Словото

ПЛАНЕТНИ ВЛИЯНИЯ

ПЛАНЕТНИ ВЛИЯНИЯ

Година VI (1926-1927), Двадесет и шеста лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя в София на 27.III.1927 г.

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Размишление

Чете се резюме на темата „Причини на индивидуалните погрешки“.

Фиг. 1

Зодиакът, който виждате на Фиг. 1, представлява пътя на физическото развитие на човека. Кръгът, който изразява зодиака, е в постоянно движение. През всеки 25 000 години кръгът прави пълно обръщане. Значи след 25 000 години ще го видите на същото място, на което е днес. В сегашната епоха равноденствената точка е в областта на съзвездието Водолей.

Като ученици вие трябва да се занимавате с външния свят, да изучавате и Земята, и небето. Изучаването на небето помага за развиването на човешкия ум. Изобщо външният свят оказва влияние върху подсъзнанието, съзнанието, самосъзнането и свръхсъзнанието на човека. Някои считат, че астрологията е отвлечена наука, вследствие на което изучаването ѝ няма никакво практическо приложение. От астрологическо гледище какво влияние имат звездите върху човека?

Отговор: Влиянието на неподвижните звезди не е конкретизирано.

Сегашните астролози изучават влиянието само на ония неподвижни звезди, които са близо до зодиака. Зодиакалният кръг е разделен на 12 равни части, наречени домове. Всеки дом е свързан с определено зодиакално съзвездие. Следователно всеки дом служи като резервоар, в който се влива ако не всичката, то поне част от енергията на звездите от съзвездието, с което е свързан този дом. В който дом влиза човек, под негово влияние се намира. За да разберете влиянието на звездите, вие трябва да изучавате тяхното естество. Например какво е влиянието на Овена? – Овенът оказва влияние върху главата, мозъка, лицето, в умствено отношение дава активна мисъл. Той дава холеричен темперамент, който е активен, деятелен.

Задачата на човека се заключава в това: да се хармонизира, да влезе в правилно отношение с всички звезди. Човек не възприема правилно енергията на видимия Космос. Сега енергиите, които човек възприема, са струпани само в известни области. Вследствие на това туй натрупване причинява сегашното неспокойствие на човешкия дух. Някой път човек всичко има и пак е недоволен. От какво произтича недоволството – натрупване има на излишни енергии. Всякога, даже най-прекрасните енергии, ако се натрупат, ще причинят едно тягостно състояние. Астрологията е една наука, която ще ви покаже кога да започвате известно предприятие. Например искате да прогресирате в науката – кое ще бъде първото стъпало в зодиака?

Отговор: Астролозите смятат за научни или индивидуални знакове въздушните: Близнаци, Везни и Водолей. Учени, художници, философи – 75% от тях се раждат или в Близнаци, или във Везни, или в Овен, и същевременно в Скорпион и Дева – тези пет знака са най-вече застъпени. Три знака са въздушни, три – водни, три – земни, три – огнени.

Огнените към кои спадат?

Отговор: Това са хора активни, волеви натури.

Трябва да има вещи хора по астрологията, които да показват пътя на онези, които са изгубили пътя си. Много хора в света не могат да успеят, понеже са изгубили пътя си. Нали сте изучавали разните плодове – някои хора имат обич към известни плодове, понеже растенията спадат под влиянието на планетите. Черешата към коя категория спада, какво влияние има?

Отговор: На Венера.

По какво се отличават формите, на които Венера влияе?

Отговор: Имат розов цвят или червен, форма – кръгла.

Ябълките?

Отговор: Също спадат под влиянието на Скорпион и Венера.

Всички растения съдържат разни енергии, на които планетите са носители. А планетите са свързани със звездите извън зодиака. Когато искате да измените във философско отношение вашия характер, трябва да употребявате известна храна – или череши, или сливи, или портокали, или лимони. Чрез плодовете човек може да си въздейства. При това – и чрез четене на някои писатели. Трябва да разделите и писателите. Например романите на Жул Верн към кои спадат? Виктор Юго, Сент-Ив, Кант, Лаплас, Толстой?

Отговор: Виктор Юго – към Слънцето и Юпитер.

При едно четене трябва да систематизирате всички писатели съобразно с астрологията и в разните възрасти човек да ги избира. За в бъдеще храната ще бъде съобразно с развитието – всеки ден ще имаш определена храна. Днес ти е определена храна от Венера, утре – от Меркурий: всеки ден ще гледаш. На втория ден пак ще започнеш. Ще избираш авторите по същия начин – в понеделник, във вторник, в сряда, в четвъртък. Ще изберем няколко автори и ще направим един малък опит. После, ако дойдем до духовната наука, до астрологическите закони… Например за страха коя планета влияе?

Отговор: Сатурн.

Зависи.

Отговор: Луната, Меркурий.

А за омразата?

Отговор: Марс.

Влюбването?

Отговор: Венера.

Сега аз не говоря за Любовта. Влюбването аз го наричам любов от захар – захарна любов го наричам, която се разтопява. Чувствата, влюбването не е едно качество на душата. Влюбването – това е една красива дреха, тъй, за Великден. Дрехата я облечеш, после пак я съблечеш. Това не е едно постоянно качество, а преходно състояние. Когато едно преходно състояние у вас изчезне, не съжалявайте – то е едно детинско състояние. Загубата я считаме ние като една вътрешна промяна, за да дойдат онези истински качества у човека. Кое считате вие за едно съществено качество? Дето казват – човек да има характер. По какво се определя човешкият характер? Първо: характерът се определя от това, да устояваш на думата си. И никога човек да не обещава онова, което не може да направи. Обещавайте, което можете да направите. Преди да обещаете, обмислете хубаво. После, човекът с характер, каквато и погрешка да направи, той я изправя, той никога не я оставя. Каквато и да е погрешката, той я изправя. Може да му вземе цял живот – но ще я изправи. Не съжалява, но я изправя. Па и доброто, което има в себе си, харàктерният човек го проявява. Той може да направи опущения, всеки един човек може да направи опущения, но ги изправя. Съвършеният човек, и той ще направи опущения.

Питам ви сега:ако срещнете една отровна змия, какво бихте направили?

Отговор: Трябва да я убиете или да ѝ извадите зъбите.

Всякога един недъг, който се явява в нас – това е образът на едно предпотопно животно. Недъзите, това са предпотопни същества, които се проявяват в характера. Мяркат се някакви образи: животински състояния, които се проявяват и не можем да ги задоволим. Има предпотопни желания, които сега се проявяват, но такава храна за тях няма – условия няма. Не можем да ги храним. И се проявява това желание – докато умре, то те измъчва. На туй желание трябва да намериш съответстващо желание при сегашните условия, за да пренесеш върху него неговата енергия. Например вземете мравката – на какво от предпотопните животни прилича? Гущерът – на какво? Следователно, ако имате едно желание ненаситно – да имате всичко – това е едно от тези предпотопни животни: динозаври, ихтиозаври, игуанодони и др. – то не може да живее сега. Например желание имате да се прославите, че всички за вас да говорят. Това е невъзможно. Даже и боговете, и те не могат това. Вие имате едно желание цял свят да говори за вас. То е допустимо, но не може да се реализира. За най-видните писатели, за Виктор Юго – хотентотите какво знаят за него? За Бетовен – че какво знаят за него? – Знаят културните хора. Тези културни хора, те важат за нас. Но тези културни хора, и те нямат еднакво мнение за Бетовен. Онези, които боготворят Бетовен, те са 1000-2000, не са повече. А онези музикални гении, те не са се изявили – тези, които са писали чрез Бетовен – тези гении, цели общества са те, не са казали последната си дума. Те ще дойдат пак. Днес празнуват празника на Бетовен – туй е компанията на Бетовен. Те не знаят кой е председател на тези гении. Според този закон те ще дойдат, ще се проявят и ще създадат нещо по-хубаво, по-гениално. Няма условия сега още Бетовен. Той съществува сега, но той е обикновен музикант. И той не се съзнава – композира такива, малки работи, малко знае да свири.

Реплика: Преродил се е той.

Вас ви се вижда, че е чудно. Вземете един философ – като дете на 1-2 години той не може да бъде гениален, няма възможност да бъде гениален. В него геният спи. Трябва да има разумност. Организмът не е в състояние да издържи туй напрежение. Гениалност разбирам, когато нервната система е готова, когато силите са готови. Всички сили трябва да се приготвят от по-рано…

Вие сте изучавали хиляди години небето. Всеки ден може да си избирате по една звезда и да се влюбвате в звездите. Някои от вас се влюбват и се разлюбват. И когато говорите и пишете писма на една звезда, тя ще ви погледне, ще ви се усмихне. А някой път няма да ви приеме – ще си тури воал: някой ден небето е облачно. Тя е като онази мома, която не си показва лицето на влюбения. Когато звездите ви се показват, достатъчно е – в туй се облагородява душата на човека. Аз не искам да направя Любовта нещо прозаично. Любовта е най-възвишената: това е човекът и единственото, благородното, което повдига човека. Човек е Любов. А за да разбереш Любовта, трябва да разбереш проявения свят. За да разбереш Любовта, трябва да разбереш най-първо качествата на всички души – всичките да ги знаеш по име. Тогава може да говориш за Любовта. Колко такива души вие познавате? Също и вас познават ли ви? Някой път ви считат гениални, някой път – не. Някой път казват: „Аз мисля, че този момък е талантлив“, а след време – обратното.

На всички ви трябва сила. Някои от вас сте в духовно отношение анемични. Вашата анемия произтича от непостигнати желания. Щом във вашата градина не могат да виреят тропически растения, сейте такива, които виреят в умерения пояс. На вас ви е мъчно, че нямате портокали. Сейте ябълки, карамфили, не сейте тропически растения. Не е хубаво да сееш цветя и да увяхват. Сега ще преведете: имайте желания, които да устояват – не да увяхват. Имайте едно желание, което може да устои на всички изпитания в живота. Да допуснем сега: характерът ви по какво се отличава – като имаш един приятел, да не се съмняваш в него. Нищо повече. Това е характер. Съблазниш ли него, и себе си ще съблазниш. Щом се съмняваш в него, и той ще се усъмни в теб. Следователно вие един други се разрушавате.

Вие някой път се смеете на себе си, казвате: „Едно време, като бях малко детенце, правил съм много глупави работи.“ Глупавият в младини е глупав и в старини. Ако детето е глупаво в началото, и в най-цветуща възраст е все глупаво. Умното дете отначало е умно. Наблюдавайте малките деца. Може да правят детински работи, но те са красиви неща. Детето прави известни постъпки, например някой път нареди камъчета, кукли, стане учителка, почне да ги учи. Ще кажете: „Колко глупаво!“ – Не е, идеално е. Учи ги тези кукли, поред ги туря, наказва ги. Какво лошо има в туй? Къде е глупавото? Ами когато един търговец събере сто свине и почне да ги възпитава? Кой по-високо седи: туй дете или онзи свинар? Онзи ще продаде свинете – кой от двамата по характер седи по-високо? – Детето. Вие ще кажете: „Това са глупави, детински работи – с кукли се занимава.“ – Не е. Във всяка една кукла има известна идея. Туй дете не е тъй глупаво. Това е представено тъй: то иска да бъдат куклите живи. То казва тъй: „Ако аз съм едно божество, ще направя тези кукли живи.“ То знае, че не може да ги направи, понеже не е могло да ги направи. Да не мислите, че детето е било глупаво – то предполага, че са живи куклите. Толстой разправя за една своя опитност. Когато се пробудило неговото съзнание, когато го повивали като дете, усетил се, че го стегнали с такъв въркозун, и той се възмутил: как да го вържат, че да не си маха свободно ръцете! И след това казва, че туй чувство е изчезнало, но все помнел туй чувство на възмущение като дете, че са го вързали. И после човек се примири, казва: „Ще търпя, докато израсна, да ми снемат този повой, да бъда свободен.“ Туй е хубаво.

Много пъти вашите идеи, окръжаващата среда, вашите приятели, бащи, майки, ви завързват с повой. С негодувание приемате това. Но понеже вие растете, след време ще ви освободят. Вие ще чакате времето, докато ви освободят, и тогава ще се проявите. Ще чакате благоприятното време и в дадения случай ще работите най-малките работи. С кукли ако си играете, по всички правила трябва да си играете. И може да се нареди за всяка година с какво да се занимава детето. Цяла програма може да има за вас – кой на колкото години е, да му кажем с какво трябва да се занимава. Вие турите в програмата четене. И казвате: „Остаряхме, станахме възрастни.“ – Кой е възрастен? Възрастен човек е този, който може да хване колелото на живота и да го завърти един път. Туй колело е толкова голямо – като го завъртите цялото колело, вие ще обиколите Вселената един път. Туй, голямото колело, за един ден не се завърта, и за една година, и за 10 години, но трябват ви най-малко 120 години, за да го завъртите един път при сегашните условия. Колелото на живота се движи медленно и не се старайте да усилите движението на това колело, понеже обратните резултати на туй движение са лоши.

Сега, в туй отношение ще изучавате астрологията: ще видите кой кога е роден, кои планети имат влияние върху него – не абсолютно, но оказват влияние. Влиянията – това са възможности. Вие не считайте влиянията в лош смисъл – това са възможности, чрез които можете да черпите известни енергии. Да кажем, страхлив сте – потребно ви е влиянието на Марс. За разсъдливост – потребно е влиянието на Меркурий. За мекота – от Венера. Трябва ви въображение – от Месечината. Това са елементи, с които трябва да смекчавате условията на живота. После, трябва ви живот, енергия, радост, веселие – ще внесете енергията на Слънцето. Ще се събирате, ще се групирате. Класът може да състави цяла една система. Няколко системи може да се образуват – в зодии ще се групирате, и после ще се групирате кой към коя планета спада: марсианци, Венерини типове, типове на Слънцето – тогава всички ще си оказвате влияние. Това е една наука, която ще внесе малко светлинка в живота ви. След като преминете тази фаза на вашето духовно детинство, вие ще дойдете в друга област на Духовния живот. Ще ви се дадат по-големи възможности, по-голяма свобода, отколкото може да имате сега. Повече средства ще ви се дадат. Но при сегашните средства, които имате, трябва да постъпвате разумно. Смехът към коя планета спада?

Отговор: Към Венера.

У себе си човек има право да запази само едно недоволство. Знаете ли кое е? – Недоволството, че не сте можали да приложите известни добродетели в дадения случай. Всякога да сте недоволни, че през деня не сте приложили известни добродетели. Недоволството да бъде само подтик за прилагане на известни добродетели. Добродетелите – качества за вашето развитие, са тясно свързани с живота ви, от тях зависи вашето бъдеще. А от другите неща бъдете всякога доволни. От всичко да бъдете доволни, само едно недоволство е достатъчно. А нека да има хиляди доволства. Трябва да сте доволни от всичко. Мнозина от вас са недоволни от положението си в живота – бихте ли желали вие сега с някой африкански главатар да си размените положението? Може да ви пратим в Африка. Питам ви сега: бихте ли си разменили вие положението с положението на една царица в някой кошер? С каква абсолютна преданост и послушание и с какво усърдие работи тя! Хубава, красива черта има – тя не мисли за външните несгоди на света. Вие работете, като че всичко имате в света. И тъй, нека пчелите ви бъдат едно насърчение. Мравките, дърветата всичко да ви бъде насърчение.

Според астрологията откъде произлиза анемията, кои планети ѝ влияят?

Отговор: Като разглеждат жизнения проблем, смятат за мъжа, че физическата му сила се предава от Слънцето. Ако Слънцето получава лош аспект от Сатурн, жизнената сила е по-слаба и човек може да страда от малокръвие. А за жените това е Луната – ако се намира в дисхармоничен аспект с Марс или Сатурн.

Луната е свързана с религията, с формите на живота. Под думата Луна ще разбирате религията. Всяка една жена е силна, докато е религиозна, а човек е силен, докато той е духовен, справедлив. Жената трябва да бъде религиозна, а мъжът – духовен. Това е само един аспект. Това е едно временно състояние. За анемичните от вас, които са обезсърчени, какво разбрахте, как ще се лекувате? Кажи, Олга!

Сладките плодове, киселите, лютите – кои към кои планети спадат? Сладките – към Венера. Киселите – към Меркурий. Лютите – към Марс. На три категории може да разделим планетите. Сладките и киселите – те произвеждат изобщо реакция, а другите действат лечебно. Понеже българинът е Сатурнов тип, много пиперки обича. Англичанинът е марсианец – сладки и кисели храни обича. Българинът обича кисело и люто, а сладко не обича. Всяка една възраст си има своите храни. Това е въпрос, който тепърва трябва да проучвате. Следващия път може ли да дадете една таблица за тези плодове, които имаме в България – кои към кои влияния спадат?

Само светлият път на Мъдростта води към Истината!

Категории