Словото

МИСЛЕТЕ ЗА СЛЪНЦЕТО!

МИСЛЕТЕ ЗА СЛЪНЦЕТО!

VI година (1926-1927), Двадесет и трета лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя в София на 6.03.1927 г., неделя

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Размишление

Неколцина четат темите си „Първата ми играчка“.

Тема: „Първата ви учителка или учител във вашите спомени, първото, каквото помните от училище.“ Да видим доколко можете да си възпроизведете техните имена, дали ги помните.

Колко от вас са се занимавали с астрономия в университета? Как обяснява съвременната астрономия движението на кометите?

Фиг. 1

Отговор: Брат Томалевски обяснява Фигура 1: S е Слънцето; нека имаме една планета Р – Земята, да кажем. Тя е подложена на действието на две сили: силата на инерцията, която, ако действа сама, би изхвърлила Земята в пространството. Втората сила е притеглянето на Слънцето, която би я завлякла в центъра на Слънцето. Когато едно тяло се намира под действието на две сили, то отива по една трета сила; по правилото на паралелограма я намираме: това е равнодействащата – диагоналът на паралелограма. Тази сила всеки един миг действа и планетата описва една окръжност, т.e. тя не описва затворена крива, понеже и Слънцето се движи, а спирала. Само Слънцето в своето действие като че прави малки тласъци. Кометите извършват други пътища, не ми е ясно защо техните орбити са такива. Защо след известен период едни се завръщат пак, а други не се завръщат. В този интервал, когато кометите се намират в Слънчевата система, подчиняват се на закона за гравитацията.

Тогава какъв извод можем да направим по закона за уподоблението? Движението на планетите – добре. Венера упражнява известно влияние върху чувствата, нали? Сега може ли да се определи колко са тези многоъгълници?

Отговор: Това е една графична система, чисто начертателна. Този многоъгълник е с безкрайно малки стени, защото тази планета всеки миг е подложена на тези двете сили.

Хубавата страна на астрономията е, че тя упражнява известно влияние върху известни области на мозъка. Всички съвременни науки, като се изучават, със своята енергия упражняват известно влияние. Например вие изучавате астрономията – какво може да придобие от нея човек. Съвременната астрономия обяснява ли разпределението на планетите? Кои са причините за това?

Отговор: Според Кант-Лаплас разпределили са се в този порядък, но не може да се определи защо Юпитер има такава голяма маса. Интересно е, че разстоянието на планетите до Слънцето се подчинява на един много прост закон. Ако напишем числата: 0 – 3 – 6 – 12 – 24 – 48, ако към всяко прибавим по 4: 4 – 7 – 10 – 16 – 28 – 52, и ако от новополучените всяко разделим на 10, ще имаме: 0,4 – 0,7 – 1 – 1,6 – 2,8 – 5,2. Тогава, като вземем за единица (1) разстоянието на Земята до Слънцето, това на Меркурий е 0,4; на Венера – 0,7; на Земята – 1; на Марс– 1,6, и т.н. Този порядък показва, че в своето разпределение планетите се подчиняват на известен закон.

Обикновените мисли в света заравят ценните работи. Така, когато в някой град или в някоя култура престанат хората да живеят, прахът постепенно ги затрупва. Този прах образува наслоявания. И човечеството има образуван толкова прах – много неща са затрупани: това го наричат грях. Хората се интересуват за това, което не е важно. Малко хора ще намерите, които се интересуват от астрономия. Само близките работи, куклите, още интересуват хората. Една восъчна кукла интересува повече хората. В една ранна възраст една восъчна кукла струва повече, отколкото най-учената книга. Или едно малко конче струва повече.

Ако се разгледа човешкият мозък така, както сега е устроен, ще си съставим едно ясно понятие за устройството на Вселената. Например не са изучавани още мозъците: трябва да се изучат мозъците на астрономите, клетките им какви са – в тях има една специфичност. Онзи, който е роден за астроном, има специфичност на клетките в известна област. После, трябва да се изучават мозъците на химици, физици, богослови: има нещо, което ги отличава. Всеки човек си има вътрешни стремления, специфични. После, самите химици – те се отличават по подробностите: някои схващат философската страна, някои – практичната. Как се боядисва – един бояджия нали е химик? Ученик е той. Астрономията, като една възпитателна наука, за в бъдеще вие трябва да я изучавате. Тези петна, които се получават в Слънцето, те се появяват и у човека в неговия слънчев възел, в неговия черен дроб се появяват тези петна на Слънцето. Едно съответствие има в явленията в Природата – това, което става в Слънцето, става и в някои по-напреднали натури – онези, които са под влиянието на Слънцето. На онези пък, които са под влиянието на Луната, тя упражнява известно влияние върху техните мозъци. Пълненето на Луната, празненето веднага действат върху съграждането на човешкия ум. Сега вземете това: когато има на Слънцето повече петна, на Земята има повече влага. Тази влага се обуславя от тях – тези петна изпращат повече магнетизъм и повече електричество. А когато се намаляват тези петна, идват неплодородни години, става суша.

Много хора боледуват по причина на липсата на влага – не на водата, но понеже водата е един добър проводник на електричеството и магнетизма. Водата е един от най-добрите проводници на електричеството и магнетизма. Най-първо, като ученици, трябва да държите в изправност тялото си. Тялото е разумно. Силите, които действат в тялото, са разумни. Тези сили, които действат във вас, те са подчинени на друг един закон. Те са разумни сили, които ви служат по същия закон. Представете си, вие сте едно малко своенравно царско дете и имате един учен доктор, учени слуги, и вие им заповядвате – царски син сте. Правите капризи и те трябва да се подчиняват. Но трябва да знаете, че това е до време, защото всички тези хора са ви подчинени, докато баща ви е жив; като изгуби баща ви влиянието си, вие пред техните очи няма да имате това влияние. По същия закон силите, които действат във вас, също и вашите способности – вие имате известни способности, които знаят повече, отколкото вие знаете. Те са ваши слуги. И ако вие сте неразумни и не знаете как да се обхождате с тях, един ден ще изгубите вашето влияние. Така човек обеднява. Човешкият организъм може да обеднее, може и да забогатее. Затова човек не трябва да се тревожи. Ние разбираме – не трябва да се създават мъчнотии и неприятности на онези разумни сили, които работят за нашето добро.

Например казва се някой път, че човек не трябва да яде много. Че ако яде много, той ще приведе всичката своя мозъчна енергия за стомаха. Мозъкът е един акумулатор на електричество и магнетизъм. Тъкмо се свърши работата, мозъкът събира енергия, дойде вторият обяд – той погълне енергията. Съвременната наука не е определила какво трябва да бъде разстоянието между един обяд и друг. Вие трябва да направите опит: всеки един от вас да види кога трябва да яде – 12 часа не е най-точното време, когато трябва да ядете. Ако ядете по-малко, ще употребявате по-малко мозъчна енергия, ще бъде по-здравословно състоянието ви. Трябва да имате един запас вътре в мозъка си. От чисто хигиенично гледище, в това отношение класът трябва да приложи упражненията, които ви са дадени. Те имат за задача да направите един малък опит между другите работи, които имате сега, понеже вие имате да се справите с вашите стари навици. Може би ви трябват най-малко още хиляда години, за да се справите със себе си. Така като казвам: след хиляда години, но вие отсега трябва да започнете, защото колкото по-късно започнете, толкова по-трудно ще бъде. И ако закъснеете, ще изгубите условията на тази вълна, която ви е подела, и после, даже да имате желание да се развивате, няма да имате условия. А запас от енергии може да имате, добри идеи може да имате.

Христос е казал на едно място: „Аз трябва да работя, дорде е ден, защото идва нощ, когато никой не може да работи.“ Тогава ще се пренесете в Астралния свят и там вашите работи напълно ще се обуславят от работата на Земята. Ако на Земята работата ви не е свършена, не може да имате една плодотворна работа в Духовния свят – ще преглеждате само вашите сметки. Пък ако сте работили добре на физическия свят, ще започнете една много приятна, благотворна работа – това, което наричат блаженство. Ще има един вид преливане на енергиите от едно състояние в друго. Затова всеки ден, като станете сутрин, ще започвате с физическите желания. Всяко едно желание ще го трансформирате – ще произведете неговата духовна сила. След ядене какво трябва да прави човек? Сега след ядене човек отива на работа, след работа се умори, спи, стане, яде, пак работи, пак спи – в това няма никаква духовност. Тук работата става почти в неговото подсъзнание. Правили ли сте наблюдения колко часа употребявате за духовна работа? Имате ли статистика? Някой път вие искате да знаете как е създаден светът. Много лесно може да ви обясня, но няма да го разберете. Но аз ще ви разправя за друг един закон (Фиг. 2).

Фиг. 2

Представете си, че това ов представлява една овца. Представете си, че тук имате един човек. Между тази овца и човека има един радиус, който ги свързва – влияние, връзка. От другата страна имате един вълк. Питам сега: ако на вълка му се даде влияние върху овцата, какво ще направи? – Той ще унищожи този център. Вълкът ще остане сам. Ако тази овца дойде под влиянието на човека (той е вегетарианец), тази овца ще се размножава, а той ще употребява само нейната вълна. От чисто физиологическо гледище при влиянието на човека овцата ще се увеличава, при влиянието на вълка ще се смали и съвсем ще изчезне. Във всеки един човек има едновременно тези двете сили, които действат. Това е закон на творчество в света. Ако вие не можете да постъпите като човек, непременно ще постъпите като вълк. И ако се откажете да постъпите като вълк, вие непременно ще постъпите като човек. Вие не можете да бъдете неутрален в света. Следователно, ако във вас се увеличава вашият ум, под какво влияние сте? – Под влиянието на Духовния свят. Ако вашата интелигентност се намалява, вие сте под влиянието на по-нисши същества от вас. Във физическия свят има един закон: ако съберете две тела от течност, едното – с 0 градуса температура, другото – със 100 градуса, ще имате общо 50 градуса температура.

В това отношение при възпитанието вие трябва да започнете със самовъзпитанието като нещо, отделно от вас. Човек може да възпитава себе си: възпитание на своето естество. Значи той е господар и може да възпита естеството си. В него се намират всички възможности. Направете един малък опит: да кажем, яде ви се бюрек, така, трепери ви коремът, треперите за баница – вземете назаем отнякъде 5-10 лв., наядете се. Така нищо не сте свършили. Това е слабост. Но хубаво е, като вземете баницата, да повикате друг да я изяде – той да яде, вие да гледате. Хубаво е, когато у вас се зароди това, да треперите, за да се самовъзпитате. В Природата има една естествена норма: тя е доволна, радва се, когато ние ядем. Когато яденето става по любов, това треперене го няма, не се образува лакомия. По закона на Любовта, като седнеш да ядеш, готов си на всички хора да дадеш от това, което ядеш. Ти не гледаш само за себе си. Може да ядеш спокойно, колкото искаш – и цяла тава да изядеш, няма опасност. Но когато това чувство е в теб, ти повикай друг да изяде баницата и благодари, че се е намерил някой да изяде баницата. Това е един малък опит – да гледаш баницата. Да видим колко от вас могат да бъдат доволни, когато другият изяде баницата. Понякога имате силно желание, трепери ви сърцето за хубави лачени обувки, от камилска кожа, лъскави – вие ще работите, 400-500 лв. ви трябват. Треперите да ги турите, да се похвалите някъде. Хубаво е, отлично е, но не е по любов. Следователно купете обувките, повикайте друг и му дайте той да ги носи!

Разграничение има на чувствата. Има известни чувства в човека, които трябва да се възпитават, а има известни чувства, които трябва да се задоволят. Трябва да знаем кога трябва да задоволим себе си. Има една естествена норма за това. Всяко естествено желание трябва да го задоволим – то дава подтик, то е трезво желание. Гениалните хора са много трезви хора – в ядене, в спане – те си знаят времето, те не са глупави хора. Вечерно време, когато всички спят, те решават задачите си. Когато всички спят, той за 2 часа свършва толкова, колкото всичките други. Денем много мъчно се работи. Как мислите се работи от 10 до 12 ч. или от 2 до 4 ч. – то е неудобно. Към 11 ч. коремът ти започне да трепери. Учителят, който е в клас, не може вече да преподава. Щом мине 12 ч., той вече е уморен. Колко часа може да бъде учителят да преподава – един и половина – два часа той може да преподава хубаво. Всичките ученици поглъщат от учителя. След два часа той прилича на една изпразнена бутилка. Има ученици, които дават на учителя си, а има и някои, които вземат само – те са като паразити, седят и го критикуват.

Реплика: В първия случай става обмяна.

Има ученици, които са отворени, всичко дават и обмяната става постоянно: там може да се преподава 2, 3, 4 часа. Но те са изключения. Аз наблюдавам често в класа този закон за учителите, обмяната на мислите: мислите, които аз ви давам, не ги използвате – някои от вас сте користолюбиви, затваряте се в себе си. Но затварянето не е наука. Да затвориш една бутилка – това не значи, че е добродетелна. Незатворените неща – те са красиви. Затваряш семето в хамбар. Кое семе е по-хубаво – затвореното или отвореното? Коя круша? – Отворени сърца, отворени умове трябват. Човек не трябва да бъде затворен – това са изключения. Болният човек трябва да се затваря, но здравият човек трябва да бъде отворен. Не изведнъж, но постепенно трябва да даде. Трябва да има правилна обмяна – всяко знание, което можете, да го получите, за да ви бъде това знание полезно. Четете една книга: намерете същественото, което на вас ви допада – и трябва да се вдълбочите в себе си и да бъдете благодарни на онези ваши разумни приятели, които са ви насочили да се спрете на него. Ако благодарите, тези неща ще внесат десет пъти повече знание, отколкото ако вие сте прочели цялата книга. Но ако вие не благодарите, тогава няма да имате нищо. Сега вие седите в клас и казвате: „Това са отвлечени работи, в живота ни трябват обувки, дрехи, хляб, къща – старини имаме.“ Това са хубави работи, те ще дойдат. Но ако вървите по този път, и младините ще уредите добре, и старините ще уредите добре: обувки, всичко ще имате. Човек трябва да има един спокоен дух вътрешно. Отвън човек се вълнува, но дълбоко в душата трябва да има спокойствие, дълбоко спокойствие. И при най-големите изпитания да знае в себе си, че въпросът ще се разреши.

Сега Слънчевата система как е създадена? Щом вие сте разтревожени, мислете за Слънцето. Мислете за Слънцето – как то изпраща своята енергия. В Слънцето има една постоянна обмяна – дава и взема, пулсира. Вие не сте правили опит да дойдете в съприкосновение със Слънцето. Ако си изложите ръката за половин час и мислите за Слънцето, ще видите каква обмяна ще има за вашия организъм. Правили ли сте опити да се печете на Слънцето, когато сте неразположен; и когато сте разположен – пак: да видите какво влияние упражнява? Когато човек е неразположен, всичката енергия отива да уравни вашето неразположение. Разваля се духовното ви разположение. Всички земеделци, които постоянно орат, те възприемат само грубите слънчеви енергии. Българинът сложи този калпак от кожи, а така огрубява човек, и казва: „Изпече ме това слънце.“ Затова човек трябва да има една шапка за към обяд, направена от многоъгълници, че като пада светлината, да се разбива. Аз бих препоръчал такава от тюлбен, от коприна, на малки квадратчета, че като минава светлината, и върху тялото действа вътре.

Като ученици на окултна школа на вас ви е потребно здравето. Нали ви приведох онзи пример: кой от вас, ако биха му направили операция, може така да си даде ръката, че да не каже ох!, да издържи? Трябват упражнения. Ама че някои от вас търпят повече. Някой човек, като му запушат устата – може да го бият, без да вика, и ако го обтегнете, той може да не прави никакви конвулсии, пък ще изпитва големи страдания. Вие в университета правили ли сте наблюдения върху себе си, когато сте изучавали физика, математика, астрономия, естествени науки, ботаника, кои предмети във вас са произвеждали най-приятно впечатление?

Трябват импулс и тласък за постигане на каквото и да е ваше желание. Всяко желание, за да се постигне, трябва да направите ред уравнения – отношения има в тях. Например имате едно желание: вътре във вас става цял един разговор – дойде ви една мисъл, втора, трета, по един начин, после планирате ден, два, три – става цяла работа, математическа работа. Често вашите учители са ви туряли единица заради един ваш поглед. Учителят може да тури на някой ученик единица, като стане, когато го погледне. Той те извика по име, ти го погледнеш лошо, той те скъса, ще ти зададе мъчен въпрос. Забелязали ли сте: когато знаете предмета, ставате с едно вътрешно разположение? Когато те повикат, приятно ти е, казваш: „Много ми е приятно, че ме повика.“ Като имаш това състояние, учителят е много щедър. Като те погледне, туря ти шесторка, казва: „Хайде, от мен.“

Ще се стремите, докато не приложите този окултен закон. Той е най-мъчният закон. Той е най-мъчният закон за приложение – не в неговите общи черти, но в неговите детайли. Много пъти човек побеждава големите мъчнотии, а в малките се спъне. Често се случи някое голямо куче да те лае – нищо, нито му обръщаш внимание, но дойде едно малко кученце: джаф-джаф-джаф! – ти не можеш да го търпиш, хвърлиш камък. Голямото търпиш, но това, малкото джудже, не можеш да го търпиш. Пък ти еднакво трябва да търпиш. И човек малките мъчнотии много по-мъчно понася.

Сега трябва да се справите с тези, малките мъчнотии във вашия живот. Сега ще се справите с една от най-големите мъчнотии – ще мислите вече за вечерята. Картофите вече увряха. Заговезни е.

10,15 ч.

Категории