Словото

На какво е показалец М. С. (Горният Меридиан)

М. С. (Горният Меридиан) е показалец за най-висшето Божествено място, Божествения връх, чрез който човек може да направи най-много и най-силни връзки, отношения и обмяна с Бога. Следователно от естеството на светилата, които са най-близо до Меридиана или възхождат към него, и от разните съчетания на М. С. с другите светила можем да съдим до каква степен, в какво отношение и по какъв начин човек разбира Господа, т. е. проявите на Господа като Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добро вътре в себе си и вън в Природата.

Следователно ако добротворец (Слънце, Юпитер, Венера и Нептун) се възкачва към Меридиана, то по количеството, качеството и силата на добрите съчетания, които добротворецът образува с другите светила, можем да съдим за количеството и силата на добрите Божествени прояви, които човек правилно възприема от Господа, правилно ги разбира и правилно ги проявява вътре в себе си и вън в Природата.

М. С. е място в хороскопа, откъдето човек получава най-много Божествени благословения за Духа, душата, ума и сърцето си. Затова, когато добротворец се възкачва към Меридиана и получава предимно добри съчетания с другите светила, човек правилно възприема Божествените благословения, правилно ги разбира и оползотворява. А когато добротворец, който е най-близо до Меридиана, получава повече лоши съчетания, това показва, че човек ще получава Божественото благословение, но поради нехайство и заблуждения няма правилно да го употреби.

Накратко казано, колкото повече добротворци възхождат към Меридиана и колкото повече добри съчетания получават от другите светила и помежду си, толкова повече човек ще получава Божествени благословения, ще заема високо обществено положение, ще се ръководи от Господа и ще може да направи големи добрини както на себе си, така и на обществото. Щом добротворец възхожда към Меридиана, това е указание, че човек си е поставил за идеал Доброто, стреми се към Доброто, обича Доброто и когато греши, съзнава грешките си и има желание да ги поправи.

Когато обаче злосторник възхожда към М. С. това говори, че за идеал в живота или за върховна цел човек си е поставил някакви обикновени, човешки желания. В такъв случай, ако злосторникът е предимно с добри съчетания, човек ще употребява Божествените благословения за лични и обикновени човешки постижения. Ако обаче злосторникът има предимно лоши съчетания, човек ще употреби Божествените благословения за създаване на големи пакости на себе си и на обществото.

Казано накратко, по количеството на злосторниците, които възхождат и са най-близо до М. С., и по силата на лошите им аспекти може да се съди до каква степен и в какво отношение човек ще изопачава и ще опорочава Божествените, умствените, духовните и материалните благословения и до каква степен ще има възможност да прави пакости на себе си и на обществото. Когато и добротворец, и злосторник се възкачват към меридиана, това показва, че човек още не е разграничил добре Доброто от злото, че не разбира правилно какво е Божествена проява в истинския ѝ чист вид и какво е проява на други същества, които са изопачили Божественото в себе си.

 

Категории