Словото

Йордан Стоянов – Астрологични ориентири във възходящия път на пробудената душа

Астрологията е древна наука за единството между Небето и Земята. Тя тълкува и превежда небесния език на звездите, давайки в ръцете на хората знание да предвиждат волята на Небето, т.е. – на Божествения свят, както и да познаят себе си, ближния си, а и да познават пътя, по който вървят. Като наука, Астрологията живее и се движи в средата на Божествената Мъдрост, от която е родена. Като средство за взаимно опознаване и сближаване между душите, Астрологията работи с Любовта и се вдъхновява от нейния Свещен огън. Цел и призвание на Астрологията е да търси и намира Истината като посочва правилните ориентири във възходящия път на пробудената душа, поела по пътя на Любовта, Мъдростта и Истината и същевременно да отговори на най-сериозните екзистенциални въпроси – Кой съм аз? Откъде идвам? Накъде отивам?

Още Толстой казва, че „Всеки иска да промени човечеството, но никой не се замисля как да промени себе си. Животът е голямо и сериозно нещо и всички ние през този кратък промеждутък от време, което ни е дадено, трябва да се стараем да намерим своето предназначение и колкото е възможно по-добре да го изпълним.“ За да намери човек своето предназначение на Земята и за да изпълни докрай земната си мисия, той трябва да се познава, да е наясно с дуалността на силите – едни от които работят за неговото повдигане, а другите – за неговото спъване по пътя, но да поддържа съзнателна връзка с първите и да подхранва целенасочено тази връзка с градивните сили. Относно себепознаването, Учителят казва: „И тъй, ако искате да се занимавате с окултната наука, на първо място трябва да изучавате себе си. „Познай себе си“ – казва Сократ; какво означават думите „познай себе си“? Какво трябва да познаете в себе си – висшето или нисшето? Да познаете себе си, ще рече да познаете Висшето, Божественото начало в себе си, с други думи казано – да познаете Бога в себе си. Познаете ли Бога в себе си, вие ще познаете условията, които, от една страна, дават направление на вашето растене и развиване, а от друга страна – уравновесяват силите, които действат във вас.“ В спомени на Милка Аламанчева, записани от Павлина Даскалова, четем: „Една от великите мисли на Учителя е, че Той е дошъл на Земята да повдигне падналата чистота. Защото е казано: „Сине Мой, дай ми сърцето си“. Първият Закон на вътрешната Школа е: „Познай себе си“. Как ще се справиш със себе си, ако не се познаваш? И ако нямаш една мярка, дадена от самия Учител! Принципите, законите и методите са тези, които помагат за изправянето на ученика. Стремежът към чистота и святост са качества, които приближават ученика до Учителя. Това е материята, с която Той борави като ненадминат майстор-психолог.“

Наистина, само с чистота и святост можем да пристъпим към храма на познанието, в който Астрологията е един от основните учебни предмети. За да познаваме звездното небе и космическите сили и закони, които го управляват – то е да изучаваме физическите небесни феномени като израз на една висша ангелска интелигнетност, като откровение на ангелските йерархии, жертвали се за човека в името на свещената Божия Воля. Дейвид Фроули пише: „Древните мъдреци са възприемали небесното пространство и звездите не само като физически сили, но и като духовни, които разпределят Божествените закони в космоса, включително закона на кармата. Небето е нашият първоначален учител по смисъла и мистерията на живота, както и нашата цел, която се опитваме да разберем в нашето съществуване. “ Учителят: „И тъй, аз искам да ви представя небето като нещо близко, достъпно за вас, да не мислите, че то е място на чужбина. Не, то е за вас. И когато Божественият лъч ви озари, тогава, още първата вечер, като излезете и погледнете небето, всички звезди ще ви проговорят и ще ви кажат по една сладка дума; ще разберете, че и звездите, и те могат да говорят. И всички тия думи ще бъдат тъй съчетани, че ще образуват една нова книга на вашия живот. Вие ще имате тогава всичкия кодекс, всичките правила, всичките закони, всичките методи и начини, по които да живеете. Всичко това ще ви бъде тъй ясно, че когато искате да извършите една работа, всяка звезда, на която погледнете, ще ви се усмихне и ще ви ободри. По този начин няма да има нещо невъзможно. Тогава всичко ще вършите с радост и веселие.“  Ето тук прозира неразривната връзка между външните явления с нашия вътрешен свят и разбираме как всичко, което е извън човека, има проекция в него, и всичко, което е вътре в човека като мисли, подтици, желания, стремежи, цялата психологичекса вътрешна вселена е отражение на целия Космос, според втория херметичен принцип на съответствието. Кибалион: „Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе.“ – това е основният херметичен принцип, с който борави Астрологята.

Въпросът сега е, как да използваме по най-добрия начин това, което се случва горе, за да намерим правилните ориентири във възходящия път на нашите души, потопени долу в материалния свят – най-плътната и последна „спирка“ на Божествения свят. От „Свещени думи на Учителя“: „44. <Мисълта на ученика.> Душата на ученика трябва да бъде изпълнена само с една благородна мисъл: Делото Божие! 45. <Помни.> Помни само едно: Ти си жива душа, която люби Бога!“

„Само Свещеният огън е в сила да реализира копнежите на човешката душа и на човешкия дух. Този Свещен огън е огънят на Любовта.“

„Желая на всички хора по лицето на земята да поддържат своя Свещен огън. Дето гори Свещеният огън, там цари Любовта. В Любовта се крие запалката на Свещения огън.“

А коя е запалката на Свещения огън от астрологична гледна точка, тъй като тази запалка е един от основните вътрешни ориентири на душата по Пътя? Можем ли да я открием като имаме пред себе си човек с неговия хороскоп, представляващ триизмерна снимка на Космоса в момента на раждането му? Какво е раждането, освен пронизване тялото на новороденото от душата при първата вдишка! „Душа, обширна като Вселената…“ В момента на раждането Вселената като че затаява дъх, и този миг, запечатан за целия човешки живот, е хороскопът, в който можем да открием какво специфично е говорила Вселената в момента на раждането.

„Туй, което поддържа Свещения огън, това е Знанието, Мъдростта…“ Тъй като „Само Свещеният огън е в сила да реализира копнежите на човешката душа“, как да разберем чрез Астрологията коя планетна сила, т.е. – кой планетен дух, кои висши планетни Същества застават като стожер, пазител, покровител, застъпник на човешката душа в краткия отрязък на земния живот? И знаейки това, да проучим начините и методите, по които Свещеният огън на Любовта може да реализира душевните копнежи и стремежи – функция на тази планета.

В хороскопа на повечето хора се откроява само една планета с най-голямо число градуси в Сидералния Зодиак, която управлява и направлява индивидуалната човешка душа в настоящето въплъщение – именно тази планета „държи“ запалката на Свещения огън и от нея зависи поддържането на неговото горене през целия земен „престой“ на душата, използваща своите инструменти – сърцето и ума, а те от своя страна – тялото. Планетата с най-голямото число градуси в сравнение с другите планети показва емпиричния опит, мъдрост и познания, които тя е придобила повече от останалите и поради това е в състояние да поеме отговорното ръководство на душата в земния ѝ път. Известното древно-индийско определение „Човек е дух, който притежава душа и има тяло.“ показва, че човек е преди всичко духовно-душевно същество с физическо тяло, чрез което да събира опитности и да се усъвършенства.

В индийската Астрология Атма Карака (АК) е планетата – сигнификатор на душата – тя е планетата с най-голямо число градуси в сидералния Зодиак, независимо от знака и визирайки само видимите с невъоръжено око планети от септенера – Слънце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, както и лунните възли. Познаването на собствената АК ще помогне на стремящия се към познание да намери много по-лесно пътя към личностно израстване и усъвършенстване, а разширявайки духовния си хоризонт и познания – да поддържа запален Свещения огън в себе си чрез прилагане на Любовта, която „като стремеж действа в сърцето, като чувство в душата, като сила в ума и като принцип в духа“. Истинският достоен резултат на това познание ще бъде реализация на душевния потенциал, разрешаване на задачите, стояли пред прага на душата и изпълнение на мисията, която душата е имала в конкретното земно въплъщение. А силата на пробудената душа, реализираща „договора“ с Небето, идва от Вечното Начало, защото само „В изпълнение Волята на Бога е силата на човешката душа.“

Тъй като АК е още „Азът“, „Царят на хороскопа“, то Слънцето се явява естествена и първа АК за всеки човек. Затова в проучването и изследването локацията на Слънцето в хороскопа като съзвездие, знак, дом, аспекти, антиса и пр., се крие успешната реализация на земната мисия на душата в конкретното въплъщение. Слънцето е нашата звезда и фокус, около който се въртят планетите от Слънчевата система. В проучване движението на Земята около Слънцето, ще открием величието и Мъдростта на Бога, Който е създал целия Космос, цялата видима и невидима Природа и ни е поставил в земното училище на живота да познаем себе си, да познем и възлюбим Него като Любов, Мъдрост и Истина, да познаем и възлюбим ближния си. Съзерцавайки и даже медитирайки върху слънчевото движение на небето и върху „12-те порти на живота“, през които Слънцето минава всяка година, ние се свързваме с Божествения Дух, Който стои зад видимото Слънце и Който е Архитектът на целия Космос. Познавайки в дълбочина Слънцето астрономически, астрологически и духовно, ние сме в състояние да се домогнем до познаване на Божията Воля във всеки един момент, тъй като Слънцето в хороскопа е образ на Бога. Знакът на Слънцето в хороскопа показва как се изявява Бог в нас и чрез кои Негови качества ние светим в тъмата на материалния свят, домът на Слънцето показва къде се явява фокусът на нашата най-висша деятелност и реализация на потенциала ни.

Ако си представим, че на дадено място в умерените ширини стои неподвижна камера с широкоъгълен обектив, насочена да речем на изток и снима Слънцето всеки ден в един и същи час, в продължение на една година и свържем всички 365 точки, ще се образува крива линия, наподобяваща осмица. Ако локацията на камерата е в южното полукълбо, малката част на осмицата ще бъде обърната надолу, ако е в северното полукълбо – нагоре, ако камерата е насочена на юг, осмицата ще бъде строго вертикална. Тази непрекъсната крива се нарича аналема и тъй като за една година Слънцето минава през всички знаци на тропическия Зодиак, ние можем да открием върху аналемата всеки един знак, както и 4-те кардинални точки на Зодиака, даващи началото на 4-те сезона или 4-те кардинални знака, известни в западната астрология като Овен, Рак, Везни и Козирог или това са съответно първи, четвърти, седми и десети тропически сектори. Аналемата не е двойно-симетрична крива заради това, че Земята обикаля около Слънцето в елиптична орбита, в единия фокус на която е Слънцето, както и произтичащата от това различна орбитална скорост на Земята за период от една година. Както е известно, тропическият Зодиак има за начало пролетното равноденствие. Ако нашата камера е на изток, триизмерната аналема може спокойно да се проектира върху източния хоризонт и ще видим тропическия Зодиак в първо измерение – това е все едно да наблюдаваме всеки ден изгревът на Слънцето върху чист хоризонт в продължение на една година. Най-високата точка на аналемата за северното полукълбо е точката на лятното слънцестоене, най-ниската – зимното слънцестоене, равноденствията са в средата на аналемата; съответно върху източния хоризонт лятното слънцестоене е най-североизточната точка наляво, зимното слънцестоене е най-югоизточната точка надясно, а слънцестоянията са на точния астрономически изток в средата.

Виждаме, че на хоризонта се проектират 6 двойки знаци, които имат еднакви изгревни времена – това са двойките Близнаци-Рак, Телец-Лъв, Дева-Овен, Везни-Риби, Скорпион-Водолей и Стрелец-Козирог, между които има така да се каже физическа топлинно-светлинна връзка, тъй като продължителността на деня и силата на светлината и топлината в тези тропически знаци е много близка. Реално това са двойки знаци, симетрични спрямо оста на аналемата или спрямо слънцестоянията – 0° Рак и 0° Козирог или става въпрос за т.нар. антиси в Астрологията. Чрез този метод можем да открием антисата на всяка точка от еклиптиката и да отбележим тези точки като чувствително място, огледално на съответната точка – най-често планета. Не е без значение например транзита на Венера през нейното антисно положение или когато прогресивна планета от рождения хороскоп стигне своята антисна позиция или тази на друга планета. А колко е ценен този метод на антисите в синастрията! Привидно знаци, които нямат нищо общо нито психологически, нито като като стихия или качества, например Овен и Дева, виждаме, че продължителността на деня и нощта, силата на топлината и светлината на двата знака са едни и същи, с тази разлика (много съществена), че когато Слънцето „преминава“ през знака Овен, изгревът „се движи“ на север, а през Дева – на юг. Според Дейн Ръдиар движението от север към юг бележи слизането на духа в материята – материалното полугодие (лято и есен), а движението на слънчевия изгрев от юг на север бележи възлизането на духа – духовното полугодие (зима и пролет).

Съществуват по Земята множество природни обсерватории за астрономично наблюдение и астрологично изследване – Каварна, Бегликташ, Стоунхендж, Чанкильо и др., където наблюдателят (жрецът) винаги наблюдава изгрева на Слънцето от една и съща фиксирана точка целогодишно като на местата на 4-те кардинални точки има съответно 3 чифта каменни блокове като маркери, през които минават слънчевите лъчи на изгрев Слънце – един за двете равноденствия и още два за двете слънцестояния. В тези 4 кардинални изгрева на Слънцето се наблюдава и какво е времето и всичко, което се случва наоколо като природни феномени и на небето като космични явления преди и след самия изгрев, особено по време на самия изгрев, и според всички тези фактори се определя и предсказва какъв ще е съответният сезон за всяка една област от живота. В Чанкильо (Перу) в природната обсерватория съществува и сериозна човешка намеса – градеж на 13 каменни маркера и съответно 12 сектора между тях, но по-особеното е, че може да се наблюдава както изгревът – от едната страна на хребета, така и залезът на Слънцето и звездите – от другата страна на хребета. Това е и своеобразен астрономичен каменен календар.

„Слизайки“ от Света на Абсолюта към материалния свят (условно – от горе-надолу) имаме познатите стъпки като на всяка следваща кондензацията се увеличава до достигане на най-плътната същност – материята:

АБСОЛЮТ > ДУХ > ЛЮБОВ > МИСЪЛ > СВЕТЛИНА > ЕНЕРГИЯ > МАТЕРИЯ

„Любовта е израз на Свещения огън“, „В Любовта се крие запалката на Свещения огън.“, следователно Любовта пали Свещения огън, Свещеният огън възпламенява любовта на душата, а последната е в общение с планетните същества на планетата АК или имаме следните последователни стъпки: ЛЮБОВ > Свещен огън > Любовта на душата > Планетата АК – последната – като фокус на душевните сили, като условие за изпълнение на мисията и задачите на душата в настоящия живот, също и като форма и образ на външните и вътрешни предизвикателства в земния път. „Атма“ е душа, „Карака“ – сигнификатор, управител; в буквален превод Атма Карака означава Управителят на Душата. От „Свещени думи на Учителя“:42. Първа стъпка. Първа стъпка на ученика: Ти трябва да схващаш себе си като жива душа, която се стреми в три посоки: да чувствува, да мисли и да действува по Бога. Второто нещо: И всички други хора ще схващаш като души, които трябва да любят Бога. Учениците на Всемирното Братство са души, а не мъже и жени.“

Познаването в дълбочина на личната АК дава в ръцете на себепознаващия се ценно знание, чрез което може да поддържа в себе си запален Свещения огън, тъй като се разширява кръгозора и духовния му хоризонт, а по-силната светлина по въпроса за душата му в този живот повишава градуса на Любовта – извисява вибрациите му и му помага да реализира по любов задачите на душата и да изпълни „договора“, който тя е „подписала“ на Небето, преди да се въплъти на Земята.

Ако искаме в дълбочина да изследваме планетата АК с желанието да разберем колкото се може повече за мисията на душата, можем да си послужим с 37 филтъра при анализа като подобен алгоритъм може да се приложи за анализ на коя и да е планета от хороскопа:

– Каква планета е АК – мъжка, женска, добротворец, злосторник, естеството на планетата е най-важното за задачите и предизвикателствата, които душата си е избрала (или са ѝ избрали) да мине. Планета злосторник и в последните градуси на знака е индикация за стара душа, планета добротворец и средни градуси на знака – млада душа, но това не е абсолютна мярка за подобни заключения, а само като един от филтрите;

– Есенциално и акцидентално достойнство на планетата, която е АК (есенциално – дали е на трон, в екзалтация, родство, перигрин, вражда, падение, заточение; акцидентално – позиция спрямо осите на хороскопа – изгряваща, кулминираща, залязваща, долна кулминация, дали попада в Гокленова зона, близо ли е до връх на дом, дали има ли аспекти с връх на дом) > изводи;

– Да се изследва дали има връзка между АК със Слънце и Луна. Слънцето е естествената АК, а Луната символизира душата и дава информация за последното прераждане на душата;

– Да се изследва връзката между АК и Асцендента – доколко човек ще реагира първосигнално на душевните импулси и ще им дава ход с тялото си като действия. Да се види също има ли някаква връзка между АК и планетата – господар на Asc;

– Скорост на планетата АК – над или под средната. Евентуално дали е в афелий или перихелий > изводи;

– Да се изследва планетата АК спрямо нейните възли, а ако е в някой от възлите си – има особено мощно влияние в този живот, тъй като планетата във възлите си принадлежи и на нейната орбита, и на земната орбита. Да се види дали АК не е в някой от възлите на друга планета – това „сродява“ двете планети, които действат като слаб съвпад;

– В кой тропически знак е АК (дали знкаът е на връх на дом или е интерсептиран) – стихия на знака, качество на знака. Противоположният знак също е важен > изводи;

– В тялото на кое съзвездие е АК и на коя част от тялото на съзвездието се намира. Съзвездието дали е животно, човек (Водолей, Близнаци, Дева) или предмет (Везни) > изводи;

– В кой дом е АК и в коя част на дома (в двете точки на златно сечение на дома е слаба, близо до двете граници на дома е силна > домът е тази сфера от живота, определена от душата като водеща в настоящето прераждане. Да се изследва положението в хороскопа на планетата – управител на този дом, както и планетата управител на върха на дома;

– Ретроградна ли е АК или директна > Ако е ретроградна, душата многократно е имала тази планета за АК, докато научи нейните уроци до степен, в която може друга планета да бъде АК в някое следващо прераждане, ако е директна – има благоприятни условия да реализира естествените качества и функции на планетата;

– Видима или невидима е АК. В коя година от живота става видима, ако е била невидима при раждането и в коя година от живота става невидима, ако е била видима > изводи;

– Във фаза ли е АК > изводи;

– В хайс ли е АК и колко степени на хайс има > изводи;

– В коя терма на сидералния знак е АК > изводи;

– В коя додекатемория на сидералния и тропическия знак попада АК > изводи;

– В кой деканат на седералния и тропическия знак е АК > изводи;

– Кой е диспозиторът на АК и има ли аспектна връзка между него и АК. Как се чувства диспозиторът есенциално и акцидентално (кратък анализ) > изводи;

– В кой градус е АК и какъв е този градус – светъл, сенчест, тъмен, празен градус, символи и значения (Сабиански символина Д. Ръдиър, градусология на Вронски, градуси на Глоба), символ на градуса в растителното и животинското царство, дали евентуално не попада в кралски или разрушителен градус (по Глоба), дали не е в критичен градус (1-ви, 15-ти или 30-ти) > изводи;

– Антиса и контра-антиса на градуса на АК – има ли планета там – това е чувствителна точка за АК – да се изследва като градус, транзити през тези точки, тези точки при синастрия и дали попада там планета на друг човек > изводи;

– Какви аспекти има АК (физически аспекти, паралели и латитюди). Участва ли АК в аспектна конфигурация и на коя позиция. Паралели и контрапаралели (деклинация спрямо екватора на Земята) с други планети – връзка с Духовния свят (север – ума, юг – сърцето), латитюди и контралатитюди (ширина спрямо еклиптиката) с други планети – връзка с Божественият свят (север – духа, юг – душата) > изводи;

– Кое място заема АК във веригата на диспозитори > изводи;

– С проекциите на кои звезди върху еклиптиката е в съвпад АК > изводи;

– Кой период от живота управлява планетата АК > изводи;

– Кой ден от седмицата е под управлението на планетата АК – ден за разцвет на душевните сили в контекста на планетния смисъл и задачи, ключова дума за деня – 1. неделя – Слънце – „светя“, 2. понеделник – Луна – „чистя“, 3. вторник – Марс – „побеждавам“, 4. сряда – Меркурий – „уча“, 5. четвъртък – Юпитер – „давам“, 6. петък – Венера – „любя“, 7. събота – Сатурн – „градя“;

– Планетен час, който се намира под управлението на планетата АК – благоприятни моменти за изпълняване задачите на душата;

– Храни, които се намират под управлението на планетата АК;

– Страни и природни места, които се намират под управлението на планетата АК;

– Хора, животни, растения, минерали и архетипи, съответстващи на планетата АК, чрез които „говори“ душата и чрез които човек може да чуе гласа на душата си – какво тя му нашепва;

– Да се изследва дали планетата АК не попада на мидпойнт на други планети > изводи;

– Транзити на планетата АК и транзити върху планетата АК;

– Дирекции на планетата АК;

– Революции на планетата АК;

– Да се изследва дали има връзка на планетата АК с Хилега, Алмутена и Алкокодена и дали не е някой от тях или техен диспозитор по знак/дом или обратно;

– Да се провери дали някоя арабска точка не е в съвпад с АК;

– Да се изследва поведението на планетата АК в пренаталния период;

– Анализ на положението на планетата АК в хороскопа на зачатие;

– Анализ на положението на планетата АК е хелиоцентричния хороскоп.

Която и планета да е АК, винаги стремежът на човека трябва да е в посоката към Слънцето като център и извор на живот, като олицетворение на Божественото и като източник на сила, светлина, топлина, жизнен магнетизъм и вдъхновение.

Кармични задачи на всяка планета АК:

АК СЛЪНЦЕ. Слънцето дава жизненост, устой, самообладание, самоопределеност, достойнство, доблест, центрираност, щедрост, честност, лоялност, достолепие, царственост, лидерска харизма, благочестие, отдаденост, идеализъм…

Кармични задачи:

1. да се избави от гордостта;

2. да се научи да поема отговорност за себе си и другите;

3. да оценява високата стойност не само на себе си, но най-вече на другите хора;

4. да инициира и да участва дейно в активности, които са за благото на Цялото;

5. да е взискателен към себе си, а към другите – толерантен и всепрощален;

6. да има добро отношение към шеф, ръководител, висшестоящ, към съпруга си (ако е жена), към баща си и въобще към „Ян“-принципа;

7. да развие и усъвършенства лидерските си умения като води другите в добрия път и им служи;

8. да работи върху усилване на волята си и да държи на мъжката дума – речено-сторено.

АК ЛУНА. Луната дава популярност, мекота, пластичност, нежност, пасивност, променливост, приспособяване, осигуряване, застраховане, готварско призвание, доволство, спокойствие, тишина, религиозност, мнителност, емпатичност, милосърдие, умее да изчисти, да изкъпе, да нахрани, да успокои, да утеши, да помилва…

Кармични задачи:

1. да развие в себе си възприемчивост, мекота, магнетизъм, чувствителност, емпатия, състрадание, грижовност – както към себе си и своите деца, така и към всички видими и невидими същества;

2. да приеме семейния живот и родителството като една от основните задачи в живота и да я реализира по най-добрия възможен начин;

3. да работи върху страха и безпричинното безпокойство;

4. да развие в себе си емоционална стабилност, независимост и свобода;

5. да има добро отношение към майка си, към съпругата си (ако е мъж), въобще – към жените и към „Ин“-принципа;

6. да остава в уединение с цел успокояване и психическо възстановяване;

7. да използва водната стихия (всички възможни процедури с вода) като средство за релакс и хигиена на тялото и психиката;

8. да се занимава със спокойна и любима творческа дейност.

АК МЕРКУРИЙ. Меркурий дава интелигентност, информираност, общуване, благоразумие, ясна и бърза мисъл, съобразителност, пресметливост, ловкост, похватност, сръчност, техничност, аналитичност, точност, експедитивност, научност, прозорливост, менталност, четене с разбиране, добра дикция и артикулация, ораторско майсторство, журналистика…

Кармични задачи:

1. да се научи точно да вербализира мислите, чувствата и намеренията си и да усъвършенства това умение в ораторски талант и пълен контрол на речта си;

2. да се научи според ситуацията кога и как да говори и кога и как да изслушва;

3. да схваща основната идея във всеки разговор, във всяка информация, да се научи да „чете между редовете“;

4. да си води записки, бележки, постоянно да се учи от всичко, което му се случва и да го записва, анализира, осмисля;

5. да развие в себе си бизнес-умения и  навици в сферата на бизнеса;

6. да работи върху склонността към лъжа, манипулация и хитрост;

7. да работи върху склонността към празнодумие или другата крайност – прекалената мълчаливост;

8. да работи с малки деца и да се вслушва в посланията на душата си чрез тях.

АК ВЕНЕРА. Даровете на Венера са: красота, изтънченост, творчество, разкош, комфорт, романтика, хармонична и дълготрайна любов, взаимно-удовлетворяващи отношения, добра обхода, деликатност, материално благополучие, финансова независимост, добър усет за цветове, изящни форми, живописен поглед на света, финес и грациозност, танц, поезия и музика, артистичност, усет за правилни и хармонични пропорции, умение да свързва и примирява хората и да прави „мостове“…

Кармични задачи:

1. да се научи да преодолява въжделенията и влеченията на сърцето;

2. да не се поддава на нисши чувствени наслади и удоволствия, а да владее тези чувства, да ги контролира, трансформира и направлява като стане техен господар;

3. в отношенията да съблюдава чистота, висок морал и нравственост, да пази верността към партньора и да се стреми към целомъдрие;

4. да бъде носител и изразител на красота, хармония и мир;

5. да контролира привързаността си и фикцията към каквото и да било преходно – пари, хора, партньор, материални вещи, кариера и т.н.;

6. да се справи с чувството на неудовлетвореност от партньора и желанието да го смени (замени с друг);

7. да спре да търси „най-подходящият“;

8. да се пази от похотливост, изневеряване и прелюбодействия.

АК МАРС. Марс дава буйна кръв, жар, войнственост, импулсивност, воля за победа, спортна злоба, хъс, страст, смелост, пълна отдаденост, решителност, независимост, самостоятелност, инициативност, предприемчивост, ярка и увличаща индивидуалност, рисков играч, бунтарски наклонности, революционерско вдъхновение, застъпване за справедливостта, закрила на беззащитните…

Кармични задачи:

1. да се справи с агресията, гнева, раздразнителността, насилието и желанието за отмъщение като канализира тази енергия в целево добро;

2. да не счита живота като постоянно съревнование, в което на всяка цена трябва да е пръв;

3. да стане господар на животинската си природа, инстинктите, страстите и сексуалността си като трансформира и направлява тези енергии съзнателно и волево;

4. често да практикува спорт или активна физическа работа;

5. да възпитава съзнателно волята си в достигане на поставените висши цели;

6. да защитава слабите и онеправданите с благородни прийоми;

7. да се бори и да защитава справедливостта;

8. да използва силната си воля, ентусиазма, решителността и инициативността си градивно.

АК ЮПИТЕР. Юпитер дава късмет, великодушие, искреност, приемане, толерантност, благородство, щедрост, богатство, идеализъм, нравственост, милосърдие, успех, деца, пари, лукс, разширяване на съзнанието, лингвистични умения (полиглоти), пътешествия и приключения, спорт, преподавателски талант, законотворчество, туризъм, прогрес, експанзия, синтез и обобщаване, академични титли, признания…

Кармични задачи:

1. да се справи с желанието да дава непоискани съвети наляво и надясно, както и да поучава, наставлява и контролира;

2. да се научи да приема чужди гледни точки и възгледи, рзлични от неговите;

3. да се справи с надменността, гордостта, щеславието и фарисейщината;

4. да признае пред себе си, че не всичко знае и да работи върху придобиване и култивиране на смирение и готовност да приеме ново знание;

5. да има правилно отношение към парите, разкоша и материалните блага, както и  да работи върху изкореняване на снобизма и фетишизма;

6. да трансформира алчността, фанатизма и вманиачеността си;

7. да изучава детската психология и да култивира педагогически умения;

8. да има хармонични отношения с лектори, преподаватели, наставници, началници и висшестоящи и да се вслушва в посланията на душата си чрез тях.

АК САТУРН. Сатурн дава търпение, самодисциплина, въздържание, самоограничаване, издържливост, аскетизъм, спартански дух, жилавост, поемане на отговорност, сериозност, всички видове структури, йерархии и организации, поддържане на ред и порядък, стремеж към безупречност, взискателност и придирчивост, точност и коректност, изпълнителност, мълчалива воля (не вдига шум около себе си), амбициозност, последователност и безотказност, честолюбие, невидимо очакване на признание, уважение и одобрение, стремеж към висок социален статус, целеустременост, стремеж към „високия връх“…

Кармични задачи:

1. да се справи със страха, свързан с базовите ресурси, от които зависи физическия живот и оцеляване и да изгради трайна и стабилна основа за физическия живот, справяйки се разумно с лишенията, сиромашията и мизерията;

2. да насочи взискателността и претенциите към себе си, а не към хората;

3. да развие точност, планомерност, подреденост, коректност и самодисциплина;

4. да има установен дневен режим и ритъм на деня;

5. да практикува физически упражнения с многократно повтарящи се действия;

6. да възлюби спартанския начин на живот и аскетизма като необходими условия и вид трамплин за духовно израстване и те да станат негова среда – доброволен пост, изчистващи и разтоварващи диети и пр.;

7. да работи върху преодоляване на студенината, злобата, критиката и осъждането, унинието, меланхолията, депресията и страха, без значение дали са в потенциален зародиш или са кинетични;

8. да си служи с положителни самоутвърждения и духовни формули.

АК РАХУ. Раху и Кету са двата лунни възела, които дават крайности, черно-бяло възприемане на света, вманиачаване и фикс-идея за нещо, което променя живота издъно, новаторсски дух на откривател на нова машина, нова земя, нова идея, въобще Новото във всичките му измерения и области, способност да планира бъдещето, далновидност, изобретателност, нестандартни решения, мислене „извън кутията“, разчупване на всякакви граници и традиции, борци против статуквото и установените порядки, излишна доверчивост и наивност, склонност към илюзии, влечение към силни  крайни и остри усещания…

Кармични задачи:

1. да се пази от крайности и екстремуми, да избягва вредни за тялото вещества, храни, питиета и всичко, което създава остри и „върхови“ усещания, да има добър дневен режим, без да прекалява в нищо;

2. да уважава традициите като извлича ценния опит от миналото и се учи от допуснатите грешки на човечеството;

3. да контролира и озаптява бунтарския дух в себе си;

4. да работи върху склонността към илюзии и самозаблуждения и да не вкарва и другите в заблуда;

5. да се справи с многото си желания;

6. да не се фиксира фанатично и маниакално в определен човек, казус, идея, желание и пр.;

7. да се пази както да не лъже, така и да не бъде лъган – да работи върху наивността и доверчивостта;

8. да не играе хазарт с живота, а да прави добро безкористно, както и да се научи да прощава на себе си и другите.

Ако АК е управителят на душата, коя е планетата, сигнификатор на човешкия дух? Западната Астрология твърди, че Слънцето символизира човешкия дух във всеки хороскоп, а Луната – душата, Слънцето е образ на човешката индивидуалност – нетленното в човека, това, което той пренася от прераждане в прераждане с надграждане и надграждане, а Луната – на човешката личност, която служи на духа или на индивидуалността на човека от раждането на тялото до неговата смърт. Има ярки личности, които са оставили трайна следа в националната и общочовешката история само защото през личността е действала индивидуалността или духа. В доктрината на античната Астрология Хилегът в хороскопа е сигнификатор на човешкия дух. Хилегът е фрактал от чиста божествена светлина, идваща директно от Бог  или както някои го наричат „искрата на живота“ – животворния лъч светлина, който се въплъщава в тялото на новородения. Има няколко основни точки в хороскопа, които имат силата и възможността да бъдат Хилег – Слънцето, Луната или Асцендента. Най-важното при определяне на Хилега е да се помни, че той трябва да има силна акцидентална позиция, т.е. – да е добре поставен спрямо осите на хороскопа, не може Хилегът да бъде в 12, 8 или 6 дом, които са слаби домове, защото нямат мажорен аспект към Асцендента. Обикновено, ако раждането е дневно, Хилегът е Слънцето, ако раждането е нощно  – Луната. Ако някое от тези светила се намира в изгряващия или кулминиращия знак, то има силата да бъде Хилег, а ако и двете светила са еднакво силно поставени, за Хилег се избира светилото, което управлява времето – ако раждането е дневно – Слънцето, ако раждането е нощно – Луната. Ако се случи така, че и двете светила са отслабени есенциално и (или) акцидентално – например при дневно раждане, Слънце в женски знак в 8 дом, Луната в заточение в Козирог в 6 дом, Хилег е Асцендентът. Защо е толкова важен Хилегът? – От него зависи жизнената сила и изразителността на живота, а от транзитите, прогресиите и дирекциите на Хилега следим къде минава тази „точка на живота“ – кои сфери оживотворява и насочва нашата енергия към тяхната реализация. Към точката, която е Хилег, можем да приложим посочените по-горе 37 филтъра за анализ, за да проучим в дълбочина как и къде влияе в живота на човека най-силно божествената светлина и така да имаме още един истинен ориентир във възходящия път, по което сме поели като души и духове. Колкото по-силно е поставен Хилегът в хороскопа, толкова повече неговият притежател може да пие с пълни шепи божествен живот, сила и мощ директно от Извора – толкова повече човекът е по-жизнен, по-силен, по-ентусиазиран, вдъхновен и окрилен се чувства и изглежда. Хилегът се отразява на цялостното жизнено състояние и определя вибрацията на физическото съществуване, затова трябва да следим какви аспекти сключват към него транзитни, прогресивни и директирани точки от хороскопа, за да знаем как, дали и доколко ще бъде засегнато здравето, виталността и жизнеността на човека. Хилегът е тясно свързан и с един друг много важен ориентир във възходящия житейски път – това е т.нар. „Алкокоден“ или „Ангел-хранител“.

Ако Хилегът представлява изначалната божествена светлина и чист живот, идващи и проникващи в новородения, то Алкокоденът е вид трансформатор, през който този божествен ток преминава, за да докосне душата ни. Алкокоденът показва Ангелът, проводен специално от Бог за всяка душа и е от голямо значение ние да познаваме този светъл дух, който е приятел на душата ни и като вещ градинар я отглежда в своята небесна градина, за да принася плод много и плодът да бъде божествен и споделен на Небето. Познавайки своя Ангел-хранител, ние сме още по-ориентирани в многоизмерния път на нашата душа, защото този дух е, който ни съпровожда от раждането до смъртта като ни ръководи и крепи, обучава и наставлява в дух на свобода и мир, подготвя ни и кротко ни въвежда в училището на живота. За да открием кой е нашият планетарен Ангел-хранител, достатъчно е да погледнем към Хилега и планетният управител на неговата терма – това е планетата, чрез която този Ангел ще ни ръководи и обучава. Според някои древни астролози човек има двама Ангели-хранители – единият е управителят на термата на Хилега, а другият – на знака, в който се намира Хилегът, например ако Хилегът е в знака Везни в терма на Меркурий, единият Алкокоден ще бъде Меркурий, а другият Венера – управителят на Везни. Известният български изследовател-астролог Румен Колев пише следното за Алкокодена: „От Ангел-хранителя в един хороскоп зависи как този човек ще бъде „обучаван“  и направляван в живота. Ако е Сатурн – той ще е строг и взискателен, той ще иска от нас постоянство, търпение и лоялност. Ако е Юпитер, ще е милосърден и внимателен и ще се радва, ако сме етични и щедри. Марс – чрез решителност, смелост и осланяне на собствените си сили. Слънцето – чрез истината и радостта, и това да раздаваме радост на другите, Венера ще ни обучава чрез красивото, Меркурий – чрез ума и разсъдъка, Луната – чрез състраданието и грижата за слабите.“ Алкокоденът е може би най-важният астрологичен ориентир в пътя на всяка пробудена душа, тъй като той е образ на божествената милост и Любов, проводили специално за нас, независимо дали заслужаваме или не, Същество от Ангелския свят, което непрестанно е до нас и само мисълта за него е достатъчна, за да направим жива връзка със света на Любовта, в която Ангелите живеят, а познавайки планетните сили и качества, чрез които той ни обучава в пътя на живота, ние сме в състояние съзнателно и с любов да усилим тази свещена връзка и душата ни да се качи на по-високо стъпало.

И последният астрологичен ориентир, но не и по важност, е Алмутенът или Управителят на хороскопа. Ако Алкокоденът е Владетелят на хороскопа, то Алмутенът е неговият Повелител. Алмутенът показва какъв е човекът, как изглежда, какъв е характера, манталитета и поведението му като кореспондира пряко с човешкото его. Ако Атма Карака е нашата душа, Хилегът – нашия дух, Алкокоденът – нашият Ангел-хранител, то Алмутенът – това сме ние с всички недъзи и достойнства. Обикновено това са 4 различни точки от хороскопа, в изключително редки случаи тези 4 фактора може да бъдат една и съща планета – тогава тази планета придобива изключителна сила, мощ и влияние и целият живот на родения зависи изключително и най-вече от нея – този човек би представлявал най-чистото човешко проявление на качествата и силите на тази планета. Западната Астрология нарича Алмутенът „Господар на хороскопа“ като за неговото определяне просто гледа управителят на изгряващия знак в момента на раждането, при това – тропически знак – това в повечето случаи не е истинският Алмутен. Разбира се, не е без значение кой тропичен сектор изгрява на източния хоризонт – той ще покаже кой топлинно-светлинен момент от съответния годишен сезон ще окраси по един или друг начин темперамента на родения и ще определи пролетните, летните, есенните или зимните „очила“, през които той гледа на света и света гледа на него, но управителят на този тропичен сектор може и да не е Алкокоденът в контекста на античната доктрина. За да се определи Алмутенът, трябва да се разгледат положенията по знак и терма на Слънцето, Луната, Асцендента, Меридиана, Точката на щастие и Сизигията (най-близкото новолуние или пълнолуние около датата на раждане) и да се види коя планета има най-много владения. Ако има планета в изгряващия или кулминиращия знак, вероятността тя да е Алмутен, е огромна. Никога не може да бъде Алмутен невидима планета, която е в лъчите на Слънцето. Защо е важен този астрологичен ориентир в нашия Път? – Защото ни помага да проникнем в себе си, да познаем по-дълбоко силите, които действат и работят в и чрез нас и познавайки естеството и характера им, един ден да станем в състояние да ги владеем и както казва Учителят – да станем господари на себе си – ще рече – да нямаме в себе си недостатъците на разните астрални духове и елементали, а да използваме тяхната енергия и сила за творчество и духовен градеж.

И така, ако Атма Карака символизира душата и задачите, които тя има да разрешава, Хилегът е нашия дух – Божествената искра на живота – най-чистата и неопетнена Божествена еманация на Бога, Алкокоденът е Неговият Небесен Служител, който е плътно до нас, за да ни обучава, нашепва, повдига, крепи, направлява и утешава, то Алмутенът е нашето его и нашата човешка проява и природа, която трябва да обработваме и повдигаме, за Слава Божия.

Учителят: „Колкото повече човек си спомня за Бога и Го държи в ума си, толкова е по-благороден. Благородството на човешката душа зависи от мисълта му за Бога. Значи, искаме ли да бъдем благородни, ние трябва да си спомняме за Бога като Същина, Която протича през нас. Във всички положения на живота си – и в радости, и в скърби, ние трябва да си спомняме за Бога. Вън от Бога никакво възпитание, никакво благородство, никаква наука, никаква религия, никакво изкуство или занаят, нищо не съществува.“

Категории