Словото

Краят на Кали-Юга и навлизане на Земята в 12-та сфера

1. Изключението във Вселената.

Във висшата механика на окултната наука има едно твърдение, според което при движението на едно колело на всеки 100 милиона обръщания има едно изключение. Такова едно колело е и нашата Земя. И тя като обиколи 100 милиона пъти около Слънцето, и в нейното движение ще има едно изключение, което ще се изрази или в низходяща степен, катастрофално, или във възходяща степен, благотворно. Такива изключения са ставали много често, такова изключение иде и сега. Нашата Земя е направила толкова обръщания и е много близо до изключението. Кога ще дойде това изключение, няма да кажа датата. Сега може да не вярвате, а като дойде този ден, ще го проверите. Може да приложим този окултен закон и по отношение на Слънцето. Когато то направи 100 милиона обръщания, ще дойде едно изключение.

Съвременните учени казват, че Слънцето, за да направи едно обръщане, нужни му са 20 милиона години [Слънцето се движи в орбита около центъра на нашата галактиката, гледан от Земята. Този център се проектира в 5-ти градус на съзвездието Стрелец на т. нар. „неподвижна“ еклиптика. Едно завъртане на Слънцето по часовниковата стрелка с приблизителна скорост 250 км/с, гледано от галактичния северен полюс, трае около 225-250 милиона години.] Знаете ли, какво ще стане в света, когато Слънцето направи едно такова изключение? Ако това изключение попадне в низходяща степен, цялата Слънчева система ще угасне, нашето Слънце ще потъмнее, а с това и всякакъв живот ще престане; ако това изключение попадне във възходяща степен, слънчевата енергия ще се увеличи 10 пъти и тогава да му мислят хората, които са на Земята.

Тъй че сега има едно приблизително съвпадение – и Слънцето, и Земята са направили своите 100 милиона обръщения и сега идват две изключения. Това е едно твърдение, което мога да докажа математически, с факти и данни, но не на това общество. Иска време, за да ви докажа формулите и фактите, с които окултната наука си служи. С това не искам да вселявам страх, но казвам, че има изключения и всеки човек трябва да бъде готов на поста си да ги посрещне. И Христос казва: „Блажен онзи раб, който стои будно на поста си, за да не би, като дойде господарят му, да го намери заспал.“ Ако вие мислите, че като ядете и пиете, животът ще си върви тихо, спокойно, лъжете си!

Сега иде изключение, но във възходяща степен и в благоприятен смисъл. Изменението на Земята няма да стане катастрофално, но планетата ще се преобрази. Цялата Слънчева система влиза в по-висша връзка. Много бързо стават нещата, изменят се умовете на хората, политиците не могат да се ориентират в своята политика, а става промяна. От милиони години насам Слънчевата система минава през една област в пространството, пълна с отрови. Сега тя излиза оттам и навлиза в една духовна област, в която живеят напрeднали същества. Това ще разшири кръгозора на човечеството за познаване на Природата, ще го направи възприемчиво към новите идеи. Ако се каже на мравките, че ще дойде нещо по-хубаво за тях, че ще могат да свирят и пеят, те ще кажат – „Невъзможно!“ А то е възможно, но не в тяхната форма, а в някоя друга. И сега, като се говори за нещо хубаво, то ще бъде възможно, но не при тези разбирания.

2. Краят на Кали-Юга.

Светът най-напред е започнал от един кръг без център, който после се определил от само себе си, или тази Първоначална Причина се е подвижила в тази посока, направила е едно кръгообразно движение и се е спряла. След това от повърхността на това свое първо движение първоначалното положение се изгубило и се образувало едно бездействие или тъмнина, както индусите казват – образувал се е периодът на Кали-Юга. След време в центъра на този кръг се явила една малка точка, тъй както вие поставяте пергела в центъра на кръга и описвате около нея окръжност. Тъй че тази сила, след като определила своите граници, до които ще работи, влиза в центъра, разработва там своя кръг, за да образува Вселената. Това наричам забременяване на Космоса с една велика идея. Тази малка точка е важната…

… Когато се появил центърът в окръжността, Вселената станала бременна, при което точката се подвижила и разделила кръга наполовина. С това Вселената се самоопределила и родила първо жената, която най-напред разделила света. Затова едната половина на Земята е светла, а другата половина е тъмна. Мъжът се разгневил на тази жена, която разделила света, и затова днес той осветява само едната половина, и то тази част, която той обича. Тези две жени се гонят, но той всякога осветява само тази, която обича. Тази жена, която се радва, наричат ден, а която се сърди – нощ. Или, с други думи: жената, която се радва, е Висшият манас или денят, а тази, която се сърди – Низшият манас или нощта.

В съзнанието си човечеството е минало и минава през една тъмна епоха-нощ, която индусите наричат Кали-Юга[1], където може да извършат най-големите престъпление. Външно човечеството има добри условия за развитие, но вътрешно то минава през тая тъмна нощ – Кали-Юга. Дълъг е периодът на тъмната нощ, но вече сме в неговия край. Тази епоха започна от съгрешаването на първите човеци и продължи до времето на Христа. Христос дойде на земята да каже на хората, че това тъмно време изтича. Сегашното време е край на Кали-Юга, край на черния век. Като изтече това време, ще настъпи Светлият век на човечеството. Ние се намираме на демаркационната линия между две епохи – между епохата на Кали-Юга и Новата епоха, в която встъпваме. Иде вече постепенно подобрение в човешките мисли, чувства и постъпки, в човешките организации. Идат вече светлите братя на земята. Иде новото време в света. Някои от светлите братя ще се въплътят, други ще се вселят. И едните, и другите ще бъдат видими. Те ще разрешат всички въпроси правилно.

Които не могат да се издигнат нагоре, ще останат долу. Когато Земята излезе в новата сфера, ще даде банкет, ще каже: „Деца, избавих се вече.“ Новият живот – това е закон за пробуждане на съзнанието.Тъмната епоха, Кали-Юга изтича.

3. Новата епоха на Водолея.

Периодът на Водолей е една мистична епоха. От 1914 г. вече сме влезли в епоха, когато всички снегове и ледове са започнали да се топят, тъй като главното качество на Водолея е чистотата и който е попаднал в тази област, той непременно ще бъде пречистен. След 2100 години Земята ще влезе в нова зодия, а сега е във Водолей, който ще примири всичко и старото ще отмине. Вече има условия да се работи физически труд четири дни от седмицата и да е достатъчно, защото пресиленият физически труд е робство и не бива да работим физически повече, отколкото трябва, защото губим духовно. Да не се смущава човек, че някои работи не ги разбира, това не е и необходимо. И след 2100 години всички хора няма да дойдат до новото съзнание, но тогава ще има голяма промяна в живота: няма да има насилие, затвори, хората няма да гладуват, няма да има и кражби, ще се излиза и не ще се заключва вратата. Иде Космическото съзнание в човека и тогава той ще обича всички същества, ще бъде пълен с радост, блаженство и дух на служене.

Славяните са от Юдиното племе. От тях ще излезе Лъвът. И казва се: „В ново време ще се издигне едно Царство, което няма да изчезне и ще се съгради върху камък, който ще изпълни цялата земя.“ Това е Новото учение. Тъмната епоха Кали-Юга изтича след няколко години. Слънцето [равноденствието] влиза във Водолей [съзвездие Водолей]. Понеже Земята влиза в нова област, всички стари форми ще се изменят. Новите форми ще разрушат старите. Хората няма да забележат как ще израснат, ще станат нови. Старите форми ще паднат, както капят есенните листа. На мястото на старите хора ще дойдат нови хора – с нови мисли.

Земята, като направи много милиони обръщания, минава през едно изключение. Днес става това изключение. Ние вече излизаме от 13-ата сфера, из Кали-Юга излизаме вече. Половината от човечеството вече е излязло и още половината седят през Червеното море. Половината от човечеството са го минали и още няколко години и всички ще излязат из Кали-Юга. Като излезете през този период, ще дойдат добрите условия, тогава ще дойде шестата раса. Има вече слънчеви системи, които са извън лошите условия на живота и съществата там водят ангелски живот. Нашата система, обаче, още не е минала изкуплението си. Скоро и тя ще мине през границите на 13-та сфера и ще придобие своето изкупление.

4. Излизане от 13-та сфера.

Нашата слънчева система е потопена в едно течение от по-гъста, неорганизирана материя, но сега от чисто органическо гледище излиза оттам и влиза в по-рядка среда. Навлязла е в една нова област на Духа. Затова ще има условия да се прояви по-висше съзнание в човечеството. Това навлизане е почнало от 1914 година. По този начин и Земята е навлязла в тази зона. Или с други думи, ние сме влезли във връзка с една девствена материя. Затова очакваме възкресение. Ето защо онези, които са готови за това време, ще възприемат новата вълна.

Досега Земята е слизала. Сега почва да възлиза. Понеже ние не живеем в един устроен свят, трябва да бъдем търпеливи. Много причини има, поради които злото е проникнало на Земята. Сегашното състояние на Земята не е добро, понеже тя се намира в т. нар. 13-та сфера на Битието – място на постоянни борби, дето се раждат най-големите противоречия, всичките несъответствия и престъпления. Тя е почти на края на тази сфера и предстои да влезе в 12-та сфера, дето условията ѝ се подобряват. Понеже условията ще се подобрят и хората трябва да се подобрят, да приличат на новите условия.

Който иска да живее още според условията на 13-та сфера, ще претърпи големи нещастия. Ето защо, всички стари навици, които имате, трябва да ги преобразите. Защото, ако не се съобразявате с новите условия, ще ви върнат назад, при условията на 13-та сфера. Ако споделяш инволюционните възгледи на хората, т.е. старите идеи, ти си в 13-та сфера, а ако имаш нови възгледи, ти си излязъл из нея. Хората трябва да бъдат готови за великите истини. Всичките духове, които ви карат да искате лявата страна, са искали да бъдете в 13-тата сфера, която е равна на кръста, който е една теглилка. Затова ние най-напред трябва да се научим какво и как да искаме. Аз зная, че щом разберете, че лявата страна е 13-та сфера, никой няма да иска да седне вляво. Ако опре само на Господа, в Небето има само дясно, а няма ляво. А окото, всякога едното вижда правото, а другото е 13-та сфера. Чрез дясното око ние намираме пътя за Небето, а с лявото гледаме надолу, към другия свят.


[1] Кали-Юга (санскр. Kali-Yuga – Желязна епоха) – последната четвърта епоха от цикъла „Юги“, наречена още Тъмна епоха, олицетворение на злото. Остналите „Юги“ са: Satya-Yuga (Епоха на Истината – Златна епоха), Treta-Yuga (Епоха на човечеството – Сребърна епоха) и Dvapara-Yuga (Епоха на съмнението – Бронзова епоха).

Категории