Словото

Правила на ученика от школата на Учителя

 1. В Школата се забранява всяко одумване, изтъкване, вглеждане в погрешките на другите.
 2. В Школата не се позволява никой никого да поправя.
 3. Когато дойде една лоша мисъл, ученикът я отхвърля моментално.
 4. В тази школа се изисква учениците да образуват една благоприятна атмосфера около себе си, та всички да я почувствуват.
 5. Три пъти ако стане нагрубяваме взаимно между учениците и двете страни се отстраняват от класа. Между учениците сърдити хора абсолютно не се допускат.
 6. Ученикът не се обижда, а винаги търси доброто в думите, които са му казали. Той във всичко търси Любовта.
 7. В един окултен клас от лъжата и помен не трябва да има.
 8. Ученикът няма право да се занимава с живота на другите. Целта трябва да бъде Божията Любов, а приложението – Божията Истина.
 9. Станеш ли министър или друг висок пост заемаш, ученик не можеш да бъдеш. Окултният ученик заема скромни длъжности. От завидни длъжности ще се пазите като от огън.
 10. Външната среда в България е чрезмерно груба. При усилията, които правите, тази среда прониква вътре и изменя средата на Школата. Тези хора около вас не могат да помислят нещо хубаво за Школата. Те не могат да помислят, че в Школата се учи нещо велико. Те мислят, че в Школата се вършат оргии. И поради хвърлянето на тази нечиста мисъл, трябва да се направи някоя ограда, щото всички лоши мисли да се отблъснат.
 11. Ученикът никога да не говори за неща, за които не е сигурен дали са верни или не.
 12. Ученикът има за задача да живее без закон. Той е сам закон на себе си. Няма какво друг отвън да го съди.
 13. Самовладеенето е много важно нещо в една Опитна школа. Искаш да кажеш някой път нещо. Имаш право да го кажеш, но нека мине малко време. Обмисли го хубаво от всички страни, че да не съжаляваш като го кажеш и казаното да е на място.
 14. Каквато и погрешка да направите, бъдете готови да се изповядвате.
 15. На ученика не се позволява да лъже. Ако си послужи с най-малката лъжа, въпросът с него е свършен. Който не е ученик, не е отговорен дали е казал някоя лъжа или не, ученикът обаче в никакъв случай не бива да си служи нито с бяла, нито с черна лъжа.
 16. Така трябва да решавате задачите, че да бъдете пример на окръжаващите. Хората от света трябва да видят в лицето на всеки едного от вас образец на човек без лицемерие и лъжа, човек на дела, не на думи. Ако имате много знания, а не прилагате нищо, вие ще приличате на земеделец с много земя, но необработена, безводна, без плодове.
 17. На ученика е позволено да бъде недоволен само при случай, когато е могъл, а не е приложил добродетелите си. Когато сте неразположени, гневни, недоволни от живота, знайте, че сте попаднали в среда, по-силна от вас. За да преодолеете неразположението си, усилете вътрешните условия, да излезете над средата, която ви потиска. Когато се хармонизирате вътрешно, ще се хармонизирате и с окръжаващите ви. За да постигнете това, не се спирайте на злото. Като космична сила злото е неизбежно, не се борете с него.
 18. На ученика не се позволява да се занимава с отрицателните качества на другите. Никога да не се спира на погрешките на другите, ако иска да се облагороди. Ако в една школа не се тури любовта като основен закон за опознаване, никакви резултати не могат да се постигнат.
 19. На окултния ученик не е позволено да изнася погрешките на другите, защото все едно че изнася своите погрешки – ние всички сме едно. Окултният ученик се занимава със себе си, а не с погрешките на другите хора. Занимава ли се с другите, той е вън от школата.
 20. Да бъдете слепи и глухи за укорите и похвалите, които се отправят към вас; да бъдете слепи и глухи за погрешките на хората. Щом критикувате другите хора, връзките ви с Бога са скъсани и тогава никакво растене няма.
 21. Ученици, които не могат да се почитат едни-други, не могат да почитат и Учителя си.
 22. Всяка погрешка, която направите, ще я извадите пред себе си и ще кажете: "Ще я изправя".
 23. Като ученици трябва да бъдете доблестни в отношенията си. Туй, което не можете да кажете някому в очите, не го казвайте и зад гърба му. Някой от вас направил погрешка. Защо не отидете при него и го посъветвате братски, без да ви чуе друг, а говорите зад гърба му.
 24. Ученикът има лична задача – своето изправяне. Колективното изправяне е задача на, ангелите, на Бога.
 25. Да не остане човек, към когото да имате неприязнено отношение.
 26. Ако някога се е присмял на някого за недъг или болест, тази болест ще го посети и него.
 27. Онзи човек, у когото Словото е въплътено, от него излиза благоухание. А от всички ония, у които Словото не е станало плът, излиза една лоша, неприятна миризма.
 28. Докато не простите на ония, които не ви обичат и ви причиняват пакости, никакви стихове и формули няма да ви помогнат, никакви школи, наука и магия няма да ви спасят

Категории