Словото

НОВО ВОЮВАНЕ

НОВО ВОЮВАНЕ

Отче наш

Изгрява слънцето

Каква беше темата? „Правият път“.

Ако вие запитате гладният – защо е гладен, ситият – защо е сит, мислите, че е много лесна работа. Да кажем, че имате точката А, лесна работа е точката А. Имате правата линия . Лесна работа. Имате квадрата . Казвате: „Лесна работа“. Но какво нещо е точката? Точката е безпространствена, никакво пространство не завзема. Как ще схванете? Тази точка, която е безпространствена, прави пространството, образува правата линия. Но всяка права линия с нищо не може да се определи, само има дължина. През нея може да се мине, не представя никаква преграда. Казвате: „Отворете вратата“. Що е врата? Врата е, което затваря. Щом вратата се затваря, не може да влезеш и да излезеш. Щом вратата се отваря, ти можеш да излезеш и да влезеш. Нужни ли са врати за духовния живот? Но законите и правилата за сегашния живот са нужни. За един музикант, за едно дете, което учи по музика, не се е изменило правилото. Но когато изучите всичката музика, тия правила не са нужни. Музикално музикантът е над всичките правила. Има разни методи за свирене – че лъкът как трябва да се държи. Има разни методи за пеене – как трябва да се пее.

Фиг. 1

Едни пишат така (1 на чертежа), други (2 на чертежа). Кое е правото? Едни пишат наклонено надясно, други пишат наклонено наляво. Единият е прав и другият е прав. Отиваш наляво – прав си. Отиваш надясно – прав си. Казва: „Вляво отива“. Какво има? Може да отива надясно. Ако няма ляво и дясно, тогава накъде ще се движи?

Сега има установени възгледи. Казва: „Има морал“. За пример: богатите хора имат един морал, бедните хора имат друг морал. Богатият мисли, че каквото има, ако някой му го вземе – не е право. Бедният мисли, че ако му платят повече, отколкото са му казали, е право. Но ако му платят по-малко, отколкото му обещали, не е право. Богатият, ако повече има, и бедният, ако му платят повече, считат, че е право. Но ако на богатият вземат нещо или на бедният платят по-малко, счита, че не е право. То са относителни неща. Представете си, че вие сте богат човек и няма друг на света. Какъв закон ще туриш? Представи си, че ти си богат човек. Как закон ще туриш? Щом има подобни на тебе, ще туриш закон, но щом ти си сам, какъв закон ще туриш? Казвам: Ти си последен, искаш да ядеш. Наядеш се, искаш да си почиваш. Кое е хубавото – гладен ли да си или сит да си? Ситият произлиза от гладния и гладният произлиза от сития. Как ще го разберете? Или казано другояче: гладният, като се наяде, става сит. Ситият, след като мине дълго време, огладнява. Значи това не са две статически положения. Гладът не е статическо положение и ситостта не е статическо положение. Значи – променчиво е то. Да определя: ти се движиш в една посока, но ако се движиш по земята, земята една равнина ли е, една плоскост ли е? Има голямо разнообразие. Ако се движиш в всяко място, положението, в което ти ще се изложиш, ще се различава. Ако изучавате земята, ако вие се движите от южния полюс към северния и ако се движите от северния към южния полюс, вие ще видите голямо различие. Ако обикаляте земята около екватора, пак ще намерите голямо различие. Сега за пример: тук всеки ден става ден и нощ. Ако идеш на северния или на южния полюс, там има само един ден. Като изгрее тук слънцето, издига се и залязва, заобикаля. Там наоколо се върти слънцето. Северният полюс става южен и южният става северен. Слънцето се върти навсякъде, върти се нагоре, излиза и пак слиза надолу и се изгубва. Ще кажете сега: „Кои са причините?“ Учените хора обясняват, то е един дълъг и широк въпрос. Но след като ти го обясни, пак остава непонятно. Един съботянин, като ми говори за съботата, искаше да ме убеди и аз да празнувам съботата. Казвам му: Ако е за един свещен ден, то е на северния полюс. Който иска хасъл съботянин да бъде, там да иде. Като изгрее, само един ден има. Тогава два вида съботяни има: едни – северняци и други – южняци. Тогава мъжете-съботяни трябва да живеят на северния полюс, а жените – на южния. Само по един ден ще има. По какво се отличава северният полюс, по какво се различава земята? За пример: северният полюс е нагоре, южният е надолу по отношение на нейната орбита. Защото южната страна е по-тежка, оста не е перпендикулярна, но е малко наклонена с 23 градуса. Сега тия работи са свързани с нашия живот. Казва: „Мене що ме интересува, че нашата земя е наклонена 23 градуса?“ Всеки един човек не е наклонен и той се движи наклонено, както е наклонена земята. Така и всеки човек е наклонен. Всичкото противоречие произтича от този наклон, от 23-те градуса. 23 е число на раздора. Човек, който има 23, неговият ум, неговото сърце – постоянна бъркотия има. Откъде-накъде? 2-те постоянно обърква каша, а 3-те примирява. Имаме постоянно примирение и размирение. Постоянно вие се смущавате, за пример, за нищо и никакво. Някой (е) болен и вие се опасявате, че ще умре. Сега казваш, че ти ще умреш. Един ми казва: „Ти ще умреш“. Казвам: Не съм умирал, но зная какво е умиране. Не съм умирал, нямам понятие за смъртта. Казва: „Ще умреш“. Казвам: То е понятие само. Казвам: Ти умирал ли си? – „Не, предполагам“. Да предполагаш нещо не е наука. Казвам: Сега зная, че живея, че ще умра – предполагам, че ще изчезна. Къде ще изчезнеш? Когато ледът изчезне и се стопи, изчезнал ли е? Когато водата изчезне и се превърне на пара, изчезнала ли е? Най-първо вие мислете за себе си. Всеки един от вас има понятие за себе си, че е нещо, но какво е – и той не знае. За пример: вие нямате ясна представа вие какво сте, вън от вашето тяло. Вие сте сраснати, седите в една къща, имате понятие за къщата, имате понятие, че каквато е къщата – това сте и вие. Не е вярно. Къщата ви седи на едно място, вие излизате и влизате в къщата. Сега вие мислите, че тялото и вие се движите, но тялото ви не се движи, вие се движите, тялото ви седи на едно място. Представете си, че имате къща на две колела. Впрегнали сте един кон. Накъде върви конят – натам върви и колата. Питам: Кой се движи – къщата или вие? Къщата се движи с вас. Ако вие останете на едно място, и тя остава на едно място. Ако вие я движите, и тя ще се движи. Сега вие казвате, че материалният живот изисква нещо. Материалният живот не изисква нищо. Материалният живот е един резултат на онова, което ние сме направили. Аз, човекът, се интересувам за доброто. Защо? Като основа, върху която може да съградя своята къща. Интересувам се от справедливостта, понеже ми трябва материал, чрез който може да градя тази къща. Следователно: справедливостта дава материал, с който може да се гради. Доброто дава основа, разумното дава начин как да се движим. Казвам: Мене не ми трябва никаква основа, мене не ми трябва никакъв материал, мене не ми трябва никакъв начин за живеене. Тогава питам: Какъв ще бъде животът, как ще живееш тогава, каква ще бъде представата за живота? Казвам: Когато има един цигулар, който има една хубава цигулка, той ме интересува самият, но в дадения случай ме интересува цигулката. Аз ще го слушам, той ще ми свири – това е реално. Всички неща отвън не са музикални. То са само условия за музиката. Щом като свири, чрез въздуха той предава една своя идея, една истина и между мене и него се образува една вътрешна връзка. Че въздухът се движи – това не е музика. Въздухът е проводник на музиката. През въздуха минава самата музика, тя става един хубав начин да се приеме животът. То е музиката, то са музикалните тонове. Всеки тон е проводник на Божественото, което хората не го знаят какво е. Някой мисли сега, че той е музикален. Може да има един хубав живот. Добрият живот съдържа в себе си най-фината материя, добрият живот съдържа (в себе си) най-фината топлина, добрият живот съдържа в себе си най-фината светлина. А пък тази топлина и тази светлина са пак проводници на това, което хората не го знаят. Светлината е проводник. Като дойде светлината, се проявява знанието. Светлината е едно условие за знанието, което трябва да научим. Ако нямаш светлина, няма да имаш знание за нещата. Често ние мислим, че изпълняваме Волята Божия. Как си представяме ние Господа? Аз си Го представям като едно същество, което никога няма да произведе смут в ума ми, представям си Бога – едно същество, което никога няма да произведе смут в сърцето ми, представям си Бог – едно същество, което никога няма да произведе смут в тялото (ми). Следователно, туй, което смущава ума ми, туй, което смущава сърцето ми и туй, което смущава тялото ми – не е Бог. Туй, което смущава ума ми, сърцето ми, тялото ми – то не е Бог. То сме ние. Що съм аз? Аз съм, който може да смущавам ума си, аз съм, който може да смущавам тялото си, аз съм, който може да смущавам сърцето си – нищо не съм аз. Тогава вие, като се смущавате, сте обърнали работата, не разсъждавате правилно. И вие, като смущавате сърцето, умът и тялото си, казвате, че Господ смущава ума ви, сърцето ви и тялото ви. Когато ти си спокоен, казваш: „Това съм аз“. Заместили сте Господа. Господа сте турили на вашето място. Вие сте се поставили на мястото на Господа, та сте объркали света. Казваш: „Господ живее в мене“. Ако Господ живее в тебе, Господ е много малък. Има две неща важни в света – движението от безкрайно голямото към безкрайно малкото и от безкрайно малкото към голямото. Който разбира тия два полюса, веднага той ще нагоди живота си на земята и в духовния свят, и в Божествения, навсякъде ще бъде господар на положението. Няма да умира, няма да боледува, няма да бъде сиромах. В този свят ние няма да имаме тия противоречия, които сега имаме. За пример: светът има големи смущения. Ние сме на един вулкан. Всякога този вулкан може да ни изхвърли някъде. Вземете един Лондон, преди години какво беше, пък сега е развалини. Много градове сега се развалят. Защо се развалят? Идеите на хората са такива. Сега хората искат да обсебят земята, да станат господари. Има сега една борба между Бога и човека. Сега Господ се е запретнал и казва: „Ти с кого ще се бориш, с мене ли?“

Та сега тази война е война на духовете. Черните духове са хората. Светлите духове е Бог в тях. Сега една война има между Бога и човеците. Казват: „Кой ще надвие?“ – Бог. Де е Бог сега? Светли духове има между англичаните, между германците, между русите, между българите. И от черните има между българите, между англичаните, между русите, германците. Объркали са се, че не може да ги познаете. Сега аз да ги определя, да имате една ясна представа. Черните човешки духове са много красиви отвън, а отвътре са много грозни. Като ги срещнеш – отвън на светии мязат, но отвътре с черни, като го погледнеш – страшилище. Но той е скрит в маската. Ти го виждаш, меко говори. На светлите духове маските са отвън грозни, много страшни, но отвътре, като смъкнеш маската, са ангели. Сега вие се смущавате като срещате грозните хора. Казвате: „Той е дявол“. Пък той отвън е такъв, а отвътре е красив човекът. А пък аз казвам обратното: Дяволът е ангел отвън, ангелът е дявол отвън. Отвън грозното е Божественото, а красивото отвън е човешкото. Отвътре красивото е Божественото, а отвътре грозното е човешкото. Обратни са процесите.

Фиг. 2

1 е Божествено, 2 е човешко, 3 е Божествено, 4 е човешко. 1 и 3 е Божествено, 2 и 4 са човешки. На вас идеята не е ясна. Няма защо да става ясна. Трябва да мислите сто години още по цял ден. Вие определяте по половин час да мислите. Човек, ако разбира една идея, той трябва да измени живота си. Казвам: По кой начин се познава Божествения порядък? Ако аз съм гърбав, щом мисля по човешки – гърбицата ми остава. Щом мисля по човешки – краката ми се завързват, ръцете ми се завързват, очите ми се завързват, ушите ми се завързват. Щом мисли по човешки, човек остарява, космите му стават не само бели, но като свинска четина дебели стават. По човешки щом мислиш, главата почернява. Черните коси са човешки. Сега как обичате вие – черните глави или белите? Белите глави са на старите, черните са на младите. Питам: Ако в зимата не падне никакъв сняг по земята, да побелее, ако зимно време земята не побеляваше и ако лятно време дъжд не падаше, тогава какво щеше да бъде състоянието на земята? да бъде една пустиня. Снегът, този материал, който пада като една покривка, но същевременно е един материал, от който се изработва нещо. Между снега, между дъжда, между светлината, топлината, има отношение – всички те са резултат на старите хора. А пък растенето, това, което расте и дава плод – то е на младите. Отношение има. Но ако няма влага, ако няма топлина, ако няма светлина – младият не може да расте. Следователно онези, които не разбират дълбоко отношението, което съществува в природата, казват: „Този човек е стар“. Но старият ще се превърне, той ще даде условия на младия да излязат сладките плодове.

Та казвам: Ако вие във вас постоянно не се подмладявате и ако вие постоянно остарявате – вие сте човек. Човек е този, който постоянно се подмладява и постоянно остарява. Как остарява? Знае да придобива. Старият човек, който има знание, не е стар. Младият човек, който не расте и не придобива сила, не е млад. Младият човек постоянно трябва да придобива сила, старият трябва постоянно да придобива знание. Тогава знанието и силата, като се съединят, образуват живота, тогава животът в света се явява. Вие питате: „Вярвам ли в Бога?“ Аз Господа Го виждам в една моя мисъл да коригира нещата. В една моя постъпка Господа Го виждам, казва: „Тази постъпка не е права“. В едно мое отношение към някои хора – към едни съм разположен, към други не съм разположен. Казва: „Разположен си, защо?“ Този човек е богат, не че не го обичам, но за париците. То е политика. Има знание. То е политика. Но политиката не е живот. То е хубаво, не е лошо. То е хубава дреха. Та казвам сега: Трябва да се образуват ония, правите отношения между хората. Сега двама силни хора се борят. Нали сега се бориха един румънец и един българин. Вестниците нищо не говорят, само едно малко антрефиле. Когато Дан Колов се бори, много го разгласиха. Тогава политическата констатация беше друга, сега политическата констатация е друга. Борят се 47 минути и борбата свърши. 47 минути се хващат за ръце, крака, глава, за туй-онуй, че най-после българинът хваща румънеца, дига го и го блъска в земята. Свърши се работата. 47 минути хване го, той се изплъзне, хване го за врата, той се изплъзне. После онзи го хване, тури го отдолу, мачка го. Знаете ли защо го хваща за гърлото? Там е дихателната система, като го стисне за гърлото – отслабне. Онзи мръдне с главата, освободи си главата. Всички вие сте в положението на Дан Колов и на този Ферещанов. Всеки човек в света се бори. Борба има. Борите се сами с себе си. Дойдеш някъде, искаш да проявиш някой морал, борба има. Някой път съблазън имаш. Дойдеш някъде, пари има или видиш плодовете. Ако идете в Америка, хората минават покрай градините и никой не къса плодове. В България, ако минете покрай пътя, всички плодове са обрани, дори плодовете паднали на земята не ги вземат в Америка. Българи, като минават в Америка, ще ги познаете. Като минат – откъснат си. Българинът е много практичен, казва: „Защо да го оставя да гние на земята? Трябва да се яде“. Три понятия трябва да имате в света. За да добиеш сила в света, трябва да имаш едно здраво тяло. Без здравото тяло, силата не идва. За да бъдеш добър, трябва да имаш сърце, което да функционира добре. За да бъдеш умен, трябва да имаш едно разбиране за светлината. Че ако ти допуснеш каква и да е дисхармония, ти нарушаваш онзи закон на вечната, Божествената хармония. Ти на земята не можеш да се подигнеш. Защото на земята, за да се подигнеш, за да станеш учен човек, трябва ти светлина. За да бъдеш учен, трябва ти една хубава глава. За да бъдеш едно гениално същество, трябва ти едно добро сърце. За да можеш да постигнеш своя идеал в мисълта си, трябва ти едно здраво тяло. Казвам: Здравината на нашите тела зависи от нашата мисъл и от нашите чувства. Мисълта внася светлина. Тя е необходима. Без светлина нищо не става в света. Без топлина нищо не става в света и без сила нищо не става в света.

По някой път аз за любовта говоря, но любов няма на земята. Не може да има любов. На земята има отражение на любовта. За пример: вие влезете в един салон, дето има изложени картини на разни местности, но тия картини нямат никаква реалност. Имате нарисувани картини, но това не е реалността, това е отражение на някаква реалност нарисувана. Колкото и да е гениална тази картина, ни най-малко не съответствува на онова, което е в природата. Даже и при най-добрата фотография пак е така. Мене като са ме фотографирали, гледам – много страшен ме фотографират, аз не се познавам, турят ми лоша маска. Фотографират ме по същия закон, страшен ме рисуват. Турят ми отвън маска. Казвам: Отвътре съм добър, отвън съм страшен. Гледам някого като го фотографират – отвън го ретушират, направят го красив. Казвам: Този е от черните. Сега това не трябва да го навиете на пръста си. Човек като носи една маска, той е свободен човек. Ти, като не носиш маска, не си свободен. Всичките хора на земята носят маски, няма нито един без маска. Затова са свободни. Утре, като замине от света, кой ще го знае? Представете си сега някой път, ако аз като изяснявам нещата, вие ще си извадите едно заключение съвсем странно. Представете си един барабанчик бие барабана, представете си тази кожа е одрана от някое животно, (което) има съзнание. Като бият барабана, мисли, че нея бият. Какво е направила, като бият барабана? Голямото зло е направено, кожата е одрана от гърба на животното, турена е на един барабан. Барабанчикът я бие с две тояжки. Казвам: Какво престъпление прави барабанчикът? Какво наказание ще му турите, че той бие барабана? Какво наказание ще турите на един човек, който би ви казал: „Ти не си умен човек“ или ти каже: „Ти си лош човек“. Какво наказание ще турите сега? Най-първо туй, което казва, вярно ли е? Какво (се) подразбира, че е лош човек? Че съм енергичен човек. Казвам някому: Слушай, не ме закачай, не ме закачай. Знаеш ли, като те блъсна… Кой е добрият човек? Блъснеш го този човек, той казва: „Благодаря“. Ти го удариш, той казва: „Заповядайте“. Ти удариш две плесници. Щом ти удариш две плесници, ти минаваш за добър човек. Един индуски учител пратил един от своите ученици при един военен. Казва: „Ще идеш, ще му удариш една плесница. Ще идеш при друг, който се моли, и на него ще удариш една плесница. И на един философ, който философствува, и на него ще удариш“. Отива при военния и като му ударил една плесница, той му ударил две, прекатурил го. Показал му как се бие. Онзи таман вдигнал ръцете да се моли, и този ученик му ударил една плесница. Ръцете му потреперили, но понеже се молил на Господа, не го ударил. Отишъл при философа, който така се занимавал с книгите си, че когато го ударил, той хич не отделил вниманието си, изучава човекът. Връща се при учителя си и му разказва. Казва: „Как е?“ Казва: „На военния ударих една плесница, пък той ми удари две. Онзи, който се молеше, ударих му една плесница, само му потрепериха ръцете, но не ме удари. А като ударих философа, той даже не обърна внимание“. „Кой, казва, обичаше най-много?“ – „Онзи, който хич не обърна внимание“. Сега вие идете в света. Аз правя сравнение. Вие ударите на военния една плесница, (той) удари ви две. Крив ли е човекът, че ходиш да го биеш? Че той си върши своята длъжност. Чудни са, когато казват, че това не е право. Че кажете им кой е прав в света. Онзи, който отива да сече едно дърво, прав ли е? Като сече дървото, прав ли е? Онзи, който изяде един кон или изяде едно агне, прав ли е? Казвам: Де е престъплението в света? Има едно право. Аз го определям така, казвам: Всяко нещо в света, което става без любов, е престъпление. Всяко нещо в света, което става с любов, то е Божие благословение. Всяко нещо, което става по закон, е Божия мъдрост, то е благословение. Всяко нещо, което става без мъдрост, то е престъпление. Та казвам: Там, дето любовта не взема участие и дето мъдростта и истината не вземат участие, тия постъпки са престъпление. А там, дето любовта взема участие, дето мъдростта и истината вземат участие, то е Божие благословение в света. Заради мен е така, то е моето правило.

Да кажем тия двамата борци, дето се бориха, ако вие като българи искате българинът да победи, но ако българинът е силен – той ще победи. Ако онзи румънец е силен, а българинът е слаб, тогава? Ти ще се питаш: „Защо да не победи българинът?“ Защото е слаб. Така е според мене. Българин е онзи, на който душата е пълна с любов. Българин е онзи, на който умът е пълен с знание и мъдрост Българин е онзи, на който тялото е пълно с истина, с свобода. Той е българин. И англичанинът е същият, и германецът е същият, който и да е – всеки човек, който има тия качества, той е човек, той е българин. Който ги няма, не е българин. Казвам: Тази трябва да бъде вашата представа. Всеки човек, който няма в себе си любовта, той не е никакъв, няма никакво бъдеще. Само ония хора имат бъдеще, които имат любовта. Бъдещият свят е за хората на любовта, не настоящата любов. Заради нас, хората, ни трябва спокойствие на ума.

Сега се бият хората, бият се германци и руси. Защо? Не можеше ли без бой? Можеше. Щом не може без бой, тогава с бой. Аз ще ви приведа един пример: българите, след като изтъкат плата, нали го валят. Представете си, че валянето това е бой, защото като турят плата – там има две тупалки, тупат го, обръщат го и най-после платът уплътнява. Можеше ли без да се бие този плат? Тъй, както е изтъкано, и без бой можеше. Но като е валяно, е по-гъсто, по топли. Хората, като се бият, по-топли ще станат. И без бой може. И с бой може, и без бой може. То зависи според разбиранията на хората.

Помнете едно в света, че вие не сте фактори на нищо. Всичко в света, което става, е точно отмерено, разумно, то е един Божествен план, който туря всичките народи да извършат Неговата воля. Няма народ в света – те не го знаят това – всички служат. Англичаните мислят за себе си, русите мислят за себе си, българите мислят за себе си, но в този смисъл има един Божествен план. Българите ще служат на Господа и англичаните, без да знаят, и те всички служат на Господа. Казвам: Не се пристрастявайте, дръжте в себе си Божественото, считайте всичките народи в света като синове Божии. Господ, като съгреши един син, хване го за ухото. Еврейският народ, който беше избран народ, имаше 36 хиляди обещания. Колко пердах яде и още яде. Сега мисли те: „Объркана работа“. Върху една бяла книга ще се пише. Вие искате да живеете в света без страдание, но самият живот на земята изисква. Ако ние не страдаме, от нас нищо няма да излезе. Сега казвате, че културата седяла, че един килограм грубо желязо струва 10 лева. Ако това желязо го направите на тънки жици и се продаде, ще струва 25 хиляди лева. След като изпредете това желязо на тънки жици, че го продадете за 25 хиляди лева, какво сте допринесли на желязото? Самото желязо какво е придобило?

Каква е Волята Божия в света? Вие вземате участие в войната, искате едни да победят от тези, които се бият, искате едни да победят. Че то са хиляди и милиони хора, които имат майки и бащи, плачат. Какво допринася това в света? Ние не можем да предотвратим нещата, не е в нашата сила, не е в нашата сила ние да спрем хода на тия събития. Тогава какво трябва да се прави? Ще кажем: „Господи, да бъде Твоята воля“. Всеки един от вас трябва да знае кой е на правата страна. Не да предполага само кой е на правата страна. Бог е на страната на слабите. Бащата на земята най-първо започва с Христовия закон. Като дойде детето, по Христовото учение Го приема, милва го по любов. Като стане детето на 5-6 години, дойде законът, гледаш детето започне да пее. Наложат това дете бащата и майката, казват му: „Ти ще се подчиняваш на баща си и майка си“. Един ден тия деца станат по-силни от бащата. Разправяше ми един баща, казва: „Хванаха ме двамата ми синове, държат ме и жена ми ме налага. Един ме държи за главата, друг за краката, а жена ми ме налага. Ти, ако си, казва, на моето място, какво ще правиш?“ Рекох: Ще търпя. – „И аз съм от тия“. Пита ме някой: „Ти защо не си женен?“ Защото не искам да ме бият. Той после ме пита: „Ти защо не се ожени?“ Не искам да ме бият. Онзи, който се жени, трябва да знае ще го бият или не, да е ясновидец. Ако синовете, които ще дойдат, ще го бият – да се откаже. Ако няма да го бият, ако ще живеят по любов – тогава да се ожени. То е само един пример. Аз го вземам, но то е изключение. Не че всички били, само едного били. Толкоз бащи има, които никак не са бити. Тарас Булба, като пратил синовете да се учат, като се върнали, искал да знае колко се подобрили. Най-първо по-младия син набил, дошъл да големия син, но той набил баща си. Казва бащата: „Ти си се научил“. Бащата удря, и синът удря. Той казва: „Така те искам, да удряш“.

В света трябва да се борим. Да удари човек с любов и да се търколи. Да удари човек с знание и да се търколи. Търкаляне – значи човек да се движи. Аз по някой път не харесвам. Аз съм представял работите и вие казвате: „Учителят говори за любов“. За любов говоря, но аз правя наблюдение – никъде няма любов. Гледам в тревата, две същества се хванали, давят се. Гледам онзи паяк хванал една муха, тя бръмчи, моли се. Той казва: „Така е предопределено, ти трябва да се жертвуваш“. Казвам на паяка: Защо я хвана? Той казва: „Моя работа“. Рекох: Не е право. Казва: „Не е право“. Закон има, какво търси тук? Казвам: За мой хатър не можеш ли да я пуснеш? Казва: „Че кой си ти?“ Аз съм по-силен от тебе. Ако ти не ме послушаш, аз ще ти покажа аз кой съм. Казва: „Че ти по-голям ли си от паяците?“ Много по-голям. Ти ще ме слушаш. Ако не – имам един закон. Казва: „Говориш ли ти истината или се шегуваш? Да не би ти да си голям паяк?“ Аз съм най-големият паяк. – „Щом си най-големият паяк…“, и той започна да къса мрежата и остави свободна мухата. Казва: „Бела да нямам“. Вие какво ще разберете сега? Вие по човешки, ако го разбирате. Но има един закон. На паякът може да му предам това не с думи. Аз мисля и пращам известни вълни, казвам: Пусни мухата. Пращам известни вълни и произвеждам една дисхармония. Като пращам тия вълни, той започва да ги чувствува, спре се най-първо, най-първо искаше да я оплете. Като пратя мисълта, той се спре. Дойде до едно място, че вече тия мои влияния не може да ги издържи или той бяга от паяжината, или започва да къса тази паяжина. Щом се ослуша, аз се спра да мисля. По някой път нищо не казвам и той изяде мухата, наблюдавам го как я яде. Виждал съм паяци как я оплитат, тя бръмчи, той я оплете, дойде до врата ѝ, изпие сока. След като я изяде, няма нищо, откъсне я, пак направи паяжината – да няма престъпление.

Сега да оставим паяците. Ние как трябва да живеем? Там седи философията. Всеки един човек трябва да бъде един добър проводник на Божественото. Всеки един човек трябва да бъде проводник на духовното. И всеки един човек трябва да бъде проводник на човешкото. То са три неща, за да се изпълни Волята Божия. Трябва да бъдем проводници на Божествената енергия, на духовната енергия и на човешката енергия. На човешкото, значи на човешката мисъл. На Божествената любов и на Божествената мъдрост всички трябва да бъдем проводници, за да видим каква е Волята Божия. Тогава ще поправим живота си и животът ни ще бъде като днешния ден ясен. /Вън е ясно и слънчево/. Ако има престъпление, ще има облаци. Ако има по-големи престъпления, ще се явят дъждове и бури. Ако живеем както трябва, Той ще превърне всичко за добро. Помнете едно нещо: Ние се намираме в една преходна епоха в света. Старият свят си отива с всички свои порядки. Нашата мисъл, като едно дете, е била малка, но щом като стане на 21 години казва: „Не съм млад, но като възрастен човек ще живея“.

Трябва да знаем, че всичките хора страдат. Не ние страдаме. Единственото същество, което страда – това е Бог. Ние се мъчим, гневим. Туй, което страда и съжалява в нас, казва: „Създадох тия хора, дадох им всички блага, те не оценяват и изпитват моето търпение“. Той не е от слабите, може да ги смаже, но Той търпи. Той страда и казва: „Станете умни, не ме предизвиквайте. Ако аз изляза вън от себе си, да стана като вас, ще ви изпопердаша всинца ви“. Седи Той и ние казваме: „Слабо същество е онова, което страда“. То е силното в света. Това, което не страда, е слабо същество. Онова, което страда, то е силното в света. Онова, което не страда, то е слабото. Дотогава, докато ние страдаме, ние сме силни. Дотогава, докато ние мислим, ние сме силни. Дотогава, докато ние работим, ние сме силни. Щом не работим, ние сме слаби. Щом не мислим, ние сме от слабите. Щом не страдаме, ние сме от слабите. Вие имате понятие, вие не трябва да бъдете от старите хора. Ние трябва да влезем в страданията, да станем съучастници на Неговите страдания.

Тази война, която става сега, е за добро. Не че самата война е добро, но туй зло, което съществува, не може да се изправи по друг начин. На тия хора две хиляди години се проповядва, не разбират. Иде сега войната. Казват: „Не може ли без война?“ Сега щом се бият – не може. След като се бият, всичките набрани енергии като изчезнат, ще се спре войната. Хората се бият с желязо. Ако няма този предмет, войната ще престане. Един ден като нямат пушки, като нямат барут, като нямат взривни вещества, аероплани, като нямат автомобили, танкове, с какво ще се бият? Един ден, ако Господ им вземе ръцете, ако им вземе краката, ако им вземе очите, ако им вземе сърцата, с какво ще се бият? Днес се бият, защото имат ум. Ако Бог им вземе всички тия работи, с какво ще се бият? Та казвам: Аз не съм против войната. Има една война, която е по любов. Всички воюват. Аз съм против войната, която е без любов. Една война, която ще произведе едно по-голямо благо, отколкото ако не се бият хората, аз съм за тази война. Но една война, която ще произведе повече нещастие, отколкото ако хората не се бият, аз съм против войната. Аз съм против всяка постъпка, която произвежда повече страдание, а по-малко благо. Аз съм против всяка постъпка, която ще произведе повече страдание, а по-малко блага. Аз съм за всяка постъпка, която ще произведе повече благо, отколкото повече страдание. Казват: „Да се не бием“. Това много общо казано. Ако една война ще произведе по-голямо благо за една свобода за цялото човечество – да се бием. Аз съм против тази война, която ни разваля. То е вече едно определение. То е разумното в света. За пръв път войната не съществува. Тя съществува и за напредналите същества, и за ангелите. Ангелите, и те воюват сега, и хората воюват. Казвам: Всички трябва да воюваме с любов. Всички трябва да воюваме с знание, с мъдрост. Всички трябва да воюваме с истина и за свобода. Туй, което носи свобода, туй, което носи истина, туй, което носи мъдрост, което носи знание, което носи живот в себе си – ние сме за това.

Казвам: Сега не бъдете пристрастни, не спорете кой трябва да победи. Ние сме за победата на любовта в света. Ние сме за победата на мъдростта в света. Ние сме за победата на истината в света. Ние сме за победата на живота в света. Ние сме за победата на знанието в света. Ние сме за победа на свободата в света. Ние сме за доброто ядене, ние сме за доброто дишане и за доброто мислене. Максими трябва да имате. Всички трябва да ядем, всички трябва да дишаме, всички трябва да мислим. Благата, които Бог ни дал, ние ще ги оставим, един ден ние ще напуснем земята, ще се явим при Господа. Какво ще Му занесем? Напуснете вашите стари възгледи. Бъдете верни на любовта, бъдете верни на мъдростта, бъдете верни на истината, верни на знанието, верни на свободата, верни на живота, верни на доброто ядене, верни на доброто дишане, верни на доброто мислене. Това е разрешението. Всеки един трябва да го приложи, да направи нещо от себе си. Да бъдем от тия, които ще оправят света. После, не се произнасяйте за всички тия водачи на човечеството. Не мислете лошо. Гледайте онзи капитан, който ръководи един параход, каквото знае – човекът ще направи. Без него е още по-лошо.

Та казвам: Онези, които ръководят съдбините, които са турени над съдбините, разбират работата. Вас, ако турят, как ще оправите България? Мислите ли, че е лесно да се оправи България? Да координира тия хора, техните интереси? То е много трудна работа да ги организираш. Но трябва да внесем нещо. Виж аз какво разбирам. Съвременното човечество е затворено в един салон, няма въздух. Ние ще дойдем да разбием тия прозорци, да влезе въздух. Всеки трябва да стане проводник, да влезе една енергия на любов в човечеството, всеки трябва да стане проводник, да влезе една енергия на Божията мъдрост в света. Да станем проводници на енергиите на Божията истина в света. Проводници се изискват. Казваме: „Господ ще дойде отгоре“. То е механическо схващане. Той ни направил по образ и подобие на себе си, за да работим сега заедно. Де е Неговият образ сега? Гледам някои тук сте се влюбили, всеки си има по една възлюблена. Мъжът, който хванал своята възлюблена под ръка – хубаво е. Ако аз се влюбя само в един косъм, търся само него, какво щеше да стане с другите? На главата си имам 25 хиляди, всички трябва да ги обичам. Казва: „Моята жена“. Жена ти, като замине, къде ще я намериш? Жената къде ще намери своя възлюблен? Обичаш тия пари. Като ги дадеш на бакалина, къде ще ги намериш? Чудни са хората. Единственото реално нещо, което трябва да свършим, какво е? Единственото реално в света – това е само Бог. Бог в любовта, Бог в мъдростта, в знанието, в светлината, Бог в свободата, в истината, в правото в света.

Казвам: Всички сега трябва да бъдете верни на Господа. Един приятел иде при мене. Всички имат мнение. Аз съм за всяко хубаво мнение. Когато едно дете прави нещо хубаво, радвам се. Когато едно дърво дава хубав плод, радвам се и на него. Радвам се на всичко в света. Като тече реката, пак се радвам. Всичко в света е за добро. Всичко в света носи добро. Казвам: Да станем проводници на Божественото. Не по закона на насилието, защото насилието съществува в света. Ако поддържаме насилието, ние не носим нищо ново в себе си. Турете закона. Отвън нека има насилие, отвътре в вас да няма никакво насилие. Да имаме един живот без насилие. Искам отвътре да бъдете силни. Казвам: Който обича, е силен. Който знае, е силен. Който е свободен, той е силен. Който е здрав, той е свободен. Желая на всинца ви отвътре да бъдете свободни, а отвън да бъдете ограничени. Отвън ние не можем да бъдем свободни. На физическото поле никой не е свободен. Само в Бога е свободата. Щом е Бог вътре в тебе, ти си свободен. С Бога сте свободни, без Бога не сте свободни. Свободата определя. Никой човек, в когото не прониква Божията любов, Божията мъдрост и истина, той е ограничен човек. Този, в когото Бог прониква, Бог ще мисли дали той знае или не знае, ще започне неговата свобода. Той (е) силен човек. За да бъдем силни, непременно трябва да знаем. Да бъдем проводници. Като се срещаме, всеки да вижда в другия проявлението на Бога. Дето го видим, да имаме всичкото уважение и почитание. Там, дето е човешкото, може да си каже мнението. Аз съм за критиката. Постъпваш по човешки. Казва: „Аз трябва да му платя“. Казва: „Защо го биеш?“ – „Има да ми плаща. Ще го бия, понеже закъснял да изплаща“. Казвам: Хубаво, но остави го, на – мене удари. Кой от вас би направил това? Христос, Който дойде да спаси света, защо остави гърба си да Го бият? Казва: „Нямам ли власт да поискам 12 милиона ангели да ме освободят?“ Но как ще се спаси светът? Ангелите не са слаби същества. В Стария завет имаме един ангел, който се явява една вечер и поразява 15 хиляди. Колко ангели се изискват, за да очистят българите? Няма по-страшно оръжие от оръжието на любовта.

Няма по-страшно оръжие от оръжието на знанието, на Божията мъдрост. Няма по-страшно оръжие от оръжието на истината. Най-страшните оръжия са те. Казвам: Въоръжете се всички. Не да кажем сега: „Ще съдим, няма какво да правим“. Ще турим ума си на работа. Ще турим сърцето си на работа. Това е, което Господ иска от нас сега.

ТОВА Е ЖИВОТ ВЕЧЕН ДА ПОЗНАЯ ТЕБЕ ЕДИННАГО ИСТИННАГО БОГА И ХРИСТА, КОГОТО ТИ СИ ПРАТИЛ.

37 лекция, държана на 25 юни, 1941 год., 5 ч.с., София – Изгрев.

Категории