Словото

Най-първите две упражнения, дадени от Учителя

В писмо до П. Киров „В Ямбол стоях около седмица време и на онова, на което ме научи, турих в изпълнение. Мисълта ми беше: „Да бъде Твоята Воля, както на небето, тъй и на земята и върху мене, твоя нищожен раб“. В цялата седмица това беше и през трите пъти на деня.“ (29 октомврий 1903 г.)

„Второто упражнение, което ще вземете, е следующето: ще седнете тъй, както в първото, към изток, с ръцете на коленете, и ще повдигнете дясната си ръка и ще запушите дясната си ноздра с правия пръст и ще почнете да поемате въздуха си през лявата, същевременно като броите до осем. После ще отпушите дясната си ноздра и ще сложите дясната си ръка на коляното, и ще повдигнете лявата, и с правия пръст ще запушите лявата ноздра и почнете полека да отпущате въздуха си, като броите пак до осем и повтаряте думата „ЕЮМ“ [АУМ] и думите: „Царството Ти да се възстанови помежду ни, Господи Святий“. Това ще правиш три пъти на ден, сутрин, по обяд и вечер, по пет минути за всяко.“ (5 януарий 1904 г.)

[В индийската фолософско-религиозна система – първичния звук на Сътворението, съставен от трите звука – а, у и м, съответстващи на трите гуни; основна мантра, изговаряна слято като ом; в християнството е проявен като амин или амен.]

Категории