Словото

МЕТОДИ НА ПРИРОДАТА ЗА СЪБУЖДАНЕ НА ДАРБИТЕ

МЕТОДИ НА ПРИРОДАТА ЗА СЪБУЖДАНЕ НА ДАРБИТЕ

5 часа сутринта

Отче наш

Фиг. 1

Да кажем, че АС и АВ са наклонени повърхнини. Да допуснем, че в двете посоки имаме движение към едно и също място. Имаме движение от „m“ и движение от „n“. Да допуснем, че това са две реки, които се спускат към А. Какво ще се образува? Тези двата извора най-първо ще се слеят в точката А. Но допуснете, че вие имате в точката А една турбина. По закона на падането може да изчислите каква енергия може да се образува. Например как ще изчислите, как ще определите един човек дали е енергичен или не? Има закони, по които може да изчислите каква енергия има той. Или в дадения случай каква енергия той развива. Един инженер ще изчисли каква енергия ще се образува от тази турбина, как ще се осветли и ще се използува. Онзи, който не знае и като забавление слиза надолу по ВА и СА. Тогава какво ще стане с него, като слиза по тази наклонена площ? Защото катастрофите стават по наклонените плоскости.

Да допуснем, че намалим тези опасни мъчнотии. Можем да намалим тези опасности. Щом можем да намалим тези опасности, не могат ли да се намалят по същия начин и известни мъчнотии в живота? Могат. Да допуснем, че теглим линия от едната и другата страна на точката Д. Щом линиите отиват към Д, а не към А, то наклонът се намалява. По този начин мъчнотиите се намаляват, но същевременно се намалява и производството на енергия. И най-после, ако се образува една хоризонтална линия, то ще имаме нула енергия. Значи, ще имаме безопасност.

Фиг. 2

В съвременния обществен строй А е търговец, а С и В са длъжници. Тези двамата длъжници В и С внасят на А. Обаче един ден тези, двамата длъжници почват да разсъждават и казват: „Достатъчно толкова време, че внасяхме, я да се съюзим двамата.“ В и С се съюзяват и не внасят своя капитал в А и образуват една права линия. Образуват едно кооперативно съдружие ВС. В дадения случай едно съдружие може да бъде по-производително. Дали се развива по-голяма енергия при малките или при големите падения? Понеже вие искате животът ви да бъде безпрепятствен, без големи мъчнотии, както на глед онзи, който дирижира един оркестър с махане на ръката. Представете си, че вие сте първокласен диригент на „Хиляда и една нощ“ и някой, като гледа, си казва, че това е много лесна работа. Да. Но диригентът, докато дойде до там да маха с ръцете си, да дирижира, колко много се е приготовлявал.

В машината има два цилиндъра. Те са два капелмайстори. Единият от тях върви напред, а другият назад и колата върви напред. Можете ли да турите едно движение в права линия? Може ли движението да бъде праволинейно? Може ли живот без мъчнотии? Превърнете мъчнотиите, като вземете пример от техниката. Например можем ли да получим гориво, ако мъчнотията не се превръща, не изгаря? Или ако не се превърне една потенциална енергия в кинетическа? Този процес на превръщане на известна енергия от потенциална в кинетическа се нарича горение. А обратният процес се нарича загасяне, то е повръщане – кинетическата енергия в потенциална. Горенето е процес на разредяване. Вие трябва да превеждате тези процеси.

Що е мъчнотия? Мъчнотията е едно горение. Ще свършиш някаква работа. Ще стоплиш някоя стая. Слънцето е горе в пространството. То е една печка. Можем да кажем, че Слънцето е направено за Земята. И можем да си дадем голямо значение и да мислим, че Слънцето е за нас направено. Все едно да мислим така или не, както и да мислим, всичкото ни иде от Слънцето. Вие имате известна мъчнотия. Защо ви е дошла тази мъчнотия? Питам тогаз: защо ви е това падане СА и ВА?

С хиляди години овчари са пасли своите овци по тази долина и са използували тревата и. Обаче дохожда един инженер и използува енергията на водата. По-рано овцете са се давили в тези места, също и говедата, а сега инженерът използува тези води. Вие всеки ден се давите в тези мъчнотии, обаче дохожда инженер и създава осветление.

Вие имате известни мъчнотии, че ако човек нямаше мъчнотия, той щеше да бъде най-голямото страшилище на света. И най-красивите хора са хората с големите мъчнотии. И затова красивите хора са най-опасни. Че красивите места в планината не са ли опасни? Когато виждаш един красив човек, ти ще седиш като някой турист със своята тояга. Той е красив, обаче тогава, както в планината има пропасти и води и трапища, също така и красивите хора са опасни. Най-първо той ви привлича, обаче който е ял попарата на красивия човек, той знае. Там човек може да замръзне. Например на Монт Еверес, на този красив връх се качиха двама англичани, но не се върнаха назад. Красив е върхът Монт Еверес, но който иде и не знае условията, не се връща назад.

Вие живеете в една природа, в която хората са културни, но съвременната култура подразбира и мъчнотии. Защо ви са мъчнотиите? Могат ли да се премахнат? – Могат. Ще впрегнете тази енергия на мъчнотията и ще създадете нещо. Но затова трябва знание. Ако имате една равнина като Тибетската, тогава питам каква култура може да развиете? Тибетската равнина, която е на 4-5 хиляди метра над морското равнище, там защо не може да вирее нищо? Царевица не може да вирее. Каква култура може да имате там? Култура в друго отношение може да имате, но да имате един живот, както е тук в Европа, не може. Всичките сте овчари, стада ще отглеждате. В такава равнина може ли да бъдете вегетарианци? Там няма и гори, и горивото е слабо там. Там има ред неудобства. Разбира се Тибетската равнина може да се превърне в по-удобно място, ако там живеят разумни хора, ако там има железници, шосета, тогава от по-ниските места може да се пренесе гориво, продукти. Тибетската равнина е място на висока култура, но на разумни същества. Високите места са за разумни същества, а не за обикновени хора. А при сегашните условия долините са за обикновени хора. Тези линии може да ги намерите и в човешкото тяло. В това падане ВАС, дето има най-голяма опасност, аз бих си турил всичкия си капитал в него. Най-устойчивия капитал е ВАС, това съдружие е най-устойчиво, а всички други, които отиват по-горе (например Д) са по-слаби. И следователно, по-скоро могат да фалират или пък можем да кажем, че техният капитал няма условие за развитие.

При най-големите мъчнотии има най-добрите условия за развитие на живота. Каква работа може да си изберете в живота? Най-лесните професии са и[ли] цигуларството, или да бъдеш художник, да бъдеш писател, да четеш. Цигуларят има само един лък; художникът има само една четка; поетът само едно перо. Тръгне той, тури си перото на ухото. Писател е той. После мисли и после пак вземе перото. Те са най-лесните и най-хубавите изкуства. Но представете си, че вие сте между хората, които не разбират от вашето цигуларство. Те го разбират само при специфични случаи. Например българинът разбира музика само когато се жени. Българинът разбира изкуството само когато се облича на Велик ден, тогава той иска да се фотографира. Българинът разбира писателство така, ще ти каже: „Я ми напиши някое писмо.“ Той ще ти каже това, само като се намери на зор. И като го напишеш, той ще каже: „Учен човек е! Написа ми едно прошение. Това е понеже не е един прост човек.“ Ако вие сте един цигулар, при хора, които не се интересуват от музика, как ще ги заинтересувате? – Ще чакате удобните случаи, когато се женят и тогава и вие ще бъдете на мястото си с цигулката си. Кога българите викат поповете? Щом се роди някой или когато го кръстят или някой когато умре. И вън от тези случаи българинът казва: „Не ми трябват попове.“

Фиг. 3

Има специфични случаи, моменти, когато човек може да развие своята дейност. Той трябва да разбира къде са тези специфични моменти. Този триъгълник може да го преведете. В човешкото лице къде ще го турите? Един човек, който няма капитал, може ли да прави погрешки? Щом някой човек няма ябълки, круши може ли да се краде от него? Щом от някого крадат, това показва, че има кражба, той имал говеда, овце и пр. Кражбата е едно неестествено положение на човека. Крадецът иска да наруши един естествен закон. Той иска да вземе без да даде. А пък законът е такъв, природата е умна. Ето къде е опасността: тя е турила един лост и онзи, който краде се намира на една равна плоскост.

Фиг. 4

Опасността е в следното: да кажем, че той тръгва от точка А, към точка В. А тръгва към премета В. Щом А отиде при В, […] той ще изгуби ли своето равновесие? И тази плоскост ще се обърне. В природата никога не можеш да вземеш един предмет, ако не поставиш на друго място някоя тежест, която да я балансира. Ако твоето добро няма съответното зло насреща, ти ще се обърнеш с главата си надолу. При гениалните хора седят и гениални глупци. При гениалните мъдреци седят и гениални глупци. Колкото глупецът е по-гениален, толкова и другият е по-мъдър. Някой казва: „Аз имам голяма мъчнотия в сърцето си.“ Ако ти се е свило сърдцето, после идва момент то да се [разшири]. В света, ако един предмет се е свил, ако една гайда е свита, какво трябва да и направиш? Ще я надуеш, тя ще с[и] посвири и ще се разтропат наоколо и ще кажат: „Я, дай тук половин кило!“ Ти кажеш: „Свило се е сърдцето ми.“ Това показва, че външните условия на твоя живот са неблагоприятни. И ако всеки ден се оплакваш, тогава ще кажа: не си проучил още външните мъчнотии на живота. Следователно трябва ти наука. Трябва да учиш. И в тебе ще стане един гениален учен човек. Нека да го кажа това в по-проста форма: ти си един гениален глупец. Ти си роден глупак и от тебе нищо няма да стане, ако седиш така, както сега. Но ако дойде един по-голям глупец от тебе, той ще те направи умен човек. Когато някой ти каже: „От тебе нищо няма да стане.“ Тогава ти се събуждаш. Тогава рекох, тръгни по света да търсиш по-големия глупак от себе си.

Фиг. 5

Тази дума „глупак“ може да я преведете. Глупак е онзи, който върви от С към А. Зимно време е. Той може да се хлъзне. Какво ще стане при това хлъзгане? Ако е умен човек, гениален, той ще опише как се е хлъзнал, как се е търколил. А онзи глупак ще каже, впечатленията на страданията му са много големи, той ще каже, когато го питат: „Остави се, качи се горе, за да видиш.“

Ще река следното: този ъгъл ВАС си има граници. Този ъгъл не може да иде по-далеч от центъра на земята. Значи, твоите мъчнотии по-долу от центъра на земята не могат да идат. Значи, всяко нещо си има своите крайни предели. Някой казва: „Безгранично". Обаче не е така. Всека една мъчнотия в тебе е създадена, за да събуди в тебе една дарба. Страданията, мъчнотиите, изкушенията, паденията, всичко това, което в природата съществува, най-големите противоречия са създали добродетели в тебе. Това е закон. Няма никакво изключение. Всички се оплаквате, че паднали Адам и Ева. Но ако те не бяха паднали в тази долина и двамата, тогава не щеше да има никаква култура. И сега се наплодиха и работят тия грешни дяволи, но един ден ще им израснат крила като на светии.

Един ученик на Божественото учение ще трябва да знае следното: всички противоположни сили в природата, каквито и да са те и където и да са, имат съответни добродетели. В този закон няма никакво изключение. И някой казва: „Аз съм много тъпак, нямам памет.“ Всеки може да развие паметта си, но трябва да разбира закона. Изисква се едно научно занимание, трябва да знаете как да подхраните работата. Както сега ви виждам, колцина от вас разбират коя е моята мисъл, която искам да ви обясня. Вие може би казвате: „Учителят мъчнотии не е видел.“ Аз съм гладувал по 50 дена, аз съм носил на гърба си по 200 килограма, няма мъчнотия в живота, която аз да не съм опитал на гърба си. Не са опасни работи. Няма дявол, с когото да не съм се срещал и да не съм разговарял. Но трябва разумност.

Има една опасна страна в това. Един ученик, един студент имал голяма любознателност. Той имал една слабост каквото види, да го помирише. Един ден професорът носил най-силен амоняк, дал да го носи студентът и му казал: „Внимавай, че като помиришеш, ще стане чудо.“ Студентът го поднесъл под носа си и се намерил на гърба си. Когато студентът видел втори път професора с шише в ръка амоняк, бягал назад. Всякога дяволът, този професор носи едно шише амоняк. Той все те залъгва, но като се намериш на гърба си, той ще те обере и ще видиш, че Нямаш нищо и че професорът го няма вече. Един индуски адепт отива в Париж. Той казал, че ще направи опит, за да покаже своята сила. Качил хората на един експрес и казал, че може да спре експреса, ако иска. Но за да го спре, трябва да вземе скъпоценните им камъни. Това им казал, преди да се качат на експреса. Качили се хората на експреса и той се хвърлил от експреса. Експресът не се спрял, но той задигнал скъпоценните камъни.

Един учен дух ще ви залъже, експресът ще замине и вие ще останете без скъпоценните камъни. Не чакайте спиране на експреса. Чакане, спиране на експреса значи, че някой взел лотариен билет и чака щастлив случай. Ти дадеш парите, експресът замине и парите си заминат.

Трябва труд. Но в същност не труд, а трябва доброта и трябва разбиране. Има и друг един закон: когато природата ви удостои с изкушения, с мъчнотии, със страдания, тя е обърнала внимание на вас. И когато вашият професор ви даде най-мъчните задачи, той има своя цел. Той иска да развие вашите дарби. Той казва: „В този талантлив ученик има нещо, но трябва да се раздруса по един начин по друг начин, за да излезе нещо от него.“ Природата е учител. Тя иска да събуди всека душа, тя иска да раздруса отстрани душата ви. А вие казвате: „Няма ли спиране?“ Но след като ви раздруса, като изгубите съзнанието си, тя пак ще дойде и ще даде малка помощ. Но вашите криви заключения са: „Остаряхме и нищо не научихме.“ Тогава питам: а младият какво е научил? Не разглеждайте нещата от гледището на вашия личен живот, но от гледището на цялото. Считайте, че възможностите на цялото човечество са ваши възможности и че падението на цялото човечество е и ваше падение. И когато чуете, че един учен човек е измислил нещо, ти се радвай и мисли, че и ти вземаш участие. Когато аз говоря нещо, то моята ръка идва на помощ, но няма да хвалят ръката, но ще кажат: „Умен човек!“

Фиг. 6

Да се повърнем към мъчнотиите. Колкото мъчнотиите са по-големи в живота, толкова придобивките ще бъдат по-големи. Аз не говоря за мъчнотиите, които вие сами си създавате, а говоря за естествените мъчнотии, които произтичат от органическата обстановка във вас. В и със са очи, а А е устата. Ако това разстояние между очите е по-голямо, това значи, че тази личност е разработила капитала си. Но това е само една трета от истината. Имаме друг един закон. За да бъде лицето хармонично, то трябва да се вземат пред вид следните отношения. Разстоянието между двете зеници е мярката, с която се мерят дарбите на хората. Един човек, на когото очите са близо до носа, той възприема по-малко впечатления, обработва повече. А когато очите са далеч, възприема повече впечатления и по-малко обработва. АВ е разстоянието между зениците към отвесната линия. Разстоянието от горния край на челото до устата, от тази отвесна линия до устата се вижда кой човек ще устои и кой няма да устои.

Фиг. 7

В живота си Трябва да се стремите да развиете вашите потенциални сили. Вие още не се знаете. Да кажем, че имаш една мъчнотия в живота си. Разреши п я по правилен начин. Вземете правилото Христово: Ако те ударят от едната страна, обърни си и другата. Защо? Аз обяснявам идеята: ако имате удар от „m“ към А, а другият удар е от „n“ към А, вие казвате: „Удари ме, че ми светнаха очите!“ Ако вашият учител ви зашлеви една плесница, вие запалете една свещ на Бога, защото ще станете умен. Получили сте такава енергия! Но гледайте да не ви бие някой глупак, защото ще станете глупав като него. Това е неговата философия в света. Светът не е създаден глупаво.

Ако сте в мъчнотии, вие сте за съжаление; ако сте оставени без наказание, без мъчнотии, то вие сте престъпници. Ако всеки ден има наказание, то вие сте от почтените. Ако търпиш глад, ако си необлечен, ако шапката ти, обущата ти са скъсани, това нищо не значи. Ще научиш едно изкуство. Тури една кръпка, закърпи ги. Обущата ти са скъсани, тури кръпка и на обущата си. Дрехите ти са нечисти. Съблечи ги. Досега не си знаел изкуството на прането. Научи го. Но казваш: „Аз съм учен човек. Свършил съм два факултета.“ Че тогава по-лесно можеш да переш. Ученият човек по-добре пере. Няма да съдере дрехите. Ако всички хора станат учени, тогава светът ще се оправи. Трудностите в живота, мъчнотиите, съмненията, колебанията, всичко това, което може да разсипе на глед душата ви, това показва най-голяма благост на природата към вас. Това показва, че природата е обърнала внимание на вас. Значи може да стане нещо от тебе. Паднеш веднаж, два, три, четири пъти, могат да се смеят хората на тебе. Че на кой учен човек не се смеят хората? Галилея посрещнаха ли го с венци, когато каза, че Земята се върти около Слънцето? Той, горкият отначало се уплаши и каза, че мисли, че не се върти, но после каза пак: „И при все това се върти!“

Някой път дяволът дохожда и казва: „От тебе нищо няма да стане. Гледай да прекараш живота си без мъчнотии.“ Обаче в Божията книга е писано: праведният с големи мъчнотии ще влезе в Царството Божие. Дяволът казва: „Праведният без никакви мъчнотии ще влезне в Царството Божие.“ И всички вие искате по дяволския път да влезнете в Царството Божие.

Мъчнотиите, това са истинския път, Божествения път. Това е вярно и в науката, и в живота, и във всичко. Премерете си разстоянието между очите, (линията между двете зеници) и отвесната линия от този хоризонтал до горния край на челото и до устата. Като мерите до устата, ще знаете, че трябва да измерите до червеното на горната устна. Трябва да видите колко пъти разстоянието между зениците влиза в тази отвесна линия и колко остатък има. После ще дойдем до научната страна.

Колкото повече се развиват в живота мъчнотиите, това показва, че потенциална енергия се превръща в кинетическа. Гледайте да не дойде във вас духът на индиферентността, та да кажете: „От мене нищо няма да стане!“ Изхвърлете тази мисъл от вас. Вие може да се развивате. Някои от вас може да станете физиогномисти, някои хиромантисти, някои художници. Но най-първо вътрешната хармония трябва да имате и вътрешните мъчнотии, които имате, трябва да ги трансформирате.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината! В Истината е скрит Животът!

9 лекция на Младежки Окултен клас, 19.Х.1928 г., петък, Изгрев

Категории