Словото

Методизмът

Появата на протестантството в края на Средновековието е свързана с развиването на индивидуалното съзнание. Акцент се поставя върху личната връзка на вярващия с Бога, без посредничеството на свещеника и църковната йерархия. Препоръките към вярващите са да четат свещените писания и да разглеждат Библията като единствения източник на християнската религия. На критика са подложени липсата на достойнство сред поповете и богатствата на римокатолическата църква.

Методизмът започва като протестантско движение в лоното на англиканската църква, познато още като „английското съживление“ (пробуждане). Историците признават, че „английското съживление“ се равнява по важност на Френската революция и на индустриалната революция. Това движение се свързва с името на Джон Уесли (1703-1791) – английски духовен водач и реформатор на протестантството както в Европа, така и в Америка. Някои изследователи смятат, че проповядването на Уесли спасява Англия от революция като тази във Франция. Методизмът за англиканската църква е това, което е пиетизмът за лутеранската.

През 1729 г. братята Джон и Чарлз Уесли основават пиетисткия кръжок, наричан „Светият клуб“. Те са наричани и „методисти“ заради редовните им молитвени навици и методичното изучаване на Библията. Уесли провъзгласява доктрината за „християнско съвършенство“, което той вижда като святост в сърцето и в живота. „Методите“ за развиване на това съвършенство са в практикуването на периодично причестяване, пост, смирен живот, взаимопомощ в малките групи, навестяване на болни, бедни, както и на затворници и помощ за тях. Уесли и неговите съмишленици имат силно чувство за социална справедливост. Те реагират срещу апатията на англиканската църква и липсата на ентусиазъм сред нейните вярващи. Като пътуващи проповедници те притежават силен мисионерски плам. На тях методистката църква дължи традицията на ентусиазираното групово пеене на химни по време на службата.

През 1735-1737 г. Джон Уесли мисионерства в Северна Америка, където животът му е силно повлиян от моравските братя. През 1746 г. той създава собствена методистка йерархия и самостоятелна църква, която е разделена на седем провинции в Англия. Вероучението ѝ се състои от 25 пункта. Методистите изповядват апостолския символ на вярата. Те имат две тайнства – „Господня вечеря“ и водно кръщение, до което допускат и деца. Влиянието на англиканската църква се отразява в епископалната форма на управление.

В богословски план Уесли е повлиян също и от по-умерените идеи на холандския богослов Якоб Арминий, който защитава свободната човешка воля в противовес на възгледа на фундаменталисткия калвинизъм за предопределението, според който още преди раждането на човека Бог е решил дали той ще бъде спасен, или ще отиде в ада.

Чарлз Уесли създава повече от 600 песни. През 1784 г. английската методистка църква се отделя от англиканската едва след смъртта на Уесли през 1791 г.

Категории