Словото

Ключът на знанието или как да излезем от затвора в замъка на Соломон-Ра

Аз ще ви приведа един разказ и ще ви оставя после математически да си разрешите тази велика проблема как да се оправи светът. В далечното минало, в предисторическите времена, живял някой си прочут цар и Ормузд-Дей, който бил поклонник на Единния Бог, Бог на вечната хармония. Но в съседното царство негов съседен събрат бил цар Соломон-Ра. Той бил многобожник, но не само многобожник, но и поддържал жертвоприношенията, принасял човешки жертви на боговете си.

Цар Ормузд-Дей имал пет много красиви дъщери (петте сетива. Първата от тях, Адита, била най-красивата и най-умната в цялото царство. Обаче в сърцето на цар Соломон-Ра се заражда едно желание да може да открадне дъщерите на Ормузд-Дея. Щом се зародила в него тази идея, той повиква най-вещите си мъдреци и им заръчва да направят един палат, който да се отваря и затваря по магически начин. В този палат да се изкопае един тунел, през който да се отива до царството на Ормузд-Дея. И по един тайнствен начин дъщерите на Ормузд-Дея започнали да изчезват. И тъй, всичките дъщери на Ормузд-Дея били задигнати и затворени в този палат, направен по магически начин, за да не може да бъдат освободени.

Ще кажете: „Каква ли му е била целта, да се ожени ли за тях?“ Не, ни най-малко. Понеже той принасял жертви, имал предвид да ги принесе жертва на своите богове, за да го направят най-виден цар в света.

Когато тези пет сестри се намерили затворени в палата, там прекарали цяла година. Втората година започнали да разсъждават, да търсят начин за освобождението си. Най-голямата дъщеря, Адита, намерила една книга в своята стая, която била оставена от мъдреците, които правили този палат. Те били от бялата ложа. Адита разбирала тайния език на тази книга, в която се пишело, че еди-къде си имало 4 ключа: единият бил обърнат към изток, другият и към запад, третият и към север, четвъртият и към юг. За да си отвориш, ще завъртиш:

1. Един път ключа към изток, два пъти – ключа към запад, три пъти – ключа към север и четири пъти – ключа към юг.

2. После отново ще ги завъртиш: източния ключ ще завъртиш два пъти, западния – три пъти, северния – четири пъти и южния – пет пъти.

3. Ще завъртиш пак наново ключовете: източния – три пъти, западния – 4 пъти, северния – 5 пъти, южния – 6 пъти.

Като ги завъртваш тъй, числата ще вървят едно след друго. Като ги завъртиш по три пъти, ще се образува числото 12.

Тъй ще намерите по колко пъти ще завъртите източния [6], по колко пъти западния [9], по колко пъти северния [12] – южния [15] ключове [общо 42]. Тогава математически ще си направите едно съотношение и ще работите.

След като се завъртят тъй ключовете в този палат, ще се отвори тази врата, откъдето трябвало да излязат навън. Тъй казва мъдрецът в тази книга: щом влезеш, ще завъртиш вратите по обратен път:

1. Източната врата ще завъртиш 6 пъти, западната – 7 пъти, северната – 8 пъти, южната – 9 пъти. При всяко ново отваряне постепенно ще намаляваш.

2. При второто отваряне: източната – 5 пъти, западната – 6 пъти, северната – 7 пъти, южната – 8 пъти.

3. При третото отваряне: източната врата – 4 пъти, западната – 5 пъти, северната – 6 пъти, и южната – 7 пъти.

Щом излезеш вън, други ключове има. Тогава ти и сестрите ти ще се върнете дома си. И тъй:

 

При излизане:

при I отвар.               при II отвар.             при III отвар.

Източ. врата: . . . .                 1                                  2                                  3

Запад. врата: . . . .                 2                                  3                                  4

Север. врата: . . . .                 3                                  4                                  5

Южн. врата: . . .                    4                                  5                                  6

 

При влизане:

при I отвар.               при II отвар.             при III отвар.

Източ. врата: . . . .                 6                                  5                                  4

Запад. врата: . . . .                 7                                  6                                  5

Север. врата: . . . .                 8                                  7                                  6

Южната врата: . . .                9                                  8                                  7

 

Обща табличка при отваряне и затваряне:

Източната врата и    1, 2, 3, 4, 5, 6.

Западната врата и     2, 3, 4, 5, 6, 7.

Северната врата и    3, 4, 5, 6, 7, 8.

Южната врата и        4, 5, 6, 7, 8, 9.

 

Сега вие ще ме запитате: „Какво трябва да правим?“ Завъртете източния ключ един път, западния и два пъти, северния и три пъти, южния и четири пъти. Завъртете още един път и източния 2 пъти, западния и 3 пъти, северния и 4 пъти и южния и 5 пъти. И като завъртите още един път източния ключ 3 пъти, западния и 4 пъти, северния и 5 пъти и южния и 6 пъти, тази врата ще се отвори. Коя врата? – Вратата на знанието, да разбирате дълбоките пътища, които водят към Бога, към спасението, т. е. към вашия дом.[…]

На нас искат да представят действителния живот в палата на цар Соломон-Ра. Ако сме там, ще ни принесат жертва на петимата богове, но ако имаме книгата на онези мъдреци, ще намерим тези ключове, които ни водят към вратата и изход за своята бащиния. […]

И аз бих желал всички да почнат не да се молят, а да завъртват този ключ на знанието.

Сега да ви кажа защо и вие не сте завъртели този ключ. Мнозина от вас, които ме слушате толкова години, аз виждам и пак ще кажа „виждам“ – мислите още дали това учение е тъй, или може да има друго учение [съмнението]. Няма друго учение в света освен учението на Любовта. Няма друго учение в света освен учението за Божията мъдрост. Аз не зная друго учение. И ако вие мислите, че има друго някое учение, заблуждавате се от Соломон-Ра. Помнете, че любовта е само за здравите хора. Любовта не е за болни хора. Болните не могат да любят. […] Мислете здраво и не се лъжете! Ако сърцето ви е болно, любовта не е дошла там. Ако умът ви е болен, мъдростта не е дошла там. Ако вашата воля се колебае, вие не знаете да въртите тези 4 ключа на Адита. Адита е тя, знаете ли я? И аз бих желал всички вие да бъдете Адита. Адита, това значи първоначалната субстанция на Мъдростта, от която произтичат всички неща. […]

Сега, това правило, което ви дадох за тези четири ключа: спрете се и направете един опит, само една манипулация направете. Как да преведем думата „манипулация“ на български? – Да знаеш как да управляваш с ръката си. Намираш се в трудно положение, спри се, завърти източния ключ един път, завърти западния – 2 пъти, северния – 3 пъти, южния – 4 пъти. Напиши си ги, после пак отново: завърти източния ключ 2 пъти, западния – 3 пъти, северния – 4 пъти, южния – 5 пъти. Завърти ги и трети път и виж после какво ще стане с твоя ум.

Представете си, че сте Адита и се намирате в този затвор, и когато излезете от вратата навън, не само вие да излезете, но да намерите и вашите сестри, и тях да изведете навън. […]

Всеки един трябва да храни много добре своята душа, много добре да храни своя ум, много добре да храни своето сърце и да яде и да пие. И тогава вземете този пример на Адита и въртете ключа. Кой е първият ключ? – Източният. Аз ще ви кажа. Аз ще отида малко по-надалеч, да разреша задачата:

1. Завъртете своя първи ключ, който е към изток – ключът на вашия дух;

2. Завъртете своя втори ключ, който е към запад – той е в душата ви;

3. Завъртете своя ключ на север, той е вашият ум;

4. Завъртете и четвъртия ваш ключ, който е към юг, той е вашето сърце. […]

Вие, като станете сутрин, потриете ръцете си и плачете. Тъй правят и малките деца. Дойде майка им и казва: „Има мама мляко.“ – „Има ли?“ – зарадва се. Най-първо, плаче за ядене. Така и вие, като станете сутрин, първо за ядене и завъртете ключа на вашия дух. Какво ще ядете, какво ще пиете? – Завъртете ключа на своята душа! „Но това, което ще ядем и пием, как да го употребим?“ – Завъртете ключа на своя ум! „Какви ще бъдат резултатите?“ – Завъртете ключа на вашето сърце. Така ще имате правилно разрешение на всички мъчнотии, но не тъй изведнъж, не бързайте, а полека. (НБ, държана на 15 януари 1922 г)

 

Категории