Словото

Петте основни астрологични закони, изведени от Иван Антонов

Основни астрологични закони, изведени от Иван Антонов:

Основни астрологични закони и важни правила, които трябва да се знаят и всякога да се помнят и да се имат предвид при тълкуването на всички видове хороскопи.

І-ят астрологичен закон.

Произхожда от Божествената Любов и той гласи: Всичко в живота и съдбата на земния човек е условно, т. е. става при точни определени условия, а всички условия произхождат от Божествената Любов.

ІІ-ят астрологичен закон.

Произхожда от Божествената Мъдрост и той гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е променливо, а всички промени зависят от Божествената Мъдрост, която има за цел непрестанно в умствено, духовно и физическо отношение да пречиства, да преобразява, да обновява, да облагородява, да обогатява, да украсява и да усъвършенства човека, за да го доведе до безсмъртие.

ІІІ-ят астрологичен закон.

Произхожда от Божествената Истина и той гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е гранично, т. е. става в определени граници по пространство и по сила. Следователно свободата или ограниченията в живота са в зависимост от отношенията на човека към Божествената Истина.

ІV-ят астрологичен закон.

Произхожда от Божествената Правда и той гласи: Всичко в живота и съдбата на земния човек, и доброто, и злото е временно, следователно трайността на доброто и злото в живота на човека са в зависимост от отношенията на човека към Божествената Правда.

V-ят астрологичен закон.

Произхожда от Божествената Добродетел и той гласи: Всичко в живота и съдбата на човека е относително, т. е. при Божествения порядък, който Господ е определил за човека, всичко, което се случва на човека, се преобръща на добро. Извън Божествения порядък всичко, което се случва, се преобръща на зло. С други думи казано, когато човек се стреми да живее и работи под ръководството на Господа, всичко в живота му бива за добро; когато човек работи и живее без ръководството на Господа, тогава всичко в живота му се преобръща на зло.

1. ІІІ астрологичен закон

"Истината трябва да проникне във вътрешния живота на човека. Когато Истината проникне, ти ще чувствуваш една вътрешна свобода, няма да бъдеш ограничен, няма да се страхуваш, ще бъдеш радостен, тъй както детето е радостно при майка си и при баща си; както приятелят е радостен при приятеля си. Или ще бъдеш тъй доволен, както човек при един ясен ден при слънцето. Ще бъдеш свободен. А не в един ден, когато всичко наоколо е облачно. Щом човек не е проникнат от Истината вътре, е ограден с такива облаци, е с една понижена температура и той не може да бъде свободен."

2. Формулата "Верен, истинен, чист и благ…"

"Питам: Какво тълкувание можете да дадете на мотото:"Верен, истинен, чист и благ всякога бъди"? В какво трябва да бъде човек верен? – В Любовта. В какво трябва да бъде истинен? – В мъдростта. В какво да бъде чист? – В Истината. И най-после в какво трябва да бъде благ? – В Правдата. Значи в това мото са застъпени четири неща: бъди верен по отношение на Любовта, истинен – по отношение на Мъдростта; чист – по отношение на Истината и благ – по отношение на Правдата. Съдиш ли някого, думата ти трябва да бъде пълна с благост. Само тогава Правдата трябва да се прилага. Приложите ли Правдата и Истината в живота си, вие ще почувствувате в душата си вътрешна лекота."

3. Допълнение към ІІ астрологически закон или защо съществата на Уран искат да ни променят

Да ви дам сега друго сравнение. Сравненията са потребни. Имате една цигулка. Ако не я изваждате от нейната кутия никога, може ли тя да ви бъде полезна? Не, ще извадите цигулката и ще свирите на нея. Тя ще ви говори, ще ви развесели. Вие като свирите на нея, тя ще ви весели, но ако не свирите на нея, няма да ви весели. Изяснете сега този символ. Какво изяснение бихте му дали? – Ще ви дам едно обяснение. Имате приятел, който е затворен. Седи месец, два, три и повече в затвора. Условия отвън има, но той е затворен. Ако вие не го извадите, да го освободите от тия мъчнотии, може ли да се развеселите? – Ето защо вие ще извадите цигулката малко, ще посвирите и пак ще я турите в кутията. Няма да я оставите вън от кутията, разбира се. Ако цигулката не се извади от кутията, тя не може да бъде полезна, но ако се извади и се остави отвън, тя пак се разваля. Значи, ако имате един приятел, постоянно ще изменяте неговите условия към подобряване, ако искате да съществува приятелството. Всеки ден трябва да внасяте нещо ново във вашия приятел. Туй е като течащата вода – всеки ден друга вода да тече, а не старата вода. Ако искате да имате приятел, всеки ден ще внасяте в него, може нещо съвсем микроскопическо, но ще внасяте нещо ново. И за вас самите е същото. Ако искате да разбирате и себе си, ще внасяте по нещо ново, колкото и да е малко. Щом внасяте, ще ви внесат. Щом не внасяте, и на вас няма да внесат. Та ще се стремите да внасяте винаги по нещо ново и в другите, и в себе си. Щом вие не се занимавате с другите, и с вас няма да се занимават. Някой казва: „Аз със Господа не искам да се занимавам.“ Тогава и Господ с вас няма да се занимава. Казвате: „Аз не искам да се уча.“ И науката казва: „И аз ученост няма да ти дам.“ – „Аз не искам да любя.“ И сърцето казва: „И аз любов няма да ти дам.“ Казвате: „Воля не ми трябва.“ И волята казва: „Нищо няма да направиш без мене.“ А щом внесете какъвто и да е акт във волята, ума или сърцето, веднага ще има съответно действие в самия вас.

Категории