Словото

Най-висшите представители на Овена

.1…. Агнето означава огън, който чисти живота. И когато казват, че Христос е агне, то значи, че Той е Божественият огън, който пречиства човечеството. Всеки, който може да намери този Божествен огън, той е намерил еликсира тук на земята. Сега остава въпросът за овцата, да си помислите върху тая дума. В друга беседа ще ви говоря за овците. С тях се разговарям всеки ден, вие ги срещате и аз намирам, че те са най-онеправданите в света, но са най-благородните и от тях няма по-щастливи. Вълк не може да ги яде, червеи в корема им не влизат, краста не ги хваща, от глад не измират, от овчарски нож не се боят, вълната си на земята не хвърлят, млякото си не дават, сирене и масло не може да изкарате от млякото им. Но трябва да знаете, че красотата на вълната им носи живот и благословение на целия свят. Те малко говорят, не са много красноречиви, като ораторите, и говорят само в промеждутъка, във време на паузата, когато ораторът дигне чашата. През това време те успяват да кажат само една дума. И всичко се дължи на тия овци. Всички велики изречения, които са изказани още от памтивека и не са изгубили своя смисъл, са казани от тях. Авторът на тези велики изречения не е известен, но благодарение на тях светът съществува и сегашните автори се прославят. (Учителя)

2. Вълкът ще вземе една жива овца, ще я изяде. Овцата ще пее и той ще я яде, ще й бъде много приятно. Той като откъсне едно парче от месото й, овцата пее, веднага това парче се наместя пак. Той яде, яде и овцата е пак здрава. Щом като види вълка тази овца – тя има две тела, тя се облече с едното тяло, с което вълкът може да се храни. Тя трябва да му даде нещо от своята плът. Та законът е такъв: който иска, дай. Но трябва да знаеш как да дадеш. Ако не знаеш как да дадеш, онзи, който е при тебе, той не си върши добре работите. А щом има насилие, има престъпление. Закон има, за да се избегнат престъпленията, непременно трябва да има свободно даване. (МОК 09:42).

3. Закон е: Нищо в природата не се губи. Страданията, които сега претърпяваме, те влизат като импулс, като подтик на някои други същества да бъдат добри. Ако овците дават своите струни, да стават хората музиканти, това е едно добро, което те вършат, и е за целокупния живот. Защото едно животно трябва да умре, за да стане на човек. А ако остане овца, то неговият живот е безсмислен. И за хората е така. Ако човек не се измени в по-висока степен, положение, неговият живот е безсмислен. Следователно, ако ние искаме да станем ангели, трябва да се изменим. (МОК 09:27).

4. Закон е: Нищо в природата не се губи. Страданията, които сега претърпяваме, те влизат като импулс, като подтик на някои други същества да бъдат добри. Ако овците дават своите струни, да стават хората музиканти, това е едно добро, което те вършат, и е за целокупния живот. Защото едно животно трябва да умре, за да стане на човек. А ако остане овца, то неговият живот е безсмислен. И за хората е така. Ако човек не се измени в по-висока степен, положение, неговият живот е безсмислен. Следователно, ако ние искаме да станем ангели, трябва да се изменим. (МОК 03:14)

Знакът Овен (Иван Антонов)

Първия знак Овен служи да дейността и проявите на Божествената Истина в човешкия свят, т.е. за проявите на Божествената Истина в материалния свят, а също така за изучаването, разбирането и приложението на Божествената Истина от човека. В зависимост от светилата, които се намират в знака Овен и в зависимост от съчетанията, които получават от другите светила, ние можем да съдим до каква степен и в какво отношение човек правилно или неправилно изучава, възприема, разбира и прилага Божествената Истина в живота си – вътре в себе си (вътрешно пожелава и извършва в себе си) и вън в Природата. Първият знак Овен показва още, в зависимост от светилата в него и аспектите им, какво обича човек да работи и как се отнася спрямо работата изобщо.

Символът на знака Овен показва, че човек трябва да научи да се жертва безропотно, както овцата (овена). Следователно по него знак и в зависимост от светилата и аспектите им се познава, как човек разбира закона за жертвата, как го прилага вътре в себе си и вън в Природата. Понеже от закона за жертвата зависи еволюцията, развитието на човека, затова този знак ни показва още и степента на човешкото развитие. На научен език жертвоприношението и жертвата може да се нарече Закон за правилна обмяна в материалния свят (само там). Тъй като знака Овен стои на първо място във физическия свят, затова именно той има главно и най-важно отношение към устройството, дейността и проявите на човешката глава, а после вече и към частите на цялото тяло. Следователно от положението на знака Овен, от светилата в него и аспектите им ние може да съдим за изобилието или оскъдицата на жизнените сили, които определят дължината на живота, силата и здравето на човешкото тяло, на неговата работоспособност, изобщо условията и възможностите за усъвършенствуването на човешкото тяло. Този знак показва още до каква степен човек правилно или неправилно възприема разбира, изучава формите на нещата в Природата. Защото физическия свят, т.е. Природата се изявява и става познаваема за човешкото съзнание само посредством формите. От този знак се вижда до каква степен човек има пробудено съзнание за дълг и отговорност спрямо Природата, спрямо всички явления, сили и неща в нея и до каква степен човек са стреми да гради в Природата. 

 

Категории