Словото

Някои пророчества за Месията

СЪБИТИЕ                                                     ПРОРОЧЕСТВО      ИЗПЪЛНЕНИЕ                         ГЛАВА

 

1. Ражда се във Витлеем                             Михей 5:2                  Лука 2:1–6                             5, 7, 67

 

2. Бягство в Египет и връщане                  Осия 11:1                   Матей 2:13–15, 19, 20           8

 

3. Майките плачат за синовете си,

които умират при опита за

убийство на Исус                                         Йеремия 31:15          Матей 2:17, 18                        8

 

4. Обявява освобождение

на пленниците                                              Исаия 61:1, 2             Лука 4:17–21                         21

 

5. Заселва се в Капернаум в Галилея        Исаия 9:1, 2               Матей 4:13–17                      2, 67

 

6. Лекува много болни                                Исаия 53:4                 Матей 8:16, 17                         23

 

7. Не спори по улиците                               Исаия 42:1–4             Матей 12:16–21                     33

 

8. Поучава с притчи                                     Псалм 78:2;   

                                                                       Исаия 6:9, 10               Матей 13:13–15, 34, 35           43

 

9. Влиза в Йерусалим на магаре                Захария 9:9                Матей 21:1–9                         102

 

10. Мнозина не вярват в него                    Исаия 6:10; 53:1        Йоан 12:37, 38                         104

 

11. Доверен приятел го предава                Псалм 41:9                Йоан 13:18, 21                         117

 

12. Учениците се разбягват

и го изоставят                                               Захария 13:7              Матей 26:31, 54–56                118, 124

 

13. Мразен без причина                              Псалм 35:19; 69:4     Йоан 15:24, 25                       120

 

14. Войници си разделят дрехите му        Псалм 22:18              Йоан 19:23, 24                       131

 

15. Ожаднява на стълба                               Псалм 22:15               Йоан 19:28                             132

 

16. Прободен след смъртта си                    Захария 12:10            Йоан 19:34, 37                     133

 

17. Костите му не са счупени                     Псалм 34:20                   Йоан 19:36                            133

 

Категории