Словото

МЕТОДИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОЛЯТА

МЕТОДИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ВОЛЯТА

3 лекция на I Мл. ок. клас, 8.III.1922 г., сряда, 7-8 ч. в.

Т. м.

Сега имате един метод с всичките точки. Второто упражнение ще бъде: Тема №3 – „Мястото на волята“. Ще пишете по-малко – половин лист, после пак ще извадите общите правила. Повече от една страница няма да пишете. Само главното ще извадите. На кое място да турим волята, защото тя още не е на мястото си. Сегашните хора са хора без воля. Волята почва с разумния живот, дето няма разрушение.

Аз ще ви дам няколко правила да различавате в себе си истинските волеви действия от другите, които произтичат без воля. Те волята ще вземете като най-висшето, което се явява.

Вие ще бъдете свободни, всеки според както мисли, тъй ще се изрази, както схваща, както вие разбирате. Няма да се страхувате, нито да си казвате: „Дали аз ще се изразя добре?“ Може да е криво – нищо не значи; защото щом има у вас страх, значи вие нямате воля да се изразите. Значи, трябва да имате воля да се изразите, макар и глупаво. Защото, един човек, който взема чуждите мисли и минава за учен с чуждото, е по-глупав от този, който изказва своите мисли. В света няма норма, кое е умно и кое е глупаво. Умното днес, може да стане глупаво утре. Запример, в миналата култура хората са се поздравявали като се целунат с езика си. Животните още имат този обичай. Сега ако двама души се срещнат и се поздравят с езика? Сега е на мода да се поздравяват с ръката си. Един ден и това може да се замени с друго.

Сега да чуете правилата за учениците. Четири правила има (в негативен смисъл). На прага за окултния клас слушателите трябва да знаят следното:

  1. Който един път се опита да поправи абсолютното, Божественото, се отстранява от класа.

  2. Който два пъти не дойде на урок (без важна, неотложна причина), се отстранява от класа.

  3. Дълбоко в душата си и пред съвестта си той трябва да знае какви са причините, които са го задържали. Важността на причините се предоставя абсолютно на съвестта на ученика. Един ученик никога не трябва да лъже себе си. Ако той излъже себе си, той сам по себе си е вън от класа.

  4. Който един път не направи урока си, се отстранява от класа.

  5. Три пъти ако стане взаимно нагрубяване между учениците, и двете страни се отстраняват от класа. Между учениците сърдити хора абсолютно не се допущат.

Всичко, каквото става и се говори в класа, е тайна на класа. Който се опита да изнесе нещо навън (което не бива да се изнесе), се отстранява от класа.

Върху темата за човека няма да ви говоря. Ще ви дам само едно правило. В природата всичките млади издънки имат стремеж бързо да растат на горе, на височина. У тях има стремеж да растат на високо. А след туй израстване почват да растат на дебелина. Този е методът и на художника. Художникът най-първо нахвърля общите черти. То е височината, идеята, а после хвърля сенките – това е растене на дебелина.

Значи най-първо във всичко ще схванете общите идеи, общите черти, важните. Запример, ако бихме нарисували човек, кое е най-важното? – формата, двете очи, двете уши, носът, устата, веждите, неговата брада и челото са най-важните черти. А след туй вече идат сенките. Ако нахвърлите, да кажем, повече сенки, какво ще покаже това? – Че този човек е в затруднение. Когато някоя картина се тури в тъмен фон, показва, че обстоятелствата, при които той живее, са неблагоприятни. И в природата е тъй: когато човек прекарва в безсъние, веднага природата нахвърля сенки около очите. Туй показва, че е преминал една безсънна нощ. Та затуй учениците сега ще учат да спят правилно.

Първото нещо е сънят. Ще се мъчите да спите правилно. Ще си определите точно време кога да си легнете. И като си легнете, ще си турите в 5 или 10 минути да заспите. Там ще упражнявате волята си и ще видите туй време, което сте си турили, ако в 10 минути заспите, наложили сте си волята. Ако мине половин час и не заспите, волята ви е слаба. Волята ще започнете от съня. Ще имате една гимнастика, много приятна и няма да си правите илюзия, че имате силна воля. После ще кажете на себе си: „Тази вечер искам само на дясната си страна да спя.“ Ако сутринта, след като се събудите, се намерите на дясната си страна, имате воля; ако се намерите на другата си страна, няма какво да се обезсърчавате. Правете опити! Може да направите сто опита.

После чисто от окултно гледище сънят си има своето предназначение. Той е училище в астралния свят. И туй, което учите горе, ще го приложите долу. Ако не можете да спите значи, ако в астралния свят не можете да учите, и на земята няма да можете да учите. Понеже като си спал, ти си бодър, умът ти е добър, но щом се събуждаш и не си разположен, в астралния свят не си работил, както трябва. И целия ден работата ти ще бъде, както твоето сънно състояние. Ще кажеш: „Работата, която ми е дадена на сън, аз искам да я свърша добре. Отивам в астралния свят да работя добре.“ Сега вие заспивате и понеже искате да си почивате, затуй не може да намерите онези, които искат да ви преподават. Вие мязате на децата, които са в гората, а не са в своя клас и кому тогава ще предава учителят. Защото всеки, който ляга, не отива на училище, а в гората, а после казва: „Нищо не научих“. Като заспивате, ще кажете: „Сега отивам в клас“, защото и в астралния свят, след като учите и там има разходки. И тогава ще си позволите една разходка, ще имате някои планински върхове, някой извор и ще се върнете пак обновен от тия приятни впечатления.

Първото правило да се научите да спите правилно. Всеки ще тури 5-10 минути за заспиване. Да опитате волята си. Може и 15 минути, 1/2 час, един час, но повече от един час, ако не може да заспите, тогава ще търсите причината къде е.

Сега заедно със съня ще ви дам друго едно положение естествено – да медитирате и то върху дъгата, да може да създадете една картина красива във вашия ум. На някои може да вземе една година, две, три години, някои може в един по-къс, кратък срок да си произведе тази картина. Пет минути ще медитирате върху дъгата, да си я представите жива, тъй както е в природата, с всичките ѝ краски, отчетливо. Туй ще ви послужи, като един стимул, да развивате въображението си. На един окултен ученик въображението е необходимо, понеже то е майка на идеите. Може дъгата да си я представите по следния начин: че на запад е слънцето, един черен облак към изток, а дъгата от север към юг, след един пролетен дъжд. Или пък от изток е ясно, а тази дъга е към запад, или каквото положение и да вземе, но тази дъга в ума ви един ден тъй да изгрее, както в природата. Може да се спирате и по 5 минути, или по 10 минути да медитирате на ден. Да видим кой от вас ще може пръв да произведе тази дъга. Аз ви давам срок една година. Ще медитирате със затворени очи и да виждате тази дъга жива, картинно да изпъква. Най-първо, си я представете умствено, тя няма да е ясна, но после ще става реална. Може да медитирате и сутрин и когато сте разположени. Какъвто и да бъде резултатът, вие все таки ще се ползвате.

От този опит ще спечелите, няма да изгубите. Сутрин може да медитирате, след ядене не след като минат 2-3-4 часа, тогава пак може. Вечерно време може и преди обед. Вие ще си изберете най-благоприятното за вас време. Вие ще си изберете времето. Някои от вас нарисувайте си тази дъга. Ако искате пък някои щом завали дъжд и има дъга, запомнете обстановката, положението. След всеки един дъжд излизайте да проверявате каква е дъгата. Тази дъга ще внесе един нов елемент вътре в ума ви.

Друго едно правило против дразненето, което имате. Ще употребявате пеенето, за да се тонирате по следния начин. Щом дойде да се раздразните, ще изпеете „до-ми-сол-до“. Ще ги изпееш десет пъти. Те са основните тонове. Само че интересно е, учителят по музика щом се разсърди, забравя туй правило. Никой учител по музика щом се разсърди, не пее, ами с лъка удря. Той като се разсърди, да тури лъка на място и да свири, и да пее „до-ми-сол-до“ и ще свърши работата. После върху тия четири тона аз ще ви говоря какво означават.

Първото правило: ще гледате всички да се хармонирате. Туй трябва да бъде естествено, да няма нищо пресилено. Хармонизиране, не подразбира всички да слезете на един и същ уровен. Не, защото аз определям: еднообразието, според мен, е зло, а разнообразието – добро. Сега всички ще се стремите към разнообразието. Разнообразието това е качество, свойство на Духа! Там, дето е Духът, всякога има разнообразие. Тогава превеждам: разнообразието, то е изобилие, а еднообразието, то е сиромашия. И от окултно гледище, щом имате някоя неприятност в живота си, животът ви е еднообразен. Следователно, туй зло е влязло в живота ви, да ви създаде разнообразие. Щом имате някаква спънка, страдание, мъчнотия, туй показва, че животът ви е еднообразен и туй страдание е, за да се внесе едно разнообразие. Разнообразието е едно богатство, а богатството е необходимо за развиване на човешкия дух. И туй страдание е само една преходна гама.

Там едното правило казва: „Който коригира Абсолютното“, та никога не коригирайте природата в себе си! И всички, които са се опитвали да я коригират, всякога са свършвали фатално, няма изключение. Може да направите опит, и той седи в следующето: Вземете природата, която е създала тревопасни животни и хранете ги с месна храна, ще видите какви ще бъдат последствията. Аз правя разлика. Според мене, злото е месоядство, а доброто е плодоядство, а не вегетарианство. Месото, всякога в астралния свят, седи като емблема на злото. И когато искат да ви покажат, че постъпките ви са лоши, ще ви дадат да ядете месо. Когато сънувате, че ви дават месо, значи вие вървите по един неестествен път. Когато говоря за човека, подразбирам духовния човек, защото две същества живеят в тялото заедно. Аз говоря за разумното същество. Две същества живеят сега, на които животът не схожда и за туй между тия две същества и Божествения човек има борба, защото животът им е несъвместим. И туй произтича от това, че някои от клетките, които образуват нашата храна, са месоядни. После през хиляди поколения клетките са месоядни. Макар ти да имаш желание към растителна храна, но у тях се заражда едно желание за месце; и вътре в тялото; в кръвта те се ядат. Тия белите клетки в кръвта водят борба и се ядат едни други. Тъй че в самия човек има война. Човек е вегетарианец само по идея, а вътре става едно взаимно ядене, гълтат се там. Сега сами ще турите идеята в себе си да се храните с плодове; тъй умствено ще турите идеята. Тя ще работи, а за пълно вегетарианство, то е един въпрос на вековете още.

Достатъчно е вече.

Тези правила (от методите) ще бъдат ръководно начало. Вие ще си ги напишете. Този закон ще го гласуваме и ще го прокараме. Туй аз го наричам допълнение на закона. Ще го прегледате, ще се съберете някои неща има да се допълнят, други да се извадят и тогава, върху тия точки, аз ще се спра да поговоря. И тогава аз като влезна в клас ще ви поздравявам: „Без страх!“, а вие ще отговаряте: „Без тъмнина!“.

Сега искам да се самоопределите, онези които може да следват редовно, да се самоопределят, добре да се изпитват, да няма после недоразумения. Петдесет души са достатъчни. Та като се самоопределите, тогава ще ви дадем формулата, както е: „Fir-fur-fen-tao-be-aumen“. Ако не се самоопределите добре, тази дума е много опасна. Първата дума чисти, а втората дума „Tao“ – тя съгражда. Но първо трябва да минете първата дума, тя ще ви пречисти. Двете последни думи са много силни; те са думи, които съграждат. Без страх!

Ще употребите само излишното време, което имате, аз не искам да ви се погълне всичкото време. Само излишното време, което няма къде да се употреби, то е достатъчно. За този клас много време не се иска. Тъй щото, там да не се срещне противоречие, някои да се посветят само на това. Не, само излишното време! Когато Мойсей е дал своя закон, казал: „Шест дена ще работя за себе си, един за Бога“.

Но първото правило за съня ще го спазвате. Той ще реши въпроса. Седем часа сън за вас най-много. Ако спите пет часа, не се обръщате и без да се пробуждате, то е достатъчно; но ако десет пъти се обръщате и пет пъти се пробуждате, то е недостатъчно. От 10 часа вечерта всички трябва да бъдат на легло. Десет часа като дойде всички да бъдат на легло. Туй не може да се каже като правило. Някои може да си легнат в 8 часа, други в 10 ч., някои имат работа до 11 ч., 12 ч., но правилото е: като легнеш, след 10 минути да заспиш. Който остане след 10 часа нататък, той не може да заспи. Сън иде пак в 12 часа. Има промеждутъци в спането. Онези, които заспиват по-рано, поглъщат всичката прана, която е набрана и ти като легнеш не можеш да заспиш. Ще чакаш други да станат. Затуй, богатите заспиват в 4 часа, понеже бедните отиват на работа, образува се един излишък. Но щом си турите един навик да заспивате, тогава тялото ви може да намери тази прана. Може да ви дам едно правило: по-късно от 12 часа не оставайте. До 12 ч. по-късно не. Когато искате да си почините хубаво, може да разделите времето си. Легнете си рано, в 8 часа. Уморени сте, изгубили сте енергии; яжте рано и в 8 часа да сте на леглото си, да си почините, да наберете енергията, която сте изгубили. Пък, когато имате енергия в запас, може да останете по-късно. Те часовете са: 8, 10 или 12.

Т. м.

Тайна молитва значи, че ще се молите свободно, тъй както знаете. Тайна молитва значи: ще прекъснете всичко със света, ще затворите всички жици на телефона; да няма никакъв шум, ни приемащ, ни предаващ. Ще затворите всички ключове със света, да не ви смущават, нищо повече! Да останете със себе си, да помислиш малко сам. Има разлика от медитация. Тия работи ще ги научите. В тайната молитва веднага ще се стремите в 1 минута, в 2 минути отгоре да останете свободни. То е просто обръщане ума към Бога. Когато казваме „тайна молитва“, разбираме, както обръщаме погледа си към слънцето, да погледнем. Щом помислите за Бога, то е молитва. То е достатъчно да помислиш за Бога, то е най-красивата молитва. В този клас тия въпроси постепенно ще ги засегнем и ще имате една ясна, категорична представа. Правете опити, ще проверявате. Въпросът е за завладяване на тялото си, да стане човек господар.

Категории