Словото

МУЗИКАЛНИ ТАКТОВЕ

МУЗИКАЛНИ ТАКТОВЕ

Добрата молитва

Бог е Любов

Пишете върху темата: „От какво произтичат противоречията в живота“. Хубаво да пишете, не само пишете какво са писали другите. Ще пишете едно изречение, какво казал някой, от какво произтичат противоречията. Вие какво мислите. Какво са говорили философите, остава за тяхна сметка. Не всичките философски работи са верни. На съвременните хора трябва философия. Някои хора много знаят, някои малко знаят. Някои музиканти много знаят по музиката, някои много малко знаят. Музикантите често казват: „Такт“. Какво нещо е тактът? За пример: 2/4 какъв такт е? Или 3/4, или 6/4? Ще кажете, че много тактове има. Във всяко отделение, във всеки такт има определен брой ноти. Една песен е турена в 2/4 такт, друга в 6/4, каква разлика има? Или ако някъде туриш цяла нота, или половина нота, или ако туриш четвъртина нота, защо, или осмина нота, или шестнайсетина, или тридесетвторина, или шестдесетичетвъртина, защо? Казвате: „Свойство на музиката“.

Сега някои казват: „Висок човек“. 165 сантиметра. Това е едно количествено число колко е висок един човек. 165:41, 165 към 41 – неговата широчина на раменете. Казва: „Широк е“. Ако храниш една пчела, или ако храниш една свиня, тогава разноските са различни. Пчелата ще се задоволи с много малко. Свинята не може да се задоволи със същото. По отношение на храната, свинята ще те тури в изпитание, за милиони пчели ще изяде храната. Свиня ли да храниш е добре или пчела да храниш? Но ако е за печалба, ако имаш един работник, който работи като пчела и имаш един, който работи като свиня, тогава по отношение на работата, кой ще донесе по-голяма търговска печалба? Разбира се, свинята ще донесе, повече мазнина ще даде, като я заколиш.

Сега това са ред разсъждения. Какво може вие да направите с една ръка? Или имате ръката, имате пет пръста, защо са петте пръста? То е търговска работа. Ръката е за търговска работа направена. Първият пръст, палецът, означава Божественото начало, едното. Четирите пръста са работници, палецът ги командува. Палецът е полковник, генерал е той. Четиримата може да са 40, 400, 4000, генералът командува. Ако измервате палеца, ще видите дължината. Каква е дължината на пръстите? Човек, както е построен или както е работил, той е определил своята съдба. Този човек сам си определя съдбата. Влияние върху него има слънцето, влияние върху него има Венера, влияние върху него има Меркурий. 1-то иска да живее, 6-ти иска да се удоволствува, 5-ти иска парици, търговия. 165 казва: „Аз искам да живея, аз искам да не страдам, добре да ми е в живота, да се удоволствувам, пари да имам“. Сега откъде иде туй? Зависи отнякъде. Вие казвате: „Откъде иде?“

Л Ю

Б О

В Ь

Имате тия букви. Какво има сега? То са елементи, ако знаеш да ги съчетаеш. Ако можеш ти да ги съединиш, ако съединиш Л и Ю, какво става? ЛЮ – учудване, някога се учудваш на онази, младата мома: „Лю, брей, как е израснала!“ БО – богат, започва с Б, не с В. Б-то е вързано със земята, има на какво да уповаваш. Богатият уповава на своите пари. О-то е нула, в дадения случай показва условията, означава и самата вечност, отдето нещата излизат. Самата единица е излязла от нищо. Когато казват, че светът е създаден от ни що, от нула е създаден светът. Какво нещо е нищо? Нулата е нищо. Ако имаш нула, тя сама по себе си е нищо. Ако я туриш пред единицата – намалява, ако я туриш зад единицата – увеличава. Никакво количество нямаш в нея, но в този зародиш имате динамика. Нулата срещаш в природата, ще ѝ дадеш съвсем друго значение. Двете очи са ненаситни, защо? Числото две е негативно, то е ненаситно. Какво значи две? Човекът на двете е всякога недоволен, кесията винаги му е празна, то иска това, иска онова, 2-те само иска: „Дай, дай, дай“. Детето плаче, оплаква се, тук-там го боли – то е вече числото 2. Сега вие ще кажете: „Защо е така?“ Как трябва да бъде? След като си взел пари, след като отиваш при един човек да вземеш единицата, 1-то е вземаш пари назаем, сърцето ти помага. Обаче, щом дойдеш до 2-те, показва, че туй, което си взел, трябва да го платиш. Взел си един лев, лесно се връща, лесно се плаща. Като дойде до плащането – изваждаш, плащаш. Взел си 2 хиляди лева, и тях лесно може да платиш, но взел си 10, 15, 100 хиляди лева, като дойде до плащането – намериш се в трудно положение. То е числото 2. 1 – вземаш назаем, 2 – плащаш. Щом дойдеш до 2-те, трябва да се плаща, започваш да мислиш какво трябва да се прави. Какво ще правиш? Казва: „Защо ми дойде тази беля на главата“. Че тази беля ти сам си създаде. Що ти трябваха 100, 200 хиляди лева, тия търговски работи? Защо ти трябваше да мислиш, че, като имаш много, ще живееш по-добре? Сега сте недоволни в живота. Двете очи имат числото 2. Очите количествено са 2. По форма очите образуват осморка. Числото 8 е число ненаситно. То е число на недоимък, на недоволство. Човек всякога е недоволен. То е числото 8. Той е песимист. Каквото да му кажеш, казва: „Не върви тази работа“. Казва: „Защо ми е този живот?“ Ум има, казва: „Защо ми е този ум?“ Има здраве, казва: „Защо ми е това здраве?“ Лице има, казва: „Защо ми е това лице?“

Крака има, казва: „Защо ми са тия крака?“ Знае да свири, казва: „Защо ми е туй знание?“ Знае да говори, казва: „Що ми трябва да говоря?“ 8-те ще го направиш на 9. За да излезеш от тази беля, от това недоволство, ще го превърнеш на 9. То е марсианско число. Дойде този с 8, той е страхливец, казва: „Ще изгубя, ще ми се смеят хората, ще ида да уча. Става ли? Какво ще кажат другите?“ Той навсякъде вижда само лошата страна. Тогава той си казва: „Защо Господ създал света така, аз така да се плаша?“ Господ ти дал пълни шишета. Защо ти ги начупи тия шишета и ги нахвърли по двора? Тури ти обуща на краката, ти започна да ходиш с боси крака. Тук се натъкнеш на едно парченце, там се натъкнеш на друго парченце, казваш: „Защо светът е така направен?“ Ти направи този свят така. Ти имаш един език и тръгнеш (да) критикуваш хората – този лош, онзи лош, този крив, онзи крив. Те са парченца от стъклото. За да критикуваш хората, трябва да бъдеш съвършен. Като влезеш в стаята, тогава ги критикувай. Не си давай мнението за хората, защото щом ти си даваш мнението за хората и те ще си дадат мнението за тебе.

Аз веднъж излизам от („Опълченска“) 66, гледам едно голямо куче върви, гледам друго куче, и то голямо, носи една кост. Голямото куче, като се нахвърли върху него, обърна го на гърба. Голямото му казва: „Кой ти позволи тази кост да я вземеш? Тази кост (аз) ще взема“. Като го върдаля, върдаля, пусна го и то избяга. След десетина крачки то срещна друго малко куче, и то носеше една кост. То веднага се нахвърли върху него, обърна го на гърба, казва: „Кой ти позволи тебе?“ Въпросът беше за една кост, разправят се за правото и (дават) заявление да дойде прокурора. Казва: „Нямаш право да носиш тази кост“. Аз се спрях и ги наблюдавам. Гледам едно явление в природата. Обърна го на гърба и казва: „Ти за тази кост пита ли Господа?“ Проповядва му. Като му проповядва към Господа да гледа, гледа надолу, към земята. Обърнал го на гърба и казва: „Трябва да гледаш към Господа“. То взело костта и хич не се обърнало към Господа. Проповядва на другите, казва: „Знаеш, на мене ми проповядваха да гледам към Господа“. То като взе костта на малкото кученце, хич не гледа нагоре. Остана това малкото кученце, като му взеха костта, обърна се, облиза си задницата. Погледах едното куче, погледах другото и разсъждавам. И си казва малкото куче: „Така е светът, нали съм слаб, така ще ме върдалят“. Ако си силен, никой няма да те върдаля. Щом си слаб, ще те върдалят. Разсъжденията в мене са верни. Дали така мислят кучетата, аз не съм авторитет, аз така предполагам, че така мислят. Първото куче, което мисли, е авторитет за себе си. Не се спрях да го питам, можех да го питам, то щеше да ми каже. Можеше да питам и второто куче, има един начин.

Фиг. 1

Да кажем вие имате една болест, предполагам каква е болестта. Вие чувствувате какво е вашето състояние, усещате каква е степента на болката. Как усещате – вие сте авторитет. Аз не може да усещам вашата болка, както вие. Или пък имате приятно чувство. Тази радост, която имате в себе си, аз не може да я чувствувам, предполагам. Всеки от вас е авторитет в себе си и в своите радости, и в своите страдания. Та казвам: Страданията произтичат от числото 2. Щом страдате – имате да давате, щом се радвате – имате да вземате. Едва вече в числото 3, то е на Юпитер, 3 показва достойнство. Домът е създаден на юпитеровско начало. Първо е слънцето, вече го сгодяваме за 2, тогава 123, 3-те е резултат. в трите се осмисля животът. Туй три е турено на котвата. Котвата не е нищо друго, освен единицата, то е бащата, то е правата линия в котвата. Майката – това е хоризонталната прекръстосана линия на котвата. Кръгът отгоре – това е детето, условията, които са дадени за това развитие. Човек му е турил всичките правила. Като погледнете ръката, като погледнете лицето, както са създадени – вие вече имате всичките правила как трябва да постъпите, как трябва да излезете из неблагоприятните условия и как трябва да употребите благоприятните условия, при които се намирате. Нищо не е произволно в живота. Задача ви е дадена. Имаш живот на мъчнотии, то е задача. Ако знаеш как да постъпиш – ще излезеш, за да се справиш с числото 2 на мъчнотиите. Имате 27, но 7 в дадения случай е число на луната, на пълнолуние. Растенията на земята ги регулира месечината, приливите и отливите, кръвообращението се регулират от месечината. Ако месечината в тебе е добре поставена, разбирам, че кръвообращението в тебе става редовно. Щом не става редовно кръвообращението, има повече венозна кръв, то е числото 2. Артериалната кръв – то е числото 7, пълнолунието. Сега аз говоря за 27, то е процес на кръвообращението. Гледам знака в природата как е турен. в природата, ако има плюс, показва, че кръвообращението е добро. Ако има минус – значи отслабва. Трябва да вземете мерки, за да се пази да има равновесие. Ако на линията турите още, вие имате един квадрат, то е числото 4. Числото 4 – то е елемент за мене. Ти се намираш в едно голямо противоречие. Имаш една нива, която трябва да се оре. Казва: „Какво значи 4?“ 4 означава работа, имаш да се бориш.

Тогава имате един такт в музиката 2/4, имате 4/4, 6/4. Как се взема? с такта 3/4 ти предизвикаш едно влияние, с 6/4 друго влияние. с 6/4 предизвикаш влиянието на Венера, то е венерин такт. с 3/4 ще предизвикаш влиянието на Юпитер, 3/4 е юпитериански такт. 7/16 – това е такт на месечината, музикален такт на месечината, или 4/4. Имате 5/4 – то е на Меркурий, търговска работа е 5. Това са философски разсъждения. Музикантите, които дават такт, знаят какво означават. Тактът 3/4 съвсем друг колорит ще даде. Ще даде достойнство на музиката. в такта 6/4 тия ноти ще бъдат съобразни с този такт, ще даде едно вътрешно съдържание, чувствителност в тази музика, да го почувствуваш. Някои казват: „Да почувствуваме“.

Та казвам: Животът е музика сам по себе си. Ти, като музикант, трябва да разбираш тия ходове, да разбираш смисъла на тия ноти. Имаш цяла нота – това е нота на Слънцето. Имаш половина нота – това е нота на месечината. Имаш четвъртина нота – това е нота на Земята. Имаш осмина нота – това е нота на Сатурн Имаш шестнайсетина – това е нота на Венера. Имаш тридесетивторина – това е нота на Юпитер и на месечината съединени. Имаш шестдесетичетвъртина – то е на Венера и на Земята. Така музикантите се спират. Тогава една осминка има недоимък в себе си. в осминката не се изисква много време, по-лесно се свършва работата. Вие казвате: „Да зная големи работи“. Аз да ви кажа: Ти, ако ядеш и не знаеш да ядеш, какво ще стане с тебе? Ти, като туриш една хапка в устата, колко пъти я обръщаш в устата си? Ако са здрави зъбите ти, ти не сдъвчеш тази храна, не туриш музикално толкоз обръщения, какво ще стане с тебе? Музикално колко се дъвчи една храна? Добре сварено жито колко време взема, за да се сдъвчи? Гледали ли сте, колко секунди ти взема да я сдъвчеш хубаво и тогава да я глътнеш? Днес не сдъвчеш добре храната, утре не сдъвчеш добре, после пиеш студена вода, след това топла вода, напука се глечът на зъбите, изпопадат зъбите, тревожиш се за това-онова, не можеш да дъвчеш, зъбите изпопадат, казваш: „Остаряхме, не можем да ядем“. Казвате: „Защо Господ създаде света?“ Ни най-малко света Господ не го създал. Господ създаде да дъвчеш храната си хубаво и никога да не преяждаш. Вие даже не знаете по колко хапки да ядете на едно ядене. Вие ядете безразборно. Аз никога не бих взел 8 хляба, ще взема един или три. Може някой път да взема 6 хляба. Някои имат 6 деца, и те двама – 8, да се пазите. За да ви върви, трябва да дойде още едно дете, да имате 7 деца, а и вие двама – 9. Не считайте, че тия неща са произволни. Преди вас други хора, които не разбираха реда, разбъркаха реда. Един механик, често като прави един автомобил, може да разбърка някои части. Или един цигулар, като нагласява една цигулка, не може да я нагласи добре. Онзи цигулар, който нагласява, знае добре да я нагласи четирите струни, ще я нагласи хубаво. Който не може да я нагласи, вземеш, за да свириш, но струните не са нагласени хубаво. Ако я дадеш на един добър музикант, той веднага ще я нагласи. На една цигулка, не добре нагласена, не можеш да свириш добре. Добре ли е нагласена, можеш да свириш.

Хубаво, вие имате един ум, имате едно сърце, имате една воля, значи три подразделения. Тройката е на Юпитер, достойнството на човека. Че има ум, чувства, воля или тяло, значи има с какво да разполага. Ако не можеш да се ползуваш от ума, ако не можеш да се ползуваш от сърцето – то е двойката. Като дойде волята, ще оправи работата. Ако кажем, че човек не знае как да се справи с ценностите, подразбираме числото 2. Числото 2 – то е едно нажежено желязо. Ти, ако не разбираш закона, може да пипнеш, да си изгориш ръката. Числото 2 винаги взема, не дава. Туй, което те изгаря, е числото 2. Имаш каквато и да е несрета в живота си, това е числото 2. То винаги взема. То може да е нагорещено или може да е някой чук, то е числото 2. Ти ще бъдеш внимателен, когато се справяш с условията, които влизат в негативната страна на живота.

Да допуснем сега, че някои вас ви обиди. Как трябва да се справите? Ако си силен, вземи, че го набий. Казвате: „Не го бий“. Ако си силен, набий го хубаво, музикално дай му един урок. Ако си слаб, играй ролята на един тъпан, като те бият. в музиката тъпанът дава тон на целия оркестър. Той е негативен, като го ударят, казва: „Бум“. Бият те като тъпан. Тъпанът иска ли много? Той не е като първа или като втора цигулка, или (като) другите, пискливите. Като го ударят – един-два тона и после си мълчи. Някои питат: „Защо трябва тъпан?“ Тъпанът дава тон на оркестъра. Като каже тъпанът „бум“, първа и втора цигулка се въодушевяват. Тъпанът въодушевява нещата в себе си.

Та казвам: в живота, ако носът ти е два сантиметра, ще се молиш на Бога да го проточи, да го направи три сантиметра. Като е три сантиметра, ти ще излезеш из областта на страданието. Влизаш там, дето всеки зачита правото. Щом си в числото 2, навсякъде ще имаш противоречия. Не че хората те мразят на земята, но навсякъде ще имаш противоречия на земята. Противоречията са неорганизиран свят, който тепърва трябва да се организира. Казваме: „Негативен“. Под думата „негативен“, разбираме една неорганизирана материя. Под думата „три“, разбираме – влизаш в един свят, дето започва да се организира, умът взема участие, сърцето взема участие и тялото взема участие. в един неорганизиран свят имаш чувства, желаеш нещо, казваш: „Да имам пари“. Вземеш билет от лотария, не ти върви. Избираш само моментите. Ако разбирате, може да спечелите. Взех, казва, билет, но не спечелих. Аз зная, че когато той е купил билета, времето е било 2. Някой път взел една четвъртинка, някой взел една половинка от билета, някой взел един цял билет, но ако вземеш цял билет на числото 2 – нищо няма да спечелиш. Може да е 8 часа, или 8 минути, или 8 секунди – те ще развалят работата. Когато вземаш билет, да не е осмата секунда, да не е 8 часа, да не е 8 минути, защото нищо няма да вземеш. Ако започнеш една работа, нищо няма да стане от тебе, не върви. Ще кажете вие: „Защо е така?“ Ще ви кажа защо е така. Зимата е четири, пролетта е първа, второ е лятото, трета е есента, зимата е четвърта. По какво се отличава? в зимата имате вътрешна работа в къщи. Отвън условия няма, всичко е покрито със сняг. Ако зимно време искаш да ореш и да сееш, то е невъзможно. Но зимно време можеш да имаш един хубав обяд, може да имаш една хубаво отоплена стая, то е вътрешен живот. Зимно време може да го направиш красив, а пролетно време е друго. Сега разглеждам живота, зависи какъв знаменател вземам. Ако човек разбира живота тъй, както Бог го създал, ако вървим по великия Божи закон, няма да имаме противоречия. Ние сме числото 2, Бог е единица. Нашата воля влиза в стълкновение с Божията воля, нашият ум влиза в стълкновение с Божия ум, нашето сърце влиза в стълкновение с Божието сърце, и тялото ни влиза в стълкновение с тялото на природата. Тогава как ще вървите? Значи умът на всеки един от вас трябва да дойде в съгласие с онова, разумното в природата. Трябва да виждаш онова, разумното, което съществува в природата. Тази разумност, това е Бог, Който се проявява. Някой път правиш нещо, нещо ти казва: „Недей“. Аз съм срещал и хиляди хора са ми разправяли своята опитност и всеки, който не е послушал онова, което вътре му е говорило, винаги пострадвал. Някой музикант, когато работи по музиката, нещо му казва да тури някой тон. Ако той се съгласи, ще му върви. Някой път иска да го тури другояче, по своему. Защото, когато искам да се освободя от някоя мъчнотия в света, аз се уча да вземам тона до. Основен тон съществува в природата. Когато някой път проверявам една песен, отивам в природата, да видя съществува ли в природата или не, дали е добре копирана или не. Някой път проверявам такта в природата. Природата има свой такт, свой ритъм. Ние имаме 72 удара на сърцето. Сърцето е един такт, без удар е то. Първото число 7 – то е пълнолуние. Когато луната има хубаво влияние, 2-те, негативната страна, е добре застъпена. Много пъти изобилието не е организирано. Богат е този човек, но не знае как да употреби това богатство. Даровито е това дете, но не го праща в училище, не му дава материал да учи, остава недоразвито. Някой път човек е религиозен, но недоразвит религиозен. Те мислят, (че) това е религия да знаеш три пъти на ден да седнеш, да коленичиш, да се молиш. То е вече една поза. Но да знаеш как да съпоставиш ума си, да знаеш как да съпоставиш сърцето си, да знаеш как да съпоставиш тялото си в природата – то е религия. То е педагогика, то е възпитание. Тогава, ако аз зная как да се съпоставя с окръжаващата среда, с хората зная как да се съпоставя – всичко ще върви добре.

Вие искате по някой път да умрете, да се освободите. УМИРА. Но знаеш ли какво значи „умира“? То е търговска работа. Тя има пет букви. Ти накараш свинята да умре, но то е търговска работа, за да ѝ вземеш мазнината. Ти искаш да умреш, да продадеш нещо от себе си. Хубаво е да умреш, но какво ще ти дадат? Ако имаш една пчела, как ще спечелиш от нея? Или ако имаш една свиня, какво ще спечелиш от нея? Под думата „умиране“ всякога разбираме, че искаш да излезеш из мъчнотиите. Когато един човек се намира в мъчнотии, които не може да разреши, казва: „Да умра, да се освободя, да се свърши“. Но ще се свърши фирмата, ще фалираш, ще изиграеш своите кредитори. Казват: „Вземал си, вземал си, на един – десет, на друг – 2, свършваш, то не е честно“. Природата не обича такива работи. Ти ще ликвидираш честно. Какво си взел – ще го върнеш и без никакъв дълг ще останеш. Говорят за карма. Законът на кармата е умиране. Умирал си, не си плащал, казваш: „Каква е моята карма?“ Миналата карма е много тежка, понеже си вземал и не си плащал. Пък сега ще трябва да започнеш да плащаш. Ще мислиш добре, ще чувствуваш добре, ще постъпваш добре. Трябва да вярваме в Бога, за да ликвидираме със своята карма. Защо трябва да живеем? За да изплатим дълговете. След като платиш дълговете, ти ще бъдеш свободен. Някои говорят за свобода. Ти не можеш да бъдеш свободен, докато не си платиш дълга. Или другояче казано: не можеш да живееш добре, докато в тебе не се организира умът, докато не се организира сърцето ти и тялото ти тъй, че да отговаря и във всеки момент да знаеш как да постъпиш. Да си бърз в решенията си.

Фиг. 2

Втората котва има съвсем друг смисъл. Първата котва освобождава. Втората котва е на работа. Тази котва е дигната. Първата котва е път на освобождение, а пък втората котва, както е направена, е за движение. Имате образуван един квадрат. Има закони на силите в природата, които действуват. Тази котва е емблема, тя показва пътя на ония сили в природата, които действуват. Котвата показва направлението на ония сили в природата, които действуват – силите на ума, силите на сърцето и силите на тялото. Ако вземете кръста, първата линия показва положителните сили, които работят и преодоляват мъчнотиите. Туй са негативните сили, които трябва да се преодолеят. Негативните сили вървят тук и трябва да знаеш закона как да се справиш с тях. Имаш един дълг, казваш: „Какво трябва да правя с този дълг?“ Ще го платиш. За да го платиш, ще работиш някъде. Като идеш при своя кредитор, ще му кажеш сладки думи, ще образуваш приятелство. Той започне да се колебае. Ще оставиш доверие да има в тебе. Или другояче казано: ние, съвременните хора, трябва (да) възстановим доверието, което сме имали едно време. Господ едно време имал доверие в нас. Сега като ни гледа Господ, колкото и да е благ, казва: „Не вярват“. Той търпи, търпи и казва: „Не вярват“. Ще те срещне някъде и ще ти каже: „Къде вървиш така по този път?“ Ще се върнеш назад. – „Аз не искам“. Ще се върнеш. Ако не искаш да ме слушаш, веднага ще ти създаде една мъчнотия. Ще ти даде болест, ще ти се счупи крака, без пари ще останеш, без къща ще останеш, ще ти създаде хиляди нещастия на главата. Какво ще се бориш сега, върни се назад, какво ще ти коства?

Тук, в нас, българите още не са научени на ред и порядък. в Америка е определено откъде да вървиш, откъде да се връщаш. Ако си влязъл в противната страна, стражарят ще ти каже. Ако направиш най-малкото възражение, веднага ще ти каже: „Който е дошъл в Америка, трябва да се подчинява на законите“. Стражарят е 6 стъпки висок и с едната си ръка дига 75 килограма. Казва: „Ти трябва да се подчиниш“. Онзи, който иска да се бори с природата, тя е онзи стражар, който те хване и казва: „Слушай, на другата страна ще вървиш, отляво със сърцето, отдясно с ума“. Отиваш, връщаш се. Тук, в България, как е? Като отиваш на работа, накъде вървиш? Надясно с ума, наляво като се връщаш. Винаги страданията показват, че ти си се върнал. Радостта винаги показва, че ти си излязъл. Защото пчелата, като излезе и като влезе в света вътре, излезе от дома и се радва на соковете, които намерила, гледа да стигне до дома си, връща се по пътя. Като се върне, онова, което събрала от цветята, го поставя в килиите. Като постави излишното, което взела, усеща една радост. Ние гледаме пчелите, но трябва да имаме същото чувство. Като си натоварен с едно Божие благо, като задържиш онова, което ти е необходимо за те бе, другото ще го туриш в Божествения кошер, в Божественото съкровище. То е доброто, то е дихарма. Ако ти играеш ролята на един бръмбар, бръмбарът, като излезе, казва: „Брън“. Излиза и влиза, но нищо не донася той. Казва: „На работа всичките“, свири им той, музикант е. Всичките бръмбари свирят, цял оркестър образуват. Те са най-добрите музиканти в кошера. Понеже ядели меда, били непотребни. Колко са те? 400, 500 търтеи, колко ще изядат? Един кошер има близо 20-30 хиляди пчели, 400 бръмбари-музиканти не може ли те да ги издържат? 30 хиляди пчели, един оркестър от 400 души на място е. Защо ще ги избиват? Не избивайте вашите бръмбари! Нито един бръмбар не избивайте, вие имате бръмбари. Казвате: „Имам един бръмбар“. Благодари, не го убивай. Този бръмбар е на място. Но тези бръмбари трябва да въодушевяват ония работници-пчелици, те отиват и се връщат от работа.

Аз искам да прекарам една нова мисъл. Сутрин, като станете, да знаете, че всеки ден носи едно богатство. Знаете ли какво богатство носи всеки ден? Аз, като излизам, навсякъде се радвам в природата – разхвърлени камъни, треви, цветя, виждам неща, които мен ме радват. Виждам онази разумност, която съществува скрита в природата. Някой казва: „Какво гледаш?“ Гледам тия камъчета разхвърлени, но виждам бъдещите възможности, които съществуват в природата. Някой път срещам някой човек, който ме пита: „Я ми кажи, какви недостатъци имам?“ Казвам: Аз с недостатъци не се занимавам. За мене недостатъци в природата не съществуват. За мене съществува една неорганизирана материя, която трябва да се организира. То са възможности, то са условия. Погрешката е там, че тази материя не се организира. Ти чакаш някой друг да организира работата. Ти ще се завземеш. Онзи, който организира добре, пробужда в тебе. Искаш да пееш – пей. Искаш да ядеш – яж. Искаш да спиш – спи. Искаш да станеш – стани. Искаш да ходиш – ходи. Искаш да седнеш – седни. Искаш бързо да вървиш – върви. Всичко върши, каквото искаш и не бъдете еднообразни. Вървиш бързо, после полека искаш да вървиш. в тебе има нещо разумно. Слушай командата. Имаш един полковник, той дава ход. Нали в музиката има бързи тактове, класически тактове. Слушайте командата. Тия работи са необходими. Някой път вие заболеете. То е числото 2. Ще го измените на 3. При числото 2 умът работи и сърцето работи, но волята ти не работи. Тури волята на работа. Гледал съм, някой дойде, който е болен, казва: „Много ме боли коремът?“ Казвам: Ще вземеш рициново масло. – „Ще оздравея ли?“ – Не ме питай за това. Не питай дали ще оздравееш, но вземи рициново масло, тури го в действие. Не питай дали ще оздравееш или не. То е друг въпрос. Ти, след като вземеш рициновото масло, ще видиш. Или боли те коремът, вземи топла вода, лъжичка по лъжичка. Аз, когато пия вода, вземам три по три лъжички, спирам се. Три пъти по три, почивам и пак вземам. Три лъжички топла вода и почивам 3. Искам водата да я направя динамична. Вие не трябва да правите този опит, аз изяснявам само работата. Три потика давам с числото 3 излизам от онази, неорганизираната материя, от едно безизходно положение. Щом вляза в числото 3, първите лъчи на слънцето изгряват, има какво да работиш. Тази слънчева светлина ти ще употребиш за своя полза. Ако знаеш как да събереш слънчевите лъчи и да ги пречупиш, ще доставиш топлина на себе си. Ако разбираш законите на топлината, водата ще туриш на работа, парата също. Ще направиш едно голямо колело, ще започне да се движи твоето колело. Ние, като възприемем светлината, ще накараме нашия ум да работи. Като съберем светлината, ще накараме нашето сърце да работи. Като знаем как от светлината да образуваме нашата сила на тялото, тялото ще турим в движение. То е процес Светлината, топлината и силата дават едно постоянно движение. Когато казваме, че мислим добре, значи да възприемем добре светлината. Когато казваме за себе си, че трябва да чувствуваме добре, трябва да възприемем топлината. Когато казваме да постъпваме добре, трябва да се образува силата в нас. Светлината, топлината и силата вече дават една правилна посока на движението. Движението аз, човекът, ще употребя за едно благо в моя живот. Ако нямам една светла мисъл, едно топло чувство и една добра постъпка, силата не може да се прояви. Бог всякога отговаря на една светла мисъл, на едно топло чувство и на една добра воля. Всякога, няма изключение. Но когато имам един дисонанс в ума си, когато имам един дисонанс в сърцето си и във в олята си, веднага закъсняваме. Тогава казвам: Ако причината е в ума, Господ няма да ти отговори дотогава, докато не координираш ума си с Божия ум. Ако причината е в сърцето, Господ няма да ти отговори, докато не координираш сърцето си с Божието сърце. Ако причината е във в олята ти, Господ няма да ти отговори, докато не координираш своята воля с Божията воля. Той е съвършеният живот. На земята всинца можем да бъдем съвършени, щастливи, здрави, всичко можем да постигнем. Само такт се изисква. Ще проточите носа си. Няма да искате носът ви да бъде 8 сантиметра. На някои от вас е потребен нос от 6 сантиметра, за да облагородите чувствата. На някои от вас е нужен нос от 5 сантиметра, за да станете по-практични. На някои е потребен от 3 сантиметра, за да станете по-благи. Някои имат големи носове, имат големи навици. 3 сантиметра нос е малък в съотношение, той ще те тури в дълг. 7 сантиметра ще те научи да почиваш. Ако искаш да бъдеш християнин, 6 деня ще работиш, 7 ще почиваш. Ти, като имаш 7 сантиметра нос, ще искаш всички хора да работят, пък ти да почиваш. Ако имаш нос от 2 сантиметра, работите ще бъдат недовършени. Туй ще започнеш, онова ще започнеш. Някой път 2 сантиметра широчина на носа препятствува. Трябва да се изкара носа от 2 сантиметра. Ако имате един нос от 1 сантиметър широк, нищо не върви. И един и половина не върви. Два сантиметра върви, но се трябва да надминава двата с един-два милиметра. Като направиш една постъпка, ще се влоши работата. Като постъпиш, както природата изисква, ти чувствуваш една радост в себе си. Щом имаш едно недоволство в себе си, значи направил си една погрешка. Всичките погрешки в живота трябва да се изправят. Всички сте дошли много малки погрешки да поправяте. Някой има малка, микроскопическа погрешка на ума. Някой има малка, микроскопическа погрешка на сърцето. Някой има малка, микроскопическа погрешка на волята. Някои имате някои добродетели и не ги туряте на работа. Гледам, мнозина от вас биха станали добри музиканти. Вие гледате, че пари не дават. Не е въпросът за пари. Ти ще пееш, парите отпосле ще дойдат. Имаш едно религиозно чувство, казваш: „Ще ида да се моля“. Ти разбираш ли какво нещо е молитва? Да се моли човек, значи да се научи да говори. Онзи, който се моли и не знае съдържанието на всека дума, не знае да се моли. Да намериш тайната на всяка дума. То е да знаеш да произнесеш една дума. Ти си вече царски син.

Веднъж (на) мене ми направи впечатление. в 14-та година срещат едного, искат му личната карта. Той си обърна края на ревера на палтото и го показа. Ако не си покаже под палтото, хайде в участъка. И друг може да покаже, но няма нищо. Трябва да има нещо написано на палтото отдолу. Като дойдеш, ще обърнеш ума си, ще обърнеш сърцето си, ще обърнеш и тялото си и ще покажеш, че си упълномощен. Всеки трябва да носи своята карта. Всеки си има по една карта. Всеки ден трябва да знаете как може да влезете в ония течения, които съществуват в природата. Искаш влиянието на Венера, една планета, която Бог турил. Течение има. Ти ще се потопиш в тия течения. Ти искаш да се умиеш, ще влезеш в реката вътре. Ти искаш хляб, ще идеш при хлебаря или ще идеш в ония градини, дето има плодове, или в ония места, дето има зряло жито. Трябва да влезем в ония течения, които ще ни доставят онова, което желаем. Трябва да влезем в света на светлината, за да възприемем оная светлина, която е необходима за мозъка. Трябва да влезем в света на любовта, да възприемем оная топлина, която любовта дава за сърцето. Най-после трябва да влезем в света на истината, за да възприемем силата. Три течения са това, в които всеки ден трябва да се потопяваме. Да се потопяваш в Божията любов и да възприемеш онова, което ти е потребно. Да се потопиш в Божията мъдрост и да вземеш онова, което ти е потребно. Да се потопиш в Божията истина и да възприемеш онова, което ти е потребно. Всеки ден туй трябва да го правиш. И десет пъти, ако го правиш, няма да ти бъде зле. Най-малко два-три пъти да се потопяваш.

Та казвам: Всички може да работите. Туй, каквото сте разбрали, приложете го. От мъчнотиите, които сега имате – сърдечни, умствени и волеви, всичко туй поне 25 % ще ликвидирате. Ще останат 75% да работите за бъдеще. В този живот, ако ликвидирате с 25%, то е постижение. 25 % е лихва. То е постижение. На сто сега дават 4-5 лева. 25% не е малко. Прилагайте! Турете очите си на работа, турете носа си на работа, турете ръцете, краката си на работа, сърцето си турете на работа. Да не остане нито една частица да не работи. Всичко в нас да бъде на работа.

Има ли време малко за музика? Да изпеем „Цветята цъфтяха“. Какъв такт има тя? 4/4. /Изпяхме песента/.

Мнозина съжалявате, че не може да пеете. Трябва да започнете. Едва сега хората се учат да пеят. Много добри певци в света няма сега. Премерено, много малко добри певци има в света. Че всички пеят. Казва: „Аз не мога да пея добре“. Всеки, който пее, то е крачка напред, излиза вече из тази, неорганизираната материя. Започва да мисли. Неприятно ти е, попей си. Ако сам не пееш, слушай ония, които пеят. Като минаваш, слушай някой щурец, някой славей, някой кошер. Всичко онова, което носи музикалност, слушай. Някой човек говори сладко, слушай, музикалност има в този говор. Онова постижение, което искаш в света, ще дойде. Специалисти са хората. Вие сега сте турили мисълта: „Остаряхме, остаряхме“. Като сте остарели, ако сте поумнели – хубаво. Ако сте остарели и добри сте станали – добре е. Ако сте остарели и силни сте станали – добре е. Но ако човек остарява, и не поумнява, и добър не става, и силен не става – защо му е такава старост? То е числото 8. Подмладяването е работа. Старият вече направил една сметка какво ще спечели, той помага на младите. Едни от вас трябва да дават поощрение. Сега не да станете преждевременно критици. Казвате: „Той не пее хубаво“. Кое е хубавото пеене? Сега в тази песен се взема много високо. Защо? Не може ли да се пее по друг начин? От коя нота започва сол? Значи цветята цъфнали.

Има една музика, тя е музика на живота. И аз трябва да пея някому. Трябва да има кому да пееш. За да пея, най-първо трябва да има въздух, трябва да има светлина, трябва да има топлина, трябва да има някои предмети, които да ни въодушевяват. Щом няма тия условия, аз съм затворен в себе си. Сега някой певец пее за пари. То е един символ. Но трябва да пееш за живота. Ако ви дадат една тема да направите една песен за живота, как ще я направите? Да изпеете „Аз искам да живея“. Или да изпеете „Аз ще живея“. Коя форма ще турим да отива най-добре? /Учителят го изпя няколко пъти/. Някой път се затваря гърлото. Трябва да се пее, да ми се каже: „Какво трябва да работя?“ Затваря се гърлото, има пакостници, които затварят гърлото. Речеш да пееш, не можеш да пееш. Ще пееш, докато се отвори гърлото. /Учителят пак пя „Искам да живея“/. Англичаните казват: „Към“. Значи „ела“. Искаме нещо да дойде в нас, но трябва да го привлечем, за да дойде това. До 22 да направим едно упражнение, само един модел на пеенето. То е малък мотив. Да излезем от еднообразието. Някой път казвате: „Това е казано, онова е казано“. Много работи са казани. /Учителят пее „ии-ии“/. И-то показва движение. Искам, значи тръгнал той. Искането е навсякъде, и напред, и назад, и нагоре, и надолу, и надясно, и наляво, навсякъде, 6 посоки. Имате 6, то е любовта 6-то е Венера. Любовта ще ти даде постижение. Щом имате 6, очаквате да получите. Не избирайте само ляво и дясно, то е трудно положение.

Целият живот е съграден върху 4/4 и 3/4. Музикални тактове са това. 4/4 е основата, 3/4 е Бог.

Отче наш

22 лекция, държана на 12 март, 1941 год., 5 ч.с, София – Изгрев

Категории