Словото

Отваряне и затваряне вратата на знанието

Самият цар Ормузд бил поклонник на Единния Бог, Богът на вечната хармония. В съседното царство негов съседен събрат бил цар Соломон-Ра. Той бил многобожник, но не само многобожник, но и поддържал жертвоприношенията, принасял човешки жертви на боговете си. Цар Ормузд имал седем много красиви дъщери, за които се говорело по целия свят. Първата от тях, Адита, била най-красивата и най-умната в цялото царство. Обаче в сърцето на цар Соломон-Ра се зародило едно желание да може да открадне дъщерите на цар Ормузд. Щом се зародила в него тази идея, той повикал най-вещите си мъдреци и им поръчал да направят един палат, който да се отваря и затваря по магически начин. В този палат да се изкопае един тунел, през който да се отива до царството на Ормузд. И така по един тайнствен начин дъщерите на Ормузд започнали да изчезват, докато накрая всичките били задигнати и затворени в този палат, направен по магически начин, за да не може да бъдат освободени.

Каква му е била целта на цар Соломон-Ра? Да се ожени ли за тях?” Не, ни най-малко. Понеже той принасял жертви, имал предвид да ги принесе в жертва на своите богове, за да го направят най-великия цар на света. Когато тези седем сестри се намерили затворени в палата, там прекарали цяла година. Втората година започнали да разсъждават, да търсят начин за освобождението си. Най-голямата дъщеря, Адита, намерила една книга в своята стая, оставена от мъдреците, които правили този палат. Те били от бялата ложа. Адита разбирала тайния език на тази книга, в която се пишело, че еди-къде си имало 4 ключа. Единият бил обърнат към изток, другият към запад, третият към север, четвъртият към юг. За да си отвориш, ще завъртиш един път ключа към изток, два пъти – ключа към запад, три пъти – ключа към север и четири пъти – ключа към юг. После отново ще ги завъртиш: източния ключ ще завъртиш два пъти, западния – три пъти, северния – четири пъти и южния – пет пъти. Ще завъртиш пак наново ключовете: източния – три пъти, западния – 4 пъти, северния – 5 пъти, южния – 6 пъти. Като ги завъртваш тъй, числата ще вървят едно след друго. Като ги завъртиш по три пъти, ще се образува числото 12. Тъй ще намерите по колко пъти ще завъртите източния, по колко пъти западния, по колко пъти северния и южния ключове. Тогава математически ще си направите едно съотношение и ще работите.

След като се завъртят тъй ключовете в този палат, ще се отвори тази врата, откъдето трябвало да излязат навън. Тъй казва мъдрецът в тази книга: щом влезеш, ще завъртиш вратите по обратен път – източната врата ще завъртиш 6 пъти, западната – 7 пъти, северната – 8 пъти, южната – 9 пъти. При всяко ново отваряне постепенно ще намаляваш. При второто отваряне: източната – 5 пъти, западната – 6 пъти, северната – 7 пъти, южната – 8 пъти. При третото отваряне: източната врата – 4 пъти, западната – 5 пъти, северната – 6 пъти и южната – 7 пъти. Щом излезеш вън, други ключове има. Тогава ти и сестрите ти ще се върнете дома си. И тъй:       

При излизане:  

при I отвар.  при II отвар.  при III отвар.  

Източна врата: . . . .  1                     2                      3  

Западна врата: . . . .  2                      3                      4  

Северна врата: . . . .  3                     4                      5  

Южна врата: . . .       4                      5                      6  

            При влизане:  

при I отвар.  при II отвар.  при III отвар.  

Източна врата: . . . .  6                     5                      4  

Западна врата: . . . .  7                      6                      5  

Северна врата: . . . .  8                     7                      6  

Южна врата: . . .       9                      8                      7  

Обща табличка при отваряне и затваряне:  

Източната врата –  1, 2, 3, 4, 5, 6.  

Западната врата –  2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Северната врата – 3, 4, 5, 6, 7, 8.  

Южната врата –  4, 5, 6, 7, 8, 9.  

Завъртете източния ключ един път, западния – два пъти, северния – три пъти, южния – четири пъти. Завъртете още един път – източния 2 пъти, западния – 3 пъти, северния – 4 пъти и южния – 5 пъти. И като завъртите още един път източния ключ 3 пъти, западния – 4 пъти, северния – 5 пъти и южния – 6 пъти, тази врата ще се отвори. Коя врата? – Вратата на знанието, да разбирате дълбоките пътища, които водят към Първопричината на нещата, към спасението, т. е. към вашия дом.

Категории