Словото

НАБЛЮДЕНИЕ И ИНТУИЦИЯ

НАБЛЮДЕНИЕ И ИНТУИЦИЯ

5 часа сутринта

Отче наш

За идущия път пишете една тема: „Защо вярвам и защо се съмнявам“.

В живота има известни процеси, които всички хора наблюдават, но не могат да направят една връзка между процесите, които стават. Например вие сте гладен. И веднага наблюдавате това, което ви най-много интересува. Наблюдението почва с яденето. Искате да ядете и наблюдавате. Наблюдавате най-напред паницата; после наблюдавате дали има масълце в яденето; после дали месото е печено; после ще наблюдавате соса, който е турен, после хляба и след като направиш този преглед, пристъпваш към опита. Отчупваш едно парче от хляба и почваш да ядеш. След това гребваш супата с лъжицата. Ако наблюдаваш психологически по лицето на човека, можеш да познаеш дали супата е хубава или не. Ако тя не е вкусна, ще видиш свиване на веждите, при второто меню пак, […] тогава ще наблюдаваш лицето. И психологически ти пак можеш да съдиш, какъв е готвачът. После, наблюдаваш гостилницата и съдиш за него.

Някой ще каже: „Това е проста работа.“ Не е проста работа. Един човек, който може да наблюдава яденето си, той може да наблюдава и другите работи. Правете разни наблюдения. Например искате да направите разходка. Поглеждате времето, виждате дали има облаци, вятъра и прочие. И ако има, вие казвате: „Не е хубаво времето сега за разходка.“ А ако времето е благоприятно, вземате си дрехата и излизате. Но онзи, който не разбира, може да се излъже. Времето може да е хубаво, но после да ви излъже. Възможно е в гостилницата супата да е хубава, но възможно е да ви излъже готвачът и последното меню да не е много хубаво. А възможно е и обратното: супата да не е много хубава, но последното меню да поправи работата. Същото може да стане и при екскурзията, отначало времето е хубаво, после вали дъжд и се върнете наквасен.

Фиг. 1

А дълбокият наблюдател в природата, той знае процесите. Той Трябва да знае един процес, който започва, ще бъде ли праволинеен – А, или криволинеен – Б, или неправилен – Д. Някои казват: „Не си криви душата.“ Когато радиусите са еднакво отдалечени, този процес е правилен. Когато около центъра има различни радиуси, различни по дължина, тогава казваме, че има известна дисхармония.

Фиг. 2

В какво седи престъплението? В едновременното действие на две противоположни сили. Допуснете, че имате център А. Представете си, това представлява една съвременна каса, пълна с злато. Представете си, че тази каса има магнетическа сила, която ви привлича. Да кажем, че А е касиера, който отива към касата С. След това касата се подвижва към мястото g и после се връща към центъра А. Значи, той взел тези пари и касата се връща. Това е един кръг. Образува се една крива линия, незавършен кръг. Но кога едно действие може да стане неестествено? Допуснете, че у този касиер се зароди едно друго желание, да излезе в друг един кръг – f. Да кажем, че иска да иде в странство, обаче не му достигат парите, не е спестил, няма достатъчно. Но има силно желание да направи разходка, иска да вземе назаем от тук от там. И най-после той започва да се разговаря с касата. От касата задига 400-500 хиляди лева, като излиза от вътрешния кръг на касата и отива в другия кръг f и не се връща. Това наричам престъпление. След това банката може да прати свои детективи. Но това лице прескача в друга страна. Тези детективи се връщат и този човек си прави своята разходка в странство.

За такова поведение се казва, че не е морално. Или ние казваме, че такива системи, методи не са разумни. Разумността в тях е слаба. Такива действия стават в един свят, в който разумността е слаба и дето има незавършени характери и тогава има престъпления, наречени неразумни или престъпници. Но и в природата съществуват известни отклонения, когато известен процес вътре в природата е неестествен, нехармоничен, той се отразява и в растежа на тялото, после в облагородяването на сърдцето и в развитието на ума. Има неестествени процеси засега: или тялото, или човешкото сърдце, или човешкият ум. Рекох, когато се образува известен морал вътре в природата, ние подразбираме, че моралът трябва да съдействува за човешкия растеж. Под думата морал подразбираме ония условия, при които човек може да се развива правилно. В природата най-първо наблюдаваме дали някои процеси са естествени или има някакви отклонения. Ако има малки отклонения, може да се отдалечите от този правилен път, по който може да вървите.

Допуснете, че вие сте един естественик или някой ветеринарен лекар и трябва да ходите да преглеждате говедата, които ще се колят. Трябва да определите кои говеда ще бъдат за заколване и кои не. Питам, каква ще бъде вашата отговорност като лекар? Някой път лекарят може да прокара и болните говеда. Някой път касапинът може да намаже колата на лекаря с масло и тогава болните говеда стават здрави говеда. А, ако не плати някой път, тогава и здравите говеда болни стават. Това са човешки понятия. Обаче, ако лекарят има убеждение, какво трябва да бъде неговото поведение? До где се простира неговата власт? Да кажем, че той прегледа сто говеда и има съзнание, че тези говеда не трябва да се колят. Какво трябва да прави? Вие ще кажете: „Труден въпрос!“ Да допуснем друго: имате 10 души престъпници, които са осъдени на смъртно наказание. Да допуснем, че тяхното смъртно наказание зависи от лекаря, защото когато някой престъпник е болен, трябва да го лекуват, не могат да го накажат. Здрав трябва да бъде престъпникът, за да се накаже. Какво трябва да направи лекарят с тези 10 престъпника? На хората човешка мас не им трябва. Тези хора, ако ги убият, ще ги заровят.

Аз привеждам тези примери, за да ви наведа на следното, а именно, че по някой път може да разсъждавате и тези разсъждения да нямат никаква връзка. Например вие сте лекар и казвате: „Ще позволя да заколят тези говеда.“ На тези хора им трябва мас да явят. Вие сте лекар и викат ви да определите дали някои хора са здрави или не. Вие може да кажете: „Аз светът няма да го оправям.“ Вие светът нито ще го оправите, нито ще го развалите. Но какво може да направите в света, ако направите една лоша постъпка? Ако нито може да оправите света, нито може да го развалите, тогава защо ще ви обвиняват хората за вашите лоши постъпки?

Един престъпник може да има отношение най-първо към самия човек. Най-първо моралът има отношение известно, което се отнася лично до самия човек. После има морал, който се отнася до обществото, до другите хора. Следователно, някои от постъпките могат да бъдат вредни и за самите нас; а някои постъпки могат да повреждат и обществото. Има закон, който гласи: Всеки един човек, който не живее добре за себе си, не може да живее добре и за обществото. И обратното е вярно: Който може да живее за себе си добре, той да живее добре и за обществото. Това са прави заключения. Някои считат, че човек, щом спрямо своите постъпва добре, той е морален, а спрямо себе си може да постъпва както си иска. Въпросът за Бога не оправя света. Държавата си има свои закони, които тя нарежда. Но и всеки баща и всека майка, има закон в семейството. Например, когато детето престъпи нещо, майката нарежда закон, да се накаже това дете. Държавата няма закон, по който да се накаже това дете. Но в къщата има такъв закон. Питам, държавата меси ли се в тези разпореждания на майката? И в природата има същите правила. Също така можеш да бъдеш радостен или песимист, можеш да вярваш или не да вярваш; природата седи и те гледа. Да допуснем, че не вярваш, това значи, че си с затворени прозорци. Природата казва: „Много добре.“ Или пък казваш: „Аз вярвам.“ Тогава природата пак казва: „Много добре.“ Това значи, че си отворил прозорците си. И тогава си по-щастлив. Някой казва: „Не вярвам.“ Тогава рекох: В такъв случай си с затворени прозорци. Някой казва: „Аз се радвам.“ Тогава рекох: „Ти си с отворени прозорци.“

Вие трябва да направите известни наблюдения, които са естествени. Има известни ваши разположения, които са лични. Тях не ги смесвайте с онези, великите, истински процеси. Първите са детински работи. Ти мислиш, че като носиш една капка, че като кажеш една дума, ти си голям фактор. Ти казваш: „Знаете ли, че като падне капката на земята, какво ще стане?“ Не, тя пада и нищо не става. Следователно, вие сте като малките деца. Най-напред вярвате, че малката капка може да помете всичко. И като не стане, идва разочарованието. Няма възможност в една капка да помете света. Един учен човек математически може да изчисли, че в тази капка има толкоз скрита енергия, че тя може да помете цялата земя. Това може да стане, но в коя лаборатория той ще развие тази енергия? Енергията, скрита в тази капка, може да кара за 10 години всички машини по целия свят. Ако аз вярвам в това, какво губя? Докато вярвам в това, то е вярно; а щом престана да вярвам, не е вярно. Докато вярвате, че от тук до Слънцето има 93 милиона мили, така е. Но щом престанете да вярвате, не е вярно.

Има и друг метод за наблюдение. Има начини, по които може да познаете дали нещо е вярно или не. Например някой ви каже нещо. Отначало може то да ви се види чудновато. Толкова невероятно ви се вижда, че ви изглежда за смешно. Има един закон, по който може да познаете дали е вярно това, което ви говори някой човек или не. Някой път, като слушате човека, няма раздвояване във вашето съзнание. Вие сте спокоен, тогаз това, което този човек говори, е вярно. Ако има раздвояване в съзнанието ви и не сте спокоен, тогаз това не е вярно.

Във вестниците имаше един случай за един диригент на опера. Той казва на оркестъра: „Свирете погребален марш“. Те не искат, а той настоява, и като изсвириха до края погребалния марш, той паднал и умрял. И казват, че той е предчувствувал, че ще умре. Дядо Ради в село Николаевка, Варненско бил на 80-90 години. Старият вика свещеник да го пречисти. Дядото си запалил лулата и пуши и казал на свещеника: „Аз съм пътник. Искам да ме пречистиш.“ Свещеникът му се изсмял, но го пречистил и отива до вратата, обръща се и вижда, че дядото е умрял.

Има вътрешен процес на интуиция, която ще ви покаже истинския път на вашето развитие. Та в наблюдението взема участие обективният ум. Там нещата са верни или неверни. Обаче в интуицията всички неща, които ние изследваме, са верни. Там не са научни нещата, но знаеш, че нещо така ще бъде. Някой те пита: „Кой ти е казал това?“ Ти казваш: „Никой не ми е казал, обаче чувствам, че тази работа така ще бъде.“

Това чувство на интуицията го имате, дайте му място да расте. В бъдеще новата култура ще зависи от това чувство. Интуицията ще даде правило как да постъпвате и ако имате това вътрешно чувство, ще го приложите. Чрез него всички нещастия могат да се предотвратят.

Не е въпрос само човек да свърши с диплом. Защото и природата дава диплом. Тя всякога дава диплом. Тя развива у човека някоя дарба и винаги се грижи за дарбата, която дава. Тя развива в човека някоя сила и винаги се грижи за тази сила, която развива. Давид казва: „В грях ме зачна майка ми.“ Заченатите неща в грях са човешки. Но ако има зачатие в грях, има зачатие и без грях. Това е там, дето интуицията се проявява.

X, Y, Z. Тези три букви се считат за неизвестни. Обаче как е станало X? Ако продължим тези криви линии, то те ще се обърнат в противоположна страна. Лявата ръкавица не става на дясната ръка. Но ако я обърнете наопаки, може да я турите на дясната си ръка. Значи някой път, за да направите нещата възможни, трябва да ги обърнете. Казват: „Обърна му ума.“ Имаш две ръкавици на дясната ръка. Студено е. Обърни едната ръкавица, за да туриш и двете ръкавици на ръцете си. Има ли тук някое престъпление? Не. Стига да топлят. Ако вие обърнете някои панталони наопаки, не може ли да ги облечете? Какво ще се случи от това? В човека има известно суеверие и той се пита какво ще се случи.

Един разбойник откраднал чифт волове. С това той обърнал ръкавицата наопаки. А вие го уплашвате, вземате воловете и ги връщате на стопанина. Значи, вие сте обърнали обърнатата ръкавица наопаки. Т.е. докарали сте я в нормално положение. При сегашното живеене много от нашите мисли и желания трябва да бъдат превърнати. Човек трябва да мине през много опитности и за да мине тази опитност, трябва да мине известен курс. Всека наука, каквато и да е, трябва да има едно приложение вътре в душата. Какъвто и клон от науката да учите, гледайте да използувате това. Например изучавате естествените науки, изучавате вълка. Какво може да се ползувате от вълка? У вълка има една отлична черта: голямо постоянство, после е демократичен, после живее от ден на ден с вяра, не трупа. Не може да го обвини някой, че е голям банкер, че складира някъде. Или да кажем, че изучавате лисицата. У нея има известна стратегия. Тя е обърнала голямо внимание на своя […]. Тя ще си мръдне опашката насам нататък и с това предизвика кучетата. Нейната тънка муцуна показва, че има интелигентност и тя си играе с кучетата. Кое е свойственото на свинята? Че тя знае да оре. Ти ще черпиш сили от всяко едно животно. Щом почнеш да мислиш за вълка, можеш да усвоиш някоя негова отлична черта, например постоянството. Като помислиш за лисицата, можеш да усвоиш някоя нейна черта схватливост и съобразителност. И биволът казва: „Не струва да се смущаваш, влез в калта и се намажи, малко може да не е толкова благородно, но така се освобождаваш от мухите.“ От биволите ще вземеш отлична наука. Ако искаш да бъдеш търпелив, наблюдавай биволите. Някой път си неразположен. Щом почнеш да мислиш за биволите, ще добиеш спокойствие. Ако искаш да бъдеш търпелив, хубаво е да мислиш за тези работи. Това успокоява. Също така е хубаво да мислиш и за овцете. Да кажем, че си нетърпелив, представи си, че имаш хиляда овце. Ти си с кривака на рамото, овцете са отпред, ти подир тях. Един час ако така размислиш, ти ще имаш резултат. Мисли за воловете, биволите, овцете и ще добиеш търпение. Това е за добиване на пасивното търпение.

Или някой път наклади огън в къщи, с дъбови дърва. Почни да се грееш и ще станеш търпелив. Огънят казва: „За да бъде човек търпелив, човек трябва да жертва.“ След като се нагрееш на огъня, ще станеш и ще се разходиш в къщи. В екскурзиите, които сме правили, кладенето на огън, варенето на вода, това са методи, за да се образува търпението. Та някой от вас, който е станал много нетърпелив, специално ще накладе огън за търпението. Ще вложиш тази идея и след това седни и си попей, това ще бъде огънят, който ще ти даде търпение. Каква ще ти бъде целта на екскурзията? Между другото да развие и търпението. Ако човек развие търпението, ще развие и своята интуиция. Ако вие наблюдавате огъня, ще научите много нещо от огъня. Има нещо много красиво в огъня при наблюдението.

Българинът е лековерен, но не е суеверен. Каквото му кажеш, вярва. На българина като му кажеш: „Богат ще станеш.“ И той вярва. Като му кажеш: „Светия ще станеш“, пак вярва. Той казва: „Божия работа е това!“ Кажи му: „Учен човек ще станеш.“ Той вярва. Но излъжеш ли го веднъж, той втори път не вярва. Отначало българинът, като му кажеш, той казва: „Право ли казваш?“ Трябва да му отговориш: „Право казвам.“ И тогава той вярва и опитва нещата.

Вие следующия път направете опит с огъня в екскурзия. Накладете огън само за търпение. И наблюдавайте половин час огъня и гледайте какви процеси ще станат във вашата душа. Може да не излезне точно така, както ви казвам. А някой път направете опит с овчарлъка. Представете си, че имате хиляда овце. И то най-хубавите овце, белите. Или си представи някой хубав, черен вол. В очите на вола има нещо много красиво. После, волът много се привързва, помни си името и идва на име. После, правете и опит с растенията, с ябълки, круши и прочие. Ако знаете методите, можете да използувате и животните, и растенията, понеже всяко растение и всяко животно има една специфична черта, която ни е потребна. Те динамически действуват върху нашия ум. Съвременната наука още не знае тези неща. Изучавайте и минералогията, зоологията и ботаниката. Всичко това действува възпитателно.

Сегашната наука действува само подсъзнателно. Ще кажете: „Хубаво е човек да бъде учен.“ Защото от всички предмети, които човек е учил, той е почерпил известно богатство. Та богатствата, които почерпите от науката, турете ги в обръщение. Всеки един факт трябва да бъде едно живо семе, посето. Защото без опит и без посаждане на това семе няма да имаме резултати. В окултния клас трябва да се изучават нещата. Например някой трябва да има, да изучава само космите или само устата или само носа или само първия пръст, или втория пръст, или някои движения на хората, или как те ходят. Как ходи болният и как здравият, как ходи умният и как глупавият? Как ходи щедрият и като ходиш зад гърба на някой човек, да можеш да кажеш, че този човек е такъв и такъв. Ти ще кажеш: „Аз с такива ли работи ще се занимавам?“ Че не е ли по-смешно, целия ден все със своите нещастия да се занимаваш? Един човек лежи на гърба си 4 5 месеца и после умира. И мисли все за глупави работи. Какъв смисъл има във всичко това? По-хубаво е да мислиш за живия вълк, за живата овца, за живата лисица, за овцете и прочие. Отколкото да мислиш, че като умреш така и така да те погребат.

Ние трябва да знаем какво е вложила природата в положителните форми, които съществуват в света. Та човек трябва да знае от кои форми да се насърчи. Мохамед бил обезсърчен веднъж и казал: „Тази работа няма да стане.“ И той наблюдавал една мравка, която 99 пъти се качвала и все се катурвала, но на стотния път прехвърлила пречката. И Мохамед тогава казал: „Ако тази мравка има толкова постоянство, аз ли няма да постоянствувам!“ И направил тогава още един опит и сполучил!

Само светлият път на Мъдростта води към Истината! В Истината е скрит животът!

19 школна лекция на Младежки Окултен клас 18.I.1929 г, петък,

Категории