Словото

Протокол №1 от събранието на „Общество за повдигание религиозния дух на българский народ“ – 1903 г.:

Протокол №1 от събранието на „Общество за повдигание религиозния дух на българский народ“ – 1903 г.:

На 9 август1, събота, дойде Тодор Стоянов2 и на 19 август си отиде с Доктора3.

На 17 август, неделя, имахме Тайна вечеря, а от 14 до 17 август се състоя съборът ни, от който се взе следующият протокол4.

Протокол № 1

град Варна, 14 август 1903 г., вечерта

Членовете на Обществото за повдигание религиозния дух на българский народ, по призванието Божие, събрани на годишен събор в гр. Варна, в хотел „Булевард“, стая № 4, под председателството на г-н д-р Мирковича от гр. Сливен и членовете: г-жа А. д-р Железкова5 от гр. Варна и г-жа Мария Казакова6, учителка от гр. В. Търново, и г-н П. К. Дънов от гр. Варна, Пеню Киров7, Тодор Стоянов и Милкон Партомиян8 от гр. Бургас, решиха:

I. Събранието по вишегласие избра за деловодител П. К. Дънова и за касиерка – г-жа Мария Казакова.

II. Членските вносове на членовете от 14 август 1903 г. до 14 август 1904 г. са доброволни, които ще се внесат в течение на цялата година, както следва:

г-н д-р Г. Миркович 150 лв.

г-жа М. Казакова 50 лв.

г-н Т. Стоянов 30 лв.

г-н М. Партомиян 30 лв.

г-н П. Киров 20 лв.

г-н П. К. Дънов 40 лв.

г-жа А. д-р Железкова 40 лв.

III. През втората годишнина да се изостави печатането [на]9 тълкуванието на Евангелието в списание „Виделина“10.

IV. Събранието задължава членовете си да събират разни спиритически явления и [ги] препращат към редактора на сп. „Виделина“.

Наличната сума на Обществото, събирана от 1897 г., състояща от 200 лева (двеста лева), се предаде на госпожа касиерката Мария Казакова, която се задължи да ги внесе на нейно име в спестовната каса.

Настоящият протокол се подписа от присъствующите.

Оригиналът на настоящия протокол е в деловодителя.

19 август 1903 г.

Категории