Словото

РАЗНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА РЕВНОСТТА

РАЗНИТЕ ПОЛОЖЕНИЯ НА РЕВНОСТТА

6 часа сутринта

Добрата молитва

Ще прочета 13 глава от Първото послание към Коринтяном.

Някой път трябва един отличен ум, за да се разбере онази непреривност в природата, която съществува. Нещата не са отделни. Живите същества разглеждат живота дотолкоз, доколкото е тям потребен. Ти съграждаш една къща, интересува те природата дотолкоз, доколкото има отношение към твоята къща. Твоята къща ти я създаваш. Ако е висока къщата, тогава вятърът може да я събори, изясняваш си. Има нещо, което ние сме създали – препятствия в себе си. Всеки мисли, че туй, което знае, знае го добре. Казва: „Опитност имам, опитал съм го.“ Каква опитност имате, почти всичката сегашна опитност е отрицателна опитност, която не може да помогне. Днес, че си страдал, но какво от това? Да се предпазиш за бъдеще страдание. Но че си страдал, туй нищо не допринася, защото страданията правят човека малодушен. След като страдал, човек не е така смел. Или някой път като знае, човек става страхлив. Казва: „Много зная, познавам хората.“ Какво познаваш? „Всичките им слабости познавам.“ Това не е знание. Отрицателната страна, това са сенки. Знание е това, с което се гради. Знанието принася сила. Има едно знание, дето апостолът казва: „Знанието възгордява.“ Англичаните имат една дума: Плътта, като не може да придобие знание, като заболее, надува се. Един цирей, като се надуе, мисли, че много знае. Един цирей, след като се е надул, мисли, че неговото е знание. За десетина дена той е надут, бутнат го, той изфирясва.

Сега това са аналогии. Всеки казва:, Да обясня на другите хора какво нещо е добро.“ Или:, Да им разправя какво нещо е Господ, какво нещо е дух, какво нещо е водата, какво нещо е светлината.“ Обяснява на хората това, което сам не знае. Ти обяснявани. Господа, без сам да Го знаеш. Ще обясняваш любовта си, при една допирна точка на онзи сили на любовта, но с нея още не разполагаш, защото ако би разполагал с Любовта, би направил чудеса. Ако разполагаш с Любовта, Духът ще дойде в тебе. Там дето няма Любов, Духът не работи, силата Божия не работи. Там дето има Любов, там силата работи. Всички казват: „Разправи какво нещо е Истината.“ Аз ще ви дам три неща: Любовта е извор, от който животът изтича. Мъдростта е път, през който светлината идва. Истината е цел, към която всички се стремим.

Сега какво разбрахте? Всеки повтаря: Любовта е извор. Но какъв извор? – На живота. Но какво отношение имат сега? Вземаме ли участие в този извор? Сега в този случай се намесват известни лични чувства. Вие направете анализ за себе си, какво представляват? Вие някой път, изправил си се, мислиш, много знаеш. Но то е положение само на твоето тяло. Поза е то. Като се разболееш, ще се изкривиш, мислиш че си слаб, но тялото мисли ли? Ти разбирани, един процес. Изправил си се, здрав си, мислиш: значи всичко у мене е добро, положително. Щом се наведеш, казваш: „Къщата, гредите са прогнили.“ Наведеш се надолу, мислиш, че ще се строполи отгоре ти. Казваш: „Какво да направя с гредите?“ Този всичкият свят се занимава със себе си. Не се занимавай със себе си.

И тъй, същинският човек е неуязвим. Не можеш да кажеш тук или там. Казваш: „Не го ли виждам този човек? Виждам го, сега беше пред мен.“ Утре този човек замине някъде. Къде беше? После, и знанието е частично. Когато един човек прогледа, в тази смисъл не важи колко далеч са предметите. Ти ще го видиш, както пред себе си. Дали един човек е на другата страна на Земята, ти ще го видиш. Дали е на Небето, ти пак ще го видиш. Сега ти го виждаш, но като мръдне, ти не го виждаш. Казваш: „Аз виждам.“ Туй, което виждаш, то не представлява човека, то е неговата сянка. Някой човек може да говори, без да знае, какво приказва. Казва: „Чувствувам.“ Запример във вас се заражда едно желание, едно общо чувство има у хората: всички искате да бъдете уважавани, да бъдете силни. Те са положения, които важат за самата природа. Не сме ги измислили ние. Христос казва: „Търсете славата не от человеците, но от Бога.“ Как ще те славят хората, когато хората спят? Кой ще те слави, всички хора спят. Казва: „Търсете слава от Бога.“ Какво подразбира Христос? В духовния свят няма спане. Рекох, според нашето разбиране, може ли без спане? – Може. Може ли и без болести на Земята? На Земята, както сме устроени, без болест не може. Но на Небето не знаят болест.

Вие Небето си представлявате като място като Земята. Тогава, като идеш в Небето, ще разбираш, но като дойдеш, пак няма да можеш да разправиш. Нали по някой път вие вечерно време сте сънували – ясно ти е; събуждаш се, знаеш, че си ходил някъде, разхождал си се по планини, но като станеш, в действителност не знаеш къде са тия планини. „Бях, казваш, на една планина, но не зная къде е. Ходих на една къща, много хубава, един палат на някое място, но не го зная. Бях в един палат, но не го зная къде е.“ Или сънуваш, че си цар, имаш скиптър, корона, събуждаш се, няма нищо от това. Като цар ти имаш корона, скиптър. Къде са те? Материално ли е всичко това? Или в даден случай, имаш разположение, казваш: „Имам любов.“ – Имаш самочувство. Дойде някой, бодне те с игла, веднага любовта изтече навънка, отиде любовта, няма я. Как ще разчитате на туй, което с една игла изчезва? Това любов ли е? Най-после, ти можеш да бодваш. Хубаво, в едно тяло, когато говорим за едно съвършено тяло, бързината на движението на частиците на това тяло е толкова голямо, те се движат с такава бързина, че никога не може да удариш една частица. В обикновения, физически човек движението е много слабо и вследствие на това ти можеш да го бодеш. Там, дето има бързина на движението, този човек е неуязвим. Ако мисълта е бърза, чувствата са бързи, разбирайте ме добре – туй което не се губи, туй, за което ти можеш да плачеш.

Та рекох, сега в добрият живот, усилват се трептенията на вашето тяло. Ако ти можеш да усилиш трептенията на тялото си, със силата на волята, ако твоите трептения са по-силни, отколкото на едно ядро, на един куршум, като те удари, той ще се върне, ще стане на прах. Сега вие сте толкова слаби, че може не куршум, но даже като ви каже някой една дума, вие да се положите на земята. Каже ти някой: „Ти скоро ще се разболееш.“ Дойдеш в къщи и казваш: „Аз ще се разболя, аз ще се разболя, няма какво да се прави.“ Че, ти в такава празна работа повярва. Или ти кажат: „Ти учен човек ще станеш.“ Ако остане тебе хората да те подкрепят, учен човек да станеш и да се разболееш защото хората са мислили. Ученият човек се ражда с възможност да стане учен. Никой да не ти каже, че ще станеш учен. Здравият човек се ражда здрав. Не, че ти ще бъдеш здрав, другите неща ще дойдат отпосле, но само твоята реалност, на туй трябва да разчиташ, на онази Божествена реалност. Ако ти се уплашиш от една дума, питам, какъв юнак си? Ще се научите, като ви ударят една дума, да не се разпръснете, като че не е било.

След туй, по някой път вие повтаряте нещата сами на себе си. Нали сте имали опитността, минавате покрай някой път, карат се хората, казват си ругатни, хамалски думи, вие се интересувате. Мъжът и жената се разговарят краснорчиво, вие мислите, да видите, кой е по-красноречив, мъжът или жената. След като минете, тази реч постоянно се връща в ума ви. Седнеш, той говори в тебе и тя говори в тебе. След туй не можеш да се освободиш. Някой път мине година и той все още говори. Казва: „Чух някъде един човек“, и той продължава да говори в тебе.

Не давай ухо да слушаш всичко в света, понеже не можеш да се освободиш. Най-първо мъдрецът знае кое нещо да слуша.

В всинца ви има едно любопитство, рекох, има общи положения, понеже животът е една наука, която важи как ще живеете тук на Земята, какво ще бъде вашето състояние. И след като преминете в другия свят, там как ще живеете? Имате едно смътно понятие за физическия живот и духовния. Вие по някой път, като се молите на Бога, си Го представлявате като човек. Чудите се, как Господ сега да не влезе във вашето положение? Че най-първо, за да влезе в положението ви, вие не сте пострадали, вие не знаете какво нещо е страдание още. Ти изгубиш хиляда лева, страдание ли е? Ударят те със снежна топка, страдание ли е?

Зная един пример за онзи цар. Посещавал хората, видял едно семейство, човекът нямал риза на гърба си, жената гола, искал да им направи една услуга. И на тях дал известни средства за подобрение. Действително, като дал царят пари, мъжът направил къща, забогатял. И като забогатял, престанал да работи, станал толкоз деликатен, та се разболял един ден. И от какво се разболял? Като бил в къщи, паднала една топка от памук, ударила го по рамото. Пратил до царя, да му намери лекар, да го лекува от болестта, казва: „Падна една топка от памук, много зловещо ме удари по рамото. И сега имам такава болка.“ Гледаш, няма нищо. Памучната топка го ударила.

Казваш: „Ти не разбираш какво263 ме стягат нервите.“ Нервни болести няма в света. Вие трябва да изучавате физиологията на нервната система. Нервната система е инсталация, през която преминават силите на живата природа. Нервите са като тръбички, вземете простата инсталация на водата. Ако водата има пясък, тогава в тия тръби може да се набере петък и най-после може тия тръби да се запушат, наслояване става на пясъка, понеже е по-тежък и най-после може да се запуши цялата инсталация. Такова наслояване става и в нервната система. Казвате: „Заболях.“ – Ще се отпушвате. Трябва да знаете закона да не допущате известни мисли и желания, да не минават през вашата нервна система, които днес ще оставят една утайка, утре ще оставят една утайка, гледаш, запуши се нервната система. Не, че нервната система заболява, запушена е. Или боли ви корема. Защо? Тия нерви на гръбначния стълб, нервите, през които минава енергията, за да иде в стомаха, са запушени. Печете се на слънцето, да се отпушат нервите. Вие седите, седите като се запуши всичко, вземете да чувствувате болка в корема. Вие сте се запушили, има недоимък на енергията. Отпушете каналите на гръбначния стълб. Тия канали не са само на физическото тяло. Има още 4 тела. Вие не знаете за другите тела. Вие не знаете най-първо какво е отношението на черния дроб, какво е отношението на стомаха. Знаете само, че е за храносмилането. Не е така. То има и други свойства. Вие знаете, че дробовете са за дишане. Не, не е само дишането. И други функции има. Знаете, че сърцето изпраща кръвта. Не е това само функцията на сърцето.

Казвате: „Като идем на онзи свят, ще научим всичко.“ Всичко сте оставили за онзи свят. Там като идете, кой ще ви учи?Те са елементарни работи, които трябва да знаете. На онзи свят други работи ще учите. Ако не ги знаете, ще ви върнат да ги учите повторно. Вие трябва да свършите, трябва да се учите. Туй, което знаеш, е хубаво, но има нещо, което не знаеш. Аз не говоря за онова, което знаете. Говоря за онова, което не знаете. Запример идва някой човек при вас и ви казва: „Кажете ми нещо за Господа.“ Ще видиш, той иска да знае нещо за Господа. Той е млад. Тогава на този, младия ще му дам предметно учение. Дойде гладният, казва: „Кажи ми нещо.“ Туй, което ще направя за младия, няма да направя [з]а гладния. Дойде болният и той ми казва: „Кажи ми нещо.“ И на него ще му покажа къде е Господ. Дойде невежият и ми казва: „Кажи ми нещо за Господа.“ Разни методи има. Какво иска гладният? На гладния ще му туриш самун и ще му кажеш: „Господ е в самуна Господ, като дойде в тебе, ще ти говори и каквото ти каже, ще Го слушаш.“

Сега да ви приведа друго. Ти искаш да обичаш някого. Искаш да знаеш Господа. Искаш да обичаш никого и след туй този, когото обичаш, искаш да му заповядваш. Този, когото обичаш, Той е Господ. Когото обичаш, от него ще се учиш. Вие, като обичате някого, юларът в джоба ще носите. След време казвате: „Ти си най-добър, за тебе съм готов всичко да направя.“ Но мисли той някоя вечер, когато е в сън, да му тури юлара. Сега трябва да знаеш. Да вземем Новото учение, ако не се освободите от тези, старите привички, най-първо от всички стари привички трябва да се освободите. Ще опитате. Ревността е стара привичка. За ревността имаме познание. От ревността не са се избавили и боговете. Ако знаеш как да се освободиш от ревността, ти си учен човек. Не да я игнорираш. Но знание ти трябва.

Та, ще ви приведа един скорошен пример. Идва една млада жена, не от сестрите, от света. Млада угледна, с правилно лице, от род дълговековен, издръжлива, търпелива, волев темперамент, каквото намисли, ще го направи. Може 10-20 години да чака, никога не оставя магарето в праха, ще го изтърси. Тя е на около 28 години. Оженила се за един вдовец – 50-60 години, оженва се за него. Той е тук в София висок чиновник. Човекът учи сега законът на любовта. Имал чиновничка някоя си при себе си, чиновничка – млада мома. Иска да се учи от нея. Една млада мома професор му става на 22 години. Той и дава автомобил, а жена му остава, не и обръща внимание, а на младата мома обръща внимание. Жена му намислила две неща: иска да го напусне, иска да го даде под сад, той да и плаща, че направил престъпление, че обърнал внимание на младата мома. Тя предполага това, доколко е вярно? Тя, като разправя за момата, казва: „По-напред беше по-груб. Сега се отнася по-човешки, но не трябва да има работа с момата.“ Аз рекох: „Ето, младата мома е упражнила влияние, малко по-деликатен да стане.“ Но тя е недоволна. „Ще го развали“, казва.

Че какво понятие имате вие? Кой разваля света? Любовта ли разваля? Не, любовта не разваля никога. Ревността и кривото разбиране развалят. Рекох: Слушай, ти ще го дадеш под сад, ще ти вземе десет години, докато се разведеш, а след десет години, я камилата, я камиларя. Ти си дошла за съвет, пък ако ме питаш, ако беше дошла преди да се ожениш, щях да ти [кажа]: Не се жени за него, той се е женил веднъж, той няма твоите разбирания. Сега ще ти дам съвет, обратен на първия. Ти няма да го напущаш, няма да се развеждаш с него, ще го обичаш, няма да му приписваш тия престъпления, грешна е мисълта ти, ти петниш него, петниш и младата мома. Ти си намислила да се караш на момата, да я хукаш, даже да я набиеш. Не, ти ще и напишеш едно любовно писмо, ще го донесеш, на мене да го прочетеш, хубаво писмо ще напишеш на младата мома. Аз сега ще ти предскажа: след две години тази млада мома ще си намери красив млад момък, тя ще подпише паспорта на мъжа и той ще се върне при тебе.

Като ме слушате, казвате: „С такива ли работи се занимава Учителят?“ Рекох, ти трябва да се научиш да обичаш Бога. Ти искаш оная любов от мъжа ти, която няма в тебе. Ти не си обичала, ти не се готова на жертви. Аз влизам в нейното положение. И аз да бях на нейното място и в мене щеше да дойде тази ревност. Правя един превод. Трябва да се замести тази ревност, която бушува, с една светла мисъл. Най-първо ще проверите фактите, в твоя ум и в твоето сърце верни ли са тия факти. Туй, което мислим, трябва да бъде вярно. Новият живот седи в това. Всяка мисъл, всяко чувство, трябва да бъде вярно и ние трябва да бъдем чисти. Ще дойдат много страдания и мисли от миналото. Ние не може да се избавим от миналото. Сегашният живот не е нищо друго освен сплитане от минали мисли. Цялото тяло на човека е въплотено от престъпни мисли и желания на миналото. Ти не може да се освободиш, ако не разбираш законите. Ако искаш […] тяло, трябва да разбираш законите на сегашната мисъл. Едно заместване трябва да стане на едни мисли с други мисли, на едни желания с други желания, на едни постъпки с други постъпки. Това е наука. Има методи за това.

Та рекох, има един начин за заместване в света. Най-първо, когато ви дойде едно изпитание, каквото и да е голямо или малко, вие се попитайте, какво предназначение има. Някой път никой не може да помогне. Всяко изпитание си има свое предназначение. В дадения случай не е само за тебе. Хиляди хора едновременно са престъпили известни истини и са поставени веднага на изпит. Когато вие видите хората да дигнат своите чукове, да дялат камъните, те дялат камъните, измерват с пергел, отмерват с ръка. Ръката твори, но този работник каменар, работи да си изкара прехраната. Мислите ли, че ако във вашето сърце дошла една ревност, вие дялате камък, един материал, който може да се отдяла. Вие никога не може да се избавите от ревността, трябва да дялате по всичките правила. Като дойде господарят, ще го тури на зданието и вие, като минете, ще кажете: „Този камък аз го отдялах.“

Ревността трябва да знаете, тя произтича от един факт. Ревността показва слабата страна на нашето естество. Ти ревнуваш за слабия, за силния не може да ревнуваш. Ти се боиш за детето, че може да го прегази кола, но за възрастния, който е силен, не се опасяваш. Ти се опасяваш за невежия, че може да го спира нещо, но за мъдреца – никога. Ти ревнуваш за слабия, всеки може да го […], но за онзи човек, който е силен, какво ще го ревнуваш. Една светска жена, след като ми говори, рекох: Един правилен цяр. Чудни са религиозните хора, страх ги е да не се опетнят, да не направят някакъв грях. „Изгнили са гредите ни. Калта не ни хваща във водата.“ Влез във водата, калта – премине. Вие излезете на сухо, всеки може да хвърли кал. Щом дойде калта, влез във водата. Щом си във водата, калта се измива. Права философия.

Тази същата философия преди 15-20 години, даже в туй време аз, като срещнех някой човек, най-първо исках, стремях се да открия хубава черта в него, не му гледах лошите черти. Ако намеря една добра черта, завържа отношение, ако не намеря, не завързвам. Щом намеря известна добра черта, завържа известни отношения. Права е тази философия. Всякога, щом намериш и една добра черта в един човек, ти вече имаш естествена допирна точка, Божествена точка, в която отношенията може да бъдат правилни.

Рекох, за да се образуват между вас известни отношения, трябва да имате тия допирни точки. Някой се усъмнил, някой казва: „Аз за братята пет пари не давам.“ Изгубил доверие, защо? За нищо и никакво. В никого не вярвал. Ти не си светец. Ако вас поставят на изпит, не само на някой малък изпит, но голям изпит и в жертва, и в знание, и в сила, и в търпение, и в любов. Аз съм срещал светски хора, срещал съм и тук хора в братството, които ми харесват, да има човек пълно доверие. Рекох, нашите отношения спрямо Бога, това е важното. В нас едновременно живеят две съзнания. Едното съзнание, то сме ние, чувствуваме постоянно промените. Другото е Божественото съзнание, с него имаме отношение спрямо всичко. Когато туй Божественото съзнание е пробудено, или когато то функционира, ние с всички хора сме в прави отношения и тогава не може да произлизат спорове. Съгласие има и разбиране. Щом у едного функционира Божественото съзнание, спорт е изключен. В човешкото има спорове. В човешкото всякога ще има спорове, понеже съзнанието има интереси. Право е, в човешкия живот не трябва да се нарушават интересите. Ако ти искаш да имаш доброто мнение на когото и да е човек, ти трябва да бъдеш внимателен и в думите, и в обходата, във всичко трябва да бъдеш внимателен.

Не само външно, привидно, трябва да бъдеш внимателен, трябва да се пазиш какво ще му говориш. Ако те попита: „Кажи ми нещо за моя характер.“ Ти не си давай мнението, защо ще му даваш мнението си? Кажи: „Не може да дам никакво мнение.“ Щом дадеш мнението си, веднага в него ще настане едно горчиво чувство. Кажи: „Не може да си дам мнението, в тази област съм невежа.“ Вие се събирате и по човешки започвате да си давате мнението: „Да ти кажа, какво мисля аз за тебе. Аз мисля за тебе…“ Погледнеш, едната сестра мине – разсърдила се. Пък после ще идат при Бога да се молят. Нам нищо Божествено, то е човешки долапи264. Или пък хване сърцето, уж че сърцето я боли – човешки долапи. В любовта няма никакви долапи, няма никаква болка на сърцето. Щом те боли сърцето, тази любов не е Божествена. Щом коремът те боли, тази любов не е Божествена. „Толкоз го обичам, че не може да дишам.“ – Ти като обичаш, дробовете ще станат по-широки.

Сега говоря на онези от вас, които искат да бъдат ученици. Аз бих ви казал, бих ви дал известни мерки, но не искам, да ви ги дам. По кои начини човек може да се освободи? Дошла ти една мисъл, гледаш един човек пипа главата си, има той причина, дето пипа главата си. Той човекът има мъчнотии. Той свие ръцете, намръщи се, изправи се, мръдне с ръката, казва: „Дайте ми да ям.“ Щом не можеш да разрешиш правилно една задача и е близо да се разгневиш, иди, че се наяж. Наяж се, преди да се разгневиш, да не те намери гневът на празен стомах. Преди да се разгневиш, иди, че се наяж хубаво, като дойде гневът, стомахът да работи, да мели храната. Един два пъти като направиш така, гневът си отива. Всякога, когато искаш да се разгневиш, представи си най-хубавото ядене, което обичате, веднага гневът ще изчезне. Някой, след като се разгневи, казва: „Не мога да ям.“ – Не яж. Волята Божия е да бъде с Божественото слово. със словесното млеко човек трябва да се храни сега.

Рекох, тялото е предметно учение, от което човек трябва да започне. Другояче, вън от тялото, вие не знаете какво сте. Вие говорите за душата, за ума, за сърцето, те са неща далечни. Какво представлява човек вън от тялото? Запример когато ти туриш ръката си над сърцето, ти трябва да направиш едно движение, не да държиш ръката. Казва: „Тури ръката, заради болестта.“ Тази болест може да се вземе и да мине в неговата ръка. Този човек след като държи ръката на болното място, ако иска да се избави, трябва да иде да измие ръцете си с гореща вода, за да се освободи. Понеже вече в природата има едно течение вътре.

Рекох, когато се образува такова едно общество, за да живеят хората в един здрав дух, трябва да хранят добри чувства и добри мисли едни към други, понеже другояче стават проводници на природата. Има кал в природата и стават проводници на тази кал. Има един пояс, който опасва Земята и може човек без да знае да стане проводник на тази психическа кал. Една материя има, от която много малка доза може да влезе, както една малка доза, като влезе в тялото, може да те зарази. Тази, живата материя може да ти причини хиляди страдания. Първото нещо, всички трябва да бъдете много внимателни. Има един начин да се запазите от тази кал. Дръж мисълта за Бога в ума си. Дошъл си на Земята не да слугуваш на себе си, ти си дошъл да слугуваш на Бога. След като научиш в даден момент да слугуваш на Бога, не да разрешиш след хиляди години как да слугуваш на Бога, но в даден момент как трябва да слугуваш на Бога. Щом разрешиш този въпрос, вторият въпрос, който иде моментално, то е отношението към себе си.

Туй Божественото, след като знаеш как да го направиш, туй, което остава след като сме го използували, как да го употребим за своите ближни. Сега ближните в дадения случай не представляват туй, което ние виждаме. Ближен в даден случай може да е един ангел, който е скрит, който те изпитва, този ангел може да се представи, че има нужда, че е болен, че е гол, като го питаш, той … Този ангел може да вземе формата на една млада мома и ти като пипнеш, той вижда докъде си дошъл и доколко си разбрал Божествената любов. Като пипнеш кокошката, казваш: „Ядва се, мазничка, хубава е.“ Ти си дошъл до отношението на един вълк, още не си овца. Един вълк си. Така аз ти казвам, според този закон тебе те очаква куршум. Рекох, твоята кожа ще бъде одрана, ще бъдеш кожух на някой богат човек. Ще кажат: „Това е един знаменит вълк, който ял овце, да знае как се ядат овце.“ Нам в ума ви да внеса страх. Страхът е чувство поставено на стража от големите опасности, с които сме заобиколени. Страхът е страж от големите опасности, да ни предпази от големите опасности, в които по незнание някой път може да изпаднем.

Така като говоря във вас може да остане една мисъл: „Нима досега нищо не знаем, не сме добри?“ Аз не искам да разглеждам вашата минала доброта. За мен е важно днес отношенията какви ще бъдат, какви ще бъдат моите отношения към Бога. Онова, което Бог ми дал, как ще го разпределя. Туй чувствувам. Мислите, които изпращам по целия свят, те ще бъдат един капитал. Днешното разположение от изгрява до залеза на Слънцето, то ще определи една епоха в моя живот, те ще бъдат граница на моя живот.

Рекох, ще се пазите от завършените процеси. Вашето тяло още не е завършено, то не е завършен процес. Засега се строи във вас друго едно тяло, което е в един незавършен процес. Въпросът е за онова тяло, което се гради, което ще определи вашето бъдеще. Цялото ваше бъдеще ще зависи от това тяло. Апостол Павел казва: Ако се разруши нашата земя, къщата, имам дом неръкотворен. Имаме едно тяло, което сега се гради. Та не ставайте причина за временните неща да осакатявате туй ваше духовно тяло. Искаш да се разгневиш. Не, няма да се гневиш. Считай, гневът е злорадство.

Тук преди няколко деня дойде, един млад брат. Дойде, говорих му, той ми разправя: „Оцапах се, не се харесвам.“ Рекох, слушай, един морал: къде е падането на един мъж и на една жена? Не, че един мъж може да целуне една жена или една жена може да целуне един мъж, грехът не е там. Но когато тръгнеш да подражаваш на паднала жена, ти оставяш известни разумни навици, правила и започваш да подражаваш на нея, там е грехът. Не, че ти си я прегърнал, ти я лекуваш, не че си ѝ дал дреха или си и дал да яде, но като научиш ония неща, които тя върши, то е грехът. Ти ще се увлечеш да направиш удоволствие, ще пиянствуваш, там е грехът.

Нам ни е страх от това, от което не трябва да ни е страх, а не се страхуваме от онова, от което трябва да се страхуваме. Че сме излъгали веднаж, какво има. По възможност нито веднъж. Никаква лъжа. Може ли? То е друг въпрос. Принципът е: никаква лъжа. Небето не търпи никаква лъжа, в ада търпят. Там ги продават, има пазар за лъжите, но в Небето абсолютно няма никакъв пазар. Не само това, но за една лъжа, за най-малката лъжа, ти ще си създадеш цяло нещастие за себе си. В дадения случай съзнанието трябва да бъде много вярно. Всякога да коригира нещата. Човек има едно чувство на преувеличаване. Сега грехът не е в преувеличаването, че си го преувеличил, грехът е в онова чувство, което искаш да използуваш. Ти казваш: „Знаеш колко е богат баща ми?“ Баща ти има сто – двеста хиляди лева, казваш: „Богат е баща ми. с милиони разполага.“ Не говори така. Ти искаш да си дадеш важност, искаш да направиш баща си богат, за да дадат цена на тебе. Не, кажи: „Баща ми има около двеста, триста хиляди, богат, но милиони няма.“ Рекох, сега той разполага с онова, което знае.

И в школата има известни методи за работа. Казват: „Да се помолим.“ Има еднообразни молитви. „Господи, прости ми прегрешенията, прости ми, прости ми.“ Какво да прости Господ? – „Прости прегрешенията.“ – Кои? – Господи, прости ми малката лъжа, която казах. Казах една много малка лъжа. Кажи ми, научи ме, туй малкото петно да очистя. Вие имате някъде едно малко петно, ще търсите да купите такава течност, че да се премахне. В духовния път като сте тръгнали, има петна по вашите дрехи. Вчера образувах цяло едно леке на копринената си дреха. Аз да ви кажа как. Турих череши, понатиснах, намокрих джоба, изсъхна. По едно невнимание, като турих черешата, трябваше да пазя. Рекох, че съм невнимателен, понатиснах черешата, направи се петното. Казвам на себе си: „Трябва да бъда внимателен.“ Казвате: „То става така.“ Става разбира се, но не трябва да става. Сега, като стана, трябва да намеря некоя сестра да го опере. Моето правило е: Когато аз направя една погрешка, сам да я изправя. Когато друг ще направи, рекох, ти ще го изпереш.

Има един начин за самовъзпитание. Трябва да бъдете готови. Защото много пъти може да се дадат известни правила, вие считате, че не са за вас. Прави сте. Запример една сестра на 45 години да ѝ дам подарък една кукла. Подаря и за Велик ден една кукла. Питам: кой е умен? Или тя е глупава, или аз съм умен. Тази сестра ще погледне, ще каже: „Този брат подиграва ли се?“ Какво трябва да и дам за Велик ден на тази сестра? Тя обича да чете, ще и дам една хубава книга, поетическа или философска, хубаво подвързана. Или отивам при една сестра да и дам подарък, тя има скъсани чепици, може да и изпратя, без да знае, едни хубави обуща, или една хубава дреха. Тя не се нуждае от кукли. Тя даже не се нуждае, даже от пудра. Тази сестра никога не се е пудрила. Сега вземете, светът е пълен с пудри. Мисли – пудри. То не е на физическото поле. Ти седиш, имаш известен късмет, искаш да бъдеш силен. Трябва да работиш. Има известни начини, по които може да бъдеш силен.

Сега по някой път виждам някой хора, колко са търпеливи, които са минали по известни изпити, да може едновременно да контролираш. Нетърпението иде от чувствата, не от неговия ум. Ако чувствата си не може да прецениш, задължен си от своите чувства. След туй, може да изгубиш своето равновесие. Чувствата имат едно естество да преминават. Те като влязат, туй, което в тебе е кораво, устойчиво, те го намокрят. Ти няма да изгубиш всичката си сила. Виждал съм майки да казват:, Да имам деца, строга ще бъда към това дете.“ Но този баща и майка, като родят деца, омекнат. Строг бъди спрямо себе си, не груб. Строг бъди към детето. Не го извинявай, по-добре нахрани го. Гледай всякога туй дете да яде.

Направиш една погрешка, не се самоосъждай, но поправи погрешката. Станеш сутрин, погледнеш се в огледалото, виждаш устата черни, не са червени. Червенина трябва да има. Посинели устата. Погледнеш окото – жълто. Жълтото не е място на окото. Бялото на окото трябва да бъде бяло. Окото трябва да бъде светло. Трябва да помислиш по кой начин трябва да поправиш тази жълтина. Трябва да поправиш, жълтината на друго място трябва да слезе. Тя трябва да слезе в черния дроб. Ако по някой път жълтината остане по лицето, трябва да бъде като Слънцето златисто, както когато залезе Слънцето да има един трепет. Като гледаш лицето, не да бъде […]265. Като гледаш лицето, да има един свещен трепет. Здравото лице е туй, което взема участие във всички чувства и мисли. Един свещен трепет има на лицето. То е красивото лице. Лицето, в което стават най-бързи движения, има частици, тебе ти е приятно да гледаш това лице. Не свиване на лицето, те са конвулсии, но един трепет на всички клетки, едно трептение има в лицето. Трябва да гледате един светия, когато той е вглъбен в онази мисъл на онези съвършени същества, които държи пред себе си, съвършени по красота, по ум, по сърце. В него има желание той да бъде като тях. Тогава ще забележиш този свещен трепет. Той за окръжающата среда не мисли.

Ние мислим за Бога, но същевременно светът много ни влияе. Идеш някъде, някой има по-хубава къща от твоята, веднага ти влияе. Ти си художник, някой нарисувал по-хубава картина, влияе ти. Идеш при някой снажен, ти си слаб, хилав, казваш: „Защо да не съм като него?“ Да не те смущава това, той или ти, все едно. Ти може да бъдеш първото стъпало или горното. Казваш: „Аз искам да бъда на горното стъпало.“ Кой ще бъде на средното стъпало? Тогава, ако има само горно стъпало, няма да има връзка. Ако има само горно стъпало, как аз ще се кача горе? Трябва да има едно стъпало, после – второ, трето, четвърто, за всеки един от вас трябва да има по едно стъпало.

Сега мисълта, която трябва да остане, или мисълта, с която трябва да се занимаете. В вас трябва да съществува идеята, че трябва да бъдете добри, но непреривно добри. Трябва да обичате и любовта ви да бъде непреривна. Или да бъдете в общение с любовта на всички хора. Като един човек, който минава през града и гледа всичките витрини или в някое изложение. Вечерно време наблюдавате, очите минават от една звезда, втора, трета или минавате през планинско място, винаги тази красота, физическа ви занимава. Ако така не мислите, обикновената мисъл страшно разрушава.

Срещнете да кажем една грозна мисъл, или едно грозно чувство. Туй грозно чувство трябва да знаеш как да се справиш с него. Или, ако ви кажа в преносен смисъл. Вие ставате сутрин неразположен. Ако сте ясновидец, ще видите преди три – четири прераждания вие сте имали баба или дядо сприхави, или чичовци, или вуйчовци. Сутрин, като станеш, влиза една мисъл, едно неразположение. Дойде баба ти или друг някой, те се намират в лошо положение, ти не може да си намериш място. Ти, като не разбираш тия неща, стане ти мъчно. Ти ще отвориш Библията, ще кажеш на дядо си, той да слуша и ще четеш. Туй неразположение, което имаш, тури го вътре, то е живо. То не си ти. Ти го тури вън от себе си. Аз да ти кажа защо не си разположен. Тебе ти липсва едно, липсва ти любов. Казваш: „Това съм аз.“ Ти не си това. Онзи, който ме удари, аз чувствувам болката. Тази болка не е моя, тя дойде отвън. Този човек имаше лоши чувства. Като нанесе удара, дойде лошото чувство. Трябва да зная законите, да извадя това лошо чувство. Ако не зная да извадя лошото чувство, раните ми ще останат; ако зная да го извадя, раните ми ще оздравят. И сам може да се удариш. Вие дялате и зависи някой път ударът на този нож, ако мисълта била лоша, човек може сам да се отрови.

Казвам ви, че вашето духовно тяло е изложено на известни промени и вие сами може да си напакостите. Някой път седиш някъде, искаш да си направиш пакост, искаш да се хвърлиш от някъде, искаш да свършиш със себе си. Защото не си ти в дадения случай. То е нещо чуждо, като нещо, което те побутва. Ти ще го викаш, ще кажеш, ти ще имаш крила, ще го вземеш на гърба си. Казва да се хвърлиш долу, ще се хвърлиш от канарата, но ще имаш парашут. Като ти каже: „Хвърли се“, ти ще купиш парашут, ще се хвърлиш отгоре да се самоубиеш. Ще се хвърлиш, ще слизаш веднъж – дваж, да имаш ясна представа какво нещо е слизане.

Кой сега не се нуждае от сила. Всички вие се намирате в епохата на безсилието. Чакате работите да се оправят отвън. Тъй не може. Сила трябва да имаме. Известни работи, които трябва да се извършат, кой ще ги извърши? Една работа, за която аз ви говоря, ще се свърши лесно. Не сте пратени на Земята да обърнете света. Не, вие сте пратени да похлопате само на една врата, на един брат, който обеща да ходи на екскурзия. Ще му кажете: „Времето дойде да идеш на екскурзия.“ Вие трябва само да го събудите. Ще му кажеш: „Ти трябва да се събудиш, време е да тръгнеш.“ Няма да му разправяш да вярва в Бога. Ти ще оставиш това настрана, но само ще му кажеш: „Стани, дошло е времето.“ Ти няма да го учиш, как да се облече, той ще се облече, ще тури раницата, ще тръгнете, ще се разговаряте за съвсем други работи.

Но туй иде в стълкновение с нуждите ви. То е от миналото. Ще се учите как да се справяте. Десет души кредитори, те са сприхави хора, ти речеш да се помолиш, казва: „Ти знаеш какъв изедник, безчестник си.“ Най-после ти си силен, иде ти да го мушнеш, да го удариш по носа с един юмрук, да кажеш: „Ти трябва малко да търпиш.“ Ще му кажеш, както на онзи американец, като го заобиколили кредиторите, казва: „Ще потърпите малко, ще бъдете тъй добри да почакате, имам всичкото добро желание да си платя, дайте ми време, ако ме стеснявате, ако ме затворят, никой нищо няма да вземе. Аз съм способен човек, ще мога да си удържа думата.“ Рекох, тия кредитори, като дойдат, ще имате меки ръце.

Сега може да ви дам много методи, но не всички методи са ефикасни. В даден случай един метод е ефикасен, друг не е ефикасен. По някой път методите не са ефикасни. Разправяше ми един, който се занимавал с окултизъм, иде една мечка в гората, женска с две мечета. Той и внушава да се отбие мечката, тя върви, не се отбива, но той решава да се отбие. Намира едно дърво, качва се горе на дървото, да мине мечката. Рекох, право си направил. Той иска да упражни мисълта как се влияе на мечката. Ще се качиш горе на дървото. Ще държиш диханието си, докато мине мечката, като мине, ще кажеш: „Не внуших на мечката да се върне от пътя, внуших на себе си да се кача на дървото.“ Ако не може да внушиш на мечката да се върне от пътя, внуши на себе си да се качиш на дървото. Две неща може да направя. Щом не може да разреша въпроса по един начин, разшавам го по друг. Ако може да внушиш на мечката да се отбие, хубаво е, ако не може да и внушиш, може да внушиш на себе си да се качиш на дървото.

Сега по някой път вие се смущавате, че мечката не се връща от пътя. Аз слушам да казвате: „Аз тръгнах по този път, но мъчнотии има по пътя.“ Мечката нека мине, по пътя е, нека минат мъчнотиите със своите мечета. Те докато минат, ние ще се качим на дървото, като заминат, ние ще слезем. Казва: „Много си страхлив.“ Това не е страх, това е уважение и почитание към мечката, да не изплашили» мечетата и. Отгоре ти ще наблюдаваш работиш. Та онова, което вие имате, ако се пренесете в един свят на съвършени същества да гледат на вас, питам тогава: в какво положение ще се намерите? Вие искате някой път да идете в Небето. В Небето ако идеш, ще има такъв преглед, такова претърсване, няма да остане частица в тебе да не се претърси, да не би под най-малката гънка да има скрити нечистотии. И вие мислите, че при Бога ще идете преди да престанете по земному. Не е тази работа такава. То е като тези, които искат да вземат титлата – докторат. На дванадесет души професори трябва да отговаря, да защити своята теза, въпрос след въпрос, спиране, доказване, та го скъсат, та веднъж – дваж, най-после, когато устои на всичко, дадат му титлата доктор. Сега вие не мислете, че ще вземете докторат така лесно. Преведено, казва се: ще влезете в небето за докторат. Всичко може да дадете, може да имате позволение, след като издържите, тогава минавате. Под думата докторат се разбира, че вече си минал известни състояния.

Вие се занимавате със самообладанието на вашите мисли и на вашите желания. Аз намирам самообладанието на мислите и на чувствата за мъчно нещо, много трудно е. Но с тази трудност не се обезсърчавайте. Защото с вас заедно има други, които ще ви помагат. Онова, което вие не можете да направите, те ще го направят. Щом не можете нещо да го направите, оставете на по-разумните, те да го оправят. Каквото решение дадат, вие вървете по техния съвет.

Има един начин. Казвате: „Духът да говори.“ То е особено. Пазете се, защото не всичко, което хрумне в ума, Духът говори. Не мислете, че когато една плоча се върти и говори, Духът говори. Това е плочата само, когато вие дойдете в личното. Най-първо във вас трябва да дойде Духът, той предшествува любовта. Абсолютно никакво съмнение, никакво подозрение, никаква ревност, никаква злоба. Човек да се намери в тихо положение, да е разположен, да има разположение към всичките хора, готов е да направи услуга към когото и да е. След туй чуе един тих глас, ще каже: „Иди по този път.“ Няма да питаш: „Ще стигна ли или не? Мъчнотии ще има ли по пътя?“ И това не питай. Ще каже: „Тръгни по този път.“ Ще минеш по пътя, не питай ще имаш ли мъчнотии или не. Щом каже Духът, ще минеш пътя. Ще имаш мъчнотии, тъй на косъм ще бъдеш, но Той ще ти покаже, че си силен, Той ще те прекара през всичките мъчнотии, ще минеш през огън, без да падне нито косъм от главата. Ще има мъчнотии. Ще идеш като тримата младежи, които минаха през огъня, през пещта. Когато Духът е в тебе, и в пещта да си, ти си в безопасност; когато Духът го няма, ти и вън от пещта да си, има опасност.

Първото нещо, направете връзка, да имате туй присъствие на новото влияние, не да се колебаете. Казва: „Аз се разколебах.“ Как се разколеба? Ти си се разколебал за едно парче хляб или за едно парче земя. Ако искаш земя, Господ има много. Помисли, Той ще ти даде една земя като Месечината, да се разхождаш. Същевременно ще ти даде един палат от сто стаи, ама никой няма да има, само ти ще се разхождаш. Ако искаш дрехи, ще ти даде най-хубавите дрехи, но никой няма да те гледа. Ти само ще ги гледаш и ще казваш: „Да има някой около мене.“ Тогава ще мязате на онзи български свещеник, на 80 години казва: „Колко съжалявам, че моята попадия умря преди 30 години, когато бяхме бедни, сега имам, да си поживея.“ Рекох, твоята попадия е по-добре на онзи свят, отколкото при тебе. Хубаво, тази мисъл е в неговия ум, но щастието не седи в нещо външно. Щастието седи само в туй, което имаш. Едно същество, което може да обичаш безкористно, без никаква задна мисъл. Каквото и да му направиш, зад твоята мисъл и твоето чувство няма корист. Той усеща една радост, че услужва. В тебе има едно същество, което те обича, което може да ти направи нещо. Това е истината. В всинца ви трябва да се зароди тази любов. Казвате: „Има ли я?“ Има я, разбира се, навсякъде я има.

Гледайте всичко онова, което правите, не да го знае светът. Казвате: „Да го оценява.“ Не да го оценява. Не се изисква това оценяване. Това, което вършим, Невидимият свят на съвършените или Бог, Който е в света, Той да е доволен. Като погледнете, да почувствувате, че онова, което сте направили, да сте доволни. Направи по-хубаво нещо, да чувствуваш Божията обич. По някой път може да чувствам обичта на Бога, че съм нарушил.

Сега какво искате? Сега аз зная, младите искат да не остаряват, старите искат да се подмладят, сиромасите искат да станат богати, невежите искат да станат учени, слабите искат да станат силни. Хубаво е всичко туй, но всичко това се добива. Само един е пътят, по който може да се добие. Изворът е един, пътят е един, целта е една. Ако тази Божествена любов, ако твоята любов не може да извира, тази любов не е правилна. Любов е само онази, от която животът извира постоянно. Тогава не мисли, че животът е нещастие. Казват в Индия: „Животът е пълен със страдания.“ Животът не е пълен. После казват: „Да преживеем живота.“ Няма какво да се преживява. Той не се нуждае от преживяване. Животът е нещо непреривно, единственото нещо красиво, хубаво, което може да схващате, то е животът. Казвате: „Животът е страдание.“ Това, което ние страдаме, то не е живот. Мъчения са те в живота, но това не е животът. Животът е нещо велико. Казва: „Това е живот вечен да позная Бога.“ Значи да Го обичаш и да си едно с Него, това е живот вечен. По-хубаво нещо няма.

Тогава богатството ще дойде, добродетелта ще дойде, всичките други дарби ще дойдат, каквото човек иска, ще дойде. Сега не считайте, че това е невъзможно. Невъзможните неща за пет години, са възможни за десет години; невъзможните за десет години, са възможни за двадесет, тридесет, петдесет, сто, сто и двадесет, след хиляда години да не отиваме. До сто и двадесет години вие може да постигнете много работи. Вие ще кажете така: „Считай, че ще живееш 120 години.“ Може да не живееш, но всякога имай в ума си, имайте 120 години, понеже е цял кръг. Не туряйте в ума си идеята: че аз това не мога. Считай, че може да станеш учен. Нищо не значи, че няма да станеш. Дръж мисълта, че може да станеш учен, то е незавършен процес. Може да станеш, учен, то е непреривно, може да станеш умен, може да бъдеш добър, може да обичаш. „Да се обичаме“ е завършен процес.

„Може да се обичаме“ е незавършен процес.

Сега, запример ситият човек е доволен. Гладният се нуждае от храна. Рекох, трябва да се даде. Мнозина сте на прав път, но често изпъкват вашите минали привички, с тях вие не може да се справите. Трябва да се справим с миналото. Писанието казва, че миналото трябва да се заглади. Ако миналото не се заглади, да остане само доброто в нас, тогава постиженията на Земята ще бъдат от завършените постижения. Ще се насърчаваме, ще се обезсърчаваме, ще падаме, ще ставаме, ще боледуваме, ще оздравяваме. Щом дойдем до онова пълното разбиране. По този начин всички трябва да се подготвим за идването на Духа. Някой мислят, че Духът изведнъж иде в човек. Духът приижда и се усилва и най-после, докато Божественият Дух ще те заведе в света, дето живеят духовете, дето съзнанието е будно. Духът е едно същество, на което всякога може да разчиташ. Духът е същество, което никога няма да те излъже, никога няма да злоупотреби с тебе. Кой каквото е намислил, ще го свърши докрай, то е Духът. Писанието казва: „Ще изпратя своя Дух, и Господ ще ви научи на всички пътища, които Бог е заложил никога.“ Апостол Павел казва, че Духът е вътре в нас, който ни учи на всичко. Ако той не ви учи отвътре, работите остават незавършени. Има една работа, която не може да се завърши в човека.

Тайна молитва

42 лекция на Общия Окултен Клас, държана на 5. VII. 1933 година сряда, 6 часа сутринта Изгрев.

Категории