Словото

Когато „малкият“ и „големият“ добротворци – Венера и Юпитер – са в аспект

Ако в хороскопа всички други светила са в дисхармония помежду си, но между Венера и Юпитер има голяма хармония, в такъв случай човек пак ще има условия и възможности да плати всичките си дългове и ще му остане освен това печалба. Това е така, защото Венера е представител на сърцето, а Юпитер е представител на висшия разум. Следователно, когато сърцето е ръководено от висшия разум, всичко тогава е постижимо в живота.

Учителят казва: „Сърцето е градина на човешката душа, а умът градина на човешкия дух. В сърцето биват посаждани, поникват, възрастват и дават плод всички видове чувства и желания, засаждани от различните светове. Главният градинар на човешкото сърце е Венера. С благотворното си влияние тя отглежда всички видове добродетели, всички благородни чувства и качества.

Една народна поговорка гласи: „С каквито се събереш, такъв ставаш“. Това е в сила и за сърцето на човека: с каквито чувства и желания се пълни то, такива плодове ражда. Каквито аспекти от другите светила получава Венера, такива плодове ще даде сърцето, т. е. такива чувства и желания ще породи то.

Всеки аспект на Венера с другите светила разглеждаме като нейна дружба с даден свят. Най-велика е дружбата на Венера с Юпитер (юпитеровия свят). Защото всички благословения, изпращани от различни висши светове на човека, идват чрез Юпитер, т. е. чрез висшия разум. Но висшите благословения, идещи като мисли и чувства, могат да се осъществят и дадат плодове, когато човек им даде място в сърцето си. Всяка хармония между Венера и Юпитер показва до каква степен човек е посял семената на висшите благословения в сърцето си.

Според силата на хармонията между Венера и Юпитер човек е придобил следните по-важни добродетели и качества: любов към чистотата и реда, вродено човеколюбив, милосърдие, добросърдечие, съчувствие, приветливост, дружелюбие, щедрост, внимателност, нежност, благородно сърце, примирителност, незлобивост, кротост, любов към хармонията и красотата, любов към радостите и веселието, благоразумие, силно подчертана надежда, състрадание, силна обич към децата, към младото поколение изобщо, добро разположение, пожертвователност, услужливост, любвеобилие, любов към добродетелния живот и благонравното поведение, любов към всички видове изкуства, работливост.

Юпитер, т. е. висшият разум, дава богати условия и възможности за осъществяване на всички идеи, замисли и желания. Следователно, когато Венера получава благотворно влияние от Юпитера, тогава човешкото сърце има всички условия и възможности за постигане на най-хубавите си мечти и копнежи.

Юпитер е касиерът на Слънчевата система, т. е. той отпуска всички средства за постижението и реализирането на замислите и желанията. Когато в женски хороскоп има хармония между Венера и Юпитер, такава жена може да бъде най-честитата в сравнение с останалите, защото тя притежава всички горе поменати добродетелни качества, за които се ползва с любовта и уважението на своя мъж, всички близки и познати. Само такива жени могат да станат майки на напълно здраво, даровито и идеалистично поколение: със своите добродетелни качества те създават всички необходими материални и духовни условия за правилно физическо, умствено и духовно развитие на детето. Създадените от такива майки добродетелни и даровити деца обожават майките си, обичат Природата и изпълняват Божествените закони.

Хармонията между Венера и Юпитер в хороскопа на артисти, в зависимост от силата си, ще им даде богати условия и възможности за бърз и сигурен успех в областта на изкуството, ще им донесе почести, материални богатства, слава. Големият успех и тук се дължи колкото на способностите, толкова и на добродетелните качества, на голямата привлекателност, на „духовния магнетизъм“ на тези артисти.

Учителят казва: „Всяка идея, всяка мисъл, всяко желание и всяко дело може да успее и да допринесе добър плод дотолкова, доколкото е вложена любов в него. Но човек може правилно да възприема и проявява любовта, само когато е разумен и доколкото е разумен. Защото само разумният може да бъде носител, изявител и служител на любовта.

Венера е носителка на любовта, а Юпитер на висшата разумност, затова по силата на хармоничния аспект между тях съдим доколко съюзът между любовта и разумността е изграден в сърцето на човека. Хармонията между Венера и Юпитер показва до каква степен човек е богат в умствено и духовно отношение, защото само при тази хармония човек може да преобърне материалните богатства в умствени и духовни, а умствените и духовните – в материални.

Учителят казва: „Добродетелите са почвата, на която се посяват, правилно развиват и дават плодове висшите дарби и способности. Върху всяка добродетел е посадена някоя висша дарба или способност.

Понеже Венера обработва всички видове добродетели, а Юпитер е сеятелят на всички висши дарби и способности, затова хармонията между Венера и Юпитер в даден хороскоп открива наличност както на добродетели, така и на висши дарби и способности.

Човек с хармония между Венера и Юпитер в хороскопа си може с основание да се надява, че ще има потребните условия и възможности да постигне своите идеали. От силата на хармонията между Венера и Юпитер съдим до каква степен човек е дал сърцето си на Господа, доколко е възлюбил Господа и доколко може да изпълни волята му. Чрез Венера идват благословенията на Любовта, а чрез Юпитер благословенията на Мъдростта. По силата на хармонията между Венера и Юпитер можем да знаем до каква степен човек е съчетал в себе си принципите на Любовта и Мъдростта.

Накъсо казано, хармонията между Венера и Юпитер в женски хороскоп дава най-добрите, най-любящите, най-благородните, най-добродетелните и най-благочестивите майки. Хармонията между Венера и Юпитер в мъжки хороскоп създава най-благоразумните, най-високоидейните и най-добродетелните мъже. Всичко казано за хармонията между Венера и Юпитер е вярно само когато Венера и Юпитер не получават силни дисхармонични съчетания от злосторниците.

Категории