Словото

ОБЯСНЕНИЯ ВЪРХУ ОБСТАНОВКАТА НА ЗАЛАТА ЗА СЪБРАНИЯ

ОБЯСНЕНИЯ ВЪРХУ ОБСТАНОВКАТА НА ЗАЛАТА ЗА СЪБРАНИЯ

(Обяснения върху обстановката на залата за събрания, дадени при първото въвеждане в нея на 19 август 1919 г. – Преображение, 7 ч. сутринта.)

Задръжте в паметта си обстановката на стаята, тъй както си е. Това са неща наредени по известен закон. Всяко нещо тук има своя смисъл, нищо не е излишно.

Виолетовата краска над вратата показва, че трябва да бъдете силни; зелената иска от вас да се развиете в Божията добродетел; розовата – сърцето ви да е изпълнено с любов; синята – умът ви с вяра; портокалената означава проявление на физическия живот.

Тази картина с концентрични кръгове показва пътя на развитие на човешката душа, първоначалния произход на човека – как той е започнал живота си. Другата картина – пентограмата – показва човека в сегашното му състояние – пътя, по който е минал. Образът на Христа, който виждате тук, представя сегашното стремление на човека да се приближи към Христа, Човек е тръгнал от добродетелите нагоре, влязъл е в рая: дървото, което виждате, е райското дърво; после съгрешил, минал през мъдростта, която се добива чрез изпитание; а най-после минал чрез любовта и влязъл в спасението. След това ще се възкачи през пътя на правдата, посл ще слезе в пътя на истината, и тогава веч ще се съедини с Бога. Добротата, мъдростта, любовта, правдата и истината – това е пътят, през който човек се възкачва. Надписът на пентограмата е:

В изпълнение волята на Бога чрез Любовта е силата на човешката душа;

В изпълнение волята на Бога чрез Мъдростта е силата на човешката душа;

В изпълнение волята на Бога чрез Правдата е силата на човешката душа;

В изпълнение волята на Бога чрез Добродетелта е силата на човешката душа;

В изпълнение волята на Бога чрез Истината е силата на човешката душа.

Вашата задача през годината ще бъде: да схващате Бога като любов и мъдрост, и чрез тях да всаждате в вашата душа всички други добродетели. Само по този начин може да се развиете и подигнете. За да бъде човек силен в света, трябва първо да започне с любовта. Добродтелта представя самия човек, минал през любовта. Чрез мъдростта човек е научил Божиите изявления към него.

Сега, ще ви дам мотото: в изпълнение волята на Бога чрез любовта е силата на човешката душа, защото Бог е любов. Не можем да изпълним волята Божия, ако не Го обичаме, ако не Го любим. Волята Божия е да бъдем всички добродетелни. Да бъдем добродетелни – това с отношения на хората едни към други. Трябва да сме добродетелни не само към своите ближни, но и към всички създания – под „ближни“ разбирам и всички млекопитаещи, които ни обслужват, и дори малките животинки, те са също наши близки в широк смисъл на думата.

Първото правило, за да придобием любовта, е непременно да имаме смирение. Любовта е качество, което познават само смирените, слабите; тя е техен дар. Силните хора, които уповават на себе си, не знаят какво нещо е любов. Ние страдаме не от любов, а от многознание, от много сила. В света има две сили: сила без любов и сила с любов. Първата – силата без любов – е физическа сила, която руши, а втората – силата с любов – е божествена, която твори. И тъй, когато кажем, че трябва да сме силни, разбира, че трябва да имаме силата на божествената любов.

Вън от това, което казах дотук за вашата задача през годината, ще ви дам, като лозинка, „Добрата молитва“ – да размишлявате върху дълбокия смисъл, който тя съдържа. Четете през деня по едно изречение от нея, и принципите, които са легнали там, да се одухотворят във вас чрез закона на любовта.

(Следва първата публична беседа „Мировата любов“, държана същия ден, 10 ч. преди пладне, в читалището „Надежда“, гр. В. Търново).

Категории