Словото

РАЗЛИЧАВАНЕ

РАЗЛИЧАВАНЕ

VI година (1926-1927), Десета лекция на Младежкия окултен клас, държана от Учителя в София на 28.ХI.1926 г.

Тема: „Произход на разнообразието в Природата“

Да излезе един и да напише четири реда: нещо хубаво, от него или от други.

Уточнение: Н. Каишев написва: „Между приятели не се гледа кой има право, а кой може да отстъпи.“

Сега туй изречение съдържа ли само една основна идея, или има две такива? Ако човек отстъпва при доброто – добре, но ако човек отстъпва при злото? Туй правило важи само за светии. Само светията може да го изпълни, защото само той може да отстъпи. Да отстъпи може само този, който никога не отстъпва, а за този, който отстъпва постоянно, това не е жертва.

Някой от вас да изкаже най-силното изречение, което той има – което той по някой път употребява като чук.

Отговор на Олга: Огледалцето на Учителя е много страшно.

Това правило е пак за светии.

Някой да излезе да напише най-меката дума на своя речник.

Тема: „Най-красивата критика“

Туй, което вие знаете от науката, служете си с него като със средство.

Направете за 10 дена следното упражнение, след като се пробудите. След като се пробудите, ще отбележите каква мисъл имате в ума си, след това отбележете какво е състоянието ви – весел ли сте, или тъжен, радостен или скръбен. Отбележете часа, в който се пробуждате. След първия сън, като заспите и се пробудите, ще отбележите какво е вашето състояние. Отбележете какво е времето. Отбележете след това на улицата, в която живеете, имало ли е шум; отбележете лаенето на кучетата, пеенето на петлите; и пеенето на хората, ако има такова, отбележете. За 10 дена направете тези наблюдения и се опитайте да отгадаете на какво се дължи дадено състояние: дали може да намерите връзка на дадено състояние с предишния ден или с живота ви отпреди една седмица, и прочие. Сънят, който сънувате, е като разяснение на дадено състояние. Затова отбелязвайте и съня, който сте имали преди пробуждането. Вие не сте правили наблюдения на какво се дължат мрачните настроения. Мрачните настроения се предават от човек на човек. Няма по-лошо нещо от това, да спят в една стая хора, на които мислите и желанията са в дисонанс. Човек, когато спи, излиза от тялото си, и затова други трябва да го пазят. Ако човек се моли да го пазят, от Невидимия свят ще изпратят да го пазят и тогаз той ще има добро състояние сутрин, а в обратен случай ще му липсва нещо, защото нещо е взето от вас.

Всеки човек трябва да изпълни това, което е обещал. Изпълнявате ли това, което сте обещали, животът ви ще се развива правилно. Първото нещо: лошите състояния на човека всякога идват от неизпълнение на задълженията, които ви се дават в съзнанието. За да можете да си помагате, трябва да имате една вяра, която не се колебае. Например има известни състояния – като отчаяние: кога се ражда отчаянието? При какви условия?

Отговор: При изгубване смисъла на живота се раждат най-големи противоречия.

Търговецът, като изгуби парите си, има шанс да се отчае. При известни загуби човек се отчайва. Ако може да изясните правилно един психологически факт – например отчаянието – той веднага ще изчезне. В света съществува една вътрешна възможност. Никое отчаяние в света не е пълно. Щом отчаянието е пълно, човек ще изгуби съзнание. Щом си се отчаял, в самото отчаяние има една възможност да се излезе от това положение – все има една надежда. И ако тази малка надежда, тази мисъл, се е проектирала и се е предала някому, който е тръгнал на път, тогаз двамата като се срещнат, човек ще помогне на отчаяния: той като види, че на другия торбата е пълна, отчаянието му ще изчезне. На какво се дължи едно мрачно настроение на човека? – Когато срещнете някого, който е по-способен от вас, и не го обичате, това ще породи у вас едно мрачно настроение. Щом го обичате, това ще породи едно приятно настроение.

Всеки ден поставяйте вашите състояния на една красива критика. Някой път обезсърчението не е ваше. Също така можете да преживеете и един момент на очарование, което не е ваше, а на някой друг: радвате се, без да знаете защо. От десет обезсърчения трябва да можете да извадите една пропорция – колко от тях са ваши. Младите хора се обезсърчават повече, но и повече се насърчават. У старите е обратно. В опита за десетте дена трябва да видите какво е отношението между вашите мрачни настроения и вашите добри настроения. Ще определите точно времето: часа и минутата на дадено състояние. По този начин някои от вас ще се домогнат до един основен закон, който регулира настроенията и състоянията на човека.

За да регулира човек неприятните настроения, най-първо не трябва да яде много късно и не трябва да яде храна, която не му е по вкуса. Човек трябва да яде най-малко 3-4 часа преди лягане. И когато си ляга да спи, да не ляга с мрачни впечатления от през деня. Когато човек не обръща внимание на анормалните състояния, те се превръщат в болезнени. Голямата чувствителност е добро условие за лошите настроения, затова човек трябва да работи над себе си, да контролира чувствителността си, за да може да се изолира от лошите влияния. Трябва да се учите на съзерцание. При съзерцанието ще виждате всичко за добро, на всичко ще намирате красивата страна. Така ще съзерцавате красотата и хармонията в света, които стоят зад привидното противоречие. При съзерцанието човек се учи да вижда красивото в живота. Каквото и да правят хората в този свят, всичко е за добро. Така ще гледате при съзерцанието. А като слезете при хората, ще гледате даден факт какъв е, дали е добър, или е лош, но в края на краищата всичко е за добро. При съзерцанието ще гледате тялото да е в право положение. Може да седнете на земята, а не да сте прави.

Отговор: Но по кой начин да съзерцаваме?

Като започнете да съзерцавате, ще ви дойдат обезпокоителни мисли. В съзерцанието изгряват нови идеи, но тогаз не се занимавайте с тях. Кажете им да почакат. Зад всяка мисъл и желание има едно разумно същество и те знаят да чакат, докато им кажете. Всички стремежи на душата са изпълними, но за всеки си има време. Та казвам: скърбите ще дойдат, те не са само една необходимост, но и една възможност. В този стадий на еволюцията всички ще минете през страданията – някои повече, други – по-малко, но всички ще минете. При опита, при един хармоничен случай, ще имате пет добри настроения и пет – лоши. След като се събуди човек и стане, да прочете нещо хубаво и да съзерцава.

Ще бъдете верни на обещанието, което имате в себе си. Това е най-добрият метод за самовъзпитание.

Категории