Словото

ИСТИНСКА ОПОРА

ИСТИНСКА ОПОРА

Размишление.

Теми: „Най-красивото лице.“, „Най-добре оформената глава.“

Кое държи човека за земята? – Материята, теглото, земното притегляне. Земята привлича всяка частица от материята. Също така и слънцето привлича всяка частица от земята. Има два вида привличане: частично и общо или колективно. Математиците се занимават с това привличане и правят изчисления и измервания на ъглите, които се образуват при привличането.

Казваме, че човек се привлича от земята, благодарение на земното притегляне. Привличането, т.е. връзката на човека със земята се дължи на материята му. Значи, материалният човек е свързан със земята, а духовният – със слънцето, което символизира Бога. Слънцето в човека е неговото съзнание. Чрез съзнанието си той е свързан с Бога. Някои признават тази връзка, а други я отричат. Те казват, че Бог не съществува, но, въпреки това, мислят за Него. Едни приемат съществуването на друг свят, освен земния; други го отричат, но, от време на време, се замислят върху въпроса съществува ли друг свят, или не съществува. Мнозина се оплакват, че не могат да се освободят от влиянието на този или онзи човек. Защо не могат да се освободят? – Защото са попаднали в мрежата му. И мухата не може да се освободи от паяка, когато попадне в неговата паяжина. Как ще се освободи мухата от паяка? – Като скъса паяжината. И мисълта има нишки, както паяжината, с които привлича хората. Следователно, ако искате да се освободите от мисълта на човека, в чиято паяжина сте попаднали, скъсайте нишките ѝ. Минавате покрай едно дърво и се спирате пред него. – Защо? – Привлича ви то. – С какво? – С хубавите си плодове. При това, вие не се спирате пред коя и да е страна на дървото, но на онази, дето плодовете са най-красиви и зрели. Както плодовете привличат човека, така го привличат и мислите, и чувствата. В това отношение, те са плодове на човешкия ум и на човешкото сърце.

Като се говори за привличане, явява се въпросът: земята ли привлича човека или човекът привлича земята? Щом сте дошли на земята, тя ви привлича. Защо не ви е привлякла друга някоя планета? На този въпрос никой учен не е отговорил. Важно е, че земята привлича човека и той може да се ползва от нейната материя, от всички нейни сили. Цялата земя е на разположение на човека. Въпреки това, той не може да се ползува изцяло от нея. – Защо? – Защото не познава законите ѝ. За да се ползува от всичките сили на земята, човек трябва да я изучава като живо същество.

Да се върнем към основната идея, към връзката на човека със земята. Говори се за връзка между човешката душа и Бога. Говори се за връзка, за отношения между хората. Каква представа имате за връзката изобщо? Реално понятие ли е връзката или отвлечено? Според окултистите, астралното тяло на човека е свързано с физическото посредством една нишка. Когато астралното тяло напусне физическото, нишката се скъсва. Също така човек е свързан и с божествения организъм, от който съставя уд. Тези нишки са невидими за обикновеното око, но те съществуват. За да не скъса нишката си с астралния и Божествения свят преждевременно, човек трябва да се изучава всестранно и във физическо, и в духовно отношение. Затова е казано: „Познай себе си!“ Не се ли познава, човек изпада в заблуждения. Съществуват два вида заблуждения: едни, при които човек се подценява, и други, при които се надценява. Човек изпада в заблуждение, когато не може да реши правилно мъчнотиите и изкушенията си. Обидите, противоречията, на които се натъквате, са изкушения и мъчнотии, с които трябва да се справите. Как ще се справите с обидата? – Ще се повдигнете в съзнанието си, да не ви засегне. Работете върху себе си съзнателно, за да се справите с мъчнотиите си и да придобиете практически резултати. Ако не работите върху себе си, нищо няма да придобиете. Като работи, ученикът развива мозъчните си центрове, проявява способностите си и лесно решава своите задачи.

Един от въпросите, който спъва мнозина, е въпросът за съществуването на Бога. Често се запитват, съществува ли Бог или не, имат ли връзка с Бога, в прав път ли вървят. Ако връзката ви с Бога е силна, никакви съмнения и колебания няма да ви смущават. Човек трябва да има такова убеждение, което да издържа на всички сътресения. Каквито разтърсвания да има, физически или душевни, връзката му с Бога трябва да бъде канара, опора на неговия живот. Скъса ли се тази връзка, човек излиза от своята орбита, от орбитата на слънчевата система и отива в друга система. Не е лесно да влезе човек в друга система, да прави нови връзки, да създава нови отношения. Това е все едно, да скъсате приятелските отношения с някого и да създадете нови. Най-силни приятелски връзки са онези, които съществуват от детинство. Новите връзки са по-слаби. Колкото по-дълбоки са корените на дървото, толкова по-добре се развива то. Не е позволено да се пренася дърво от едно място на друго. Колкото повече се пренася, толкова повече губи силата си.

Съвременното градинарство е дошло до развитие, което отговаря на сегашното човешко съзнание. Сегашните градинари кастрят дърветата безразборно. Това е все едно да режете косата си, без да знаете, какво представят космите. Жената, като магнетична натура, носи дълга коса, понеже магнетизмът върви по дълги, криви линии. Мъжът, като електричен, носи къса коса. Електричеството се движи по къси, прави линии. От това гледище, хората трябва да знаят кога и колко да режат косите си. Космите са израз на известни сили, които действат в организма. Когато се устройва един организъм, едновременно вземат участие и магнетизмът, и електричеството. Ако преодолява магнетизмът, жена се създава; ако преодолява електричеството, мъж се създава. Изобщо, при създаването на един организъм става преместване или придвижване на клетките. С една дума, всичко в природата е в движение. Земята се движи в пространството, а заедно с нея се движат всички живи същества. Обаче, и човек, сам за себе си, се движи в някакво пространство. Промените, които стават на земята, не се дължат толкова на слънцето, колкото на движението на слънчевата система в космичното пространство. То не е еднородно, съставено е от различни полета, с различни енергии. Това е отвлечен въпрос, който не ви интересува. Вие сте дошли на земята, и тя ви интересува.

Казвам: Човек е дошъл на земята и трябва да живее, да се изучава, да познава своето естество. Не е достатъчно да разбирате само отношенията си към земята; трябва да разбирате и отношенията си към слънцето, защото животът иде от него. У някои хора има надмощие влиянието на Юпитер, у други – Сатурн, у трети – Венера, у четвърти – Луната и т.н. Понеже влиянието на Слънцето у повечето хора отстъпва на другите планети, те са обеднели, лишени са от живот. Правилно е Слънцето да има господстващо влияние върху човека. С други думи казано: Много идеи вълнуват човека, но една трябва да има господство в него. Тя трябва да заема в умствения му свят такова място, каквото Слънцето в слънчевата система. Една от причините за неврастенията се дължи на слабата връзка между човешкия организъм и слънчевите енергии. Ако засилите тази връзка, неврастенията ще изчезне. Който е свързан със Слънцето, той води добър, разумен, морален живот.

Като ученици на Великата школа, вие се интересувате от окултните науки, специално от астрология, за да се опознавате. Ако изучавате астрологията механически, малко ще се ползвате от нея. Трябва да изучавате психоастрологията, т.е. отношението на астрологията към душевния живот на човека. Астрологията и останалите окултни науки имат смисъл, когато се прилагат при самовъзпитанието. Да се възпитава човек, това значи, да се подчинява на великите Божии закони, не от страх, а от съзнание, както планетите се подчиняват. На Слънцето, на Земята, на всички планети е казано да се движат и те се движат. И на човека е казано да се движи. Кажат ли ви да излезете вън, трябва да излезете. Учителят казва на ученика да излезе и той излиза. Това е послушание. Някой бяга в гората от страх, мечка видял. Това не е онзи страх, за който се казва, че е майка на живота, начало на мъдростта. Който не е минал през разумния страх, не може да бъде мъдър. Всички познават страха, но има разлика между разумния и неестествения страх. Когато влезе в разумния свят, човек трябва да разбира законите му и да се съобразява с тях. Ти стоиш на релсите на една линия и философстваш, без да забележиш, че зад тебе иде трен. Каква дума трябва да ти кажа, за да те предпазя от опасността, която те очаква? Щом съм вън от релсите, ще ти кажа: Ела! Мога да ти кажа още: Излез! Думата „ела“ има отношение към приятел; „излез“ означава начало на нещо, а „влез“ – създаване на връзка.

Думата „излез“ започва с буквата „и“ – истината. Казано е, че истината освобождава човека. Който не излиза, не може да бъде свободен. Който не влиза, не може да образува правилни връзки. Значи, излизането и влизането трябва да се разглеждат като съзнателни, разумни процеси. Каквото правите, всичко трябва да бъде разумно. Ако говорите, ще се съобразявате с онзи, на когото говорите. Не можете ли да постъпите така, по-добре мълчете. – Свободен съм да правя каквото искам. – Не си свободен. Външно можеш да бъдеш свободен, но не и вътрешно. Не всякога човек е свободен външно и вътрешно. А от него се изисква външна и вътрешна свобода, т.е. делата да отговарят на убеждението му. Ще кажете, че се нуждаете от знание. Така е, знание е нужно на всеки човек. Но ако не може да го приложи при самовъзпитанието, знанието е безпредметно. Какъв смисъл има да давате на пияницата пари?

И тъй, пазете връзката си с Бога, като истинска опора на живота. Докато сте свързани с Бога, вие ще изпълнявате Неговата воля, ще вземате участие в Неговото дело. Скъсате ли тази връзка, всичко ще загубите. Прилагайте Божиите закони не механически, от страх, но по любов и разположение.

Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът.

29. Лекция от Учителя, държана на 12 април 1929 г., София – Изгрев

Категории