Словото

ОКУЛТНИ ЕЛЕМЕНТАРНИ ПОЗНАНИЯ

ОКУЛТНИ ЕЛЕМЕНТАРНИ ПОЗНАНИЯ

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“

Размишление

Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет. Това са елементи, характерни елементи. Всички тези числа, тези елементи имат известни съотношения. Сега представете си – това са само характери. Но представете си всички, това са живи същества, които слизат по инволюционен начин, висши същества с идея, знания. Това са йерархии на висши същества, които слизат от невидимия свят да се въплътят в материалния свят. Значи първите се наричат с числото 1, които слизат първо на земята. Втората йерархия – 2, 3, 4 и т.н., и всяка една йерархия си има специални качества. Законът е такъв, че единицата (1) колкото повече слиза в материалния свят, се смалява. Най-първо губи от своята интелигентност, губи от своята сила, губи от своя обем, смалява се, смалява се тази единица, докато се смали дотолкова, че се обърне в една точка. Образува центъра на геометричния кръг на видимата геометрия. Следователно всеки от вас, който казва „аз съм човек“, ти трябва да можеш да се смалиш, да станеш един център на един кръг, на един специален живот, значи. Или казано в друг смисъл, да имаш онова съзнание да трансформираш енергията си от едно високо състояние в едно по-ниско състояние. Или от един по-обширен кръг в по-тесен кръг да реализираш своето знание.

Фиг. 1

Втората йерархия (2), която слиза, слиза да помогне на единицата (1). Защото единицата не е в състояние да се повдигне, тя се е обърнала на един център. Втората йерархия слиза да посочи пътя на единицата да се развива. Следователно числото 2, това е път за развитие. Човек, който иска да знае пътя на неговия живот, трябва да разбира числото 2. Следователно в числото 2 ще се поляризира. Най-първо имаме светлината. В числото 1 нямаме никаква светлина, сянка няма, външна светлина, не може да виждате нищо, всичко е вътре в съзнанието. С появяването на числото 2 имаме два центъра. Тогава почва борбата. 2, това е път на 8, 8=2[3]. Значи двете в три измерения. Образува се осем пъти. Следователно сега 8, енергията на тези разумни същества, има специални качества. В тях са по-сложни качествата. Това са отвлечени работи. Силата на всяка една единица зависи да бъде скачена с известна среда. В природата съществува една абсолютна среда, абсолютно разумна среда, с която единицата трябва да бъде съединена. Всяко едно разумно същество трябва да бъде скачено по кой да е начин: по съзнателен, подсъзнателен, самосъзнателен или свръхсъзнателен – по кой да е начин трябва да бъде съединено с тази абсолютна разумна среда. Туй се отнася и до вас. Вие сте окултни ученици и да не сте такива, вие сте живи същества, трябва да разбирате закона. Дали сте в школата, или вън от нея, целият свят, всички буболечици научават този закон. Толкова повече вие. Трябва някой път да ви изведа да наблюдавате бръмбарите, имат те едно специално движение, но не само търсене на храна, но като геометрици правят известни движения, последователност има в неговите постъпки. Туй малкото същество ходи, слиза, последователност има в постъпките му.

Там, където има последователност, има известна разумност – дали в самото същество, или отвън, разумност има. Вие трябва да сте скачени с известна разумна среда. Не какво са ви казали за Господа, да кажете – аз вярвам в Господа. Вярването е вземато отвън, назаем. Нещата, които са собственост на човека или когато той е скачен със средата, не се вземат отвън, а идват отвътре. Същественото в живота – има известни идеи, които трябва да дойдат отвътре, а други, които трябва да дойдат отвън. Следователно тази единица е този първи център. Туй са възможности, вътрешни идеи.

Следователно всеки един човек извън себе си има осем възможности, вие засега имате 8 възможности извън вас. Трябва да бъдете вие скачени с вашата разумна среда. Допуснете, вие искате да направите вашето тяло да бъде силно. При развиване на тялото дихателната система играе най-важна роля. Най-мощното нещо у човека, това е дихателната система. Спрете ли нея, всеки живот на физическото поле спира. Тогава, каквото е дишането в полето на духовния свят, такова е чувстването. И мисленето е дишане. Мислене, чувстване, дишане – те са синоними. Някой казва: „Защо аз трябва да чувствам?“ Да дишаш. „Защо трябва да мисля?“ Да дишаш. Тъй както дишането е необходимо, тъй и нормалното чувстване. Когато дишането е анормално, и чувстването ще бъде анормално. Като дишате, да се не чува нищо, не да хърка гърлото ти. Да се не чува нищо. „Спи като дете – тихо.“ Ще се учите на това. Вие може да развивате в себе си правилното дишане. Всеки един, като се спре, не да му пищи носът. Не, това не е правилното дишане. Дишането трябва да става ритмично, едва да се чува.

Здравият човек трябва да има правилна дихателна система. Най-първо дишайте тихо. Характерът ви се обуславя, или дишането ще определи какви са вашите чувства и какви са вашите мисли. Един човек, който не може да диша правилно – не може да мисли правилно, не може да чувства правилно, не може да постъпва правилно. Туй трябва да го знаете. Туй дишане, което сега имате, то е един продукт на вашия разумен живот на миналите векове. Или на съвременен език казано – научно, на ред поколения, които са живели преди вас. А може да кажем – ред съществувания сте съществували и сте изработили. Следователно при сегашното си живеене може да измените дишането. Въздишането в дробовете има един начин – по-нататък, когато сте готови, може да ви дам един начин да изследвате вашите дробове, но до туй положение докато дойдете, трябва да имате една вътрешна вяра.

Когато аз ви говоря за някои предмети и вие дойдете да ги обсъждате дали са правилни, или не, вие сте на кривия път. Туй, което ще ви кажа, моментално може да знаете. Цялата истина ще бъде събрана в една ябълка. Един плод, който го изядете, може да знаете доброкачествен ли е, или не. Всяка една истина, която ви се представя, съдържа своите качества. Не търсете вашата сила вън от вас. Тези възможности, те ще се проявят. А то ще стане, когато се превърнете на една точка. Христос казва – ако не станете малки деца, ако не станете една точка, един център на една окръжност, вашият живот ще остане недоразвит. Най-първо ще се съсредоточите в себе си и след това ще се свържете със средата и ще се появи един тласък на вашия растеж. Каквото положение да вземате в света, каквато форма, най-първо може да вземете или вляво, или вдясно. Може да завземете или северния полюс, или южния.

Какво представлява северният полюс? Положителните енергии. Южният полюс представлява по-меките енергии. Следователно животът там не е тъй изобилен. От южния полюс към северния има движение. Тези полюси – мъжът и жената – това са полюси на човека. И всеки един човек в себе си има тези два принципа. Ако вие като окултни ученици казвате – те, мъжете са такива, опорочавате себе си. Защото едновременно вашата лява страна (да кажем, жена сте) е женска, дясната е мъжка. Следователно вий унижавате дясната си половина. Човек трябва да зачита целокупността на човешкия живот. Когато дойде да изучавате тези два принципа, ще считате тези меките енергии се намират в лявото полушарие, силните – в дясното полушарие на вашето тяло и на вашия мозък. С тази абсолютна среда трябва да бъдете свързани. След туй трябва да имате една близка цел. Една близка идея. Ето какво подразбирам – близка идея.

Фиг. 2

Тук горе е вашият възвишен идеал. Долу сте в началото на живота, започвате живота, можете ли изведнъж да прекрачите горе. Първото стъпало – най-близката идея, която трябва да имате. Първото стъпало, първата крачка в живота. Следователно вие вземали ли сте първата крачка? Когато човек не е вземал стъпалата последователно, щом прескочите едно стъпало, следующите две се повдигаш, и вий ще се намерите пред една пропаст. Всякога пропастта показва, че сте прескочили стъпало. Ще се върнете пак назад и ще вземете тези стъпала на живата природа, няма да пропуснете нищо, нито една йота. Щом пропуснете, ще се намерите пред пропаст. И колкото да се молите, нищо няма да направите. Трябва да се върнете, да преустроите вашия живот.

Сега казвате – да стана певец, актьорка, чиновник. Ако вие ще изгубите вашето положение, питам, какъв смисъл има. Туй, което придобием, трябва да сме в състояние да го държим винаги, но и не само нашето да държим, но последователно да се движим нагоре. Нашите идеали трябва да растат. Вие първата стъпка вземали ли сте? Опасявам се някои от вас да са вземали 2, 3, 4, 5… още стъпки нагоре.

Питам ви сега, всеки един от вас има ли очертание на живота си? Аз както ви виждам, мнозина от вас са прескочили, някои от вас са вземали четвъртата стъпка. Запример някой ученик като вземе да свири, прескочи – в четвърта позиция свири, а втора не знае. Последователно не върви. В природата има един той естествен път, че нищо не можеш да прескочиш, всички неща са скачени. Ако вървиш по естествения път – нещата са лесни. Аз ви наблюдавам тази вечер, като пеете. Няма какво да се маха толкова, ще оставите всеки един естествено да се прояви. Учителят (диригентът) колкото и да маха: „Ама ти не разбираш ли!“ – нищо няма да научите. Туй махане на такта вътре в музиката има съвсем друго значение. Когато запример диригентът вземе вляво, това са магнетични течения, после надясно – положителните, нагоре – положителните, надолу – магнетичните. Значи магнетичен такт наляво, надясно – електрически. Нагоре – електрически, надолу – магнетически. Аз гледам някой дирижира – бух, надолу? Тъй леко, казвам, тази работа ще я уредим. (Широк полукръг навътре.) Ако движението е наляво – омекчава (движение с двете ръце наляво, плавно, красиво). После надясно (движение), усилва енергиите. Окултният диригент трябва да разбира. Като дирижира, ще улесни музикалните течения. В природата има една музика, която е разумна. Като кажеш тъй… трябва да концентрираш ума си и всички тези певци в природата ще дойдат. Пък ние ако искаме тепърва да събудим музиката в хората, то е изгубена работа.

Някой цигулар започва отдолу, но то е силен такт. Вие трябва да знаете как да оперирате с вашата музика. Аз например бих ви дал едно упражнение. Да си вземете едно огледалце. Ще ви дам едно магнетично упражнение. Най-първо ще намерите в какво седи външната форма на добродетелта. Как си представяте добрия човек. Той във всичките си постъпки е тъй пластичен и разумен – в движенията му, в обходата му ще намериш, че всичките му постъпки са съвършени. Приятно ти е да гледаш и всичко си готов да вземеш от него. Ще вземеш този образец и ще се постараеш да го повториш – всичко, каквото си видял. Опитът ще седи в следното. През седмицата бъдеш възбуден (онзи, който ще прави опита), ще вземеш огледалото, ще гледаш, и тогава, възбуден си, някоя идея, гневен си – ще вземеш огледалото, може да теглиш едната ръка наляво – наблюдавай в огледалото.

Ще се считате като един професор, който наблюдава своите ученици. Вие ще предизвикате разумното. Смеете ли се на себе си, пазете се, сериозен е опитът. Щом като махнеш този пръст, палеца, Божествения свят, показалецът – света на ангелите, на правдата (средния), на науката, на практичните работи (малкия), а цялата ръка – мъдростта в себе си. На всички тези сили казваш – елате сега на помощ! Всички тези отгоре ще заговаряш, вътре в музиката ще дойде нещо светло, приятно, ще почувствате една светлинка малка, ще ти стане приятно, ще се уталожиш, ще дойдат светлите мисли и въпросът, който те смущава ще се разреши. После ще се спреш малко, няма да бързаш, ще дирижираш този оркестър. Отгоре, тъй ще правите, широки, плавни махания с дясната ръка. Музикантът прилага един закон, всякога когато ние вървим. Често пъти да дадем такт. У мен например дясната ръка е един отличен капелмайстор. На всяка работа кракът е един диригент. Ние не тръгваме с левия крак, а с десния. Десният крак напред – войник, който иска да се бие. А щом дойдем до левия крак – ти вече разсъждаваш. Щом искаш да разсъждаваш, тури левия крак за разсъждение. Щом искаш да бъдеш силен – десният крак напред. Ще предизвикваш в природата известни сили. Ако тури левия крак и лявата ръка, други сили ще предизвика.

Сега вие с вашето знание знаете ли какво правите. Правите да ви бият преди време. Има такива малки деца, които ходят по вратите, където има звънец – дрън… дрън… дрън, но има вратар, който варди и като хване туй дете, набий го. Природата не обича бутане. Ти може да бутнеш, но природата все ще те хване и коригира. „Но тя е нежна.“ След като те е коригирала няколко пъти, ще те подръпне. Може да направите опит. Може да направим опити. Ще ви дам някои упражнения – резултати трябва да имате. Теоретичната страна вече я имате, и то ви е даже един товар. Сега от знанието ще трябва да се разтоварите, да снемете от знанието. Първият ще бъде пред огледалото. Пет минути упражнение за вас. Такива упражнения имат и певците, музикантите имат упражнения и ако не ги правят, какво ще научат. Вие ще кажете – туй стъргане на музикантите. Три месеца все do, re, mi, fa, sol, три месеца само туй, за да може да се научи да свири хубаво.

Сега и вие в тази окултна наука трябва да правите упражненията правилно и направиш ли една погрешка или се засмейте, ще си наложите наказание – две минути ще си наложите наказание, левият крак ще вдигнете, ще извадите часовник. После пак правите упражнението, ако не можете да го направите – три минути. Ако има погрешка, ще я изправите. Ще считате тази работа сериозна. Някой обича хубавото, красивото, но и в него има музикална хармония и съответствие.

Най-първо ще учите закона да превърнете единицата в точка. Или значи на математически език – да се измени положението на единицата. Нали това е единицата 1 [символ]. Ако тази единица я обърнем, ще стане точка. Точката не е нищо друго освен изменено положение на единицата. А кръгът, това са безбройните видоизменения на единицата. Що е точка? Единица, която е изменила своето положение. А кръгът, това са безброй видоизменения на единицата. Първият опит. Разумно свързване със средата, да познаете, че има една основа, върху която е положен животът ви. Щом е така, вий ще почувствате, че във вас има една нова присадка, или една нова енергия ще влезне. Само тогава животът ви разумно ще се измени. От средата зависи. Ако не измените вашата среда, и вашият живот няма да се измени. И когато хората говорят за покаяние, разбираме средата.

Първият закон е смаление на единицата. Ще направите един опит – първото смаление. Ако вие се намирахте в древността, вашият учител щеше да ви каже да вземете положението на първичното, най-дребното същество. Но едва ли бихте вие намерили път да се върнете обратно. Аз ви казвам, първия такт – дясната ръка, един полукръг нагоре и вляво. Ние започваме с разумното. На себе си ще казвате, на вас казвам – то е един магнетичен такт. В музиката да знаете защо трябва да се дирижира – за да дойдат музикалните магнетични течения. Този диригент дава подтик, всички се радват, пеят, отпушили са се всички музикални влияния.

И в тази школа искаме да отпушим, за да дойде нещо във вас. Където и да идете, вий ще минете през известни мъчнотии. От мъчнотии в живота не може да избегнете. Не търсете лесния път. Разумното, най-разумния, най-добрия път ще намерите. Най-добрия път, това е разумният път. Имате едно желание, но ще го постигнете по разумния път, тъй ще го търсите. А нямате ли този разумния път, въздържайте се, понеже ще имате такива нещастия – с векове ще ви вземе да изправите една ваша погрешка. Да се въздържате от неразумния си път. А що е подтик, стремеж – то е път на разумния живот. Като казвам „Стреми се!“, подразбирам, че имаш разумния път. „Въздържай се!“, значи ти още не си намерил разумния път. Сега казвам, вие ще се стремите напред!

Забелязвам у вас много голямо индивидуализиране, няма тази сплотеност, уважение един към друг няма. Някой като върви, аз го виждам, казва: „Той не знае толкова, колко мене.“ Ще тръгнеш и ще знаеш с кой крак да вървиш. И в цялото ходене енергията не трябва да се иждивява. Знаете ли, ако държите ръцете постоянно отзад, какво значи, или в джобовете? Като тръгнеш, трябва да знаеш как да поставиш ръцете си в джобовете си. Като е в джобовете, ръката си върху гърдите. Казвате: „Боли ме сърцето.“ Турете дясната ръка, турете левия крак, концентрирайте се, ще видиш какво ще стане. Направете един опит.

Тялото, това е богатството, което вие имате, и трябва да знаете как да владеете вашето тяло. Всичкото изкуство е там. Ако вие не можете да владеете вашето тяло – то е разумно, всички тези слуги да познаят, че сте един разумен господар. Когато дойде да изпълним Волята Божия, пред нищо не трябва да се спираме. Хората правят по-големи глупости. Ако дойде някой: „Какво правиш?“ „Търся пари!“ В алегоричен смисъл вярно е. Ние търсим богатство, заровено вътре в мене, аз го търся. И като го намериш, виж къде е намерено – надолу, вдясно. И като намериш туй богатство, ще го употребиш разумно.

Упражнение.

Фиг. 3

Дясната ръка отпред плавно описва знака, широко, поставя се на лявата страна на гърдите. В туй положение произнасяме формулата:

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!“

Забележка.

През време на упражнението представяме си най-красивия, идейния образ, който сме виждали, стараем се да вземем същото изражение. Движението се повтаря няколко пъти с дясната, после с лявата ръка.

Двадесет и девета лекция, на Младежкия окултен клас, 30 май 1926 г., неделя, 19 часа, София – Изгрев

Категории