Словото

МЕТОД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА

МЕТОД ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЖЕЛАНИЯТА

5 часа сутринта

Отче наш

Какво разбирате под думата „постигнато и непостигнато“? Човек, който не се е родил може ли да съгреши? И който не се е родил, умен може ли да стане? Само роденият човек може да бъде и умен, и глупав. А нероденият човек нито умен става нито глупав става. Имате знаците ±. Минус без посока и плюс без посока и без движение*, какъв резултат може да имат? Непостигнатите желания с желания, които ти си опитал и без резултат. Искаш да станеш богат, захващаш разни предприятия, търговия и след 30 години нищо не си реализирал. Това е едно непостигнато желание. Искаш да имаш библиотека, да ходиш в странство, да имаш охолен живот. Това не е станало. Това с непостигнати желания.

Някои имат желание за забогатяване, едни по честен начин, а други – по другия начин, чрез лъжи. По първия начин става бавно, а по втория начин за 10 години. Но при втория начин има подмол, т.е. има закони, могат да те хванат, да ти конфискуват имота и да влезеш в затвора. Кой път е безопасния. Бързо се постига едно желание по нечестен начин. Но има математично отношение, спада вече към закона на гаданията. Щом дойдем до онази наука, с която гадаем, те с тогава положителни науки, както астрономията; както астрономът определя големината и движенията на звездите, така и всяко желание.

Фиг. 1

Пътят на едно желание на човека и то си има дистанция – източник от дето е излезнало. От някоя система е излязло, дошло то при вас. Има желания, които имат пътя на Меркурий, има желания, които имат пътя на Венера, или пътя на Земята, или пътя на Марс, или пътя на Юпитер, или пътя на Сатурн, или пътя на Уран, или пътя на Нептун, или пътя на Слънцето. Пътят на Слънцето в рисунката е означен SN, а окръжностите с пътя на планетите. Пътят на Слънцето е извън Слънчевата система. Следователно слънчевите желания не принадлежат на Слънчевата система, а с извън нея. После имаме Луната или Месечината, понеже Луната е спътница на Земята, то нейните желания имат отношение първо към Земята и после към Слънцето. За да разбереш какво нещо е въображението, трябва да разбереш какво нещо е Земята и какво нещо е Месечината. Въображението в груба форма може да го уподобим на един голям чувал; можем да го уподобим на един здрав чувал. В него всичко можеш да туриш, но трябва да знаеш какво да туриш. Но за това въображение трябва да намериш някой герой, който да го носи на гърба си, след като го напълниш.

Следователно тези, които не разбират въображението, не разбират закона. Те казват: „Мога да си въобразявам всичко!“ Но те не разбират, че този чувал трябва да се носи. Всека една мисъл вътре в мозъка има тежест. След като се наслоят, тези мисли имат тежест. Може би за обикновения физически живот нямат тежест, но към умствения живот на човека, имат тежест известна. Следователно не тургай в чувала това, което не ти е потребно. Някой казва: „Всичко мога да си въобразявам.“ Но този чувал трябва да го носи някой. Ти, като напълниш главата си с всички въображаеми неща, ти ще бъдеш този, който ще носи този чувал на определеното место. Друг ще бъде господарят ти и магарето ще носи скъпоценностите. Следователно, не играй ролята на магаре. Един човек, който носи въображенията, той прилича на едно магаре. И щом туриш всичко в чувала си, ти си едно магаре. Ще играеш ролята на магаре.

Следователно, ще се поставиш в едно голямо противоречие в себе си. Ще трябва някой да те развързва. Някой може да се обиди от нещо. Разумният човек може ли да се обиди? Това, което няма никаква тежест, може ли да по-тъне? Не може. То ще седи винаги на повърхността. Това, което няма никаква тежест, може ли да го накарате да се движи? Все таки вие сте хора на 20-ти век. Има инертна тежест, уравновесена на силите. И когато две сили с в равновесие, увеличава се тежестта.

Фиг. 2

Например едно тяло от пространството се стреми към центъра на Земята. Силите на това тяло се привличат от Земята, но те срещат съпротивление, понеже може да има около себе си известна обвивка. Може да се образува тогава при съпротивлението светлина и топлина. Тези два предмети, като се привличат, то съпротивление в пътя на движението ще има, то е тежест. Тежест та не е нищо друго освен съпротивлението на онази сила, която се движи. Например, едно тяло за един килограм, това е силата, с която се движи. Значи, стремеж. Казват за някого: „Тежък човек е той.“ Значи има идеал. По някой път казват: „Тежък за онзи, който е муден, бавен“, а по някой път казват за някого: „Той тежко се държи“, значи умно се държи. Трябва да имате един ум схватлив, ловък.

Всички желания могат да се реализират. Кои? – Които с в твоята система. Всички желания в слънчевата система могат да се реализират от силата на Слънцето. Или всички планети в Слънчевата система могат да се движат вътре в Слънцето, а планетите, които не с от Слънчевата система не могат да се движат вътре в Слънцето. Следователно, ако в тебе има известни желания, които с непостижими в дадения случай, то трябва да имаш търпение. Например има слънчеви желания, които за да се реализират, трябват 20 милиона години. За да се реализира едно желание на Меркурий, трябват три месеца. За толкова време се завъртва Меркурий около Слънцето. А едно желание на Месечината още по-лесно може да се реализира. Най-лесните желания с на Месечината. Месечината се завъртва около Слънцето за 27 дни и няколко часа. Ако искаш за 27 дни и нещо (няколко часа) да реализираш желанието, дръж Месечината. Ако твоето желание върви по пътя на Венера, то желанието ти ще вземе 240 дни, за да се реализира. Значи за едно любовно желание се изискват 240 дни. Защо астролозите с турили интелигентността на Меркурий, а не на Юпитер? Защо с турили Меркурий да бъде носител на интелигентността? Колко е далеч Меркурий от Слънцето? Той е най-близо до Слънцето, именно 57 и половина билиона километра. Защо Венера с турили да представлява известни желания на човека? Има си причини. Значи, по отношение на Меркурий трябва да кажем: човек трябва да има това съотношение от Слънцето 57 и половина километра, за да има интелигентност. После вземете Сатурн, там има потенциално подозрение, но там има и една разумност. Юпитер има благородство, Сатурн има философия, но там има и нещо меркурианско. Всички духовни хора имат връзка с външните планети – Нептун и Уран.

Тези астрономи, които с наредили това, от къде с черпили тия познания? Има ли нещо реално в това или само с наредили така да залъгват хората. Разбира се, за да се разреши тази трудна задача, трябва научен труд. Това е една трудна задача, така трудна задача, както е трудна задачата на всеки, който изучава охлювите. Той иска да намери кога, преди колко хиляди години, охлювът е образувал тази черупка? И как му е дошло на ума да образува тази спираловидна черупка, а не както мидата? Защо мидата е направила черупка от две половини, а охлювът е направил така спирална? Един учен човек ще опише живо предмета, така красиво и дълбоко, а друг ще каже: „На охлювът толкова му е стигало ума.“ Не. Охлювът, когато е съграждал тази черупка, той е имал известно прозрение. Мравите и при най-големите суши, при тропическите места, те си имат влага. Наскоро един учен човек е отрил, че тия мрави копаят на 28 м дълбочина канал до водни извори. И мравите слизат до там и си носят вода. Затова мравунякът им всякога е влажен. Кога им е дошло на тези мрави да правят това инженерство? Те си имат канали, кладенци. Това е открил някой си учен.

Щом влизате в живота, както сега сте устроени, трябва да знаете, че този живот почива на разумна основа. Както сега сте устроени в вас работи една висша разумна сила и ако вървите по нейните пътища, всички ваши желания с постижими. Тази сила не ви е създала като играчка, тя е внесла в вас съзнание. И това показва, че не ви е създала като играчка. И затова ще постигнете нещата, ако се водите съобразно законите ѝ.

Всеки предмет можете да съдите колко време ще съществува според ползата, която принася. Ако поставите един часовник тук, ще го държите много време, но ако поставите тук един предмет, който прилича на часовник, но не работи, то той няма да стои много време, ще го махнете. Значи, за разумните неща всеки се интересува, а за неразумните неща, никой не се интересува.

Значи, ще намерите разумните желания. Има в човека разумни желания, които съдействуват за неговото развитие. В природата има известни съображения за всичко, което тя прави. Природата е поставила интелигентността отпред на челото. Защо не я е поставила отзад? Челото показва посоката, пътя на движението. Интелигентността показва пътя, по който човек се движи. Следователно всякога, когато мислим, всякога ще тръгнем напред. Движението ти не е назад, а напред. И ако вземем в съображение челото си, можем да изчислим какъв е твоят път. Като вземем в съображение височината и широчината на челото си, можем да определим, какъв е пътя ти, и каква е оста на твоя живот. На някои от вас оста е наклонена на 45 градуса върху техния живот. Питам: при един наклон от 45 градуса на вашата ос, какво можете да постигнете? А на някои хора оста се приближава към перпендикуляра. Оста е перпендикулярна към какво? Към посоката на движението. Това се нарича правия път. Когато се говори да се движиш право, то се разбира перпендикулярно на стремежа, на пътя, на който се движим. И отношенията ти в природата да бъдат прави. Всеки един от вас може да преведе явленията в природата към себе си, за да има една ясна представа за себе си.

В празното време вие можете да се занимавате с тези науки на гаданието. Тези науки на гаданието с отвлечени науки, защото гаданието се основава само на интуицията. У онзи, който гадае, интуицията може да се превърне в гадание. Човек, като се упражнява дълго време, може да се превърне у него интуицията в наука. Най-напред с субективния и обективния ум се досещаш. Например, виждаш един човек и се досещаш какъв е той. Разумният човек казва: „Струва ми се, че тази печка е запалена, понеже чувствувам, че иде топлина от горе към ръцете ми“, а друг не чувствува нищо. Значи неговата чувствителност е по-малка. Първият възприема известна топлина от печката. А щом има топлина, трябва да има гориво в печката. Това е по интуиция. Всеки един от вас трябва да има интуиция. Но за тази цел човек трябва да бъде много спокоен. Това го наричат самообладание. Под спокойствие не се разбира инертност, а самообладание, за да може да възприема. Щом възприятията на човек с прави, тогава и знанията му ще бъдат прави.

Най-първо човек ще трябва да има естествени чувства. Човек не може да мисли правилно, ако неговите чувства не с естествени. Щом твоите чувства с неестествени, например ти си разтревожен, тогава и мисълта ти не е правилна. Преди всичко трябва да имаш здрави чувства, тогава и мисълта ти ще бъде здрава. Или на друг език казано: не можеш да изучаваш един предмет, към който нямаш любов. Каквато и да е наука, ако я обичаш, можеш да я изучаваш. Там е голямата тайна. И в науката, и в изкуството любовта играе голяма роля. Трябва да имаш силно желание, силна обич и тогава ще имаш способността да реализираш това, което тази наука изисква. Някой ще каже: „На нас много знания не ни трябват.“ Малкото знание умъртвява, а многото знание го възкресява. Многото знания изравят човека и го възкресяват. А малкото знание го погребва. Малкото знание прави човека магаре и ражда робството, а многото знание прави човека да мисли и ражда свободата.

Не мислете, че онзи, който хитрува, е умен. Той е глупав. Хитрите хора с глупави хора. А многото ум, многото знание ражда свободата. Че ако ти разбираш геология, ако ти разбираш строежа на земята и с твоята философия знаеш къде се намират скъпоценните камъни, злато, сребро и прочие и правиш изчисления къде се намират и прочие, тогава няма ли да бъдеш богат човек? Или: ако разбираш силите на природата например, няма ли да бъдеш богат човек? Ще бъдеш. Защото хората днес се нуждаят от електричество. Ако ти разбираш строежа на човека и знаеш как да поправиш едно дете, тогава няма ли да бъдеш голям педагог? Ще бъдеш.

Някой казва: „Човек е роден така.“ Вярно е, че е роден, но де се намират заложбите на неговото знание? Де е неговата любов? Де е неговата смелост? Де с неговите възвишени идеали? Източните народи казват, че човек имал 7 тела едновременно. Тогава, щом има 7 тела, има и 7 глави, 7 стомаха, 14 ръце, 14 крака, 14 очи. И ако ти в живота си се спъваш, тогава не си развил всичките очи. Ти имаш две очи за светлината, две очи за ума си и прочие, от теософско гледище. Някои казват: „Менталното тяло не е развито.“ Не, тия бабини деветини не ми ги говорете. Те не разбират философията. В едно яйце пилето е вътре. Всичката памет е вътре в него, извън яйцето и пилето. В яйцето е потенциалното пиле, а отвънка е кинетическото пиле. Другите тела с турени, те с сформирувани тела, но някои казват, че трябва да сформируваме своето умствено тяло. Тогава питам: ако моето умствено тяло не е сформирувано, как ще мисля аз?

Но да оставим критиката. Критиката не е наука. Да чопли човек, това не е наука. Но критиката е едно спомагало за науката. Аз няма какво да критикувам. Аз, като погледна човека, разбирам го. Да кажем, че вашата система не е правилна. Аз сравнявам, имам един образ в природата, имам и един образ и в мене. На другите хора ще говоря според степента на тяхното прозрение. Ако му кажа, че аз съм направен както целия козмос, тогава той ще каже: „Много голямо мнение имаш за себе си!“ Ако му кажа, че природата е направена, както аз и ти сме направени, той ще каже: „Как така? Значи ти си образец!“ Аз му казвам: „Природата не съм направил аз, но природата и мен, и теб с направили по същия терк.“ Някой ще ти каже, тогава: „Много мислиш за себе си!“ Това не е наука. Аз рекох, това е един факт. Че аз съм направен по тази форма, която съществува в природата. Аз това го констатирам като един факт. И заради мене е вярно това. То, и за който и да е човек, е вярно. С такива противоречия ние се спираме от правилното познание. При такива противоречия не може да има наука.

Някой например казва: „Представете си какви дивотии има в неговото учение. Той казва, че неговата теория е навсякъде, както козмоса. Че къде с звездите, слънцето и прочие? Глупаво е това учение. Той казва още, че цялата природа е навсякъде по неговия терк. Това е глупости! Той казва още, че той има връзка с Онзи, Който е направил света.“ Този човек, който търси противоречие, ще каже, че всичко това е глупости. Той ще каже: „Аз разбирам да се понаядеш, да си ушиеш дрехи, а пък това за звездите и прочие, това не е за нас.“ Така ще каже онзи критик. Това не е критика.

Когато кажа аз, че съм направен по образеца на природата, това показва една връзка. Когато кажа аз, че съм създаден по законите на природата, подразбирам, че аз мога и имам право да изучавам природата и в малък размер тази природа може да се отразява в мен и аз да я проучавам. Аз не мога да обхвана тази обширна природа, но като съм малък образец, мога да изучавам устройството на вселената. В мене има разум така, с който мога да определям дали нещата с разумни или не. Като му кажа на човека: „Всички сме родени и трябва да живеем в природата“, тогава той ще потвърди. Като му кажа: „От слънцето, от хората и прочие, влиза знание в нас. И по измененията на топлината, светлината и прочие, ние добиваме опитности и ставаме малко по-умни.“ Той ще каже: „Да, да.“ Това е да говориш на един простак. Някой казва: „Говори ми на един разбран език.“ Мога да говоря. На всички езици говоря аз, но за да бъда понятен, ще кажа на човека: „Аз имам желание да изуча всички езици.“ И тогава той ще каже: „Да, да.“ Ако му кажа аз, че мога да говоря и езика на животните и на растенията, той ще откаже това. Като му кажа, че съм се занимавал с ботаника, че еди-кой си ботаник, еди-как казал. Той ще каже: „Да, да.“ Тогава противоречие няма да има. Човек трябва да бъде умен. На религиозните хора лошото е в това, че те говорят на един класически език.

Когато синът говори на баща си най-учени работи за гравитация, баща му му казва: „Много учена работа е тази!“ В всичко това има една вътрешна красота. Когато синът разправя, бащата се чуди. Баща ти е орал на нивата и казва: „Има нещо в това дете, аз съм просташка глава.“ Бащата се учудва и вижда, че има синът му знание. Синът му почва да разправя за науките. Бащата повиква още един, който да слуша какво говори синът му. И онзи казва: „Какво го пущаш на училище, малко му е мръднало.“

В сегашния живот има две течения. Едно движение съществува в природата, движение на потик и едно движение инертно, което спира всеки един потик. Това е един факт констатиран. Щом се зароди в тебе един потик, веднага ще усетиш едно съпротивление. Ще усетиш един първоначален потик и после съпротивление. Това трябва да се преодолее.

Фиг. 3

В природата има поляризиране, както при едно махало. Трябва да излезнеш от тази орбита. Например ти искаш да отидеш на Месечината. Това е едно законно желание. Но има известно съпротивление. Ако направиш известен апарат и той ще има известно съпротивление. И трябва да изчислиш. И трябва една възвишена интелигентност, за да изчислиш съпротивленията, и да ги превъзмогнеш. Малко се изисква, за да превъзмогнеш тези съпротивления. Направете прав път от Земята към Луната. Най-първо отивате в известна посока и като дойде до едно место, там има известно съпротивление (при Х) и оттам ще образувате ъгъл. И като минете тази точка, ще вървите по-лесно.

Желанията не можете да ги постигнете по права линия. По права линия те с непостижими. Ще ви дам едно просто наблюдение. Вие сте човек, живеете на земята. Вие сте човек, който иска пари. Луната е банкеринът, а Х е неизвестния. Отивате при този банкерин и му казвате: „Искам да взема от вас 10 хиляди лева.“ Той казва: „Как се казвате? Как ви е името? Доведете някой, който ви познава.“ Това трето лице е Х. Банкеринът пита: „Може ли той да стане гарантин?“ Това, третото лице е съпротивлението. Тогава можете да идете на Месечината. Значи можете да влезете в касата на банкерина и да вземете. Ако не може да намерите гарантин, банкеринът ще ви каже: „Не мога да ви дам парите.“ Затова не можете да идете на Месечината. И в всяко едно такова желание, има такова съпротивление, и в мисълта, и в чувствата е така. Значи, има един Х. Значи 128 най-напред вървите нагоре, към Бога. Ще имате стремеж към Бога. За да мислиш за Бога, това е начин за реализиране на нещата. Ще дойдеш до известна точка и след това Бог ще ти даде пътя. Той е кредитор. Той е гарантът. И ти ще реализираш желанието си. Без този гарантин, ти не можеш да идеш до Месечината. Щом искаш да идеш до банкеринът, ти трябва да се стремиш към една разумна сила. Щом вървиш по нейните пътища, тя ще те огради. Ще идеш до Луната без никаква катастрофа. Инак много пъти ще си строшиш главата. Бог е необходим, за да постигнеш своите желания.

Човек трябва да изучава геометрията, зоологията, ботаниката, физиологията, археологията и др. Трябва да разбираш функциите на тялото. Трябва да изучаваш геология, строежа на пластовете. Ти казваш: „Твоето име е Иван.“ Но това още не е познание. Трябва да знаеш и неговия ум, и неговия характер. Приятелство може да се образува с един човек, който познава твоя ум и твоето сърдце и при това е добър. Каквото каже, направи го. Ако ние не се познаваме, не можем да имаме връзка. Следователно, познанството или приятелството зависи от оная, естествената постановка: да се познаваме. Като се познаваме, ще имаме естествените връзки. А щом не се познаваме, ще имаме нещастие в живота.

Човек трябва да бъде разумен, човек трябва да бъде добър, да бъде любвеобилен, да има Любов към Бога, после трябва да има вложено това, което изучава. Т.е. да се стреми да реализира нещата, те да добият една форма. Това е постижение. Значи, мислите, чувствата и действията на човека всякога трябва да се реализират. Това е животът. В реализирането на мислите, чувствата и волята е проявата на живота. Щом няма мисли, щом няма чувства и волеви действия, тогава няма живот. Съединени, всички стремежи на хората трябва да дават потик към идеалния живот. А идеалният живот е потик на всичките разумни същества.

Само Светлият път на Мъдростта води към Истината. В Истината е скрит животът.

8 школна лекция на Младежки Окултен клас, 12.X.1928г., петък, Изгрев.

Категории