Словото

ОБРАЗЦИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ

ОБРАЗЦИ ЗА САМОВЪЗПИТАНИЕ

Тайна молитва8

Каква разлика има между 12 и 21? В какво седи разликата? („Разликата е количествена – девет“) А каква е разликата между 13 и 31? („Осемнайсет.“) Между 14 и 41? („Двайсет и седем.“) Това е най-простото разбиране количествено разбиране на числата; дават един и същ резултат. Ако ги съберете едно и две и две и едно, правят все три. В 12 кой заповядва? („Единицата.“) А в 21? („Двойката.“) Тъй е, двойката. Допуснете, че това е един дом – 12 и 21, тогава кой заповядва в първия дом и кой – във втория дом? („В първия дом заповядва мъжът, а във втория – жената.“) Какви ще бъдат резултатите? Каква е разликата между 12 и 21? („Девет“) Сега, вътрешната страна коя е? Природата е скрила това, тя иска да направи известно забавление. Външната страна на живота всички я разбират, но вътрешната не я разбират. В природата има един вътрешен закон, който е скрит. За всичките количествени числа природата е скрила нещо и го открива само на най-разумните. А на обикновения човек е дала само простото разбиране на обикновения човек. 13 – това е един резултат на талантливите хора. Сега ще извадим известен морал. Вие казвате за пример, че човек не трябва да постъпи така. Защо? На какво основание човек не трябва да постъпи тъй? А при това, човек трябва да ходи рано на училище. Защо? Нали вие казвате, че трябва да започнем отрано училището, от детинство? Защо? Каква разлика има, ако се ходи на старини на училище? Защо да не започне училището от последните години, от петдесет, шейсет или от седемдесет години? Защо тогава да не си вземе човек торбичката и да иде на училището? То е така, но същинските причини кои са? Коя е нормата на учението?

Ще ви приведа един пример, да го изтълкувате добре. Това е един анекдот от живота на Кутузов. Един от офицерите на руската дивизия имал обичай да излиза сутрин с халата си навънка, тъй, необлечен. Той обичал да тормози войниците си, но една сутрин Кутузов минава покрай него, вижда го тъй необлечен; приближава се, хваща го алабраце и така се разхождал с него цял един час из целия стан. По пътя Кутузов го пита: „Как е вашата работа, какво мислите по военните действия“ и т.н. И след това го довежда пак на същото място, оставя го и си заминава. Така цял един час той се разговарял приятелски с него, оставя го и си отива. Преди да си замине, той му казал още: „Ще ми бъде много приятно пак да се срещнем“ – и тогава си заминал. Обаче какъв е бил резултатът? Втори път този офицер никога вече не е излизал сутрин по халат навънка. Е, какво е имал Кутузов наум, като е развождал офицера по халат? („Да бъде облечен друг път.“) Това е сега тълкувание. Но фактът, че го е разхождал – какви са били съображенията му? Вие може да дадете разни тълкувания.

Сега ще ви дам второ изяснение: млад един войник се разговаря рано сутринта с една млада мома, но си седял тъй, без да гледа наникъде; минава полковият, но войникът е с гърба си към него – не го вижда. Полковият се приближава и казва на войника: „Защо не даваш чест?“ Момата се приближава и казва: „Извинете. той гледаше мене и затова вас не поздрави, извинете.“ Полковият поглежда момата, приближава се и казва на войника: „Още веднъж да внимаваш.“ Питам: какви са съображенията на момата, че се застъпва за войника?

Сега питам: постъпката на Кутузова права ли е? („Права е.“) Свободно разсъждавайте. И постъпката на момата на място ли е? („И тя е права.“) Защо? („Тя се явява в защита на нападнатия.“) Сега привидно как е ние вземаме само външната страна. Тук се застъпват принципи по-интимни, по-дълбоки. Ако е била друга някоя мома на нейно място, тя можеше и нищо да не каже. Ние подразбираме какво е имало у нея, като се застъпва за войника. Ако тя съобразява да се намали неговото наказание, значи тя е интелигентна и съобразителна. Но какви са били съображенията на полковника да отстъпи тъй лесно – защо той да не ѝ каже: „Това не е твоя работа?“ Случило се, че тази мома била дъщерята на един негов генерал. Тогава въпросът се усложнява – дали той от уважение към тази мома отстъпва, или от съображение към генерала отстъпва?

Но питам: ако вие бяхте на мястото на Кутузов, какво щяхте да направите, като видите този офицер по халат? Как бихте постъпили с него? Дайте ми сега едно мнение. Аз бих обичал да чуя вашето просветено мнение. Това е един метод в природата. Постъпи по същия начин. Всякога, когато ти имаш един недъг в природата, тя ще те хване под ръка и ще те разведе навсякъде, и нищо няма да ти каже. Тъй както Кутузов, ще те води за ръката, ще те разхожда и най-после – ще те тури пак на мястото и ще си замине. За пример, ако човек има един недъг на крака си, тя ще те развежда тъй, че където минеш, всички да забележат. С какъвто недъг си облечен, все ще те разведат, докато се намери някой разумен човек, който може да те изправи. Всеки ще те види, че си куц, и никой не може да ти помогне.

Сега какъв паралел можете да теглите от тези два примера? Да кажем, аз приведа тези два примера на беседата: Кутузов, който разхожда офицера, и момата, която се застъпва за войника; какъв морал може да извадите от тези два примера? Този офицер, който се счита за господар на положението, а се разхожда с халат, сега на тези войници не може да им заповядва; и на Кутузов случило му се веднъж тъй да разведе офицера. И от втория пример – този войник, веднъж му се случило да се разговаря с момата и минава този полковник; а в първия случай минава Кутузов. Сега какво отношение имат тия два примера? Какъв паралел може да теглите? Има ли някакъв паралел между Кутузов и полковия, и между офицера и войника? И двата случая са редки. Много рядко ще се случи войник да се разговаря с генералска дъщеря и много рядко се случва офицер да бъде тъй необлечен отвънка. Кой от двамата пострада повече? („Офицерът на руската армия.“) Тъй да развеждат един офицер из целия лагер покрай всичките войници. Значи главнокомандващият на руската армия развожда един офицер покрай всичката армия и всички го гледат, след това го завеждат пак на същото място, отдето са тръгнали, и Кутузов му казва: „Мен ще ми бъде много приятно и друг път да се срещнем" – и се разделят. И при втория случай имаме същия случай – на онзи войник, и нему се пада честта пред онзи полкови.

Питам ви сега: ако вие имате да изберете един от тези случаи в живота, кое ще предпочетете – Кутузов да ви развежда пред войниците или полковият само да ви каже: „Защо не даваш чест?“ Кажете сега, кое ще изберете? Всички ще изберете положението на войника. Защо не изберете положението на офицера по халат пред армията с Кутузов? После, като ви дойде нещо до главата, все ще искате да бъде и момата при вас, да ви избавя. Я О., кажи кое ще избереш, сега ще те хванем? („Войника предпочитам.“) Хванах ви сега – всички ще изберете все войника. Защо няма да изберете офицера? Сега вие може да играете ролята или на момата, или на войника. Сега, ако сте войникът, ще ви бъде неприятно, но и на момата ще стане неприятно, защото в дадения случай и момата малко ще се безпокои. Но после тази мома ще се подигне пред очите на войника, нали ще има една малка придобивка. Добре, но сега, в даден случай, кой се повдига? Повдига се Кутузов, повдига се и офицерът. Времето минава, но всички войници ще говорят как е постъпил Кутузов. Значи има нещо придадено на тази постъпка. А на момата какво е придадено? И на нея има придадено. Тя казва: „Господин полковник, аз съм виновата, не е той – аз говорих с него. Ако аз не бях, той щеше да ви даде чест, но заради мене.“

И аз ви привеждам тези два примера като един паралел, като отношения, които съществуват в природата. Вие можете да се намерите в положението на офицера с халата – да ви развеждат пред войниците; може да се намерите и в положението на войниците, които гледат разведения офицер; а може да сте и самият Кутузов. И сега можете да си представите цяла една картина – след като развеждат офицера, какво ще бъде заключението на войниците, какво те ще се разговарят. А можете и да вземете положението на Кутузов. И сега някои от вас може да сте Кутузов в дадения случай, възможно е. Три положения има, които можете да бъдете – Кутузов, офицерът и войниците.

От втория пример вие пак можете да се поставите в три положения – на мястото на момата, на мястото на момъка и на мястото на полковия. Питам: в дадения случай, ако вие разбирате характера на полковия, уместно ли беше той да направи тази забележка на войника? („Не.“) Значи полковият в дадения случай не е на място. Сега в първия пример как ви се вижда поведението на Кутузов? („Хубаво е постъпил.“) И умно. Той казва на офицера: „Ти можеш и неофициално да се разхождаш с мене“ – той говори с него, без да му каже нито една обидна дума, и какво става? След това вече този офицер пито един път не е ходил с халата си. Във втория случай полковият няма идея за забележката, когато в първия случай Кутузов казва: „Ако всички са тъй разгащени, както ти, тази работа с войниците накъде ще иде?“ В този случай морално разглеждам въпроса. Превеждам към науката.

Сега тези примери, които ви давам, и в науката ги има. Вие можете да изучавате известен клон от науката, какво може да извадите от тази наука? Тя може да бъде само за ваша лична полза. Във втория случай е застъпено личното чувство на полковия – как един войник да не му даде чест. Как намирате вие тази забележка, разумна ли беше? Нали той можеше да мине и замине, без да каже нито дума на войника. Кой е най-умният от всички във втория случай? („Момата е най-умна.“) Тъй е, момата е най-умна. Тя казва на офицера: „Извинете, аз съм виновна." Какво заключавате от това, че войникът не е отдал чест на полковия? Природата прави един паралел. Как е бил обърнат войникът към полковия? („С гърба си.“) А как е била обърната момата? („Срещу момъка и с лице към полковия.“) Добре, другото сега – как е гледал Кутузов, че е видял полковия? И офицерът дали е бил обърнат с лицето си към Кутузов, или с гърба си? Сега това остава скрито.

Щом имаме числото 12, в него управлява първият, разумният принцип. Тук е застъпен принципът на мисълта. В числото 12 е застъпена мисълта, а в 21 са застъпени чувствата. Следователно в този дом (при 12), постоянно ще има философски разисквания и спорове; по изкуство и музика, което могат да свирят, това и ще си говорят. А в 21 ще се говори за благодеяния, за ядене и за неща, които се отнасят до чувствата. Домът на 21 диаметрално се отличава от дома на 12.

Да допуснем, че ти се раждаш в дома на числото 12, в пълненето на луната, 1928 година, да кажем, през месец декември – кои качества ще носи това дете? Да кажем, че месечината се пълни, не се празни. Студът, лошите условия ще заставят човека да мисли. За да мисли човек, той трябва да бъде поставен в неблагоприятни условия – тогава само се събужда умът. Всичките мъчнотии все умът ги разрешава. А щом се ражда някой, да кажем, на 21 – това число в дадения случай е само като обяснение; месец май (май месецът е второстепенно). Какво ще има тогава? („Ако един човек се роди през май, мисълта ще бъде по-слабо застъпена, а чувствата – по-силно.“) Разбира се. Казах: месецът е второстепенно, но вземам числото 21 в дадения случай, и то е само като обяснение.

Имаме превръщане на числата. Ако измениш на едно число само неговата гама и големина, то ще има обратни влияния. Да вземем числото 12 – ако тези числа са две в дадения случай; ако турим числото две пред числото едно или зад него – какво ще стане? Това са живи числа. В дадения случай в числото 12 по закона на наследствеността бащата е вложил повече. И резултатът е числото 3. Числото 3 иде от 12, тогава в 12 бащата е вложил повече. Следователно, дъщеря или син, той повече ще мяза на баща си, по закона на наследствеността. А в 21 детето носи повече наследени черти от майката – тя е вложила повече в дадения случай. И следователно това дете мяза на майка си – и по характер, и по ум. […]

Ние вземаме тези нормалните положения на числата 12 и 21. В двата случая – и при 12, и при 21, резултатът е все 3. Или казано в друг смисъл, ако вашият ум разрешава известни въпроси, той ще ги разреши по един начин, а ако сърцето ви ги разрешава, то ще ги разреши по друг начин. Сега каква е разликата, когато сърцето разрешава някои въпроси и когато умът ги разрешава? Представете си сега, че при вас се явява един беден човек и ви се оплаква, и след като ви разправя цялата история, той се разплаква. Ако у вас умът преодолява, какво ще направите? („Ще му кажем, че той е трябвало да преодолее тези условия.“) А ако чувствата преодоляват? („Ще му помогнем.“) Добре, да допуснем сега, че ги изваждаш и му даваш хиляда лева. Питам: умно ли е да му дадеш хиляда лева?

Ще ви дам още един пример, това е третият пример. Две деца си играят и на пътя намират въженце – много тънко; едното дете си носи кутийка с кибрит и запалва въженцето, и започва това въже да гори. Минава един възрастен и вижда, че това е фитилът на една бомба; веднага той прерязва въжето, а децата тичат, радват се, смеят се, че въженцето гори. Но те не знаят, че този фитил отива към една бомба. Децата се радват на тази игра, обаче тази игра може да иде към плач. Минава един друг разумен човек и казва: „Я да си вървите към дома си.“ Децата не могат да си обяснят защо именно този човек им разваля играта. Той изгасва и останалото въже и те почват да викат подире му: „Той нямаше право. Той нямаше право.“ Питам сега: ако той беше оставил те да имат правото според техните разбирания, какво щеше да стане? Тогава има да избирате от три злини. Нали три положения има в света: имате да изберете положението на полковника с халата, на войника пред момата и имате да изберете положението на децата с въжето. Сега какъв паралел ще теглите между тези три положения? Кое бихте избрали? („Все пак положението на войника.“ „На децата.“) Ще кажете: те са деца, играят си. Добре, добре. Но ако вие кажете една дума, която запалва едно въже, и кажете: „Няма нищо“? Да кажем, някой върви по някое въже и вие вървите да видите какви ще бъдат последствията. Но дойде някой и пресече вашето въже. Вие кажете: „Как така той да се меси в моята работа." Сега вие не можете да си представите какъв резултат може да произведе едната дума. Защото всяка една дума може да се оцени само от своя резултат. Например вие си направите един фокус, запалите въжето – когато дойде Опитът до крайния резултат, тогава само можем да направим един извод.

Та казвам: има един естествен морал в природата, който е еднакво [задължителен] спрямо всички. Има морал, който е наложен спрямо хората, и има друг морал, на който всичките същества – от най-висшите до най-нисшите, еднакво са подложени – не прави никакво изключение. И в този случай човек трябва да бъде крайно разумен. В дадения случай вие казвате: „Какво отношение има Кутузов – какво той мисли, към нашата работа? Нашата работа е съвсем друга.“ Голяма връзка има. Ако вие имате някоя неприятност, тя се отнася под първата категория при примера на Кутузов и офицера под халата. Не мислете, че сте много сигурни; не мислете, че много знаете. Полковият никога не е предполагал, че може да дойде Кутузов при него и той тъй да се изложи. Обаче има изключения вътре в живота. В дадения случай какво е Кутузов? („Природата.“) Да, природата. Ще те хване тя под ръка и ще те разхожда.

Сега вторият пример – полковият с момата. Полковият ще смъмри войника, но момата ще се застъпи за него; ти тогава ще отстъпиш. Ти смъмряш някого, но момата се застъпя за него и ти ще отстъпиш. И тогава какво става? Полковият изгубва сражението, а момата спечелва сражението. А войникът се освобождава от робство.

Сега, третият случай. Кой застави децата да запалят въжето? Защо трябва те да запалят това въже? Какви са побужденията им? Всичките хора имат това разположение на децата. За пример детето види захарта, взима едно парче и го турга в устата – да направи един опит. Или то иде при водата и иска да опита, да направи един опит с нея. Или намери едно шише, иска да го вземе. Всички хора въобще искат да турнат езика си, да опитат нещата. Хората все искат да направят опит – имат предразположение към това. И възрастни, и малки – няма някой, който да не е правил опит.

Сега, разумността къде е тук? („В човека.“) Добре, можете да кажете: у човека, който прерязва въжето. Ако се спрем на тези три примера – Кутузов, полковия и този, който спасява децата, на кое място бихте желали да бъдете? („На мястото на децата.“ „На мястото на спасените деца.“) Да допуснем, че вие се оплаквате, че нашият ум не е развит, не разбирате нещата. Е, щом не сте развит, не ви ли развежда вас Кутузов? И след като кажеш, че не разбираш математика или геометрия, или музика, но като ви хване Кутузов и ви разведе из целия лагер, вече втория път вие не се оплаквате от това, а започвате една сериозна работа. Сутринта, като станеш, казваш: „Трябва да се мисли, трябва да се работи и трябва да се учи.“

Сега направете приложение на втория пример. Преведете как ще го приложите. Разбира се, на този пример има хиляди други подобни примери, но този е специфичен, а вие можете да намерите и други аналогични примери. („Съвестта е момата, войникът е сърцето; съвестта казва на сърцето: няма нищо.“) Това е по-дълбоко тълкувание. Аз правя друг един превод. Представете си: момъкът седи добре облечен по всичките правила и се разговаря с момата. Това съществува и в двайсети век. Минава един господин и казва на момъка: „Кога ще ми платиш за дрехите?“ Момата пита: „Колко струват, колко ти дължи?“ „Пет хиляди лева.“ И тя изважда и плаща на дрехаря. Той казва: „Благодарим, госпожице, много сте благородна.“ И си заминава. Питам сега: между двата примера, кой ще изберете – да сте полковият, че да направите забележка на войника, че не ви е дал чест; или да сте дрехарят, който казва на момъка, разговарящ се с момата: „Не сте ми платили дрехите“? Или пък да сте момата, че да платите вие дрехите заради него? („Хубаво е да има една мома, че да плати заради нас.“) Защо не – че в този случай ще се покаже доброто сърце. Но слушайте да ви кажа: тогава момата се обръща към момъка и му казва: „Извинете, аз заминавам за странство ѝ втори път няма да ме видите вече." Но това казва момата на момъка, след като плаща пет хиляди лева за него: „Аз заминавам за странство и няма да се върна вече.“ И от неговите очи рукват две сълзи.

Аз ви привеждам един начин, метод за самовъзпитание. Щом се събуди човек сутрин, има едно правило – той да прекара всичките положения, в които може да се постави. Може да кажете: „Тези работи ние сме ги минали.“ Аз правя един малък паралел като един начин за самовъзпитанието. Ако не знаете как да се самовъзпитате, не казвам – тъй, както обикновено се разбира; според мене самовъзпитанието е да можеш да си представиш всичките положения, в които можеш да се намериш – да бъдеш готов за всичко. Ти може да се намериш в положението на онзи офицер с халата, в положението на полковия при тази мома и войника; можеш да се намериш в положението на тази мома или на войника; можеш да се намериш в положението на този дрехар, който казва на момъка: „Да си платиш дрехите.“ Ни най-малко не се церемони да го потегли настрани, а му казва „право, куме, в очите“, пред момата му казва, иска да го тури натясно: „Ти кога ще си платиш дрехите?“ По този начин иска да го застави, че да си вземе парите, като го засрами пред момата. И какво става? И той се засрамва, и момата се засрамва, и му плаща.

Та като си представите всичките положения, в които можете да се намерите, да знаете как да постъпите най-разумно. Това е положението при самовъзпитанието – да вземеш мерки да излизаш от всяко положение и да избегнеш неразумните постъпки. Това е самовъзпитание. По този начин можеш да възпиташ ума си, сърцето си и волята си. Преди да са се случили тези неща, умният човек знае как да постъпи при всеки случай. Като стане сутрин умният човек, той прекарва през ума си или си представя всичките положения и за доброто, и за злото, и кое човек трябва да предвиди. Защото във всичките тези положения и доброто, и злото са поставени за поука. Защото всеки един пример съдържа и добрата, и лошата страна.

Тази мома съдейства на войника, после Кутузов казва на офицера с отличен език: „От тебе се иска благородство – разхождай се с мене сега, защото ти трябва да знаеш, че и [от] друга страна могат да те разхождат така.“ Сега, добрата страна е благородството на Кутузов. Но и положението на офицера се изменя. И той е благороден – като се връща, казва си: „Дадоха ми един добър урок.“ Войниците къде ще ги турите? Всички онези, които са били недоволни от своя полкови, през целия ден все го гледат. И какво става? Оттам насетне полковият е бил много мек към войниците си.

Мен ми разправяха и друг един пример, ще ви приведа и него. Той, мисля в тази война се е случило – един генерал, който не се е отнасял добре с войниците си; един ден един авиатор, който го знаел какъв е, му казва: „Много ще ми бъде приятно да се разходим един ден с аероплана." И той казва: „Може!“ Но като се изкачили с аероплана, авиаторът почнал да прави своите лъкатушения и извивания, и всичките фокуси, които е знаел, нагоре-надолу – и като го снема долу, генералът станал мек като памук. Преди генералът е ходил тъй, изпъчен, но сега, като е слязъл долу, генералът е вече с една идея: „Опасна е тази работа, не е тъй лесно.“ И вече не ходи така изпъчен и горд. Та казвам: по някой път е хубаво авиаторът да изведе генерала горе във въздуха. Та човек трябва да си представи всичките положения, през които може да мине, за да бъдат умът му и сърцето му, и волята му готови да могат да се възпитат. Това е самовъзпитание. Аз не зная дали има друго възпитание, но то е от страх – ти избягваш нещата от страх, от страх към закона. Но това не е онова самовъзпитание. Самовъзпитанието е един процес на онова вътрешно съзнание, че това е право. Хубавото трябва да се прави, не глупавото. Онзи, който знае погрешката, никога няма да допусне една погрешка. А който не знае, допуща много погрешки.

Та никога не се поставяйте да питате: „Този защо постъпва така?“ Тъй или иначе, кажете: „Поведението му е такова.“ Сега, ако Кутузов не бе съзрял този с халата си, ние щяхме ли да имаме този хубав разказ? И ако войникът не беше говорил с момата, щяхме ли да имаме случай да чуем нещо заради него? Или ако онзи беше платил дрехите си, щяхме ли да знаем за поведението на момата? Или пък ако не беше този генерал с авиатора? Значи нас ни се виждат привидно тъй нещата смешни. Но това е само един намек. На този генерал му казват: „Хак му е!“ Не е лесно да те турят на аероплана и да те дигат ту нагоре, ту надолу из въздуха. Че като е слязъл долу, този генерал е имал една опитност, която доста го е смекчила в поведението му към войниците Ти като генерал имаш едно поведение за себе си, което не е естествено. Но после, като го дигат горе във въздуха, той вижда, че не е генерал във въздуха и не може да вземе управлението и мястото на пилота. Той вижда, че в дадения случай пилотът е генерал във въздуха и си казва: „Долу аз съм генерал, но във въздуха аз не съм генерал.“

Сега някои от вас могат да кажат: „Това го знаем.“ То е тъй – ти си генерал на земята, знаеш всичко, но като те турят в аероплана горе? Аз правя едно сравнение: това знание, което имаш като генерал долу, не важи за въздуха. Във въздуха има други сили, на които други разполагат, и ти трябва да се подчиниш, нищо повече. Да кажем, ти като офицер можеш да имаш власт да казваш на войниците: „Само аз имам право да разсъждавам, но не и тези войници. Те трябва да мълчат и да не разсъждават.“ Но минава един Кутузов, който може да говори, хваща те и почва да говори с един много приятен език, но хваща те, когато ти си с халата. И ти казва: „Да направим една разходка.“

Питам сега: другото положение, което искам да изведа психологически: като се върна полковият, след като го остави Кутузов на същото място и си замина – какво трябва да направи? Едно нещо, което трябва да се разгадае. Той се е облякъл първокласно и вижда го вече Кутузов – облечен без погрешка. И колкото пъти минава Кутузов оттам, винаги го вижда на първо място, и хубаво облечен – няма вече халат. Значи изправил се е, възпитал се е. Нали това е възпитание. И на вас ви казвам да постъпите, както Кутузов, както офицерът и както войниците; да постъпите, както младият войник, и да постъпите, както младата мома, и да постъпите, както полковникът. Да постъпите както дрехарят, както господинът, който си е взел дрехите, и да постъпите както момата. И да постъпите, както генералът, и да постъпите, както авиаторът. Това е положението на всеки един, който иска да се възпита – той трябва да разбира всичките тези положения и отношения. Това са математически положения в живота, това са числа. И всеки един от вас трябва да знае как трябва да постъпи във всеки един случай. Може ли да постъпи тъй, донякъде той разбира законите на живата природа.

Това са няколко примера, между които аз тегля един паралел в живота. И мисля да ги приведа в една беседа като методи, с които природата си служи. Можете ли да ми дадете един пример из човешкия живот, подобен на момата и войника? Дайте ми един такъв пример от живата природа. Или ако сега не можете да стъкмите един пример на Кутузов от природата, ще остане това за идущия път. И също един пример за войника и момата, и един пример за дрехаря и момата. Ще намерите три примера от природата, ще ги стъкмите. После ще стъкмите един пример на генерала, който се качва на аероплана. Ако можете, стъкмете; ако не можете – оставете. Защото, ако не можете, не правете опита на децата. Ако не можеш да стъкмиш нещо, не започвай. Защото децата започват една работа, която няма да стане. Не започвай една работа, на която резултатите са лоши. („Но ако ние не знаем, че резултатите ще бъдат лоши?“) Тогава ще дойде онзи, който ще пререже въжето.

Не се противопоставяйте на това, но да знаете, че това е за ваше добро. В природата, щом започнеш една работа и тя не стане, или дойде някой да те спъва, ти не питай: „Защо?“ Дойде този човек и пресече въжето – благодари. Ти казваш: „Не стана тази работа, не върви“ или: „Не може да стане.“ Значи пресичат я. Десет пъти си съградил нещо – все се разваля, значи: не върви по пътя на тези деца. Ти можеш да запалиш въжето, то да гори, гори; но дойде някой и пресече това въже – нищо не стане, не върви. Значи пресичат въжето. Ти се чудиш защо не успява тази работа, гори донякъде и нищо не става. Да кажем, ти почнеш да следваш в университета. По един предмет не ти върви, по друг – също. Трети, четвърти – не ти върви. Започнеш много работи – не ти върви. Не се смущавай. Да кажем, ти искаш да свършиш по медицина. Учиш, учиш – не върви. Най-първо, ти за лекар не си. Ти можеш на хиляди хора да нанесеш вреда, не ти върви – отрязват ти въжето за медицина. Не е медицина за тебе.

Ти искаш да станеш проповедник, учиш, учиш – не ставаш. Че ти със своите речи можеш да заблудиш хората. Тук те пресичат, там те пресичат и най-после някъде не те пресичат. Ти се връщаш и казваш: „Мога ли да бъда като еди-кой си?“ Това, което си станал – това е добро за тебе. Щом има препятствия отвънка – да ги преодолеете, а когато казвате, че трябва да се преодоляват мъчнотиите – има вече нещо неразбрано. Ти избери правата посока на твоето движение. Можеш да заобикаляш, колкото искаш, но стига да постигнеш тази цел – доброто. Можеш да минеш много места, но намери онзи път, в който целта е постигната. Избери мекия път. Мекият път винаги се разбира [като] разумния път. Това е най-важното. И ти през кой път искаш да минеш? На Кутузов, на младия войник, на дрехаря, на двете деца или на генерала в аероплана?

Само светлият път на мъдростта води към истината. В истината е скрит животът

Четиридесета лекция на Младежкия окултен клас, 13 юни 1930 г. петък, 6:09 ч., София – Изгрев.

Категории