Словото

ПРЕДСТАВА ЗА ТРИТЕ СВЯТА

ПРЕДСТАВА ЗА ТРИТЕ СВЯТА

VI година (1926-1927), Шестнадесета лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя в София на 09.01.1927 г.

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Всеки от вас трябва да има ясна представа за физическия, за Духовния и за Божествения свят. Човек има три разумни допирни точки с Битието. Четирите точки на големия квадрат DECB (Фиг. 1) – този квадрат е външна проекция, външна страна на човешкия живот. Движението на телата определя измерението. Правата линия има възможност да се движи в две посоки, квадратът – в четири посоки, а кубът – в шестнадесет.

Фиг. 1

Физическият свят има една допирна точка. Когато човек се занимава само със себе си, този човек е на физическото поле. Щом иска да има един другар, той е вече в Духовния свят. Квадратът DECB представлява физическия свят. Физическият свят е подобен на Божествения, физическият свят е отражение на Божествения, а Духовният е връзка между тези два свята. Горните квадрати са с положителна енергия, а долните квадрати са с отрицателна енергия (Фиг. 1). Срещу една положителна сила лежи една отрицателна сила.

Винаги съществува вътрешна връзка между добрите и лошите хора. Защото има активни добри хора и активни лоши хора; има и пасивни добри хора и пасивни лоши хора. Ако искате да станете изведнъж съвършени, вие се лъжете. Ще правите грешки. Грешките са една необходимост в живота. Всякога в живота трябва да има големи контрасти. И ако четете биографиите на великите хора, ще видите, че те са живели всред най-големи противоречия. Щом човек слезе на физическия свят и не знае посоката към Божествения свят, в него веднага се зараждат най-големите противоречия. Истинското знание е знание на законите и принципите, а не на образите и формите. Щом знаем принципите, ще можем да произведем образите от миналото.

Кривата линия винаги показва едно пасивно състояние. (Фиг. 2) Как бихте го изтълкували този символ? – Чрез положителния принцип енергиите минават в цвета и той се разцъфтява.

Фиг. 1

Всяка вечер, като завършите деня, правете равносметка; и винаги да имате един малък плюс.

Хиромантията ни дава сведения за волевата страна на нашия живот, физиогномиката ще ни покаже положителните страни на нашия характер, френологията ще ни покаже качеството и количеството на положителните и отрицателните енергии, които функционират в нашия организъм. А астрологията между другото ще ни покаже какви опасности и препятствия ни предстоят на пътя и може да ни научи да се предпазваме от тях. Когато има празнини между пръстите и през тях прониква светлина, това показва, че стомахът е слаб. Този човек е станал много духовен и затова са изтънели пръстите му.

Окултната наука, която се е развивала през всичките векове, е създала най-големите горделивци и най-голямата чувствителност. А това е една опасност. И ангелите, преди да паднат, са били в Школата, и тогава са паднали. И те създадоха този свят, след като паднаха. И ние сега сме заплетени в тази каша на Божественото и на злото. Вяра, вяра ви трябва. Всяка работа започва с вяра. Всяка една окултна наука се отличава не със знание, не със сила, а със закона на вярата.

Втория път напишете едно малко резюме от лекцията. Всяка лекция е важна дотолкова, доколкото може да се приложи.

Верен, истинен, чист и благ всякога бъди!

Категории