Словото

Пра-качества и елементи

В древността философите са нарекли четирите пра-качества, характеризиращи общите състояния на материята като “топло”,”студено”,”влажно” и “сухо”. Това е било само едно образно обозначение на четири абсолютни качества.Зад тези названия стои общото определение на същността на природните сили и онова, което произхожда от живите форми. Те са изхождали от предпоставката, че в първия безкраен принцип са се създали 2 двойки противоположности, т.е. 4 антагониста.

Трябва да се отбележи, че това е време, в което по принцип било възприето като метод да бъдат скривани абстрактните идеи, чрез различни сполучливи символи. Т.е.зад учението за четирите елемента стои абстракцията или с други думи за непосветения това са били физически описания свързани с общата абстракция състояние на материята. Той се е задоволявал с действието на елементите в материалния, обозрим свят и за него това са били огън, въздух, земя и вода. Но какво се крие зад тези символи на абстракцията “състояние на материята”.

За акта на съзидание е било необходимо участието на динамичното мъжко начало и на пластичното – женско. Тези две начала образуват заедно своето природно тяло, като се явяват взаимно допълващи се, като реагират едно върху друго и в акта на създаването стигат до взаимното изравняване и равновесие.

Древните мъдреци и философи наричали активния принцип топло, а пасивния-влажно.Това са двете полярни противоположности, както ги нарича и Аристотел, от които произтича всичко.Или това са така познатите ни от източните философии Ян и Ин енергии, които са в основата на сътворението. И понеже всяко създаване предполага промяна или разрушение на предишно състояние,чрез привличане на противоположното, то към топлото се прибавя студено и към влагата – сухота. Студено и сухо са антагонисти на топло и влажно.

Така се образуват две двойки противоположности :

1.Топло и студено са енергичните принципи и затова били наречени мъжки, като топлото се счита за по-активно от студеното.

2. Сухо и влажно са пасивни и били наречени женски, като сухото се счита за по-активно от влажното.

ТОПЛО – активен     активно спрямо студено

Рязко изразен активен принцип.Характеризира се с развитието на инстинкта и интуицията.Динамизиращ фактор.Топлина,подвижност, разширение.

СТУДЕНО– активен     пасивно спрямо топло

Принципа на проявление е стягане.Характеризира се с дълбокомислие и чувство за превъзходство.Отслабващ фактор.Студенина, свиване, стискане, сгъстяване.

СУХО–    пасивен     активно спрямо влажно

Принцип на напрежение на силата. Характеризира се с развитие на страстност.Дразнещ фактор: с топло дава възпаление,със студено-нервно дразнение.Напрежение ,сухота, втвърдяване.

ВЛАЖНО–  пасивен     пасивно спрямо сухо

Изключително женски, пасивен принцип.Характеризира се с развитие на чувствителност и сантименталност.Видоизменящ фактор. Еластичност, флуидност, втечняване.

Как бихме могли да характеризираме проявите на 4те принципа изхождайки от аналогиите по име в най-общ план?

ТОПЛО – топлина подвижност разширяване;

СТУДЕНО – студенина свиване сгъстяване.

ВЛАЖНО – флуидност, втечняване, еластичност;

СУХО – сухост, напрежения, втвърдяване.

На елементарна плоскост, процеса на  въздействието бихме изразили по следния начин:

ТОПЛО – нагряване, разширяване, разпръскване, увеличаване на количеството на сходните и намаляване на количеството на несходните;

СТУДЕНО – изстудяване, сгъстяване, свиване, замръзване;

ВЛАЖНО – разводняване, придобиване на еластичност, отслабване, размекване.

СУХО – изсушаване, втвърдяване, напрегнатост.

Как систематизираме въздействието на 4-те принципа на анимическата плоскост, т.е. влиянието на движението на елементите върху органическите процеси и функции? Живота на индивида не се състои само от динамизиране. Той се изразява и в обновяването. С други думи, принципа, който представлява това в течностите е влажно. Топло и влажно заедно дават в най-общ смисъл движение и живот. Противоположната двойка – студено и сухо можем да представим като влияещи върху прекъсването на жизненото движение предизвикващи смърт. Или физиологичното влияние на 4-те пра-качества можем да изразим по следния начин:

ТОПЛО – динамизиращ фактор: съживяване, проявяване на жизнената сила като топлина, разширяване на органичното движение(центробежно движение);

ВЛАЖНО – видоизменящ фактор: материализация, набиране и разпределяне на жизнената сила, чрез течностите в организма, партньор на топлото в процеса на създаването, смекчаване, отслабване, ликвидиране на напрежението;

СУХО – дразнещ фактор: в съчетание с топло, дава възпаление, а със студено – нервно дразнение. Винаги сгъстява и предизвиква напрежение на организма. Тенденция към подтискане на процеса на обмяната, чрез сгъстяване на течностите;

СТУДЕНО – отслабващ фактор: контракция, забавяне процесите на изгаряне, което води до намаляване на органичната топлина и жизненост т.е. отслабване и безжизненост (отпускане), центростремително движение.

Проявата на пра-елементите на физически – елементарното ниво обаче отива на втори план при тълкуването на хороскопа на човека и играе роля главно при определяне на болестните предразположения на организма.

Проявата им обаче на психическата плоскост се явява най-важното при тълкуването на хороскопа, защото тя открива душевния мир на индивида, определя неговата способност да реагира на космическите влияния, обрисува неговите действия и грешки.

Анализирайки психическата плоскост на проявление ние пак ще изходим от мъжкото, активно и женското – пасивно начало. И тъй като казахме, че активното е свързано с движението, то извода е че топло и студено са свързани с движение, но различно по своя характер. Топлото има движение навън разширяващо, центробежно, докато студеното е навътре, центростремително, по-сдържано и може да премине в неподвижност.

Студено и влажно са принципи свързани със състояние, като отново има разлика и тя е в посока на активността и пасивността на двата елемента. Влагата ликвидира напрежението, докато сухотата го предизвиква.

Ако обобщим всичко казано до тук можем да направим следните психологични характеристики на пра качествата:

ТОПЛО – може винаги да се познае когато има активност, ширина на възгледите, живот. Когато човек следва своите импулси, когато има решителност, мъжество, и преобладаване на чувствата над разума. Моралната натура е лъчиста и се проявява в алтруизъм, благородство, проявява се където желанията са живи, където има оптимизъм, веселие и въодушевление.

СТУДЕНО – е там, където има бавност нерешителност, чак до страхливост, когато човек лесно губи кураж, където има тъга и песимизъм. Проявява се като стягащо, дава стремеж към не правене, към съпротива.  Има силен стремеж към удобства. Във всичко присъства въздържане и студенина. Човекът отделя своята личност от другите, стреми се да развие своята индивидуалност, стигайки до индивидуализъм, защото има характер на поглъщане, абсорбция Тук мозъкът господства над сърцето.

ВЛАЖНО – създава една твърде мека, нежно чувстваща, склонна към бленуване, колебание, покорност и винаги неуравновесена натура, която- в следствие на липса на собствена воля – се нуждае от опора, иска да се присъедини към някого. Такава натура е впечатлителна, има живо въображение, силна способност към приспособяване, асимилиране. Нейните наклонности  са променливи. Моралът и е покорност, доброволност и голяма добрина, пренебрегване на собствените интереси и сливане на своето АЗ с личността на другия.

СУХО – дава склонност към господство, настъпателност и неумереност. Това е воля за налагане, непреклонност, издръжливост, дисциплина, командване. Под негово влияние личността получава чертите на решителност, точност, фиксиран поглед. С други думи характер на напрегнатост.

Връзка между пра качества и елементите

В реалността пра-качествата не се срещат “чисти”, а се свързват помежду си в “съединения” и точно тези съединения образуват на практика познатите ни елементи: огън, въздух, вода и земя

 От теоретически възможните комбинации между тези 4 принципа са възможни само 4, защото при останалите качествата са взаимно противоположни и се унищожават. От това произтичат следните комбинации:

Топло и сухо дават огън

Топло и влажно образуват въздух

Студено и влажно образуват вода

Студено и сухо образуват земя

Древните мислители не са влагали в понятието елемент онова, което в този случай разбираме ние. За тях тези елементи са били синтеза. С тяхна помощ се е случвало делото на съграждане, което става толкова по-трудно, колкото по-малко афинитет имат дадените елементи помежду си. И обратното – по-лесно и без пречки стават комбинациите на елементите, които имат едно общо пра-качество.

Общ принцип топло ( + ; АА) имат огън и въздух

Общ принцип сухо (  ПА ) имат огън и земя

Общ принцип влажно ( – ; ПП) имат въздух и вода

Общ принцип студено ( АП) имат вода и земя

Колкото до комбинациите огън-вода и въздух – земя, те както виждаме имат само противоположни принципи

огъня ( топло и сухо) –  водата (студено и влажно)

въздуха ( топло и влажно) – земя (студено и сухо)

Ако комбинираме казаното до тук за пра качествата като тяхна проява във всеки елемент, ще видим как се получава тълкуването на четирите елемента в хороскопа.

ОГЪН  ( ААПА)   преобладава активния принцип, динамика, движение.

Елементът Огън изразява действие. Хората с преобладаващ елемент Огън са импулсивни, активни и темпераментни.Те са активни, шумни и властни.Могат да бъдат разрушителни.Налагат своето мнение над другите.

Темперамент: холеричен

Топлина, вдъхновение, енергия, поглед към бъдещето.Свързва се с енергийното тяло на човека, Духа, виталността на организма, кръвоносната система и работата на сърцато.Символизира личната свобода на изява,директното действие.Дава сила бодрост на духа, желание да властва и управлява – тип водач, организатор. В психологичен план ще се получат качества като смелост, усърдие, нетърпение, безгрижие, самоувереност, пищност, стремителност, избухливост, злоба, жестокост, буйни страсти, гордост, повелителност, деспотизъм.

Позитивни качества: стимулира творческото въображение, дава самоувереност, смелост, жизненост и добро здраве.

Отрицателни качества : властен, налагащ се, безмилостен, ревнив, действа от позиция на сила, нетърпелив, страстен, неконтролиращ се избухлив и агресивен.

Предразположен към фебрилни състояния, кръвоизливи, инсулти, възпаления, травми, поведенчески проблеми.

 Движещото начало при огнения елемент е честолюбие, отстояване на принципите.

ЗЕМЯ (ПААП) виждаме, че тука има равновесие между пасивния и активния принцип- студена и суха. Елемент на Тялото или Форма. Този състав дава във всички случаи като основа егоизъм. Ключова дума : практичност,  устойчивост, стабилност.

Темперамент : флегматик

Свързва се с физическото тяло, земята, твърдата материя, устойчивите форми, материалните стойности.Земните индивиди са практични и добре разбират човешките амбиции за материална сигурност и физическо удоволствие.Проявяват много търпение, упорство и твърдост във възгледите.Физиологично – земният елемент управлява костната система, зъбите, и всички твърди образувания в организма.Свързва се с обмяната на веществата, калцирането на костите, шлаките и токсините в организма.

Позитивни качества: добре развито чувство за отговорност и дълг.Точност, изпълнителност, добра организация на време и ресурси, трудолюбие, свършват работата докрай.Пригодени за рутинна и еднообразна работа, склонност към земеделие и тежък физически труд, любов към земята и природата.

Отрицателни качества : примитивни, силно материални, любов към парите, скъперници, егоисти, грубо практични, липса на симпатия и любов, студени.Трупат и се запасяват с ненужни вещи и продукти.Предразположени към костно – ставни заболявания, лоша обмяна и телесна пълнота.Еснафски начин на живот.Устойчиви на стрес.

Ако обобщим – сухо и студено ще дадат упорство, старателност, търпение, напрягане на силите, твърдост на възгледите, консерватизъм, невъзприемчивост, ако преобладава студеното, още и бездействие. Способност да се понасят ограничения и изпитания. Винаги неспокоен дух. Интелектуалната формула тук е да се съмнявам, да отричам. Склонност към анализ. Теоретичен дух със своя система от основи. Не гъвкави правила, умствена тирания, строгост, фанатизъм. Трайно желание да отмъсти, егоцентризъм.

ВЪЗДУХ ( ААПП)влажен или сух, студен или топъл. Елемент на Ума.

Разпростира се навсякъде. Ключова дума : комуникация.

Темперамент: сангвиничен

Свързва се с менталното тяло на човека.Символизира Праната, дишането, въздуха, кислородния обмен. Работа на белите дробове и състоянието на нервната система. Дава живост и подвижност във всичко, тука имаме поляризация на женското и мъжкото начало от което произтича и основния фокус – подвижност във всичко, в желания, идеи, чувства. Гъвкавост на духа и характера. Живи импулси, впечатлителност, чувствителност към дразнения, лесна възбудимост, но и доста повърхностна възприемчивост. Художествено възприятие и впечатлителност. Великодушие, свободен либерален дух. Лесно се сближава, но и лесно променя обекти, както в сферата на чувствата, така и на ума.

Подобно на огъня,въздухът е едно много важно оръдие за човека.Той е енергията, която ни охлажда в горещия ден, движи платната на нашите лодки и кораби, и във формата на пара, отоплява жилищата ни. Но ако въздуха не е овладян, той може да причини разрушения във формата на циклони, урагани и торнадо.Хората, които са силно повлияни от въздушни знаци могат да бъдат нежни и освежаващи като хладен бриз.Но ако тяхното раздразнение се повиши, те могат да реагират с бурна сила, разбивайки спокойствието на света около тях.  Свързва се с бързината на мисълта, общуването и интелекта.Физиологично въздушния елемент се свързва с дихателната и нервната система.Дава общителност, интерес към науката, добре развити социални умения, желание за пътуване и нови контакти.Трите въздушни знака астролозите наричат – човешки, защото умът поставя човека отделно от животните.

Позитивни качества: будни,интелигентни, бързо учат и усвояват нова информация, дарба за абстрактно мислене, добри посредници и консултанти, умеят да се харесат на околните, артистични одухотворени, забавни.

Отрицателни качества: нервни, повърхностни, подражателни, непоследователни, “вятърничави”, на тях трудно може да се разчита, подвижен и неустойчив характер.Предразположени към лесна уморяемост, умствено изтощение, болести на нервната система, лудост, дихателни нарушения, астма, наранявания на крайниците.

ВОДА ( ППАП ) влажна и студена . Елемент на Душата или Чувството

Ключова дума : чувства

Темперамент : меланхолик  

Свързва се с астралното тяло на човека, неговите чувства и емоции.

Видимо преобладава пасивния принцип, което обуславя променлива, мека и апатична натура, неспособна за волеви усилия, лесно се подчинява и допуска да я водят до крайност. Търси физическо безделие, спокойствие, тишина и мир. Придава голямо значение на чувствата. Натура, отворена за всичко романтично, предава се на меланхолична мечтателност и обича да фантазира. При такива хора чувството за радост е свързано с физическа пасивност.

Символизира вътрешния живот, инстинктите, дълбоките и мъчителни преживявания, душата, въображението и интуицията.Силна сензитивност за човешките чувства и артистични изяви.Хората с преобладаващ елемент Вода трудно се поддават на поставените им ограничения.Преминаването от едно състояние на водата в друго става чрез външна намеса и в момент в който тя се изключи Водата приема отново първоначалното си състояние и температурата на околната среда.

Позитивни качества: съчувствие, Емпатия и любов към ближния, състрадание, впечатлителност, Романтичност, поставя се в услуга на другите, мистичност и религиозност.Те са психични и медиуматични, сензитивни, резервирани и сдържани.

Отрицателни качества : липса на енергия, енергиен вампиризъм, склонен към илюзии и заблуди, ирационални страхове, суеверен, апатичен, лесно внушаем, склонност към пиене и зависимости, лесно развива емоционална зависимост от по-силен партньор.Нелогични и не делови, на настроения, лесно се обиждат и зациклят в емоционални състояния.Предразположени са към психически заболявания, депресии, мании, слаба жизненост, лоша обмяна, проблеми с жлезите и течностите в организма.Неустойчиви на стрес.видимо преобладава пасивния принцип, което обуславя променлива, мека и апатична натура, неспособна за волеви усилия, лесно се подчинява и допуска да я водят до крайност. Търси физическо безделие, спокойствие, тишина и мир. Придава голямо значение на чувствата. Натура, отворена за всичко романтично, предава се на меланхолична мечтателност и обича да фантазира. При такива хора чувството за радост е свързано с физическа пасивност.

Връзка на зодиакалните знаци с пра качествата и елементите

Тази таблица на Бхригу дава обяснение на въпроса : Защо трите знака, включени в един елемент имат все пак някакви различия и от какво произтичат те.

Чрез този метод става ясно от къде идва синтезът на влияние на отделните знаци и да се направи правилна преценка на комбинациите от тях.

Виждаме че има:  

3 вида огън:

–      с преобладаване на сухост – Овен;

–      с преобладаване на топлина – Лъв;

–      с лек оттенък на влажност – Стрелец;

3 вида въздух:

–      с преобладаване на влажност над топло – Везни;

–      с лек оттенък на сухо – Близнаци

–      с равномерно съдържание на топлина и влажност – Водолей;

3 вида вода:

–      с еднакво съдържание на влага и студено – Риби;

–      с преобладаване на студеното над влажното – Скорпион;

–      с лек оттенък на сухото – Рак.

3 вида земя:

–      силна преобладаващо сухо над студено – Дева;

–      леко преобладаване на студено над сухо – Телец;

–      леко преобладаване на студено над сухо, но с по-ниски стойности – Козирог.

Трите знака на огъня се явяват източник на всякакъв вид активност на всички плоскости. Разликата между проявата им зависи както виждаме от принципния състав на пра-качествата. Така Лъв (повече топло от колкото сухо) дава оживяваща идеална еманация, която се проявява като хармоничен прилив на жизнени сили. Овенът (повече сух от колкото топъл) принципът на топлината влива в тази комбинация сила, живот и движение, обаче това е в услуга на собственото Аз на родения и се подчинява на неговата лична воля, а тази воля е страстна, напрегната и не обръща внимание на чувството за общност. Тя е деспотична, егоцентрична не се спира пред насилие и действа разрушително в борбата за съществуване. Докато третия знак на огъня – Стрелецът – който има повече топлина от колкото сухост и лека добавка на влажност, дава най-доброто качество огън. Към лъчистата хармонична природа на Лъва се прибавя малко от пластичната гъвкавост на влагата. И тук можем да кажем, че това дава възможност на личната воля да се съчетае с духа на универсума Духът се развива и дава направление за одухотвореност, но с проява на собствена воля за целите на прогреса.

От принципният състав на знаците на тригона на въздуха се вижда, че при везните преобладаването на влага над топлина одухотворяването на личността отстъпва на 2-ри план, а изпъква персонификацията на духа и на умствените способности. При Водолея пластично-дифузното влажно хармонира с експанзивно-динамичното топло. Умът се хармонизира с интуицията, което доближава качествата до извора на мъдростта, от където получава знания в синтезиран вид. Близнаците са най-сложни по състав. Леко преобладаване на влажното над топлото с прибавка на малко сухо, което знаем вече е  един от принципите на земята и огъня. За това и качествата на този знак са толкова разнообразни.

В знаците на водата, най-ярко е изграден Скорпионът. Много студ, малко влага и както знаем е свързан с огнената планетата Марс. На пръв поглед, това е логическо противоречие, ако не забравим, че огъня може да бъде както горещ, така и студен. Има много растения, които са студени при пипане, но огнени при вкусване. Те всички са под знака на Скорпион. В древната индуска астрология Скорпион е имал две различни прояви. Мистичния устрем нагоре (орел) и качеството на влечугото – устрем надолу (змия). По-късния символ Скорпион с жило на опашката, до някъде се свързва с проявата на змията, докато менталния тип на Скорпиона (орела) дава високи идеали – гордо и достойно поведение, самообладание, чувство на превъзходство над другите. Змията дава тип хитър, злопаметен, страстен (със студения огън на егоизма ),потаен характер. И двата типа Скорпиони обаче са склонни към крайности. Ракът от друга страна е по сложен по състав, защото има малко сухота. В него няма нито непреклонността на Скорпиона(студено), нито пък отстъпчивостта на Рибите(влага). Умът на Рака е изпълнен с въображение в следствие повече влага и възприемчивост, но при него има известна сдържаност, която е провокирана от качеството сухост. Неговото вътрешно бунтарство се балансира с външната му подчиненост и това идва от изравняването на принципите. Рибите са също изравнени (имат малко повече влага). това способства за възприемане на висши сили и влияние, но дава пасивна личност, характерна за нея е търпеливото подчинение, вяра във висшите сили и пасивност във възприемането на религиoзни догми и обреди.

Състава на земните знаци (студено и сухо), дава във всички случаи, като основа егоизъм. Знакът на Телецът представлява хармонично съотношение на тези два принципа, като преобладаващото е студено. Това дава предпоставка за бавност, нерешителност и песимизъм, който в лошия си вариант, може да премине в упорита повелителна, егоистична натура. Разбира се при добрият вариант, енергията може да се трансформира в артистичност, защото съществува силната връзка с всички земни удобства включително и земните радости. Това желание може да доведе до изяви в изкуството, но при всички положения целта на тези изяви е изкуството да се доведе до консумирането му от обикновения човек с други думи изкуството, като храна за душата на всеки. Това е и причината, творенията на Телеца да са харесвани и лесно възприемани от аудиторията. Козирогът е с леко преобладаващ принцип студено и това дава предпоставка, в негативните си изяви, да бъде егоистичен, завистлив и алчен. Често с тесни възгледи и рутинен. Но той има и ценни качества, като такт, дипломатичност, дълбок ум, самоувереност, като всичките качества, които изброихме, са в резултат на ума. Както при Козирогът, така и при Стрелеца, преобладаващото студено дава превес на разума над чувствата. И въпреки това той може да жертва, в името на човечеството, своя опит, постижения, учения, знания, резултатите на собствения си труд, но към отделния човек той често е студен до крайност. Колкото до Дева тук имаме значително преобладаване на качеството сухо, което дава склонността към настойчивост, издръжливост, дисциплина. Центростремителните сили, които идват от това качество, създават у Девата потребността от това да се заровят в нещата стигайки до най-дребните детайли с цел да бъдат анализирани. За съжаление липсата на активен принцип, понякога им пречи да излязат с решение основаващо се от извода на анализа. Или ако обобщим – те са добри анализатори, но синтеза им е чужд. Умът им е критичен, изобретателен, способен да формулира понякога идеи, но тъй като в този знак има много пасивност, те нямат инициатива за претворяването им живота, без помощ от другите. Във всеки случай Девата не се предава лесно, макар и често да изглежда победена и неспособна за вземане на решения.

Както виждаме, при всички комбинации на пра-качествата, проявени в елементите и от там в знаците, във влиянието участват всички принципи – топло, студено, влажно и сухо. Забелязване, че действието на знаците става в посока, която се посочва от принципите свързани с природата на знака, произтичаща от елемента към който принадлежи. Според индийската философия всичко в света се намира в едно от трите състояния (гуни): възникване (съзидание), оформяне, разрушаване (транформация). Всеки от четирите елемента е представен в света от тези три състояния.

 

 

 

 

 

Възникване

Оформяне

Категории