Словото

Преражда ли се Учителя Петър Дънов?

„Учителят на Земята е Бог, Който се изявява в едно и също време от вчера, днес и утре, а се проявява в настоящето като Всемировия Учител, Който сваля Словото на Бога.“

„Запомни! Аз присъствам навсякъде!“

„Помнете: Няма да се освободите от Мене“

„И втори път няма да дойда вече! 10 милиона свещи да ми запалите, няма да дойда. Няма да дойда! Разбирате ли?“

„Аз ви давам най-хубавото от Себе Си, запознавам ви с тези Истини, за които никой друг от 2000 години насам не ви е говорил.“

„Кой е бил Дънов в миналото, никой не знае. В бъдеще Той ще дойде под друго име.“

„Аз не съм в това тяло. Тук съм привидно. Един ден ще се дегизирам и ще се вдигна оттук. И да Ме срещнете, няма да Ме познаете. Ще питате де съм, но няма да Ме намерите.“

„Винаги, когато имаш нужда от мен и искаш да се свържеш с мен, ще кажеш: „Учителю благи“ и ще мислиш за мен и аз ще дойда да ти помогна. Думата „Учителю благи“ е ключ, който се намира в Словото на Великия Учител.“

Категории