Словото

Разговори с Учителя за звездното небе и за астрологията

Понякога Учителя изкарва телескопа на площадката пред приемната стая за наблюдение на небето. Наблюдаваме луната, планетите и някои звезди. В тези красиви вечери се събира голяма група братя и сестри при Учителя. Винаги в такива случаи се повежда разговор за звездите. Тези астрономични вечери са оставяли хубави спомени в нас.

Тази вечер небето е удобно за наблюдение. Часът е 9 вечерта. Тиха лятна нощ. Около Учителя сме около 15 души братя и сестри. Най-напред наблюдавахме циркусите и планините на луната; след това някои планети. После почна разговор. Учителя каза:

Често излизайте да наблюдавате Сириус. През юли и август той изгрява на изток известно време преди изгрев слънце, а през пролетта – вечер. И всеки, който е чувствителен, при съзерцанието на Сириус ще усети, че в него затрептява една тиха радост. Тази радост е предчувствие на онова велико щастие, което очаква човека, когато отиде да живее в Сириус.

В Сириус има по-усилен живот, отколкото в слънчевата система. Тя е по-напреднала система. Като напуснете слънчевата система, ще отидете в Сириус. Това ще бъде в далечното бъдеще.

Хората са слезли тук от Луната. От Земята ще отидат в други небесни тела. Земята е най-ниската точка.

Един брат запита:

– Вие бяхте дали задача в младежкия клас да си изберем някои звезди и да ги наблюдаваме всяка ясна нощ. Какво духовно значение има гледането на звездите?

В Природата има същества, които могат да осветляват света навсякъде. Има много видове лъчи. Можеше да се направи ние да възприемаме някои други видове лъчи, чрез които през нощта да ни е светло. Обаче Провидението нареди да има ден и нощ и през нощта да е тъмно, за да виждаме звездите, защото това действа възпитателно. Чрез гледането на звездите ние се свързваме с вечното, с един свят на велика хармония и красота, с мислите на Светлите Същества, които ги населяват и това ни повдига, облагородява и възпитава. Това ни дава подтик да живеем за нещо възвишено.

Един брат попита за астрологията, за астрологическите предсказания. Учителя каза:

Големите астрологически предсказания не се сбъдват, а малките се сбъдват, защото днешният зодиак, с който работят сега в астрологията е за малките работи. А за големите работи има друг зодиак, с който трябва да си служи астрологът. Има седем зодиака. Освен този зодиак, с който си служат сега, има друг астрален зодиак и пр. – всичко седем.

И геоцентричната, и хелиоцентричната система може да ги хармонизирате въпреки различията им, понеже същевременно и Слънцето, и то си има свой зодиак. Меркурий, Венера, Земята също си имат зодиаци. Ако искате да имате правилно понятие, трябва тези седем зодиака да ги имате едновременно в ума си.

Една сестра запита:

– Какво значение има положението на планетите?

Учителя каза:

Планетите, изобщо небесните тела са центрове, от които излизат грамадни енергии във всички посоки. На това се основава тяхното значение. Има особени положения, важни моменти в живота. Те се определят от положението на планетите, Слънцето и звездите. Писанието казва: „Буквата умъртвява, а Духът оживотворява“. Астрологията ако се изучава по буква, умъртвява, а като наука за Духа е важна. Разумното Начало създаде принципите и законите. Човек трябва да се учи от тях. В астрологията са изгубени известни ключове.

Човек трябва да знае кои часове през деня са на Слънцето. Всеки ден си има часове на Слънцето; също и всяка вечер.

Уран и Нептун създават твърде големи нещастия на хората, не защото имат лоши влияния, но защото съвременното човечество не е още готово да приема правилно техните енергии. Те сега засилват дейността си.

Освен тези седем тела, човек има още пет тела – всичко дванадесет. Всеки дом в астрологията отговаря на едно тяло; също и всяка зодия.

Луната влияе за пречистване на чувствата. Не да бъдеш разгорещен, а да бъдеш трезвен. Трезвените чувства са религиозните.

Като земните жители няма никъде в слънчевата система – нито на Сатурн, нито на Марс, нито на Венера и пр. И от тяхната опитност всички се ползват. Земята е една лаборатория за експерименти. В цялата слънчева система, когато искат да прокарат известна реформа, правят я на Земята и когато сполучи, прилагат я и на други места. На Земята може да стават опити.

Сега иде време, когато планетите ще се намерят в благоприятно съчетание и ще почнем една благоприятна еволюция. Тогава условията на Земята ще се изменят. Планетите и звездите ще изменят отношението си към Земята.

По този път, по който хората вървят, никога не могат да бъдат щастливи. Не че щастието е непостижимо; то е съчетание на всички астрологически принципи, които действат.

Човек има отношение към космоса. Човек е микрокосмос и затова всичко, което е вън, в макрокосмоса, го има и вътре в човека. Колкото планети и звезди има вън, толкова има и вътре във вашия мозък. Тази астрология не знаете. Вътрешната Венера, Юпитер или Меркурий са във връзка с външните. Вие имате и едно вътрешно Слънце, което е във връзка с външното. Френолозите са намерили, че центърът на Марс е около ушите и малко над тях. Центърът на Земята е отстрани на главата и малко отпред – дето е центърът на стежанолюбието. Центърът на Юпитер е малко по-горе. Човек трябва да знае и къде в тялото са центровете на Млечния път и на звездите от първа величина.

Центъра на Венера е отзад на главата. Там са едни влияния на Венера. А други нейни влияния са горе на главата, дето е центъра на милосърдието.

Всяка планета има три влияния върху човека: физическо, астрално и умствено. Венера като Зорница и като Вечерница има две различни влияния върху човека. После и фазите на Венера оказват влияние. Венера има четири фази: при изпразване две и при пълнене две. При изпразването фазите са низходящи, а при пълнене – възходящи.

Сега изучават астрологията като геометрия. Те не влагат живот в нея.

Един брат запита:

– По какво се отличават слънчевите типове?

Учителя каза:

В чистите слънчеви типове има изобилие. Те са носители на живота. Те отиват от планета на планета, като екскурзианти и после ще се върнат на Слънцето. Всеки слънчев тип, като мине през Земята, остава отражения на Земята. Много слънчеви типове, които имаме на Земята, са отражение на слънчевите типове, които са минали през Земята.

Да бъдеш под влияние на Слънцето значи да бъдеш така запълнен със светлина, че да не могат да те изкушават. Когато дойде слънчевият тип, тогава всички други могат да се хармонизират, тогава имаме съвършени хора.

Трябва да се изучават и растенията от астрологично гледище. Така се изгражда астрологичната ботаника. Всяко растение се намира под влияние на някоя планета. Например, дъбът е Юпитерово растение. Когато човек иска да бъде устойчив, да яде жълъди. Жълъдът е лековит.

Органите в човешкото тяло, които са под влияние на една планета и на един зодиакален знак, се лекуват с растения, които са под влияние на същата планета и на същия зодиакален знак. Например, белият дроб и сърцето са под влияние на Лъва и Слънцето. Те ще се лекуват с растения, които са под (влияние) на Лъва и Слънцето.

Всякога насаждайте пиленца при пълнене на Луната. Когато някой те намрази, да те намрази при разсип. А когато някой те възлюби, да те възлюби при пълнене на Луната.

 

Категории