Словото

ОБХОДА

ОБХОДА

5 часа сутринта

Добрата молитва

Ще прочета глава I-ва от Посланието на Титу.

Ще говоря сега за обходата. Обходата е изкуство. Теоретически много работи знаете. Теорията трябва да се провери. Всеки един от вас знае нещо по рисуване, но той тегли черти. Всеки от вас може да знае нещо по музика, но щом вземе да свири, ще види доколко знае. Някой път може да вляза да слушам. Все едно е да питам: „Мога ли да вляза да пя в хора?“ Този хор се приготовлява за един голям концерт и които пеят там са свършили музикална академия. Новото учение е мъчно, защото не са учили. Трябва да учите. Пеенето изисква упражнение и знание. Има естествен път за пеене. Има естествен път за рисуване, за говорене, за всички неща има естествен път. И понеже нещата не вървят в природата както искаме, ние виждаме противоречия. Най-първо ти виж дали твоите желания и постъпки вървят в съгласие с природата. За пример ако ти мислиш, че ти си много добър и имаш връзка с Бога, а пък от страдания и болести не може да се освободиш, тогава каква връзка с Бога имаш? Бог не е нито Бог на мъртвите, нито Бог на невежите, нито на суеверните, нито на грешните, нито на своенравните. Ако вие мислите, че това учение е лесно, вие се лъжете. То е лесно, ако учите.

Вие не може да имате едно отношение към всички хора. Казва се: „Трябва да обичам всички хора.“ Как ще обичаш всички хора? Един мъртъв човек не може да го обичаш. Единственото нещо, което ще направиш за мъртвия човек, е да го погребеш. Единственото нещо, което ще направиш за вързания, е да го развържеш. Единственото нещо, което може да направиш за невежия, е да му дадеш знание. Единственото нещо, което може да направиш за болния, е да го излекуваш. При всяка една постъпка в живота, вие ще влезете в противоречие със себе си. Вие можете да дойдете до положението, че нямате нужда от нищо. Не е така. Всяка минута ти трябва да направиш известно добро. Трябва да работиш. Ако се откажеш, ще страдаш.

Ти може да кажеш 20-25 вдишки, но има една норма и ако се увеличат и ако се намалят има една опасност. Щом почнеш да се нервираш, дишането не е правилно. Някой път може да мислиш, че ядеш правилно. Щом ядеш и ти става тежко на стомаха, ти или не си дъвкал добре храната или не си я подбрал и в двата случая ти си виноват. На трето място е виноват този, който ти е дал храната. Природата е първия гостилничар. Виновата ли е тя, че ти си бръкнал в някоя тенджера без нейно позволение и си взел ястие, което не е за тебе. Питай гостилничаря. Това са фигури на речта.

Някой казва: „Кажи ми нещо ново.“ Новото е неразбрано. Като го разбереш, то е старо. Казваш: „Не го разбирам.“ – То е ново. Някой пита: „Как ще стане?“ – Това е ново. Това, което не знаеш как ще стане, как ще се постигне, то е новото. При новото се изисква вяра. Но някой казва:„Аз сляпо не искам да вярвам.“ Слепият не може да вярва. Вярва онзи, който има уши и очи. Слуша само онзи, който има уши. Глухият може да каже: „Аз не искам да слушам.“ Той е без това не слуша. Слепият може да каже: „Аз не искам да гледам.“ Той и без това не гледа.

Трябва да разбирате твърдата материя. С това трябва да проучавате обходата към физическия свят. Какво значи обхода на физическия свят? Това е обхода към тялото на някой човек. Няма да притесняваш какво е тялото. Това е обхода. Второ е обхода и към човешкото сърце. Няма да го притесняваш. Ще се обхождаш добре с него. Третата обхода е за човешкия ум. Тялото си познавате и сърцето си има един орган. Някой казват: „Сърдцето ме боли.“ Какво разбирате под това? Сърдцето може да има болка, обаче онова сърце, за което говоря, в него усещате едно вътрешно стеснение. Сърдцето за вас е невидимо. Това са чувствата. Но сърцето е така обективно, както е обективно и тялото. После имате и отношение към човешката мисъл. Не стеснявайте човека в неговата мисъл. Какви са неговите възгледи? Понеже, ако Бог търпи хората в света и ти ще ги търпиш. Той ги е създал. Бог е създал човека и го е оставил свободен. Ако можеш да принесеш нещо на неговата мисъл, кажи му. Ако не можеш, не казвай. Ако можеш да принесеш нещо на неговите чувства, помогни му. Но ако не можеш, тогава не го смущавай. Тогава той по-лесно ще оправи работите си, отколкото ако се намесиш в неговия живот.

Ти не може да бъдеш свободен, ако нямаш обхода. Най-първо трябва да имаш обхода към себе си. Та първото нещо за обходата е: Ако ти се обхождаш добре със себе си, ще бъдеш здрав. Изводът сега: Че не си здрав, това показва, че нямаш обхода със себе си. Трябва да бъдеш здрав, да не усещаш никакъв дефект в тялото си, някой път ще имаш ревматизъм, болка в главата, в кожата, навсякъде. Ще дойде някой лекар и ще каже, че има натрупване на чужди вещества, на киселини. Те се натрупват по причина, че не знаеш как да се обхождаш в себе си.

Сега новото е това, което не знаете. Новото, което иде в света е разумното. Когато дойде то, ти макар да не го разбираш, ще усещаш едно успокоение. Ти се успокояваш. Например ти ожадняваш, не си пил 10 деня вода. Като дойдеш до извора, ти не знаеш откъде иде тази вода, но като го видиш, ще настане в тебе нова надежда, успокоение. Може да дойде в тебе желание да бързаш, да се напиеш. Ето де е погрешката. Ще седнеш там, ще се успокоиш, ще се разположиш с извора и изведнаж няма да туриш устата на извора, а ще седиш малко. След това, ще вземеш още една глътка и т.н. По този начин ще влезе в тебе едно освежаване. Този закон важи за всяка една обхода. Ако искаш да се обхождаш добре, трябва да бъдеш търпелив. Всеки един човек си има своя специфична обхода. И никой не трябва да изменя обходата си. Остави го да се обхожда той, както намери за добре. Ти не може да даваш директиви на водата, как тя трябва да се обхожда. Водата си има особен начин за обхождане. Ако я туриш при захарта и ако и кажеш да не направи пакост на захарта, каквото не искаш, това именно ще направи. Водата не е виновата в дадения случай. Ти дръж водата далеч, в дадения случай, но тази вода е потребна. Ти не може да възприемеш захарта, ако не дойде до водата. Колкото и да е захарта, все трябва да внесеш малко течност, за да се разтопи захарта. Трябва да знаеш как да употребиш водата.

Та обходата, на която Невидимият свят ни учи, това е цяла философия. Ти се занимаваш целия ден с едно непотребно учение за обходата на хората, еди кой си как постъпи. Не, обходата е музикална. Като влезе един капелмайстор в един оркестър или в един хор, той знае кой пее добре, кой свири добре, кой постъпва добре или кой не взема правилно тоновете. Не, че човек е лош, но той няма изкуство. Няма по-хубаво нещо от обходата, понеже тя изисква един добре развит ум, едно добре развито сърце, една добре развита воля. Ти не може да се обхождаш, ако нямаш добре развита воля, ако нямаш добре развито сърце, ако нямаш добре развит ум. Трябва да разбирани. нещата. Много дълбоко трябва да ги разбираш.

Аз съм забелязвал, наблюдавал съм, седят хората един до друг. В варненската гимназия отиват учениците на някакъв си парад. Имаше един учител, който се казваше Емлер249, нисък, дребен човек. До него седи един ученик, един път и половина по-висок от него. Вика: „Да живее, да живее!“ И с ръце удря по главата на учителя. Учителят побута ученика и ученикът забелязва, че удря по главата на учителя и че му е смачкал шапката. Не, като искаш да си махаш ръцете, ще погледнеш има ли някой наоколо. Някой казва: „Аз искам да се проявя.“ Не е лошото да се проявиш. Този ученик не се проявил както трябва.

Давам този пример за разяснение. Но примерът трябва да се превежда. Всеки пример си има свое приложение. Може някой пример да го прилагаш там, дето не трябва. Всякога ние искаме другите хора да се обхождат добре, само когато това е в наш интерес. Не, обходата в природата е един закон. Дали към нас или към всички, човек трябва да се обхожда добре, понеже това е необходимо за самия него и за неговите ближни, и за Славата Божия. Понеже Бог иска всички същества, които Той създал, да се обхождат добре. Да се извиняваш, това няма значение. Да туряш погрешките в другите хора, в баща си и майка си, че така си роден и това няма значение. Много ученици ще се извиняват, че учителят им по математика, не им преподавал добре, не им дава основа. На неспособния ученик и най-способният учител да му преподава, няма да има основа.

1 2 3

Числата аз ги наричам живи органически числа. На едно живо, органическо живо число, ти постоянно трябва да изучаваш неговите отношения. То не е както една линия.

Тези две точки са граници на правата линия или можете да имате плоскост. Линията е граница. Но една линия, която е в движение, трябва да изучаваме постоянно. Какво значи плоскост? Това е една линия, която се движи в плоскост. Казваме, че между две точки може да се тегли една права линия. Какво нещо е правата линия? Точките в дадения случай са от един друг свят. Правата линия, която ние виждаме, е проекция. Енергията на правата линия, движението на правата линия иде от един друг свят. Когато една ръка се движи, това показва, че силата на нейното движение иде отвън. Вие мислите, вие чувствувате, вие се обхождате по един или по друг начин, но тази мисъл, това чувство и тази обхода, не се ваши. Това са сили, които идват отвън, с които вие трябва да се справите. Ако искате да изучавате синовете и дъщерите на един дом, най-първо вие трябва да се запознаете с бащата и майката, за да знаете какъв ще бъде синът и дъщерята. А пък, ако искате от сина да знаете какви са неговите родители, вие трябва да бъдете много учен човек и да имате много обширна опитност, за да можете като видите сина, да знаете какво е лицето на бащата и майката. Например на брат Белев какви са били майка му и баща му? Да кажем, че баща му прилича на него, но майка му как ще я познаете? Това е мъчна работа. Но от бащата и майката вие можете да знаете какъв ще бъде синът.

За една човешка обхода може да се сади от човешкия ум, от човешкото сърце. Според разбиранията на ума и според чувствата на сърцето, тези качества ще бъдат вътре в човешката обхода. Всички хора са свикнали със завършени процеси. Всички хора искат нещо абсолютно готово. Вие отивате в един дюкян, не се интересувате как е станал плата, а искате хубав плат. Но вие живеете в един завършен свят. Но представете си, че влезете в един свят, дето няма изработени платове. Когато се намирате в едно трудно положение, това трудно положение ще покаже какво знание имате. Защото в един уреден свят всякога можете да живеете добре. При добра майка и добър баща всеки може да живее добре. На някой му се случва, че те не са добри. Синът е недоволен. Тогаз де е погрешката? Как ще обясните, че синът е недоволен от баща си и майка си. Тук има някоя потънкост. Кога синът – числото три, се е образувал? Ако синът е недоволен от баща си, този баща е хвърлил око на друга жена и е обикнал. И майката е хвърлила око на другиго. Следователно други неизвестни са внесли качества в него. Тези качества сега препятствуват да бъде той доволен от качествата на баща си. Бащата казва: „Ако не бях се оженил за тази, бих желал да имам онази, но хайде, нека майката носи това дете.“ И това качество влиза в числото три. Това е вече една дисхармония. Между бащата и майката има едно противоречиво чувство. И майката казва: „Ако не бях се оженила за този, щях да се оженя за онзи, но хайде.“ И майката е недоволна. Това се отразява върху сина. И ти търсиш причината. Причината е в една неправилна обхода. Ти не знаеш тази красива жена, която си видял, тя не е за тебе. И хубавия мъж, който и тя видяла и той не е за тебе. Ти може да гледаш, да кажеш: „Хубав го е направил Господ“, и така да го оставиш. И жената, като види един мъж, така да каже. Но тя казва: „Аз да си го имам.“ Но синът ще дойде, като незадоволен. Може да го проверите. Така се раждат в дома противоречията. Някой казва: „Аз не обичам баща си и майка си, виждат ми се чужди.“ Синът няма обхода към баща си и майка си, понеже и бащата и майката са нямали правилна обхода. Каквото са вложили, това се е изявило.

Че ако във вашата душа се раждат противоречиви чувства, аз вече зная причините. Вашият ум е погледнал дето не трябва и вашето сърце е погледнало дето не трябва. Ти имаш едно чувство, то е дъщерята, а пък противоречивата мисъл е синът. Ти казваш: „Природа, това-онова.“ И идваш да ме залъгваш. Ти казваш: „Сърдцето, кръвообращението…“ Не, не е кръвообращението, а ти си пожелал. Ти си погледнал нещо, което не е за тебе. Погледнал си някого, който е богат, а ти не си богат, и в тебе си яви недоволство. Нима богатите хора са щастливи? Или: погледнал си, че ти [си] едно малко човече, а пък онзи е голям. Големината на човека седи в неговия светъл ум. Малкият човек може да стане голям и големият може да се смали, напълно може да се смали. Планини от лед има на северния полюс, две хиляди метра височина. Учените правят изчисление, че ако на двата полюса всичкият лед се разтопи, в Европа то ще има един пласт от няколко хиляди метра лед. Или цялата земя може да се покрие с лед, но дебел пласт. Но като пекне Слънцето, той ще стане вода.

Така че, нещата имат една илюзорна страна. Те може да се стопят. Реални неща са тези, които не претърпяват никакви изменения, държат посоката си. Реалното всякога запазва посоката си. А пък нереалните неща не държат една и съща посока. Всяка мисъл, всяко чувство или постъпка, които не държат една и съща посока, те не са реални. А пък всяка мисъл, чувство или обхода, които държат една и съща посока, за мене те са реални.

Сега ви навождам на този закон. Когато имате в себе си едно недоволство, да знаете как да се справите. Някой път някои неща са стари. Някой казва: „Което ми разправяше не е научно.“ Старите хора имат опитност. Ако ти не може да се ползуваш от тяхната опитност, тогава губиш. И ако от силата на младия не може да се ползуваш, тогава защо ти е младия човек? Защо човек иска да бъде млад? – За да има сила и живот. А защо иска да стане стар? – Да добие мъдрост, да развие неговия ум, защото при стария човек се развива ума. Само при младия се развива човешката воля. Само при възрастния се развива човешкото сърце. Ти ще бъдеш млад, за да се развие волята ти. Ще бъдеш възрастен, за да се развие твоето сърце, ще бъдеш стар, за да се развие ума ти. Ако ти не знаеш да съпоставиш както трябва твоята воля във всеки случай, тогава каква е волята ти?

Има специфични школи, които са за развиване на човешката воля. Такива школи има и в Америка, и в Англия, и в Германия. Аз ги наричам школи на насилието. И във всеки дом съществува такава школа. Мъжът държи насилието. Вчера дойде един българин. Аз говоря нещо, за да разберете себе си. Докато не разберете себе си, вие ще се намирате във вечно противоречие. Той се оженил, умира жена му. Тя оставила две деца. Той се оженил за втора жена, мома, а тя не го обичала, а мразила децата му. Все ще им намери някой кусур, бие ги, иска да ги пропъди. Той казва: „Какво да правя?“ Аз му рекох: Ще търпиш. Тя ги бие, докато заболеят ръцете ѝ. Отначало детето ще го боли, но после гърба му ще стане по-пластичен. И после, като го бият, ще му стане приятно. Които са бити не умират лесно, а пък онези, които не са бити, като дойде болестта, може да ги задигне. Мъжът казва: „И аз употребих насилие, бих я.“ Рекох: Тя била децата, а ти биеш нея. Ти си направил погрешка. Не я бий. Тя, като дойде да бие, ти и кажи следното: Малко по-леко си слагай ръката, като че ли на тебе се слага, но съвсем спокойно, и се моли в себе си.“ Той казва: „Аз не мога да я търпя.“ Аз рекох: „Но вържат ти ръцете, как да не може да търпиш? Ще носиш неволята, няма нищо. По отношение на тези двамата ще кажа: Човек е господар на своята съдба само ако има знание, ако има простор на своя ум, на своето сърце и на своята воля. Тогава ти можеш да направиш цял един преврат в другите хора. Ако не влияеш на себе си, никога не може да влияеш на другите хора. Ако ти не знаеш как да се обхождаш със своя ум, сърце и воля, тогава няма да знаеш как да се обхождаш с ума, сърцето и волята на другите и тогава ще бъдеш в стълкновение със себе си и с другите и най-после в стълкновение с Бога.

Единственото нещо, което не може да се повлияе в света, това е Бог и с нищо не може да се повлияе. Защо не може да се повлияе? Защото който постъпва абсолютно право, това е само Бог. Ако ние постъпваме както Него, Царството Божие веднага ще дойде. Той е предвидил за всички същества. Той не е ограничил ни най-малко и най-малкото същество му е дал условия и му е дал свобода да постъпва. Аз ще оставя животните, понеже някой път вие казвате: „Аз не съм животно.“ в някой отношения аз бих желал да бъда като животно, а в някой отношения аз бих желал да бъда като човек. Животните нямат обхода. Едно чуждо куче, като влезе в двора, нахвърлят се другите кучета върху него. Нямат обхода. И това куче, като се освободи, бяга. Ако е пък някое силно, дава отпор. Едното хапе и другото хапе. Ако е по-силно, разпръсне всичките и другите отдалече го лаят. И най-сетне излиза господарят, докато изпъди голямото куче.

Говорят за несгодите, които се случват. Гледам някой стар дядо или баба са недоволни, младите са недоволни, учителите са недоволни. Рекох, тези хора нямат обхода. Всеки се оплаква, че се оплаква. Виждам, че е прав, но той не казва всичката истина. Синът казва: „Към големия брат как се обхождат, а пък спрямо мене не е така.“ Аз виждам, че той има едно място, дето не казва истината. И той сам няма обхода. Няма обхода в това отношение, че той не е благодарен. Той не разбира онова отношение, което майка му и баща му имат към него. Все таки баща му и майка му са допринесли нещо за него и в него трябва да има благодарност. И числото 3 – синът и той е виноват, и той взел участие. В всичко в света ние трябва да се поставим, като че никак не сме взели участие. Защото, ако ние искаме да вземем участие, да бъдем участници в доброто в света, ние трябва да бъдем участници и в дълговете, разпределение трябва. Защото, ако се оставят дълговете на цялото човечество само върху един човек! Казват: „Когато дойде Христос.“ Казва се, че Христос е понесъл греховете на цялото човечество. Тази идея не е правилно схваната. Апостол Павел казва: Бог беше в Христа и примиряваше света със себе си. Целокупното вземаше участие, цялото вземаше участие. Целият Невидим свят и разумните същества взимат несгодите на хората и ги поправят, спасяват хората. Бог ги спасява. И Бог казва: „Ще залича това прегрешение и няма да го помена.“ А пък в дадения случай Бог, това е цялото, а не само едно.

Да имате за образец Бога. Слънцето е неговото тяло и изпраща светлина и на добрите, и на злите. Лошите хора са по-добре поставени, отколкото добрите. Това е обхода на Бога. Към един лош човек трябва да имаш много по-добра обхода, отколкото към един добър, защото здравата ос няма какво да я подкрепяш, но слабата ос, ако не я подкрепиш, работата ти няма да бъде свършена. С един лош човек трябва да се обхождаш много по-добре, отколкото с добрия, а пък вие се обхождате добре с добрите, а пък с лошите не знаете как да се обхождате. Вие искате да изхвърлите една ваша лоша мисъл, едно лошо ваше чувство. Вие не може да изхвърлите една ваша лоша мисъл или лошо чувство. Това е невъзможно. Аз бих желал да зная по кой начин вие сте изхвърлили едно лошо ваше чувство и спасението е там, че вие не можете да ги изхвърлите. Ако ние можехме да изхвърлим едно лошо чувство, то ние щяхме да развалим целият свят, защото онзи човек, когото вие не обичате, няма да се мине дълго време, съвсем ще измените вашето мнение заради него. Няма човек в света, който да не може да се промени. Философията сега не е, но обходата е. Да не се отвличаме.

Не се спирайте върху външните неща. Всички хора се влияят от една външна обстановка без изключение. Много малко хора съм срещал, които да не правят това. Има известни черти в човешкото лице, които са дисхармонични. Аз не искам да говоря за дисхармонията, даже не искам да показвам лошите черти на човешкото лице. Има фатални линии на човешкото лице, има и щастливи линии, които постоянно се явяват и изчезват. Човешкото лице някой път е икона на нещастие и щастие. Някой път вие гледате лицето си и не се харесвате. Всеки път трябва да се гледате. Забелязваш, че в тебе има нещо фатално, не го гледай. Мине се малко време, пак се огледай в огледалото и пак го тури в джоба си и като се мине известно време, като се огледаш, приятно ти е. Няма онези лоши черти. От де дойде този, новия човек? Забелязваш добра промяна в устата, очите и ти сам се чудиш как е станало това. Това са подвижни линии, които постоянно идат, и се чертаят вътре в човешкия живот.

Аз го обяснявам: в света има две течения, силни течения, много не трябва да знаете тази работа, ако вие я знаете, много ще загазите, нито пък аз се интересувам. Долното течение е от ада, от центъра на Земята. Всеки ден ще имате едно течение, което иде отдолу. Другото течение иде от Невидимият свят, от Небето. Горното течение носи щастие, а долното – нещастие. Ако ти се намериш между тези две течения, ти ще бъдеш премазан. Никога не заставайте в този център. В този център се намира само Бог. Ние завземаме мястото на Бога. Като дойдат тези две течения, образува се искра. Едното течение погубва, а другото възкресява. Тези течения, които идват отгоре, спасяват човека, а пък тези течения, които идват отдолу го разрушават. Да вярваш в Бога. Бог ви спасява. Тогава Бог ще ви тури настрани. В коя страна трябва да ви тури Господ? Целият този кръг е в движение250. Иде нещо от Земята. Ти си неразположен. Ти трябва да съзнаваш, че има едно лошо течение. Подземното влияние си ти. Ти не може да се освободиш. Ти не може да спреш това течение. Ти трябва да апелираш към този велик център – Бога. Чрез Него да вземеш дясната страна, за да се избавиш от едно нещастие. Аз приведох примера за младата мома, която се хвърлила от скалата и се закачила. Така ще се случи, Бог ще те спаси.

Един българин хваща каруца, за да отиде в Варна. Като дошъл [до] една урва, конете хукнали и каруцарят не могъл да спре конете. И българинът разправя: Аз станах от каруцата и се хвърлих навън. Каруцата отиде надолу. И като скочих, главата ми падна върху къртичина. [На] четири пръста от къртичината имаше голям камък. И ако моята попска глава беше паднала върху камъка, щях да отида. Този кърт, Господ го изпрати преди време, за да образува къртичината за попа. Това е великият Божествен план, който предвижда нещата, които ще станат. И затова трябва да вярва човек в Божественото, за да схваща интуитивно, вътрешно нещата. Има едно чувство в човека. Някой път вие не вярвате в него. Има един глас, който те спира и ти казва: „Не прави това.“

Сгодил се някой момък за мома, той няма да може да живее с нея. Неговият живот ще фалира. Нека се разгоди. Но той е дал дума. Той държи думата, да каже: „Аз съм дал дума, но да се разделим.“ Всичката глоба да даде. Остави сто хиляди лева, тя може да иска да се ожени, за да я гледа. Някой ще каже, че е дал дума. Думата само в доброто трябва да се държи. Ако искам да направя добро, ще държа думата си, но ако искам да направя зло, няма да държа думата си. Дръж си думата само в доброто. Дето няма добро, не си дръж думата. Обхода има само в доброто.

Ние сме в един кръг, който носи всички нещастия. А някой от вас го е страх. Защо го е страх? Защо някого го е страх от мечка, от вълци. Някого го е страх от паяци, от змии. Някой се случва да срещне някоя малка змия. Те са сили в природата. Не мислете, че една малка форма на змията, някоя змия може да ви причини много голямо страдание. Една мечка може да ви причини някой път много голямо страдание. А някой път може да ви причини добрини. Зависи в какъв смисъл тази мечка е влязла във вашия ум, защото и в мечката има тези два вида влияния: земно и небесно. Ако срещнете една мечка, когато земните влияния са в нея, тя ще внесе в тебе всичките отрицателни сили.

Всякога човешката мисъл се влияе отвън. Ти ще се поставиш в равновесие. Една мисъл или едно чувство, докато не ги опиташ, не ги прилагай. И една постъпка, докато не я опиташ, не я туряй в обходата си. За да опитате, може да направите следният опит. В вас може да се развие чрезмерно бързо движение. Раздухайте някой голям огън, може да вземете един въглен толкоз бързо, че да не се опарите. Щом се опарите, значи движението не е толкоз силно. Ако движението е бързо, няма да се опарите. Ще се опариш веднаж, дваж, докато свикнеш. Трябва да направиш мигновено бързо движение. Да си образуваш мярка на бързо движение. Ти казваш: „Аз бързо се движа.“ Вземи един запален въглен, за да видиш колко бързо пипаш. Ако ти не може да вземеш бързо един въглен, тогава и твоя ум, и твоите чувства, и твоите постъпки не са бързи.

После, вторият опит: Жаден си. Вземи една чаша вода и започни да я гледаш. Ако почнеш да се притесняваш, тогава не си издържал изпита. 60 секунди да гледаш водата спокойно. Ако в последната минута [секунда] се появи [без]спокойствие, нетърпелив си. В последната секунда да си спокоен, това е търпение. Или ще вземеш една хапка плод или хляб, така да го държиш до себе си до едно определено време. Никой от вас не сте правили опити от подобен характер, като седнете на трапезата. Даже не съм намерил хора, които да знаят как да ядат. Мнозина грабват да ядат бързо, бързо. Не, седни спокойно, тури си кърпата спокойно, успокой се добре. После, поразгледай хляба и като се минат 5 минути, преспокойно започни. Ти ще кажеш: „Кога ще го чакам аз, нямам време.“ Ако нямаш време, ще платиш. Ще намериш това време. Иначе ще платиш глобата. Природата всякога ще ти даде последствието. Разболееш се, дават ти отпуск, ще лежиш 2 – 3 месеца болен. Казваш: „Пари нямам.“ Не, и пари ще намериш тогаз и тогаз ще имаш един отрицателен резултат.

Някой от вас, най-смелите, да започнат с огъня. Щом се изгориш, не си бърз. Направете едно предварително упражнение: Вземи едно камъче и бързо го хвърли. После вземи огъня и после бързо го пипай, за да не се изгориш. Толкоз бързо, че и сам да не виждаш ръката си. Някой може да прави този опити. Или някой може да вземе друг опит. Например дойде ти някое писмо отнякъде. Остави го. Бъди спокоен. На някого дойде на ум сутринта да чете Библията, но той казва: „Утре ще чета Библията.“ Не само да я четеш, но и най-добре ще я четеш. Няма да отвориш нито една минута по-рано, нито една минута по-късно. Защото в природата има един закон, който определя нещата.

Някой път аз чета Библията и гледам, че пророците са казали много неща не навреме. Някой навреме са говорили, но виждам, че се пропуснали някой работи. Например виждам Иеремия се е безпокоил, уж вярва в Бога, патриот е и трепери сърцето му. После казва: „Заприличал съм на мечка.“ Ако ще бъдете такъв пророк, ще имате неговата опитност. Пророкът трябва да изнесе чистото Божествено Слово, без да го изопачава. Той толкоз е знаел човекът. Но рекох, има известни пасажи в Библията, които са пресилени. Има някой пасажи, които не са доизказани. Какво е недоизказаното? Какво му е липсвало на този пророк? Това, което на Иеремия е липсвало, аз имам ли го? И ако и на мене липсва, тогава и аз съм като Иеремия. И тогава и вие вървите по една низходяща линия.

В България, като се отвориха гимназиите, всички ученици имаха желание да четат биографиите на великите хора: Шилер, Пушкин, Толстой, Шекспир, Готе и все търсиха отрицателните страни. Търсиха какви отрицателни страни е имал еди кой си поет и писател. И казваха: „И аз ги имам.“ Чете друг писател и види някоя отрицателна черта, казва: „И аз я имам.“ И той имал всички отрицателни качества на великите хора. Обратната страна: Толстой има самоотрицанието да напусне своите възгледи, да напусне своите възгледи, да хване новите. Имам ли аз това качество? Има една страна в Толстоя, която аз харесвам. Това е герой. Толстой направи това, което мнозина не могат да направят. У мнозина писатели станал обрат, пълен обрат на техните слаби страни. Онова, което сега върши той, това мене ме интересува. Тази постъпка мене ме интересува. Този човек е свързан с Божественото и в него Бог ще превърне всички негови грехове и недъзи, които има. И Бог ще създаде от него един Божествен характер.

Най-първо трябва да имате една ясна представа какво казва Господ. Аз ще се спра някога, кое е Божественото. Кое отличава Божественото. Много неща има, които ние мислим, че са Божествени. В Божественото няма абсолютно никакво противоречие. Когато то дойде в човека, настава вътрешна хармония и светът ще се измени за тебе. Ти си добър, ти мислиш добре, чувствуваш добре и постъпваш добре. Изчезне ли Божественото от тебе, ти си пак в старото положение, ти си тъжен, недоволен. Някой път едно животно е много весело, радостно, Божественото е в него. Някой път ти си недоволен. Не бутай тогава змията. И тогава да му дадеш хляба, не яде. А пък дойде щастливо – Божественото е в него. И тогава, като му дадеш хляб, яде.

Всеки ден вие имате течение, което трябва да регулирате. Долното, земното течение е силно течение. И ако не дойде другото – горното течение, ние не може да имаме една обхода. Обхода може да имаме само тогаз, когато човек съзнава великото, разумното в света, което е в центъра. И тогава казваш: „Има една възможност аз да постъпвам добре, аз да мисля добре и да чувствувам добре.“ Там седи всичко. И тогава го допущай това. Даже ако имаш една противоположна опитност, веднага тури си мисълта. Това значи да имаш вяра в Бога, да имаш вяра, когато имаш и най-големите противоречия. Неразположението, което имаш, не е от тебе. То е отдолу, от земята. Ти спокойно понасяш ударите, противоречията. И ако ги понасяш, няма да се мине дълго време и всичкото ти състояние ще се смени, ще дойде една нова вълна и работата ще тръгне в ред.

Направете сега опита с огъня, с камъчетата и с водата. Дръжте пост три деня и след това 10 минути да държиш чашата в ръката си и да ти е приятно. За да се опиташ, постоянно трябва да правиш опити, както инженерите правят опити, както художниците. И в малките работи трябва да правим опити.

37 лекция на Общия Окултен клас, държана на 31.05.1933 г., сряда, Изгрев, София.

Категории