Словото

Парамаханса Йогананда за Астрологията

Астрологията изучава как човек реагира на влиянието на планетите…

Всички части на творението са свързани помежду си и взаимно си влияят.

Балансираният ритъм на вселената се корени във взаимодействието. Хората, в своя човешки аспект, трябва да се сражават с два вида сили:

– Първо – безпорядъка на собственото си същество, причинен от смесването на елементите земя, вода, огън и въздух с вечните елементи;

– Второ – външните дезинтегриращи сили на природата.

Докато човек се бори със своята смъртност, той е подложен на влиянието на неизброимите измерения на Земята и Небето…

Астрологията изучава как човек реагира на влиянието на планетите. Звездите не притежават съзнателна благосклонност или враждебност, те просто излъчват положителна и отрицателна енергия. Сама по себе си тя не помага и не вреди на човечеството, но създава легални канали за външно действие на закона за равнодействие между причина и следствие, който всеки човек е задвижил в миналото…

Детето се ражда в този ден и час, когато небесните лъчи са в математическа хармония с неговата индивидуална карма. Хороскопът му е предизвикателен портрет, разкриващ неизменимото му минало и вероятните бъдещи резултати от това минало. Но рождената карта може да бъде правилно интерпретирана само от човек с интуитивна мъдрост, а такива са малцина.

Вестта, отчетливо запечатана на небесата в момента на раждане, не цели да подчертае наличието на някаква неумолима съдба – резултат от миналото добро и зло, а да подбуди човешката воля да избяга от всеобщото робство. Човек може да престане да прави това, което е правел. Никой друг освен самия той не е бил подбудител на причините, чиито следвствия преодоляват сега в живота му. Той може да преодолее всяко ограничение, Първо – защото го е създал чрез собствените си действия, и Второ – защото притежава духовни ресурси, неподвластни на натиска на планетите.

Суеверното страхопочитание към астрологията прави човека автомат, робски зависим от механичното ръковоство.

Мъдрият човек побеждава своите планети т.е. своето минало, като прехвърля зависимостта си не към творението, а към Твореца.

Колкото повече осъзнава своето единство с Духа, толкова по-малко над него господства материята. Душата е вечно свободна; тя е безсмъртна, защото е неродена. Звездите немогат да я управляват.

Човек е душа и има тяло.

Когато правилно определи идентичността си, той задгърбва всички принудителни шаблони. Дотогава, докато остава объркан в обичайното си състояние на духовна амнезия, ще са му познати фините окови на закона на околната среда.

Бог е хармония. Поклонникът, настроен към нея, никога няма да извърши някое неправилно действие. Постъпките му ще бъдат вярно и естествено приведени в съответствие с астрологическия закон. След дълбока молитва и медитация той влиза в досег със своето божественно съзнание. Няма по-голяма сила от тази вътрешна защита.

Само когато пътникът е достигнал своята цел, може да захвърли картата. По време на пътешествието трябва да се възползва от всяка удобна възможност за съкращаване на пътя. Древните риши са открили множество начини за съкрашаване на периода на изгнаничество на човек в илюзията. В закона на кармата има някои механически черти, които умело могат да бъдат регулирани с пръстите на мъдростта.

Всички човешки бедствия произтичат от прекъсване на вселенския закон. В Писанията се подчертава, че човек трябва да удовлетвори законите на природата, без в същото време да дискредитира божественото всемогъщаство. Той би трябвало да каже: „Господи, вярвам в тебе и зная, че Ти можеш да ми помогнеш, но също така искам да направя всичко по силите си, за да не извърша нищо лошо, така както е било в миналото“. Чрез множество средства – молитва, сила на волята, йогическа медитация, общуване със светци, използване на астрологически амулети – неблагоприятните въздействия на миналите лоши постъпки могат да бъдат намалени или сведени до нула.

Точно както домът може да бъде снабден с медна пръчка, за да се предотврати удар от мълния, така с различни защитни мерки може да се облагодетелства храмът на тялото. Преди столетия нашите йоги открили, че чистите метали отделят астрална светлина, оказваща мощно противодействие на негативните влияния на планетите. Във вселената постоянно циркулира електрически и магнитни лъчения. Когато тялото на човека получава помощ, той не знае за това, когато то се разрушава, той пак е в неведение. Можем ли да направим нещо? Нашите риши обърнали внимание на този проблем. Те открили, че е полезно не само съчетаването на метали, но и на растения, а най-ефективни от всичко са истинските скъпоценни камъни, не по-малки от два карата. Превантивното изучаване на астрологията рядко се е изучавало сериозно извън Индия. Малко известен факт е, че подходящите препарати от скъпи камъни, метали и растения са безполезни ако не се спази нужното им тегло и ако тези лечебни фактори не се носят направо върху кожата.

За общи цели амулет – злато, сребро, мед.

За специфична цел си вземи гривна от сребро и олово.

“Колкото по-дълбоко е самоосъзнаването на човека, толкова повече въздейства той на вселената с фините си духовни вибрации и толкова по-малко самият той се влияе от потока на явленията”.

От време на време аз казвах на астролозите да подберат най-лошите ми периоди според указанията на звездите и все пак и тогава успявах да осъществя всичко, с каквото се захващах. Вярно, че успехът през тези периоди се съпровождаше от необикновенни трудности. Но убеждението ми винаги се потвърждаваше: вярата в Божественото покровителство и правилното използване на волята, дадена на човека от Бога, са сили, много по-могъщи от тези, които може да свика под знамената си “обърнатата чаша”на небето.

Стигнах до извода, че звездният запас при раждането не означава, че човек е марионетка в ръцете на миналото.

Посланието му по-скоро е повод за гордост: самите небеса се стремят да подбудят решителността на човека да се освободи от всякакви ограничения.

Бог е създал всеки човек като душа,  надарена с индивидуалност, следователно – същностно важна за структурата на вселената, независимо от това дали времената й роля е да бъде опорен стълб или паразит.

Свободата на човека е окончателна и незабавна, ако той пожелае това.

Тя зависи не от външни, а от вътрешни победи.

 Парамаханса Йогананда из „Автобиография на един йога”

 

Категории