Словото

Пророк Илия и опитът с двата жертвеника – истинския и неистинския

Тогава Илия дойде при всичките люде та рече: „Докога ще се колебаете между две мнения? Иеова, ако е Бог, следвайте Го; но ако е Ваал, следвайте него. А людете не му отговориха ни дума.

Тогава Илия рече на людете: „Само аз останах Господен пророк; а Вааловите пророци са четиристотин и петдесет мъже. Те, прочее, нека ни дадат две юнеца; и нека изберат единия юнец за себе си, нека го разсекат и го турят на дървата, но огън да не турят отдолу; и аз ще приготвя другия юнец и ще го туря на дървата, но огън няма да туря отдолу.

Тогава вие призовете името на вашия бог, и аз ще призова името на Господа; и оня бог, който отговори с огън, той нека е Бог. И всичките люде в отговор казаха: „Добро е каквото си казал.“

И тъй, Илия каза на Вааловите пророци: „Изберете си единия юнец та го пригответе вие първо, защото сте мнозина; и призовете името на бога си, огън обаче не туряйте отдолу.

И те взеха юнеца, който им се даде, та го приготвиха, и призоваха името на Ваала от сутринта дори до пладне, като викаха: „Послушай ни, Ваале!“ Но нямаше глас, нито кой да отговори; и те скачаха около жертвеника, който бяха издигнали.

А около пладне Илия им се присмиваше като казваше: „Викайте със силен глас, защото е бог! той или размишлява, или има някаква работа, или е на път, или – може би – спи и трябва да се събуди.

И те викаха със силен глас и режеха се според обичая си с мечове и с ножове, догде бликна кръв от тях.

И като мина пладне, те пророкуваха до часа на вечерния принос; но нямаше глас нито кой да отговори, нито кой да внимава.

Тогава Илия каза на всичките люде: Приближете се при мене. И всичките люде се приближиха при него. И той поправи Господния олтар, който беше съборен; защото Илия взе дванадесет камъни, според числото на племената на синовете на Якова, към когото дойде Господното слово и рече: „Израил ще бъде името ти.“

И с камъните издигна олтар в Господното име; и около олтара направи окоп, доволно голям да побира две сати семе. И като нареди дървета, насече юнеца на късове та го положи на дърветата, и каза: „Напълнете четири бъчви с вода, та излейте на всеизгарянето и на дървата.“

И рече: „Повторете.“ И повториха. И водата обикаляше около олтара, още и окопът се напълни с вода.

А в часа на вечерния принос, пророк Илия се приближи и каза: „Господи, Боже Авраамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израиля, и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тия неща. Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люде, че Ти, Господи, си Бог, и че Ти си възвърнал сърцата им надире.“

Тогава огън от Господа падна та изгори всеизгарянето, дървата, камъните и пръстта, и облиза водата, която бе в окопа. И всичките люде, когато видяха това, паднаха на лицата си и рекоха: Иеова, Той е Бог; Иеова, Той е Бог. И Илия им каза: „Хванете Вааловите пророци; ни един от тях да не избяга.“ И хванаха ги; и Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла.

3 Царе, 18 глава 21-40 стих

Категории