат добри условия. – Така е, но хората не ти дават тези условия. Ето, осем хиляди години вече хората воюват помежду си, но светът още не е оправен. За някой е оправен, но за други – не е оправен. Източните народи проповядват за кармата, за да покажат на хората, че сегашните бедни ще станат богати, а богатите – бедни. Това не може да се постигне в един ден. Условията на живота ще се изменят, но работа е нужна за това. Работа се иска от човека, а не бързане. Ако сегашните бедни станат управници, мислите ли, че те ще оправят света? Пак ще има събиране на данъци, бесене, клане, убийства. Светът се нуждае от умни хора. За да се оправят работите на земята, хората трябва да бъдат по-малко, отколкото са сега. Ако днес има 2, 5 милиарда хора на земята, според мене, те трябва да бъдат най-много 1 милиард[15].

– Какво ще стане с другите хора?

– Ще ги изпратят на други планети. Има планети, които са слабо населени. Като се разредят хората на земята, ще станат щастливи. Оттук – оттам ще вземат по няколко души и ще ги изпратят на луната. Ще се карат ли тогава? Така, както днес разсъждавате, нито ще бъдете щастливи, нито ще разрешите въпросите. За всекиго има начин, по който могат да се разрешат всички въпроси.


[1] Това Слово е изречено на 12 март 1933 г., НБ.

[2] С уникално голяма точност Учителя предвижда 12 години преди това, колко милиона хора ще загинат. Според официални данни през Втората световна война са загинали общо около 60 млн души.

[3] Тук не е много ясно дали казаното (това е в друга беседа от Учителя) има връзка с посоченото по-горе число – 550 млн души, което по онова време е приблизително около 1/3 от човечеството. Може да се направи алюзия и към Библията, Зах. 13: 8 и 9 стих, където се казва: „ Другите две части от жителите земята ще се изтребят и ще изчезнат. И ще прекарам третата част през огън и ще ги очистя, както се чисти среброто и ще ги опитам, както се опитва златото“.

[4] Вероятно става дума за 60 милиарда, тъй като на доста други места се говори точно за тази цифра и никъде другаде за 20 милиарда.

[5] Тази беседа е държана на 19 септември 1920 г. В момента на земята за година умират около 60 млн., а се раждат около 140 млн. души.

[6] Съвременните изследвания показват, че човекът има приблизително 100 трилиона (1014) клетки, като нормалната големина на една клетка е 10 µm, а масата ѝ е около 1 ng.

[7] Проста сметка показва, че милиардерът е имал богатство от 8 млр. Долара.

[8] Това е сума на база реални ресурси за времето си, като там не се отчита девалвацията на книжните пари, която в момента има чудовищни размери.

[9] Навло – плащане за предоставено право на наемане на кораб или за използване на част от него за превоз на товари.

[10] Става дума за Втората световна война.

[11] Cпopeд дaннитe от 2016 г. бюджeтитe зa oтбpaнa нa дъpжaвитe ca нapacнaли c 1% дo oбщo 1,68 тpилиoнa дoлapa пpeз 2015 г., ĸaтo тaзи cyмa пpeдcтaвлявa 2,3% oт cвeтoвния бpyтeн вътpeшeн пpoдyĸт (БBΠ).

[12] За 100 години населението на земята е нараснало средно около 5 пъти, като сега е близо 7 млр.

[13] Това изказване на Учителя няма нищо общо с извратеното нацистко разбиране за евгениката. Всъщност  целта на деструктивните сили е точно такава – да вземат една чиста и по същество правилна идея и да я изопачат.

[14] Приблизително около 1/3 от хората трябва да останат на земята.

[15] Тъй като това е казано на друго място, цифрите са малко по-различни, но приблизително пак е спазена пропорцията 1/3.

Категории